Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Portugali

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Tässä osassa kerrotaan Portugalin erikoistuomioistuinjärjestelmän rakenteesta.


Tuomioistuimet, 1

Tuomioistuinten 1. oikeusasteen tuomioistuimet ovat pääsääntöisesti piirituomioistuimet. Näiden tuomioistuinten tehtävänä on valmistella ja nostaa syytteitä tapauksissa, jotka eivät kuulu muiden tuomioistuinten toimivallan piiriin. Piirituomioistuimilla on yleinen toimivalta ja erityinen toimivalta.

Käräjäoikeudet ovat antaneet tuomioita, jotka voivat olla erikoistoimivaltaa, yleisluonteista ja paikallista toimivaltaa. Tuomioista vaaditaan sen kunnan pätevyys ja nimi, johon ne on sijoitettu.

Asiassa voidaan antaa erityisiä tuomioita:

 1. Siviilikäyttöön tarkoitettu voimala;
 2. Siviilioikeudellinen;
 3. Asemavoimala;
 4. Rikospaikka;
 5. Pikkurikollisuus;
 6. Rikostutkinta;
 7. Perhe ja alaikäiset;
 8. Työskentelyn yhteydessä.
 9. Kauppa,
 10. Täytäntöönpano.

Myös tuomioistuinten ulkopuoliset tuomioistuimet, joilla on erityinen toimivalta, ovat toimivaltaisia:

 1. Teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevä tuomioistuin;
 2. Kilpailu-, sääntely- ja valvontatuomioistuin;
 3. Merioikeus,
 4. Tuomioiden täytäntöönpanoa käsittelevä tuomioistuin;
 5. Rikostuomioistuin.

Asiantuntija-arvio

Tuomioista on syytä mainita erityisesti seuraavat seikat:

Siviilivoimala

Nämä tuomiot ovat seuraavat:

 • Tavallisten, yli 50.000,00 euron arvoisten väestöilmoitusta koskevien toimien valmistelu ja kokeilu;
 • Siviilioikeudellisissa täytäntöönpanomenettelyissä, joiden arvo on suurempi kuin 50 000,00 euroa, siviilioikeudellisia menettelyjä koskevassa laissa säädetty toimivalta asioissa, jotka eivät kuulu tuomion tai tuomioistuimen toimivaltaan;
 • Sellaisen väliaikaisen menettelyn valmistelu ja esittäminen, johon liittyvä toiminta kuuluu sen toimivaltaan;
 • Käyttää muita laissa säädettyjä valtuuksia.
 • Perheoikeudelliset tuomiot ja alaikäiset

Ihmisten ja perheiden siviilisääty: valmistelu ja usko:

 1. Tapaukset, joissa puolisot ovat vapaaehtoisesti toimivaltaisia;
 2. Ehdottomat oikeudenkäynnit, jotka koskevat avoliitossa toimivaa tai yhteistä taloutta;
 3. Asumusero ja avioeromenettely;
 4. Toimet, joilla pyritään toteamaan, että kansalaisavioliitto on olematon tai mitätöity;
 5. Siviililain 1647 e artiklan ja 1648 artiklan 2 kohdan nojalla nostetut kanteet, jotka on hyväksytty 25. marraskuuta 1966 annetulla asetuksella nro 47344;
 6. Puolisoiden välistä ja entisten puolisoiden välistä elatusapua koskevat toimet ja täytäntöönpanotoimet;
 7. Muut henkilöiden ja perheiden siviilisäätyä koskevat toimet.

Tämän alan toimivallan lisäksi ne käyttävät toimivaltaa, jonka laki antaa tuomioistuimille henkilöiden ja omaisuuden erottamisen, avioeron, avioliiton ulkopuolella tapahtuvan avioliiton julistamisen tai avioliiton pätemättömäksi julistamisen seurauksena sekä omaisuuden erillään pitämistä koskevissa erityistapauksissa, joihin menettelyä sovelletaan.

