menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Portugalia

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Strona zawiera informacje na temat organizacji sądów wyspecjalizowanych w Portugalii.


Sądy sądowe w 1 r.

Sądy okręgowe orzekają co do zasady w sądach rejonowych. Zadaniem tych sądów jest przygotowywanie i ściganie spraw dotyczących spraw, które nie podlegają jurysdykcji innych sądów. Sądy rejonowe mają jurysdykcję ogólną i jurysdykcję szczególną.

Sądy rejonowe wydały orzeczenia, które mogą stanowić kompetencje specjalistyczne, ogólne i lokalne. Orzeczenia wymagają właściwości i nazwy gminy, w której są zainstalowane.

Można tworzyć orzeczenia w sprawie jurysdykcji specjalistycznej:

 1. Elektrownia cywilna;
 2. Cywilną;
 3. Kryminalna elektrownia;
 4. Obszar przestępczości;
 5. Drobne przestępstwa;
 6. Dochodzenie w sprawach karnych;
 7. Rodziny i małoletnich;
 8. Praca;
 9. Handel;
 10. Wdrożenie.

Istnieją również sądy wielkiej jurysdykcji, które posiadają kompetencje w zakresie specjalizacji:

 1. Sąd ds. własności intelektualnej;
 2. Sąd do spraw konkurencji, regulacji i nadzoru;
 3. Sąd morski;
 4. Sąd penitencjarny;
 5. Centralny sąd śledczy.

Ekspertyza

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Elektrownia

Wyroki te to:

 • Przygotowanie i badanie zwykłego zgłoszenia stanu cywilnego o wartości wyższej niż 50 000,00 EUR;
 • Wykonuje w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym o wartości przekraczającej Euro 50 000,00 uprawnienia określone w kodeksie postępowania cywilnego w dziedzinach, które nie należą do właściwości sądu lub sądu;
 • Przygotowanie i wydanie orzeczenia w przedmiocie postępowania w przedmiocie środka tymczasowego, w odniesieniu do którego skarga wchodzi w zakres jej kompetencji;
 • Wykonywanie innych kompetencji przyznanych na mocy prawa.
 • Wyroki rodzinne i małoletni

W sprawie stanu cywilnego osób i rodzin — przygotowanie i przekonanie:

 1. Przypadków jurysdykcji dobrowolnej w odniesieniu do małżonków;
 2. Postępowanie nieprocesowe związane ze sobą kohabitacją lub wspólną gospodarką;
 3. Prawne rozdzielenie i postępowanie rozwodowe;
 4. Powództw o stwierdzenie nieistnienia lub nieważności małżeństwa cywilnego;
 5. Skargi wniesione na podstawie art. 1647e i art. 1648 ust. 2 kodeksu cywilnego, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 47344 z dnia 25 listopada 1966 r.;
 6. Działań i działań w zakresie egzekwowania prawa w odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych między małżonkami oraz między byłymi małżonkami;
 7. Inne działania dotyczące stanu cywilnego osób i rodzin.

Oprócz swoich uprawnień w tej dziedzinie, państwa członkowskie wykonują również uprawnienia nadane sądom w postępowaniu w sprawie inwentaryzacji wszczętym w wyniku separacji osób i majątku, rozwodu, oświadczenia o braku małżeństwa lub unieważnienia małżeństwa, a także w szczególnych przypadkach rozdziału majątku, do których stosuje się system takiego postępowania.

W dziedzinie nieletnich i dorosłych dzieci są odpowiedzialne za:

 1. Rozpatrywanie wniosków o opiekę nad mieniem i zarządzanie mieniem;
 2. Wyznacza osobę, która weszła w działalność w imieniu dziecka i powołuje ogólną osobę reprezentującą dziecko poza sądem jako dziecko podlegające odpowiedzialności rodzicielskiej;
 3. Do przyjęcia;
 4. Regulują wykonywanie obowiązków rodzicielskich i są świadomi kwestii związanych z odpowiedzialnością rodzicielską;
 5. Do ustalenia kwoty świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich i małoletnich dzieci oraz dzieci, które są największymi lub emancypacyjnymi dzieci, o których mowa w art. 1880 kodeksu cywilnego, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 47344 z dnia 25 listopada 1966 r., oraz do przygotowania i ścigania roszczeń za pomocą świadczeń alimentacyjnych;
 6. Zasądzenie na rzecz osób nieletnich zaufania do wymiaru sprawiedliwości;
 7. Uwzględnienie środka promocji i ochrony zaufania do osoby wybranej do adopcji lub instytucji w celu jej przyjęcia w przyszłości;
 8. Ustanowienie związku między sponsorami cywilnymi i ich cofnięciem;
 9. Upoważnienie przedstawiciela ustawowego małoletnich dzieci do wykonania określonych czynności, potwierdzenie, że zostały one dokonane bez zezwolenia oraz wydanie przepisów dotyczących przyjęcia podarunków testamentowych;
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie wszelkich zabezpieczeń, jakie mają być zapewnione przez rodziców na rzecz małoletnich dzieci;
 11. Zarządzenie całkowitego lub częściowego ograniczenia odpowiedzialności rodzicielskiej, o którym mowa w art. 1920 kodeksu cywilnego, zatwierdzonej dekretem z mocą ustawy nr 47344 z dnia 25 listopada 1966 r.;
 12. Prowadzenie dochodzeń z urzędu, macierzyństwo i ojcostwo oraz przygotowywanie i ściganie działań w celu zaskarżenia i badania macierzyństwa i ojcostwa;
 13. W przypadku braku zgody między rodzicami, decyzja w sprawie imienia i nazwiska małoletniego dziecka.

Oprócz wiedzy fachowej w tej dziedzinie, do nich należy:

 1. Jeżeli istnieje nadzór lub zarządzanie aktywami, określa się wynagrodzenie opiekuna lub zarządcy, jest świadomy powołania, usunięcia lub usunięcia opiekuna, administratora lub samogłoski rady rodzinnej, wymaga i zgłasza rachunek, zezwala na zastąpienie hipoteki prawnej oraz określa wzmocnienie i zastępstwo ustanowionego zabezpieczenia, a także wyznacza specjalnego opiekuna reprezentującego małoletniego bez sądu;
 2. Wyznacza specjalnego pełnomocnika do reprezentowania małoletniego dziecka w każdym postępowaniu dotyczącym pełnomocnika;
 3. W celu przekształcenia, cofnięcia i oceny przyjęcia oraz żądania i zbadania rachunków oraz ustalenia kwoty dochodu, która ma być wykorzystana do celów utrzymania przyjętej osoby;
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie wzmocnienia i zastąpienia zabezpieczenia dla małoletnich dzieci;
 5. Żądania i zbadania rachunków, które mają być dostarczone przez rodziców;
 6. Posiada wiedzę o wszelkich innych incydentach w przypadkach, o których mowa w lit. a)m).

Jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną i edukacją, to ich zadaniem jest:

 • Przygotowywanie, ocenianie i podejmowanie decyzji w sprawie procedur w zakresie promocji i ochrony;
 • Wdraża działania w zakresie promocji i ochrony oraz monitoruje ich wdrażanie na wniosek, w przypadku gdy zagrożone jest dziecko lub młoda osoba, a prowizja za ochronę nie jest zagrożona;
 • Praktyka sądowa w odniesieniu do badania edukacyjnego;
 • Dokonanie oceny stanu faktycznego zgodnie z prawem jako przestępstwo popełnione przez dzieci w wieku od 12 do 16 lat w celu wprowadzenia środków ochronnych;
 • Wdrożenie i przegląd środków opieki;
 • Stwierdzenie, że środki z zakresu opieki wygasają lub wygasają;
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji nakładających środki dyscyplinarne wobec małoletnich, na rzecz których zostały zastosowane.

Wyroki w sprawach pracy

W sprawach cywilnych wiedzą oni między innymi o podporządkowywaniu stosunku pracy i nawiązanych stosunkach w celu zawarcia umów o pracę, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, umów zrównanych z prawem z umowami o pracę, umów o staż i szkolenia, jak również spraw cywilnych związanych z strajkiem.

Wyroki w sprawach handlowych

Przygotować się i wierzyć, że:

 1. Postępowania upadłościowe i szczególne procedury rewitalizacji;
 2. Powództwa o stwierdzenie nieistnienia, nieważności i unieważnienia memorandów i umów spółki;
 3. Działań związanych z wykonywaniem praw pracowniczych;
 4. Powództw dotyczących zawieszenia lub unieważnienia uchwał spółki;
 5. Postępowania likwidacyjne w odniesieniu do przedsiębiorstw;
 6. Działania związane z likwidacją europejskiej spółki akcyjnej;
 7. Likwidacji spółek holdingowych;
 8. Działania związane z kodeksem rejestru spółek;
 9. Postępowanie likwidacyjne instytucji kredytowych i instytucji finansowych.

