Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Portugāle

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Šajā lapā sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Portugālē.


Tiesas 1. gadā

Parasti 1. instances tiesu iestādes ir rajona tiesas. Šo tiesu pienākums ir sagatavot un sodīt lietas, kas saistītas ar lietām, kuras nav citu tiesu jurisdikcijā. Apgabaltiesām ir vispārēja jurisdikcija un specializēta jurisdikcija.

Rajona tiesas ir taisījušas spriedumus, kas var būt specializētas kompetences, vispārēja un vietēja jurisdikcija. Spriedumus pieņem, pamatojoties uz kompetenci un tās pašvaldības nosaukumu, kurā tie ir uzstādīti.

Var izveidot specializētus spriedumus attiecībā uz jurisdikciju:

 1. “Pilsoniskā elektrostacija”;
 2. Civils;
 3. Kriminālā elektrostacija;
 4. Noziedzīga teritorija;
 5. Sīkiem noziegumiem;
 6. Kriminālizmeklēšana;
 7. Ģimene un nepilngadīgie;
 8. Darbs;
 9. Tirdzniecība;
 10. Īstenošana.

Ir arī plašas jurisdikcijas tiesas, kurām ir īpaša jurisdikcija:

 1. Intelektuālā īpašuma tiesa;
 2. Konkurences, regulēšanas un uzraudzības tiesa;
 3. Jūras tiesa;
 4. Sodu izpildes tiesai;
 5. Centrālā kriminālizmeklēšanas tiesa.

Eksperta atzinums

No šiem spriedumiem jo īpaši jānorāda:

“Pilsoniskā elektrostacija”

Šie spriedumi ir šādi:

 • Tādu parasto civilprocesu sagatavošana un izmēģināšana, kuru vērtība pārsniedz EUR 50.000,00;
 • Civilās tiesvedības procesos, kuru vērtība pārsniedz EUR 50 000,00, īsteno pilnvaras, kas noteiktas Civilprocesa kodeksā, jomās, kas nav sprieduma vai tiesas jurisdikcijā;
 • Sagatavot un pieņemt spriedumu attiecībā uz starpposma procedūrām, par kurām rīcība ir tās kompetencē;
 • Īstenot citas ar likumu piešķirtās kompetences.
 • Ģimenes spriedumi un nepilngadīgie

Par personu un ģimeņu civilstāvokli, sagatavo un uzskata, ka:

 1. Brīvprātīgas jurisdikcijas gadījumi saistībā ar laulātajiem;
 2. Nestrīdīgi procesi, kas saistīti ar civilsavienību vai kopēju ekonomiku;
 3. Laulāto atšķiršana un laulības šķiršanas process;
 4. Rīcība, lai deklarētu, ka laulības laulība nav noslēgta vai ir anulēta;
 5. Prasības, kas celtas, pamatojoties uz Civilkodeksa 1647.e pantu un 1648. panta 2. punktu un kas apstiprinātas ar 1966. gada 25. novembris Dekrētu Nr. 47344;
 6. Darbības un izpildes nodrošināšanas darbības saistībā ar saglabāšanu starp laulātajiem un starp bijušajiem laulātajiem;
 7. Citas darbības saistībā ar personu un ģimeņu civilstāvokli.

Papildus savām pilnvarām šajā jomā tās īsteno arī pilnvaras, kuras saskaņā ar tiesību aktiem tiesām ir piešķirtas to inventarizācijas procedūru laikā, kas ierosinātas pēc personu un īpašuma sadalīšanas, laulības šķiršanas, laulības šķiršanas vai civillaulības atzīšanas par neesošu, kā arī īpašos gadījumos, kad īpašums ir nošķirts, uz kuru attiecas šādu procedūru režīms.

