Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Portugalsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Tato stránka obsahuje informace o organizaci specializovaných soudů v Portugalsku


Soudní dvory z 1

Soudy prvního stupně jsou zpravidla krajské soudy. Úkolem těchto soudů je připravit a stíhat případy týkající se případů, které nespadají do pravomoci jiných soudů. Okresní soudy mají obecnou příslušnost a zvláštní příslušnost.

Okresní soudy vynášely rozsudky, které mohou být odbornou způsobilostí, obecnou a místní příslušností. Rozsudky jsou požadovány na základě odborné způsobilosti a názvu obce, v níž jsou instalovány.

Lze vytvořit zvláštní soudní rozhodnutí:

 1. Civilní elektrárna;
 2. Civilní;
 3. Kriminální elektrárny;
 4. Kriminalistické stránky;
 5. Drobná kriminalita;
 6. Trestní vyšetřování,
 7. Rodina a nezletilé;
 8. Práce;
 9. Obchod;
 10. Provádění.

Existují rovněž soudy s širokou působností, které mají zvláštní příslušnost:

 1. Soud pro duševní vlastnictví;
 2. Soudu pro hospodářskou soutěž, regulaci a dohled;
 3. Soud pro námořní záležitosti;
 4. Soud pro výkon trestů;
 5. Ústřední soud pro vyšetřování trestné činnosti.

Odborný posudek

Z těchto rozsudků je třeba vzít na vědomí zejména následující:

Civilní elektrárna

Těmito rozsudky jsou:

 • Příprava a hodnocení akcí v rámci běžného občanského prohlášení o hodnotě vyšší než 50 000,00 EUR;
 • V občanskoprávním řízení o výkonu rozhodnutí v hodnotě převyšující 50 000,00 EUR vykonává pravomoci stanovené v občanském soudním řádu v oblastech, které nespadají do příslušnosti soudu nebo soudu;
 • Přípravu a vydání rozhodnutí v souvislosti s předběžným řízením, jehož předmětem je činnost spadající do jeho pravomoci;
 • Vykonávat další pravomoci svěřené zákonem.
 • Rozsudky týkající se rodinných příslušníků a nezletilých

Pokud jde o osobní stav a rodiny, připravují se a věří, že:

 1. Případy dobrovolné soudní příslušnosti ve vztahu k manželům nebo manželkám;
 2. Nesporná řízení týkající se konsenzuální unie nebo společného hospodářství;
 3. Řízení o rozluce a rozvodu;
 4. Žaloby na prohlášení, že občanský sňatek neexistuje nebo byl zrušen;
 5. Žaloby podané na základě čl. 1647e a čl. 1648 odst. 2 občanského zákoníku schváleného nařízením s mocí zákona č. 47344 ze dne 25. listopadu 1966;
 6. Opatření a donucovací opatření pro udržování vztahů mezi manželi navzájem a mezi bývalými manžely;
 7. Další opatření týkající se rodinného stavu osob a rodin.

Kromě pravomocí v této oblasti vykonávají rovněž pravomoci, které zákon svěřuje soudům v rámci řízení o majetku, které bylo zahájeno v důsledku oddělení osob a majetku, rozvodu, prohlášení o neexistenci manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, jakož i ve zvláštních případech oddělení majetku, na něž se režim takového řízení vztahuje.

V oblasti nezletilých a dospělých dětí jsou odpovědné za:

 1. Rozhodovat o žádostech o svěření do majetku a o správě majetku;
 2. Jmenovat osobu, která jménem dítěte zahájila činnost, a jmenuje osobu, která zastupuje dítě mimo soud jako dítě, na něž se vztahují rodičovské povinnosti;
 3. Schválit;
 4. Upravují výkon rodičovských povinností a jsou si vědomi otázek týkajících se rodičovských povinností;
 5. Stanovit výši výživného v případě nezletilých osob a dětí, které jsou nezletilými osobami, a dětí, které jsou největšími nebo vyzbrojenými dětmi uvedenými v čl. 1880 občanského zákoníku schváleného nařízením s mocí zákona č. 47344 ze dne 25. listopadu 1966, a připravit a stíhat výkon na základě vyživovací povinnosti;
 6. Nařídil soudní důvěru nezletilých osob;
 7. Udělit opatření na podporu a ochranu důvěry osobě, která byla vybrána k přijetí, nebo k orgánu s cílem jeho přijetí v budoucnu;
 8. Stanovují vztah mezi občanskými sponzory a ruší je;
 9. Oprávnit zákonného zástupce nezletilých dětí k provádění určitých úkonů, potvrdit ty činy, které byly provedeny bez povolení, a přijmout ustanovení týkající se přijetí testamentárních darů;
 10. Rozhodnout o jakékoli jistotě, kterou mají rodiče poskytnout ve prospěch nezletilých dětí;
 11. Nařídil úplnou nebo částečnou inhibici rodičovských povinností stanovenou v čl. 1920 občanského zákoníku schváleného nařízením s mocí zákona č. 47344 ze dne 25. listopadu 1966;
 12. Vyšetřování z moci úřední, mateřství a otcovství a přípravu a stíhání akcí zaměřených na boj proti mateřství a otcovství;
 13. Rozhodnout v případě neshody mezi rodiči o jménu a příjmení nezletilého dítěte.

Je na nich, aby kromě odborných znalostí v této oblasti:

 1. Pokud se jedná o dohled nebo správu majetku, o stanovení odměny opatrovníka nebo správce, o jmenování, odvolání nebo odvolání opatrovníka, správce nebo samohlásu této rady je třeba požadovat a vykázat účetní závěrku, povolit nahrazení zákonného zástavního práva a určit posílení a nahrazení poskytované jistoty a jmenovat zvláštního opatrovníka, který zastupuje nezletilou osobu mimo soud;
 2. Jmenovat zvláštního správce, který bude nezletilé dítě zastupovat v jakémkoli svěřeneckém řízení;
 3. Přeměnit, zrušit a posoudit přijetí, požadovat a posoudit účetní závěrku a stanovit výši příjmu, která má být použita na vedení adoptované osoby;
 4. Rozhodnout o posílení a nahrazení zajištěné jistoty pro nezletilé děti;
 5. Požadovat a prověřit účty, které mají poskytnout rodiče;
 6. Být informováni o jakýchkoli jiných incidentech v případech uvedených v písmenech a)m).

Pokud jde o ochranu a vzdělávání, jejich úkolem je:

 • Přípravu, posuzování a rozhodování o postupech v oblasti povyšování a ochrany;
 • Provádět propagační a ochranná opatření a monitorovat jejich provádění, pokud je o to požádáno, pokud je dítě nebo mladá osoba v nebezpečí a pokud není komise pro ochranu v nebezpečí;
 • Praktikování soudního řízení v souvislosti se vzdělávacím průzkumem;
 • Posuzovat skutečnosti klasifikované zákonem jako trestný čin spáchané dětmi ve věku od 12 do 16 let za účelem provedení ochranných opatření;
 • Provádět a přezkoumávat opatření týkající se opatrovnictví;
 • Určil, že opatrovnická opatření končí nebo končí;
 • Rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím, která ukládají disciplinární opatření nezletilým osobám, na které se tato rozhodnutí vztahují.

Úsudky práce

V občanskoprávních věcech vědí mimo jiné o otázkách vyplývajících z podřízených pracovních vztahů a o zavedených vztazích s cílem uzavřít pracovní smlouvy, pracovní úrazy a nemoci z povolání, smlouvy na základě zákona na pracovní smlouvy, smlouvy o učňovském vzdělávání a odborné přípravě, jakož i na občanskoprávní věci týkající se stávky.

Obchodní rozhodnutí

Připravovat a věřit:

 1. Úpadková řízení a zvláštní revitalizační postupy;
 2. Prohlášení o neexistenci, neplatnosti a zrušení memorand a stanov;
 3. Opatření týkající se výkonu zaměstnaneckých práv;
 4. Pozastavení či zrušení usnesení společníků;
 5. Řízení o soudní likvidaci společností;
 6. Opatření pro ukončení činnosti evropské akciové společnosti;
 7. Zrušení holdingových společností;
 8. Žaloby týkající se zákona o obchodních rejstřících;
 9. Likvidační řízení úvěrových institucí a finančních institucí.