He vastaavat alaikäisten ja aikuisten lasten osalta seuraavista tehtävistä:

 1. Käsitellä lapsenhuoltoasioita ja omaisuuden hallinnointia koskevia hakemuksia;
 2. Nimittää lapsen puolesta elinkeinotoiminnassa olevan henkilön ja nimittää lapsen, joka on lapsen huoltaja, sillä edellytyksellä, että hän on lapsen huoltaja;
 3. Hyväksyä
 4. Säännellä vanhempainvastuunkantoa ja olla tietoinen vanhempainvastuuseen liittyvistä kysymyksistä;
 5. Vahvistaa alaikäisistä ja lapsista, jotka ovat alaikäisiä, ja lapsista, jotka ovat siviililain 1880 artiklassa tarkoitettuja suurimpia tai riippumattomia lapsia, annetun elatusavun määrän, joka on hyväksytty 25. marraskuuta 1966 annetulla asetuksella nro 47344, sekä valmistella ja nostaa syytteitä elatuksen avulla;
 6. Määrättävä alaikäisten oikeudellinen luottamus;
 7. Hyväksyy toimenpiteen, jolla edistetään ja suojellaan adoptioon valittua henkilöä tai laitosta sen tulevaa hyväksymistä silmällä pitäen;
 8. Luotava yhteys niiden järjestäjien välille ja kumottava ne;
 9. Valtuuttaa alaikäisten lasten laillinen edustaja toteuttamaan tiettyjä toimia, vahvistamaan ne, jotka on toteutettu ilman lupaa, ja antamaan määräyksiä testamenttilahjoitusten vastaanottamisesta;
 10. Päättää vanhempien lasten hyväksi tarjoamista vakuuksista;
 11. Määrätä siviililain 1920 artiklassa tarkoitetun vanhempainvastuun täydellisestä tai osittaisesta estämisestä, joka on hyväksytty 25. marraskuuta 1966 annetulla asetuksella nro 47344;
 12. Tutkinta, äitiys ja isyys viran puolesta, äitiyden ja isyyden selvittäminen sekä äitiyden ja isyyden selvittämistä koskevien toimien valmistelu ja niistä syytteeseen asettaminen;
 13. Päättää vanhempien välisistä erimielisyyksistä alaikäisen lapsen etu- ja sukunimestä.

Tämän alan asiantuntemuksen lisäksi niiden tehtävänä on

 1. Jos on olemassa omaisuuden hallinta tai hoito, määritettävä edunvalvojan tai valvojan palkka, oltava tietoinen edunvalvojan, hallinnonhoitajan tai perheen holhoojan nimittämisestä, rekisteristä poistamisesta tai erottamisesta, vaadittava ja ilmoitettava tilitykset, annettava lupa oikeudellisen kiinnityksen korvaamiseen ja määrättävä vakuuden vahvistamisesta ja korvaamisesta sekä nimitettävä tuomioistuimen ulkopuolista alaikäistä edustava edunvalvoja;
 2. Nimittää erityisen uskotun miehen edustamaan alaikäistä lasta trusteja koskevissa menettelyissä;
 3. Muuntaa, kumota ja arvioida adoptiota, vaatia ja tarkastaa tilit sekä vahvistaa hyväksytyn henkilön huollossa käytettävä tulon määrä;
 4. Päättää alaikäisten lasten turvajärjestelyjen vahvistamisesta ja korvaamisesta;
 5. Vaatia ja tutkia vanhempien tilit;
 6. Tiedostettava mahdolliset muut tapahtumat a-m alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Suojelun ja koulutuksen alalla heidän tehtävänään on

 • Myynninedistämis- ja suojaamismenettelyjen valmistelu, arviointi ja päättäminen;
 • Toteuttavat edistämis- ja suojelutoimenpiteitä ja seuraavat niiden täytäntöönpanoa pyydettäessä, kun lapsi tai nuori on vaarassa ja jos suojeluvaliokunta ei ole vaarassa;
 • Koulutuskäytäntöä koskevat tuomioistuinkäytännöt;
 • Sellaisten 12–16 vuoden ikäisten lasten tekemien rikosten arvioimiseksi, jotka on lain mukaan luokiteltava rikokseksi, jotta voidaan toteuttaa suojatoimenpiteitä;
 • Toteutettava holhoustoimenpiteitä ja tarkistettava niitä;
 • Julistamaan huoltajuutta koskevista toimenpiteistä tai lopettamaan sen;
 • Käsittelee valitukset päätöksistä, joilla määrätään kurinpitotoimenpiteitä alaikäisiltä, joille niitä on sovellettu.