Nepilngadīgo un pieaugušo bērnu jomā viņi ir atbildīgi par:

 1. Izskatīt pieteikumus, lai varētu izskatīt lietu un pārvaldīt īpašumu;
 2. Ieceļ personu, kas ir uzsākusi uzņēmējdarbību bērna vārdā, un ieceļ vispārīgu personu, kura pārstāv bērnu no tiesas, kā bērnu, uz kuru attiecas vecāku pienākumi;
 3. Pieņemt lēmumu par pieņemšanu;
 4. Regulēt vecāku pienākumu izpildi un būt informētam par jautājumiem, kas saistīti ar vecāku atbildību;
 5. Noteikt uzturlīdzekļu apmēru nepilngadīgajiem un bērniem, kas ir nepilngadīgi bērni, un bērniem, kuri ir lielākais vai emancipējošais bērns, kas minēts Civilkodeksa 1880. pantā, kurš apstiprināts ar 1966. gada 25. novembris Dekrētu Nr. 47344, kā arī sagatavot un sodīt par uzturēšanas līdzekļiem;
 6. Izdot rīkojumu par nepilngadīgo tiesisko uzticēšanos;
 7. Piešķirt veicināšanas un uzticamības aizsardzības pasākumus personai, kas izraudzīta adopcijas veikšanai, vai iestādei, lai tās varētu pieņemt nākotnē;
 8. Izveidot attiecības starp pilsoniskajiem sponsoriem un tos atsaukt;
 9. Pilnvarot nepilngadīgo bērnu likumīgo pārstāvi veikt konkrētas darbības, apstiprināt tos, kas ir veikti bez atļaujas, un pieņemt noteikumus attiecībā uz testamenta dāvanu pieņemšanu;
 10. Lemt par vecāku drošību nepilngadīgiem bērniem;
 11. Izdot rīkojumu par pilnīgu vai daļēju vecāku pienākumu neizpildi, kas noteikta Civilkodeksa 1920. pantā, kurš apstiprināts ar 1966. gada 25. novembris Dekrētu Nr. 47344;
 12. Izmeklē, ex officio, maternitātes un paternitātes, kā arī sagatavo un izskata pasākumus, lai apstrīdētu un izmeklētu mātes stāvokli un maternitāti;
 13. Gadījumā, ja starp vecākiem ir domstarpības, pieņemt lēmumu par nepilngadīgā bērna vārdu un uzvārdu.

Papildus speciālajām zināšanām šajā jomā tās ir šādas:

 1. Ja ir līdzekļu uzraudzība vai pārvaldīšana, uzrauga aizbildņa vai administratora atalgojumu, ņem vērā aizbildņa, administratora vai ģimenes valdes locekļa iecelšanu amatā, viņa atbrīvošanu vai atstādināšanu no amata, pieprasa un deklarē pārskatus, atļauj aizstāt juridisko hipotēku un nosaka, kā tiek nostiprināts un aizstāts nodrošinājums, un ieceļ īpašu aizbildni, kas pārstāv nepilngadīgo ārpus tiesas;
 2. Iecelt īpašu pilnvarnieku, kas pārstāv nepilngadīgo bērnu jebkurā pilnvarotā procedūrā;
 3. Pārveidot, atsaukt un novērtēt pieņemšanu, pieprasīt un pārbaudīt pārskatus un noteikt ienākumu summu, kas izmantojama pieņemtās personas uzturēšanai;
 4. Pieņemt lēmumu par to, kā stiprināt un aizstāt nodrošinājumu, kas tiek nodrošināts nepilngadīgiem bērniem;
 5. Pieprasīt un pārbaudīt pārskatus, ko sniedz vecāki;
 6. Ņemiet vērā citus incidentus a) līdz m) apakšpunktā minētajos gadījumos.

