Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Portugal

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Her finder du oplysninger om specialdomstole i Portugal.


Domstolene i 1

Domstolene i 1. retsinstanser er som regel distriktsdomstolene. Det er disse domstoles ansvar at forberede og forfølge sager vedrørende sager, der falder uden for andre domstoles jurisdiktion. Distriktsdomstolene har generel kompetence og kompetence.

Distriktsdomstolene har afsagt domme, som kan være specialiserede, generiske og lokale. Afgørelsen kaldes den kommune, hvor de er opsat, og navnet på den kommune, hvor de er installeret.

Der kan oprettes specialiserede retsafgørelser:

 1. Det civile kraftværk
 2. Civil;
 3. Kriminalstation
 4. Kriminelt område
 5. Småkriminalitet
 6. Strafferetlig efterforskning,
 7. Familie og mindreårige
 8. Arbejde
 9. Handel,
 10. Gennemførelse.

Der er også brede domstole, der har kompetence:

 1. Retten til intellektuel ejendomsret
 2. Konkurrence-, tilsyns- og tilsynsretten
 3. Søtransportgruppen
 4. Den domstol, der skal håndhæve dommen
 5. Den centrale kriminalret.

Expert judgment (Ekspertskøn)

Af disse domme skal især nævnes:

Civilt kraftværk

Disse domme er:

 • Forberedelse og afprøvning af civile anerkendelsessøgsmål med en værdi på over 50 000,00 EUR
 • Udøve de beføjelser, der er fastsat i den civile retsplejelov, i civile fuldbyrdelsessager vedrørende en værdi, der overstiger 50 000,00 EUR, i områder, der ikke er omfattet af domskompetencen
 • Forberedelse og afsigelse af en dom vedrørende en sag om foreløbige forholdsregler, der henhører under dens kompetence
 • Udøve andre beføjelser, som tillægges i henhold til loven.
 • Familiedomme og mindreårige

Med hensyn til civilstand for mennesker og familier skal du udarbejde og tro:

 1. Sager om frivillig kompetence i forhold til ægtefæller
 2. Frivillig retspleje vedrørende en samlivsforhold eller en fælles økonomi
 3. Separation og skilsmisse
 4. Søgsmål med påstand om, at det fastslås, at der ikke eksisterer eller er sket en ophævelse af det civile ægteskab
 5. Søgsmål anlagt på grundlag af artikel 1647e og artikel 1648, stk. 2, i code civil, godkendt ved lovdekret nr. 47344 af 25. november 1966
 6. Aktioner og håndhævelsesaktioner for underholdspligt mellem ægtefæller og mellem ægtefæller
 7. Andre aktioner vedrørende ægteskabelig status for personer og familier.

Ud over sine beføjelser på dette område udøver de også de beføjelser, som domstolene har i henhold til loven i de opgørelsesprocedurer, der er indledt som følge af separation af personer og ejendom, skilsmisse, erklæring om fravær eller omstødelse af ægteskab, samt i de særlige tilfælde af separation af formuegoder, som ordningen for sådanne sager finder anvendelse på.

Hvad angår mindreårige og voksne børn, er de ansvarlige for:

 1. At behandle sager om værgemål og administration af ejendom
 2. Udpege en person, der har indgået forretning på barnets vegne, og udpege en person, der repræsenterer barnet uden for retten, som det barn, der er omfattet af forældreansvaret
 3. Vedtagelse af en beslutning
 4. Regulere udøvelsen af forældreansvar og være opmærksomme på spørgsmål vedrørende forældreansvar
 5. At fastsætte underholdsbidragets størrelse til mindreårige og til de børn, der er mindreårige, og de børn, der er de største eller fattige børn, der er omhandlet i artikel 1880 i den borgerlige lovbog, godkendt ved lovdekret nr. 47344 af 25. november 1966, samt at forberede og foretage tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med underholdspligt
 6. Der træffes afgørelse om, at mindreårige skal have tillid til retsvæsenet.
 7. Støtte fremme og beskyttelse af tilliden hos den person, der er udvalgt til vedtagelse eller institutionen, med henblik på fremtidig adoption
 8. Etablere forholdet mellem de civile sponsorer og inddrage dem
 9. At bemyndige den retlige repræsentant for mindreårige børn til at udføre visse handlinger, bekræfte dem, der er gennemført uden tilladelse, og træffe forholdsregler i forbindelse med godkendelse af testamentariske gaver
 10. Træffe afgørelse om, hvorvidt forældrene skal stille sikkerhed til fordel for mindreårige børn
 11. Påbud om hel eller delvis hæmning af forældreansvaret i henhold til civillovbogens artikel 1920, godkendt ved lovdekret nr. 47344 af 25. november 1966
 12. Efterforskning, ex officio, moderskab og faderskab samt forberedelse og retsforfølgning af klager over og efterforskning af moderskab og faderskab
 13. I tilfælde af uenighed mellem forældrene afgørelse om det mindreårige barns fornavn og efternavn.