Jsou rovněž odpovědné za vznesení opravných prostředků proti příkazům elektronické podatelny rejstříku obchodního rejstříku, jakož i proti rozhodnutím konzervaátorů v souvislosti s administrativními postupy při likvidaci a likvidaci obchodních společností.

Soudní rozhodnutí

V občanskoprávním řízení vykonávají pravomoci stanovené v občanském soudním řádu, s vyloučením řízení ve věcech duševního vlastnictví, soudům v oblasti hospodářské soutěže, regulace a dohledu, k soudu, jejich rodinným a rodinným soudním orgánům, k obchodním soudům a výkonu soudních rozhodnutí v trestních věcech, které nejsou podle trestního práva trestně stíhány.

Rozšířené soudní soudy

Soudy v oblasti duševního vlastnictví

Víte o otázkách týkajících se:

 1. Žaloby v případě, kdy se žaloba týká autorského práva a práv s ním souvisejících,
 2. Řízení, ve kterém se žaloba týká průmyslového vlastnictví, v jakékoliv formě stanovené zákonem;
 3. Žaloby na neplatnost a zrušení platnosti patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a topografií polovodičových výrobků stanovených v zákoně o průmyslovém vlastnictví a dalších použitelných právních předpisech, jakož i návrhy na prohlášení neplatnosti nebo zrušení zápisů průmyslových vzorů, ochranných známek, log, odměn, označení původu a zeměpisných označení odvozených v protinávrhu;
 4. Odvolání proti rozhodnutím Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.), která udělují nebo odmítají práva k průmyslovému vlastnictví nebo se týkají převodovek, licencí, prohlášení o zastarání nebo jiného činu, který ovlivňuje, mění nebo ruší práva průmyslového vlastnictví;
 5. Přezkum a přezkum rozhodnutí nebo jiných právně napadnutelných aktů přijatých INPI, I.P. v rámci řízení o nesplnění povinnosti;
 6. Prohlášení, ve kterých důvod žaloby souvisí s názvy domén na internetu;
 7. Odvolání proti rozhodnutím nadace pro vnitrostátní vědeckou službu jakožto orgánu příslušného pro registraci jmen domény.PT, která registrují, zamítnou jeho registraci nebo odstraní jméno domény.CS;
 8. Žaloby, u nichž se důvod žaloby týká názvu společnosti nebo názvu společnosti;
 9. Odvolání proti rozhodnutím Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) ohledně přípustnosti názvů a názvů v rámci právního režimu Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Národní rejstřík právnických osob);
 10. Žaloby týkající se spáchání činů nekalé soutěže nebo porušení obchodních tajemství v oblasti průmyslového vlastnictví;
 11. Získávání a uchovávání důkazů a poskytování informací v případě potřeby prostřednictvím ochrany práv duševního vlastnictví a autorských práv.

Hospodářská soutěž, regulace a dohled

Zabývá se mimo jiné záležitostmi týkajícími se odvolání, přezkoumávání a výkonu rozhodnutí, příkazů a jiných opatření, jež mohou právně napadnout řadu regulačních subjektů, jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Národní úřad pro civilní letectví, Banco de Portugal a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Úřad pro trh s cennými papíry).

Soud pro námořní záležitosti

Víte o otázkách týkajících se:

 1. Odškodnění v důsledku škody způsobené na lodích, plavidlech a jiných plovoucích plavidlech nebo utrpěné v důsledku jejich použití na moři z obecného hlediska práva;
 2. Stavební práce, opravy, nákup a prodej lodí, člunů a jiných plovoucích plavidel za předpokladu, že jsou určeny pro námořní použití;
 3. Smluv o přepravě po moři nebo smluv o kombinované či multimodální přepravě;
 4. Přepravní smlouvy po vnitrozemských vodních cestách nebo kanály v mezích tabulky 1 připojené k obecnému nařízení o přístavech schválené legislativním nařízením č. 265/72 ze dne 31. července 1999;
 5. Smlouvy o námořním používání lodí, člunů a jiných plovoucích plavidel, zejména plavidel pronajatých a finančně pronajatých;
 6. Pojistných smluv pro lodě, čluny, ostatní plovoucí plavidla určené k použití v námořní dopravě a jejich nákladu;
 7. Úvěrů a výhradních práv na lodě a čluny a veškerých věcných záruk ve vztahu k plavidlům a jejich nákladu;
 8. Zvláštní řízení týkající se lodí, člunů, jiných plavidel a jejich nákladu;
 9. Preventivní řízení, pokud jde o lodě, plavidla a jiné plovoucí plavidla, jejich příslušná vozidla a jiné cenné položky, které patří k lodím, lodím a jiným plovoucím plavidlům, kromě žádosti o předběžné použití v přístavním orgánu, aby se zabránilo odjezdu plavidel, která jsou předmětem takového řízení;
 10. Společné nebo individuální ztráty, včetně ztrát týkajících se jiných plovoucích plavidel určených pro námořní použití;
 11. Pomoc a pomoc v oblasti námořní dopravy;
 12. Služby vlečných lodí a lodivodských služeb;
 13. Odstranění ztroskotaných lodí;
 14. Občanskoprávní odpovědnost za znečištění moře a jiných vod v jeho jurisdikci;
 15. Použití, ztráty, objevení nebo přisvojení rybářských sítí nebo rybářských sítí nebo sítí pro lov měkkýšů, měkkýšů a mořských rostlin, kotev, lodí, zbraní, předpisů a jiných předmětů určených pro plavbu nebo rybolov, jakož i škody způsobené těmto materiálům nebo jimi vzniklé;
 16. Škody způsobené na majetku v mořské veřejné sféře;
 17. Vlastnictví a držení půdy a majetku z mořských vod nebo z nich vyplývající, které leží v půdě nebo půdním podloží, nebo které pocházejí nebo existují ve vnitrozemských vodách, pokud existuje námořní zájem;
 18. Zatýkání;
 19. Všechny otázky obecně o záležitostech týkajících se námořního obchodního práva;
 20. Odvolání proti rozhodnutím kapitána přístavu v případě porušení předpisů týkajících se námořní dopravy.

Soudní dvůr pro provádění sankcí

Monitorovat výkon a rozhodovat o jejich změnách, nahrazení a ukončení trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se zbavením osobní svobody, které vydal rozsudek po jejich konečném rozhodnutí. Zejména je odpovědný za:

 • Určit výkon dodatečné věty o vyhoštění, prohlásit trest odnětí svobody za zaniklý a rozhodnout o předčasném vykonání trestu vyhoštění;
 • Prohlásil, že již neexistuje trest odnětí svobody, trest odnětí svobody, který je relativně nespecifikován, a příkaz k zajištění;
 • Vydávání příkazů k zatčení, zatčení a vydání;
 • Vydat rozsudek v nepřítomnosti a nařídit zabavení majetku, pokud byl pachatel zcela nebo zčásti odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody;
 • Rozhoduje o předběžném odstranění skutečností nebo rozhodnutí zapsaných v rejstříku trestů;

Central Criminal Investigation Tribunal (Ústřední soud pro vyšetřování trestné činnosti)

Vede trestní vyšetřování, rozhoduje o výslovnosti a vykonává soudní funkce v souvislosti s vyšetřováním, pokud k trestné činnosti dochází v okresech různých odvolacích soudů a jsou v sázce následující trestné činy:

 1. Mír a lidskost;
 2. Teroristická organizace a terorismus;
 3. S ohledem na bezpečnost státu, s výjimkou volebních trestných činů;
 4. Nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, s výjimkou případů přímé distribuce pro spotřebitele a zločinné spolčení za tímto účelem;
 5. Praní peněz,
 6. Korupce, zpronevěra a hospodářská účast v podnikání;
 7. Úmyslný úpadek;
 8. Poškozující administrativu v hospodářské jednotce veřejného sektoru,
 9. Podvod při pořízení nebo zneužití příspěvku, grantu nebo úvěru;
 10. Organizované a organizované hospodářské a finanční trestné činy, a to i prostřednictvím počítačových technologií;
 11. Hospodářské a finanční protiprávní jednání mající mezinárodní nebo nadnárodní rozměr.

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 16/09/2019