Attiecībā uz aizsardzības un izglītības jautājumiem to uzdevums ir:

 • Veicināšanas un aizsardzības procedūru sagatavošana, novērtēšana un pieņemšana;
 • Īstenot veicināšanas un aizsardzības pasākumus un uzraudzīt to īstenošanu, ja tāda ir pieprasīta, ja bērns vai jaunietis ir briesmās un ja aizsardzības komisija nav apdraudēta;
 • Tiesu prakses akti attiecībā uz izglītības apsekojumu;
 • Novērtēt tiesību aktos noteiktos faktus par noziedzīgu nodarījumu, ko izdarījuši bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem, lai īstenotu aizsardzības pasākumus;
 • Īstenot un pārskatīt aizbildnības pasākumus;
 • Atzīt, ka aizbildniecības pasākumi ir pārtraukti vai izbeigti;
 • Izskatīt apelācijas sūdzības par lēmumiem, ar ko uzliek disciplinārus pasākumus nepilngadīgajiem, kuriem tie tikuši piemēroti.

Darba spriedumi

Civillietās un komerclietās viņi cita starpā zina jautājumus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām un izveidotajām attiecībām, lai noslēgtu darba līgumus, nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, līgumus, kas saskaņā ar likumu pielīdzināti nodarbinātības, māceklības un apmācības līgumiem, kā arī civilus jautājumus, kas saistīti ar streiku.

Tirdzniecības spriedumi

Sagatavo un uzskata, ka:

 1. Maksātnespējas procedūras un īpašas atjaunošanas procedūras;
 2. Paziņojumi par memorandu un statūtu neesamību, atzīšanu par spēkā neesošu un anulēšanu;
 3. Darbības, kas saistītas ar darba tiesību izmantošanu;
 4. Darbības, ko veic, lai apturētu vai atceltu uzņēmuma rezolūcijas;
 5. Likvidācijas procedūra attiecībā uz uzņēmumiem;
 6. Darbības Eiropas akciju sabiedrības likvidācijai;
 7. Holdingkompāniju likvidācija;
 8. Darbības saistībā ar Uzņēmumu reģistra kodeksu;
 9. Kredītiestāžu un finanšu sabiedrību likvidācijas process.

Tās ir arī atbildīgas par to, lai tiktu iesniegtas apelācijas sūdzības par Komercreģistra reģistrācijas sekretāra rīkojumu apstrīdēšanu, kā arī par iebildumiem pret konservatoru lēmumiem saistībā ar komercuzņēmumu likvidācijas un likvidācijas administratīvajām procedūrām.

Izpildes spriedumi

Civilprasību izpildes procesos tās īsteno Civilprocesa kodeksā noteiktās pilnvaras, izslēdzot tiesas procesus intelektuālā īpašuma tiesību tiesās, tiesas, konkurences noteikumus un uzraudzības prasības, jūras tiesai, to ģimenes un ģimenes lietās pieņemtus spriedumus, tirdzniecības tiesas procesus un spriedumu izpildi krimināllietās, kas saskaņā ar kriminālprocesa tiesību aktiem nav jāiesniedz civillietā.

Paplašinātas jurisdikcijas tiesas

Intelektuālā īpašuma tiesas

Vai jums ir zināmi jautājumi, kas saistīti ar:

 1. Rīcība, ja darbības iemesls attiecas uz autortiesībām un blakustiesībām;
 2. Tiesvedība, ja darbības iemesls attiecas uz rūpniecisko īpašumu jebkādā formā, kas noteikts tiesību aktos;
 3. Prasības attiecībā uz rūpnieciskā īpašuma kodeksā un citos piemērojamos tiesību aktos paredzēto patentu, papildu aizsardzības sertifikātu, funkcionālu modeļu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju anulēšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī prasības iesniegt pieteikumus par spēkā neesamības pasludināšanu vai anulēt dizainparauga reģistrāciju, preču zīmes, logotipus, atlīdzības, cilmes vietas nosaukumus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas izriet no pretprasības;
 4. Instituto Nacional da Proprimade Industrial, I. P. (INPI, I.P.) lēmumu pārsūdzēšana, kas piešķir vai atsaka rūpnieciskā īpašuma tiesības vai attiecas uz pārraidēm, licencēm, nolietojuma deklarācijām vai jebkuru citu darbību, kas ietekmē, maina vai dzēš rūpnieciskā īpašuma tiesības;
 5. Lēmumu pārsūdzēšana un pārskatīšana vai jebkādi citi juridiski apstrīdami pasākumi, ko veikusi INPI, I.P., pārkāpumu procedūrās;
 6. Deklarācijas darbības, kurās rīcības iemesls ir saistīts ar domēnu nosaukumiem internetā;
 7. Valsts zinātniskās skaitļošanas fonda kā kompetentās iestādes lēmumu pārsūdzība reģistrēt domēna vārdus un to reģistrēt, atteikt reģistrāciju vai atcelt EN domēna nosaukumu;
 8. Darbības, kuru gadījumā darbības iemesls attiecas uz uzņēmuma nosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu;
 9. Apelācijas par Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) lēmumiem par nosaukumu un nosaukumu pieņemamību saskaņā ar Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Juridisko personu valsts reģistra) tiesisko regulējumu;
 10. Rīcība, kuras gadījumā darbības iemesls ir saistīts ar negodīgas konkurences darbību vai komercnoslēpumu pārkāpšanu rūpnieciskā īpašuma jomā;
 11. Pierādījumu iegūšana un saglabāšana un informācijas sniegšana, ja to prasa intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un autortiesības.

Konkurence, regulējums un uzraudzība

Cita starpā tā risina jautājumus, kas saistīti ar tādu lēmumu, rīkojumu un citu pasākumu pārsūdzību, pārskatīšanu un izpildi, kuriem ir juridisks pienākums apstrīdēt vairākas regulatīvās iestādes, piemēram, Konkurences iestādi, Valsts civilās aviācijas iestādi, Portugāles Banco de Portugal un Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Vērtspapīru tirgus iestāde).

Jūras tiesa

Vai jums ir zināmi jautājumi, kas saistīti ar:

 1. Kompensācija par kaitējumu, kas nodarīts kuģiem, laivām un citiem peldošiem kuģiem vai kas radušies kuģu, laivu un citu peldošo kuģu izraisītā kaitējuma dēļ, vai kas radušies no to jūras izmantošanas tiesību vispārējā nozīmē;
 2. Kuģu, laivu un citu peldlīdzekļu būvniecības, remonta, pirkšanas un pārdošanas līgumus, ja tie paredzēti izmantošanai jūrā;
 3. Līgumiem par pārvadājumiem pa jūras vai kombinētiem vai multimodālajiem pārvadājuma līgumiem;
 4. Transporta līgumi pa iekšējiem ūdensceļiem vai pa kanāliem saskaņā ar 1. tabulu, kas pievienota Vispārējam ostas pamatregulai un kas apstiprināta ar 1999. gada 31. jūlijs Dekrētu Nr. 265/72;
 5. Kuģu, laivu un citu peldlīdzekļu izmantošanas līgumus, jo īpaši tos, kas ir nofraktēti un finansiāli nomāti;
 6. Apdrošināšanas līgumi attiecībā uz kuģiem, laivām, citiem peldošiem kuģiem, kas paredzēti izmantošanai jūrā, un to kravām;
 7. Hipotēkas un tiesības attiecībā uz kuģiem vai laivām papildus reālām garantijām attiecībā uz peldošiem kuģiem un to kravām;
 8. Īpašas procedūras attiecībā uz kuģiem, laivām, citiem peldošiem kuģiem un to kravām;
 9. Papildu piesardzības pasākumi attiecībā uz kuģiem, laivām un citiem peldošiem kuģiem, to attiecīgajām kravām un citiem vērtiem priekšmetiem, kas pieder kuģiem, laivām un citiem peldošiem kuģiem, papildus sākotnējam pieteikumam ostas pārvaldei, lai novērstu to kuģu izbraukšanu, kas ir šādu procesu priekšmets;
 10. Kopīgus vai individuālus zaudējumus, tostarp tos, kas attiecas uz citiem peldošiem kuģiem, kuri paredzēti izmantošanai jūrā;
 11. Jūras palīdzība un glābšana;
 12. Vilkšanas un loču līgumi;
 13. Likvidēt kuģu nogrimšanas gadījumus;
 14. Civiltiesisko atbildību saistībā ar jūras un citu ūdeņu piesārņošanu, kas atrodas tās jurisdikcijā;
 15. Zvejas rīku vai zvejas rīku vai tīklu izmantošana, zaudēšana, atklāšana vai atsavināšana vēžveidīgo, gliemju un jūras augu, enkuru, kuģu, jūras spēku, ieroču, noteikumu un citu objektu zvejai vai zvejai, papildus kaitējumam, kas radies šādu materiālu vai zvejas veidā;
 16. Kaitējums īpašumam jūras sabiedriskā īpašuma jomā;
 17. Īpašumā un valdījumā ir zeme un īpašums, kas rodas vai rodas jūras ūdeņos vai atrodas tās dzīlēs, vai kas nāk no vai atrodas iekšējos ūdeņos, ja pastāv jūras intereses;
 18. Veicot arestus;
 19. Visi jautājumi, kas vispārīgi attiecas uz jūras komerctiesību jautājumiem;
 20. Ostas kapteiņa lēmumu pārsūdzības attiecībā uz lietu, kas saistīta ar jūras noteikumu pārkāpumu.