Ud over ekspertise på dette område er det op til dem at:

 1. Hvis der foreligger et tilsyn eller en administration af aktiverne, fastlægge værgens eller administratorens vederlag, være bekendt med udpegelsen, fjernelsen eller fjernelsen af den pågældende families bestyrelse, administrator eller vokal af familierådet, tillade udskiftning af det lovlige realkreditlån og bestemme, at den stillede sikkerhed skal udskiftes, og udpege en særlig værge, der repræsenterer den mindreårige uden for retten
 2. At udpege en særlig befuldmægtiget til at repræsentere det mindreårige barn under en hvilken som helst administrator
 3. At konvertere, tilbagekalde og vurdere vedtagelsen og efterspørgslen og gennemgå regnskaberne og fastsætte den indtægt, der skal anvendes til vedligeholdelsen af den vedtagne person
 4. At træffe afgørelse om styrkelse og erstatning af sikkerheden for mindreårige børn
 5. At kræve og undersøge de regnskaber, som moderselskaberne skal fremlægge
 6. Være opmærksomme på eventuelle andre hændelser i de i litra a) —m) omhandlede tilfælde.

Med hensyn til beskyttelse og uddannelse er det deres opgave at:

 • Forberedelse, vurdering og afgørelse af procedurer for forfremmelse og beskyttelse
 • Gennemføre salgsfremmende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger og overvåge deres gennemførelse, hvis der anmodes herom, hvis et barn eller en ung er i fare, og hvis kommissionen ikke er i fare for at blive beskyttet
 • Juridiske handlinger i forbindelse med den uddannelsesmæssige undersøgelse
 • At vurdere de faktiske omstændigheder i henhold til loven som en strafbar handling begået af børn i alderen 12-16 år med henblik på at gennemføre beskyttelsesforanstaltninger
 • Gennemføre og revidere værgemålsforanstaltningerne
 • Det fastslås, at værgemålsforanstaltningerne ophører eller afsluttes.
 • At behandle klager over afgørelser om disciplinære sanktioner over for mindreårige, som de har været omfattet af.

Arbejdsretlige domme

De ved de civile spørgsmål om bl.a. spørgsmål, der udspringer af underordnede arbejdsrelationer og etablerede forbindelser med henblik på indgåelse af ansættelseskontrakter, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, kontrakter, der er ligestillet med arbejdskontrakter, lærlingekontrakter og kontrakter om uddannelse, samt civilretlige spørgsmål vedrørende strejken.

Handelsdomme

Udarbejde og tro:

 1. Insolvensbehandling og særlige revitaliseringsprocedurer
 2. Søgsmål vedrørende nullitet, ugyldighed og ophævelse af vedtægter
 3. Handlinger i forbindelse med udøvelsen af retten til beskæftigelse
 4. Søgsmål om suspension eller ophævelse af selskabsbeslutninger
 5. Retslig likvidation af selskaber
 6. Foranstaltninger med henblik på afvikling af et europæisk aktieselskab
 7. Likvidation af holdingselskaber
 8. Foranstaltninger vedrørende selskabspåtegningsloven
 9. Likvidation af kreditinstitutter og finansielle selskaber.