Työvoiman harkintaan perustuvat ratkaisut

Ne tuntevat siviilioikeudellisissa asioissa muun muassa kysymykset, jotka johtuvat alempiasteisista työsuhteista ja vakiintuneista suhteista, jotka liittyvät työsopimusten tekemiseen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin, työsopimuksiin rinnastettaviin sopimuksiin, oppisopimus- ja koulutussopimuksiin sekä lakkoon liittyviin yksityisoikeudellisiin asioihin.

Kauppaoikeudelliset tuomiot

Valmistellaan ja uskokaa:

 1. Maksukyvyttömyysmenettelyt ja erityiset elvytystoimenpiteet;
 2. Vakuutus siitä, että yhdistykseltä puuttuu, että yhteisymmärryspöytäkirjat ja yhtiöjärjestys ovat mitättömiä ja mitätöity;
 3. Työoikeuksien käyttöön liittyvät toimet;
 4. Työntekijöiden oikeuksia koskevien päätösten lykkäämiseen ja kumoamiseen liittyvät kanteet
 5. Selvitystilamenettelyt, jotka koskevat yrityksiä,
 6. Toimet, joilla pyritään eurooppalaisen julkisen osakeyhtiön lakkauttamiseen;
 7. Holding-yhtiöiden likvidaatio;
 8. Yhtiörekisteriin liittyvät kanteet;
 9. Luottolaitosten ja rahoituslaitosten likvidaatiomenettelyt.

Ne vastaavat myös muutoksenhausta, jolla riitautetaan kaupparekisteriviranomaisen kirjaamojen päätökset, sekä vastalauseista, joita varovaisuusasiantuntijat vastustavat kaupallisten yritysten purkamista ja selvitystilaa koskevien hallinnollisten menettelyjen yhteydessä.

Tuomioiden täytäntöönpanoa koskevat tuomiot

Niiden on käytettävä siviilioikeudellisissa menettelyissä siviiliprosessilaissa säädettyjä valtuuksia, lukuun ottamatta teollis- ja tekijänoikeuksien tuomioistuinten menettelyjä, kilpailu-, sääntely- ja valvontatuomioistuimia, meriasioita, perheasioita ja perheasioita koskevia tuomioita, kauppatuomioistuimia sekä sellaisten rikosoikeudenkäynneissä annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa, joita ei rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä saa panna vireille siviilioikeudellisessa oikeudenkäynnissä.

Laajemmat oikeusistuimet

Teollis- ja tekijänoikeustuomioistuimet

Onko tiedossanne seikkoja, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:

 1. Toimet, joissa toimen syy liittyy tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin;
 2. Kanteen kohteena, jos kanteen syynä on teollisoikeus, missä tahansa muodossa, josta on säädetty laissa;
 3. Kanteet, jotka koskevat teollisoikeuden säännöstössä ja muussa sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen patenttien, lisäsuojatodistusten, hyödyllisyysmallien ja puolijohdetuotteiden piirimallien mitätöintiä ja mitätöintiä, sekä hakemuksia, jotka koskevat vastakanteen kohteena olevien mallien rekisteröintejä, tavaramerkkejä, tunnuksia, tunnuksia, palkkioita, alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä;
 4. Vetoaa Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.) -yhtiötä koskeviin päätöksiin, joilla myönnetään tai evätään teollisoikeuksia tai jotka liittyvät siirtoihin, lisensseihin, vanhentumista koskeviin ilmoituksiin tai muihin säädöksiin, jotka vaikuttavat, muuttavat tai poistavat teollisoikeuksia;
 5. Muutoksenhaku ja muutoksenhaku tai muut kannettavissa olevat oikeudelliset toimenpiteet, jotka INPI, I.P. on toteuttanut jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn yhteydessä;
 6. Ilmoituksia koskevat toimet, joissa toimen syy liittyy verkkotunnuksiin;
 7. Hakea muutosta kansallisen tieteellisen laskentasäätiön päätöksiin toimivaltaisena viranomaisena rekisteröitäessä verkkotunnuksia, jotka rekisteröivät, hylkäävät tai poistavat verkkotunnuksen.
 8. Toimet, joissa toimen syy koskee yrityksen tai yrityksen nimeä;
 9. Vetoomukset, jotka koskevat Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.): n päätöksiin Registo Nacional de Pessoas Colectivas (oikeushenkilöiden kansallinen rekisteri);
 10. Toimet, joissa toimen syy liittyy vilpilliseen kilpailuun tai liikesalaisuuksien rikkomiseen teollisoikeuksien alalla;
 11. Todisteiden hankkiminen ja säilyttäminen sekä tietojen toimittaminen silloin, kun teollis- ja tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuksien suoja sitä edellyttää.

Kilpailu, sääntely ja valvonta

Se käsittelee muun muassa sellaisten päätösten, määräysten ja muiden toimenpiteiden muutoksenhakuun, uudelleentarkasteluun ja täytäntöönpanoon liittyviä asioita, jotka ovat oikeudellisesti velvollisia vastaamaan useisiin sääntelyelimiin, kuten kilpailuviranomainen, kansallinen siviili-ilmailuviranomainen, Banco de Portugal ja Comissão do mercado de Valores Mobiliários.

Merituomioistuin

Onko tiedossanne seikkoja, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:

 1. Korvaukset, jotka johtuvat alusten, veneiden tai muiden kelluvien alusten aiheuttamista tai niiden käytön aiheuttamista merikuljetuksista lainsäädännön yleisten ehtojen mukaisesti;
 2. Laivojen, veneiden ja muiden kelluvien alusten rakentamista, korjausta, ostoa ja myyntiä koskevat sopimukset sillä edellytyksellä, että ne on tarkoitettu merikäyttöön;
 3. Sopimukset merikuljetuksesta, yhdistetystä kuljetuksesta tai multimodaalikuljetuksesta
 4. Maa- ja vesikuljetuksia koskevat sopimukset, yleisen satamarakennetta koskevan yleisen asetuksen liitteenä olevan taulukon 1 rajoissa, hyväksytty 31. heinäkuuta 1999 annetulla asetuksella nro 265/72;
 5. Alusten, veneiden ja muiden uivien alusten merikuljetuksiin liittyvät sopimukset, erityisesti sopimukset, jotka on vuokrattu ja jotka on vuokrattu taloudellisesti;
 6. Aluksiin, veneisiin tai muihin merikäyttöön tarkoitettuihin uivisiin veneisiin sekä niiden lasteihin liittyvät vakuutussopimukset;
 7. Laivoja ja aluksia koskevat kiinnelainat ja erioikeudet sekä kaikkia uivia laitteita ja niiden lastia koskevat takuut
 8. Erityismenettelyt, jotka liittyvät aluksiin, veneisiin, muihin uiviin veneisiin ja niiden lasteihin;
 9. Turvaamistoimet, jotka liittyvät aluksiin, veneisiin ja muihin uiviin veneisiin, niiden tavaranimikkeisiin ja muihin aluksiin, jotka kuuluvat laivoihin, veneisiin ja muihin uiviin veneisiin, satamaviranomaiselle tehdyn alustavan hakemuksen lisäksi, jonka tarkoituksena on estää tällaisen menettelyn kohteena olevien alusten poistuminen;
 10. Yhteiset tai henkilökohtaiset hävikit, mukaan lukien merikuljetuksiin tarkoitettuihin muihin kelluviin kulkuneuvoihin liittyvät menetykset;
 11. Meriapu ja meripelastus;
 12. Hinauksen ja luotsauksen sopimukset;
 13. Laivanhylkyjen poistaminen;
 14. Siviilioikeudellinen vastuu meren ja muiden sen lainkäyttövaltaan kuuluvien vesien saastumisesta;
 15. Kalastusvälineiden, kalaverkkojen tai verkkojen käyttö, häviäminen, havaitseminen tai otto simpukan-, nilviäis- ja merivoimalaitoksissa, ankkurit, alukset, varusteet, määräykset ja muut navigointiin tai kalastukseen tarkoitetut esineet, näiden materiaalien aiheuttamien tai niiden aiheuttamien vahinkojen lisäksi;
 16. Merialueella olevalle omaisuudelle aiheutuneet vahingot;
 17. Merivedestä aiheutuvat tai niistä aiheutuvat maa-alueet ja kiinteistöt, jotka ovat sisävesissä tai esiintyvät sisävesillä tai ovat peräisin sisävesistä tai olemassa olevista merivesistä, jos kyseessä on merialue;
 18. Tekemällä pidätyksiä;
 19. Kaikki merenkulkua koskevaan kauppaoikeuden alaan yleisesti liittyvät kysymykset;
 20. Valitukset, jotka koskevat satamakapteenin tekemiä päätöksiä asiassa, johon liittyy meririkkomus.