Sodu izpildes tiesa

Uzraudzīt un uzraudzīt izpildi un lemt par brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta pasākuma grozīšanu, aizstāšanu un izbeigšanu pēc sprieduma pieņemšanas. Konkrētāk, Apvienotā komiteja ir atbildīga par:

 • Noteikt izraidīšanas papildu teikuma izpildi, paziņojot, ka cietumsods ir jānodzēš, un noteikt izraidīšanas papildu teikuma agrīnu izpildi;
 • Paziņo, ka vairs nav brīvības atņemšanas soda, nosacīti neprecizēts sods un drošs aizturēšanas rīkojums;
 • Izdot rīkojumus par apcietināšanu, apcietināšanu un izlaišanu;
 • Pieņemt spriedumu aizmuguriski un izdot rīkojumu par mantas konfiskāciju, ciktāl likumpārkāpējs ir pilnībā vai daļēji notiesāts par brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta rīkojuma izpildi;
 • Lemt par sodāmības reģistrā iekļauto faktu vai lēmumu pagaidu atcelšanu;

Centrālā kriminālizmeklēšanas tiesa

Veic kriminālizmeklēšanu, lemj par izrunu un īsteno juridiskās funkcijas saistībā ar izmeklēšanu, ja noziedzīga darbība notiek dažādu apelācijas tiesu rajonos un kur tiek pārkāpti šādi nodarījumi:

 1. Pret mieru un cilvēci;
 2. Teroristu organizācija un terorisms;
 3. Pret valsts drošību, izņemot attiecībā uz pārkāpumiem, kas saistīti ar vēlēšanām;
 4. Narkotisku, psihotropu vielu un prekursoru nelikumīga tirdzniecība, izņemot gadījumus, kad notiek tieša izplatīšana patērētājam, un kriminālatbildība par cilvēku tirdzniecību;
 5. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija;
 6. Korupcija, piesavināšanās un ekonomiskā līdzdalība uzņēmējdarbībā;
 7. Tīša maksātnespēja;
 8. Kaitē pārvaldei valsts sektora ekonomiskajā vienībā;
 9. Krāpšana saistībā ar piemaksas, dotācijas vai kredīta iegūšanu vai piesavināšanos;
 10. Ekonomiskos un finanšu noziegumus, kas izdarīti organizētā veidā, tostarp izmantojot datoru tehnoloģijas;
 11. Ekonomiskiem un finanšu pārkāpumiem, kam ir starptautiska vai starptautiska dimensija.

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 16/09/2019