Są one również odpowiedzialne za wnoszenie odwołań od postanowień rejestratorów Rejestru Handlowego, jak również zastrzeżeń do decyzji zachowawczych w związku z procedurami administracyjnymi mającymi na celu likwidację i likwidację spółek handlowych.

Orzeczenia o wykonaniu orzeczeń

W postępowaniach egzekucyjnych w sprawach cywilnych wykonują uprawnienia określone w Kodeksie postępowania cywilnego, z wyłączeniem postępowań sądowych w sprawach własności intelektualnej, orzeczeń w sprawach konkurencji, regulacji i nadzoru, sądów morskich, orzeczeń rodzinnych i rodzinnych, sądów gospodarczych oraz orzeczeń w sprawach o charakterze karnym, które zgodnie z prawem karnym nie mogą być wnoszone do sądu cywilnego.

Sądy rozszerzonej jurysdykcji

Sądy ds. własności intelektualnej

Czy znane są Państwu kwestie dotyczące:

 1. Działania, w przypadku których przyczyna działania dotyczy praw autorskich i praw pokrewnych;
 2. Postępowania w sprawach, w których przedmiot roszczenia odnosi się do własności przemysłowej, w jakiejkolwiek formie przewidzianej ustawą;
 3. Skarg o unieważnienie i unieważnienie patentów, dodatkowych świadectw ochronnych, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych przewidzianych w kodeksie własności przemysłowej i innych mających zastosowanie przepisach, jak również wniosków o unieważnienie lub unieważnienie rejestracji wzorów, znaków towarowych, logo, nagród, nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wynikających z powództwa wzajemnego;
 4. Odwołania od orzeczeń Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.), które przyznają lub odmawiają prawa własności przemysłowej lub odnoszą się do transmisji, zezwoleń, celowego skracania cyklu życia lub wszelkich innych czynności, które wpływają, zmieniają lub uchylają prawa własności przemysłowej;
 5. Odwołania się od decyzji lub wszelkich innych aktów zaskarżalnych wydanych przez INPI, I.P. w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;
 6. Działania w zakresie deklaracji, w których przyczyna działania odnosi się do nazw domen w Internecie;
 7. Odwołania od decyzji Fundacji na rzecz National Scientific Computing, jako organu właściwego w zakresie rejestracji nazw domen. PT, który rejestruje, odmawia rejestracji lub usuwa nazwę domeny: EN;
 8. Czynności, w przypadku których przyczyna działania dotyczy nazwy przedsiębiorstwa lub nazwy przedsiębiorstwa;
 9. Odwołania od orzeczeń Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) dotyczącego dopuszczalności nazw i nominałów w ramach systemu prawnego „Registo Nacional de Pessoas Colectivas” (krajowego rejestru osób prawnych);
 10. Powództwa, w przypadku których przyczyna powództwa odnosi się do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji lub naruszenia tajemnicy handlowej w dziedzinie własności przemysłowej;
 11. Uzyskiwanie i zabezpieczanie dowodów oraz dostarczanie informacji w przypadku konieczności ochrony praw własności intelektualnej i praw autorskich.

Konkurencja, regulacja i nadzór

Zajmuje się ona między innymi sprawami związanymi z odwołaniem, przeglądem i wykonywaniem orzeczeń, nakazów i innych środków, które są prawnie zobowiązane do zakwestionowania szeregu organów regulacyjnych, takich jak organ ds. konkurencji, Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego, Banco de Portugal oraz Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Urząd ds. Rynku Papierów Wartościowych).

Sąd morski

Czy znane są Państwu kwestie dotyczące:

 1. Odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych lub poniesionych przez statki, łodzie i inne pływające jednostki pływające lub wynikające z ich morskiego zastosowania w ogólnych warunkach prawa;
 2. Umowy dotyczące budowy, naprawy, zakupu i sprzedaży statków, łodzi i innych jednostek pływających, pod warunkiem że są one przeznaczone do użytku morskiego;
 3. Umowy o transport morski lub kombinowany lub umowy o transporcie multimodalnym;
 4. Umów o transporcie śródlądowym lub kanałami, w granicach tabeli 1 załączonej do ogólnego rozporządzenia w sprawie prywatności, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 265/72 z dnia 31 lipca 1999 r.;
 5. Umów dotyczących użytkowania statków morskich na morzu, łodzi i innych jednostek pływających, w szczególności tych, które są czarterowane i dzierżawione;
 6. Umowy ubezpieczeniowe dla statków, łodzi, pozostałych jednostek pływających przeznaczonych do użytku morskiego oraz ich ładunków;
 7. Kredytów hipotecznych i przywilejów w odniesieniu do statków lub łodzi, niezależnie od rzeczywistych gwarancji odnoszących się do jednostek pływających i ich ładunków;
 8. Postępowania specjalne dotyczące statków, łodzi, pozostałych pływających jednostek pływających i ich ładunków;
 9. Postępowanie zapobiegawcze w odniesieniu do statków, łodzi i innych jednostek pływających, ich odpowiednich ładunków oraz innych cennych przedmiotów należących do statków, łodzi i innych jednostek pływających, poza wstępnym wnioskiem skierowanym do władz portowych, aby uniemożliwić opuszczenie przez statek statków stanowiących przedmiot takiego postępowania;
 10. Łączne lub indywidualne straty, w tym te odnoszące się do innych jednostek pływających przeznaczonych do użytku morskiego;
 11. Pomoc i ratownictwo morskie;
 12. Umowy holownicze i pilotażu;
 13. Usunięcie wraków statków;
 14. Odpowiedzialności cywilnej w związku z zanieczyszczeniem morza i innych wód podlegających jego jurysdykcji;
 15. Wykorzystywanie, utratę, odkrywanie lub przywłaszczanie narzędzi połowowych lub sieci lub sieci na połów skorupiaków, mięczaków i roślin, zakotwiczenie, statki, broń, przepisy i inne przedmioty przeznaczone do żeglugi lub rybołówstwa, oprócz szkód spowodowanych lub utrzymanych w wyniku takich materiałów;
 16. Szkody majątkowe w sektorze morskim;
 17. Posiadanie i posiadanie gruntów i mienia z wód morskich lub z nich, które znajdują się w ich glebie lub podglebiu lub które pochodzą z wód śródlądowych lub znajdują się w tych wodach lub które występują na wodach śródlądowych, jeżeli leży to w interesie morskim;
 18. Zatrzymania;
 19. Ogólne kwestie dotyczące kwestii związanych z morskim prawem handlowym;
 20. Odwołania od decyzji kapitana portu w sprawie o naruszenie prawa morskiego.

Trybunał wykonywania kar

Monitoruje i nadzoruje wykonanie kary i podejmuje decyzję o zmianie, wymianie i zakończeniu kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności, wydanego po wydaniu prawomocnego wyroku. Jest odpowiedzialny w szczególności za:

 • Określenie wykonania kary dodatkowej, w której stwierdza się, że kara pozbawienia wolności wygasa, oraz określenie wczesnego wykonania kary dodatkowej;
 • Stwierdzenie, że nie istnieje już kara pozbawienia wolności, względnie nieokreślone zdanie i bezpieczny nakaz zatrzymania;
 • Wydawanie nakazów aresztowania, aresztowania i zwolnienia;
 • Wydania wyroku zaocznego i zarządzenia konfiskaty mienia w zakresie, w jakim sprawca został skazany w całości lub w części za wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności lub środek zabezpieczający polegający na pozbawieniu wolności;
 • Podjęcie decyzji o tymczasowym usunięciu faktów lub decyzji wpisanych do rejestru karnego;

Centralny Trybunał Śledczy w Sprawach Karnych

Prowadzi dochodzenie karne, podejmuje decyzję o wymowie i wykonuje funkcje sądowe związane z dochodzeniem, w przypadku gdy działalność przestępcza ma miejsce w powiatach różnych sądów odwoławczych i jeżeli zagrożone są następujące przestępstwa:

 1. Przeciwko pokojowi i ludzkości;
 2. Organizacja terrorystyczna i terroryzm;
 3. Przeciwko bezpieczeństwu państwa, z wyjątkiem przestępstw wyborczych;
 4. Nielegalny handel narkotykami, substancjami psychotropowymi i prekursorami, z wyjątkiem bezpośredniej dystrybucji wśród konsumentów oraz stowarzyszeń przestępczych zajmujących się handlem ludźmi;
 5. Pranie pieniędzy;
 6. Korupcja, malwersacja i udział w działalności gospodarczej;
 7. Umyślne postępowanie w związku z niewypłacalnością;
 8. Zaszkodzić administracji w jednostce gospodarczej sektora publicznego;
 9. Nadużycia związane z nabyciem lub przywłaszczeniem dodatku, dotacji lub kredytu;
 10. Przestępstwa gospodarcze i finansowe popełniane w sposób zorganizowany, w tym za pomocą technologii komputerowej;
 11. Naruszenia gospodarcze i finansowe o wymiarze międzynarodowym lub transnarodowym.

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2019