De er også ansvarlige for at appellere justitssekretærens afgørelser om handelsregisterets justitssekretærer samt indsigelser mod beslutninger truffet af konservatorer i forbindelse med de administrative procedurer for likvidation og likvidation af kommercielle selskaber.

Fuldbyrdelse

De udøver i forbindelse med en civil fuldbyrdelsesprocedure de beføjelser, der er fastsat i den civile retsplejelov, med undtagelse af sager ved domstolene, for så vidt angår intellektuel ejendomsret, for retten i sager om konkurrence, regulering og tilsyn, for den maritime ret, for deres familie og for familieretlige sager, for domstolene i forbindelse med handel og for fuldbyrdelse af afgørelser i straffesager, som i henhold til strafferetsplejeloven ikke skal anlægges ved en civil dom.

Udvidet værneting

Domstole for intellektuel ejendomsret

Er du bekendt med spørgsmål vedrørende:

 1. Handlinger, hvor årsagen til handlingen vedrører ophavsret og beslægtede rettigheder
 2. Sager, hvor sagsgenstanden vedrører industriel ejendomsret, uanset form fastsat ved lov
 3. Søgsmål om annullering og ugyldiggørelse af patenter, supplerende beskyttelsescertifikater, brugsmønstre og halvlederprodukters topografi, jf. loven om industriel ejendomsret og anden gældende lovgivning, samt begæringer om, at designregistreringer, varemærker, logoer, belønninger, oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er afledt af et modkrav, erklæres ugyldige
 4. Appel af afgørelser truffet af Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.), der tildeler eller afslår industriel ejendomsret eller vedrører udsendelser, licenser, forældelse eller enhver anden retsakt, der påvirker, ændrer eller ophæver industrielle ejendomsrettigheder;
 5. Appel og prøvelse af afgørelser eller andre retligt anfægtelige foranstaltninger, som INPI, I.P., har truffet i forbindelse med overtrædelsesprocedurer
 6. Anerkendelsessøgsmål, hvor sagen vedrører domænenavne på internettet
 7. Appel af afgørelser truffet af Fonden for National Scientific Computing som kompetent myndighed for registrering af domænenavne i.PT, som registrerer, nægter registrering eller fjerner et domænenavn i.en;
 8. Søgsmål, hvor søgsmålet vedrører et selskabsnavn eller et selskabsnavn
 9. Appel af afgørelser truffet af Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN, I.P.) om, at navne og benævnelser under lovgivningen i Registo Nacional de Pessoas Colectivas (det nationale register over juridiske personer) kan antages til realitetsbehandling
 10. Søgsmål, der vedrører begåelse af illoyal konkurrence eller krænkelse af forretningshemmeligheder inden for industriel ejendomsret
 11. Fremskaffelse og bevarelse af bevismateriale og tilvejebringelse af oplysninger, når dette er nødvendigt som følge af beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsret.

Konkurrence, regulering og tilsyn

Den behandler bl.a. klager, klager og fuldbyrdelse af afgørelser, kendelser og andre foranstaltninger, der retligt kan anfægtes for at anfægte en række tilsynsorganer, såsom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Banco de Portugal og Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (værdipapirmarkedsmyndigheden).

Havretsdomstolen

Er du bekendt med spørgsmål vedrørende:

 1. Erstatning som følge af skader forårsaget af eller lidt af skibe, både og andre flydende fartøjer, eller som stammer fra deres maritime anvendelse i lovens almindelige forstand
 2. Kontrakter om bygning, reparation, køb og salg af skibe, både og andre flydende strukturer, forudsat at de er beregnet til brug til søs
 3. Kontrakter om søtransport eller kombinerede eller multimodale transportaftaler
 4. Kontrakter om transport ad indre vandveje eller ad kanaler inden for de grænser, der er fastsat i tabel 1 i bilaget til General Harbour Master Regulation, som er godkendt ved lovdekret nr. 265/72 af 31. juli 1999
 5. Kontrakter om maritim anvendelse af skibe, både og andre flydende strukturer, navnlig lejet og finansielt leaset
 6. Forsikringsaftaler for skibe, både, andet flydende fartøj til maritim brug og deres ladning
 7. Realkredit og privilegier i forbindelse med skibe eller både, ud over eventuelle reelle garantier med hensyn til flydende strukturer og deres ladning
 8. Særlige bobehandlinger vedrørende skibe, både, andet flydende fartøj og deres ladning
 9. Retsbevarende foranstaltninger vedrørende skibe, både og andet flydende materiel, deres respektive laster og andre værdigenstande, der tilhører skibe, både og andet flydende materiel, ud over en anmodning til havnemyndigheden om at forhindre, at fartøjer, som udgør genstanden for en sådan sag, forlader havnen
 10. Ledunderskud eller individuelle tab, herunder i forbindelse med andet flydende fartøj, der er bestemt til maritimt brug
 11. Maritim bistand og bjærgning
 12. Bugserings- og lodstjenester
 13. Fjernelse af skibbrud
 14. Erstatningsansvar for forurening af havet og andre farvande under dens jurisdiktion
 15. Anvendelse, bortkomst, opdagelse eller beslaglæggelse af fiske eller net til fangst af skaldyr, bløddyr og marine planter, ankre, skibe, der er beregnet til sejlads eller fiskeri, og genstande, der er beregnet til sejlads eller fiskeri, samt skader forårsaget af sådanne materialer eller skader
 16. Skade på ejendom til søs
 17. Ejerskab og besiddelse af jord og ejendom, der hidrører fra eller hidrører fra farvande eller eksisterende jordiske rester, og som ligger i deres jord eller undergrund, eller som kommer fra eller findes i indre farvande, hvis der er en maritim interesse
 18. Arrestationer,
 19. Alle generelle spørgsmål vedrørende handelsret på det maritime område
 20. Klager over afgørelser truffet af kaptajnen i en havnekaptajn i en sag, der vedrører en søovertrædelse.

Gennemførelse af sanktioner

Overvåge og føre tilsyn med fuldbyrdelsen og træffe afgørelse om ændring, erstatning og opsigelse af den frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning, der er afsagt ved dommen efter deres endelige dom. Det har især til opgave:

 • At fastsætte, at den supplerende sanktion skal fuldbyrdes, at sanktionen skal være betinget af, at straffen ophører, og at træffe afgørelse om, hvorvidt udvisningen skal fuldbyrdes på et tidligt tidspunkt
 • Det fastslås, at der ikke længere er tale om fængselsstraf, en forholdsvis uspecificeret straf og en sikkerhedsforvaring.
 • Udstede anholdelses-, arrest- og udgivelsesordrer
 • Afsigelse af udeblivelsesdom og kendelse om beslaglæggelse af ejendom, for så vidt lovovertræderen er helt eller delvis dømt for fuldbyrdelsen af en frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning
 • Træffe afgørelse om foreløbig fjernelse af faktiske omstændigheder eller afgørelser, der er optaget i strafferegistret

Central Criminal Investigation Tribunal

Træffer en strafferetlig efterforskning, træffer afgørelse om udtalen og udøver de retlige funktioner i forbindelse med efterforskningen, når den kriminelle aktivitet finder sted i de forskellige appeldomstole, og hvor følgende lovovertrædelser er på spil:

 1. Mod fred og medmenneskelighed
 2. Terrororganisation og terrorisme
 3. Mod statens sikkerhed med undtagelse af valgrelaterede lovovertrædelser
 4. Ulovlig handel med narkotika, psykotrope stoffer og prækursorer, undtagen i tilfælde af direkte distribution til forbrugeren, samt ulovlig handel med narkotika
 5. Hvidvaskning af penge
 6. Korruption, underslæb og økonomisk deltagelse i erhvervslivet
 7. Forsætlig insolvens
 8. Skadelig administration i den offentlige sektors økonomiske enhed
 9. Svig i forbindelse med erhvervelse af eller uretmæssig tilegnelse, ydelse eller godtgørelse
 10. Økonomiske og finansielle overtrædelser, der begås på organiseret vis, herunder gennem anvendelse af computerteknologi
 11. Økonomiske og finansielle overtrædelser med en international eller tværnational dimension.

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 16/09/2019