Seuraamuksia koskeva tuomioistuin

Seurattava tuomion täytäntöönpanoa ja päätettävä siitä sekä päätettävä vapausrangaistuksen tai vapauden menetyksen käsittävän toimenpiteen muuttamisesta, korvaamisesta ja lopettamisesta lopullisen tuomion jälkeen. Sen tehtävänä on erityisesti

 • Määrätä karkottamista koskevan ylimääräisen rangaistuksen täytäntöönpanosta ja julistaa, että rangaistus lakkaa olemasta, ja määrätä karkottamista koskevan ylimääräisen rangaistuksen ennenaikaisesta täytäntöönpanosta;
 • Annettava vakuutus siitä, että vankeusrangaistusta ei ole enää, että rangaistus on suhteellisen määrittelemätön ja että säilöönotto on turvattu;
 • Antaa vangitsemisia, pidättämistä ja vapauttamista koskevia määräyksiä;
 • Antamaan poissaolotuomion ja määräämään omaisuuden takavarikoinnista, siltä osin kuin rikoksentekijä on tuomittu kokonaan tai osittain vapausrangaistuksen tai vapaudenmenetyksen käsittävän turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanosta;
 • Päättäminen rikosrekisteriin kirjattujen tosiseikkojen tai päätösten väliaikaisesta poistamisesta;

Central Criminal Investigation Tribunal

Suorittaa rikostutkinnan, päättää ääntämisestä ja käyttää tutkimukseen liittyviä lainkäyttötehtäviä silloin, kun rikollinen toiminta tapahtuu eri muutoksenhakutuomioistuimissa, ja kun kyseessä ovat seuraavat rikokset:

 1. Rauhaa ja humaanisuutta,
 2. Terroristijärjestö ja terrorismi;
 3. Valtion turvallisuutta vastaan, vaalirikkomuksia lukuun ottamatta;
 4. Huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja huumausaineiden lähtöaineiden laiton kauppa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse suorasta jakelusta kuluttajalle, ja rikollisjärjestö ihmiskaupasta;
 5. Rahanpesu;
 6. Korruptio, kavallus ja taloudellinen osallistuminen yritystoimintaan;
 7. Tahallinen maksukyvyttömyys;
 8. Vahingollinen hallinto julkisen sektorin taloudellisessa yksikössä;
 9. Petoksen, avustuksen tai luoton hankintaan tai varojen väärinkäyttöön liittyvät petokset;
 10. Taloudelliset rikokset, jotka tehdään organisoidusti, mukaan lukien tietotekniikan käyttö;
 11. Taloudelliset ja rahoitukseen liittyvät rikkomukset, joilla on kansainvälinen tai valtioiden välinen ulottuvuus.

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 16/09/2019