Specialdomstolar - Portugal

Återställ Spara som pdf

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I det här avsnittet hittar du information om hur specialdomstolar fungerar i Portugal.


Domstolar i första instans

De allmänna domstolarna handlägger alla civil- och straffrättsliga ärenden samt alla mål som inte avgörs av andra domstolar. De är regelmässigt domstolar med allmän behörighet.

Det förekommer även domstolar med särskild behörighet (som handlägger ärenden med viss rättegångsform) och specialdomstolar för att handlägga frågor inom bestämda ämnesområden (oberoende av rättegångsformen).

Domstolar med särskild behörighet

Förundersökningsdomstolar (Tribunais de Instrução Criminal)

Dessa domstolar ska sköta förundersökningar, besluta om åtal och arbeta med utredningens rättsliga frågor.

Familje- och ungdomsdomstolar(Tribunais de Família e Menores)

Dessa domstolar har följande behörighet:

 • Handlägga och döma i ärenden om personers rättsliga status: ärenden om skiljande av personer och tillgångar samt skilsmässor, vidare alla relaterade ärenden som bouppteckningar och skyddsåtgärder, ärenden om annullering eller upplösning av civiläktenskap, samt ärenden om och verkställande av underhåll mellan makar och tidigare makar.
 • Handlägga och döma i ärenden om förhållanden mellan föräldrar och barn: beviljande av adoption, reglering av vårdnad och utredningar av relaterade frågor, offentliga utredningar av moderskap och faderskap samt bestridande av faderskap.
 • Handlägga och besluta i ärenden om skydd av utsatta underåriga: besluta om åtgärder för underåriga som misshandlas, överges eller är i nöd, som kan vara utsatta i fråga om hälsa, säkerhet, utbildning eller sedlighet; bedöma om och besluta om begäran om skyddsåtgärder för underåriga mot övergrepp inom famíljen eller på institutioner där de är placerade.

Arbetsdomstolar (Tribunais de Trabalho)

Civilrättsligt har arbetsdomstolarna behörighet i exempelvis följande frågor:

 • Arbetstagarrelationen och ingåendet av anställningsavtal.
 • Arbetsolyckor och yrkessjukdomar.
 • tvister mellan institutioner för social omsorg eller familjebidrag och mottagare av familjebidrag, med avseende på respektive parts rättigheter, befogenheter eller rättsliga skyldigheter, bestämmelser eller föreskrifter, utan påverkan på förvaltnings- och skattedomstolars behörighet.
 • Strejkrelaterade frågor.

Handelsdomstolar (Tribunais de Comércio)

Handelsdomstolar ska särskilt handlägga och besluta om följande:

 • Insolvensförfaranden om gäldenären är ett affärsdrivande bolag eller om ett företag ingår i insolvensmassan.
 • Beslut om avsaknad, ogiltighet och annullering av bolagsordning.
 • Beslut om uppskjutande och upphävande av bolagsstämmors beslut.
 • Beslut där ärendet gäller immaterialrättigheter och i något avseende regleras av lagstiftningen om immaterialrättigheter.

Sjörättsdomstolar (Tribunais Marítimos)

Sjörättsdomstolarna har behörighet i följande frågor:

 • Ersättning för skador orsakade av eller på fartyg, båtar och andra flytande anordningar som regleras i lag.
 • Avtal om byggande, reparation, köp och försäljning av fartyg, båtar och andra flytande anordningar för användning inom sjöfarten.
 • Avtal om sjötransporter eller avtal om kombinerade eller multimodala transporter.
 • Försäkringsavtal om fartyg, båtar och andra flytande anordningar för användning inom sjöfarten och om dessas last.
 • Panter och förmåner rörande fartyg och båtar, liksom faktiska säkerheter i flytande anordningar och dessas last.
 • Ansvarighet för förorening av hav och andra vatten inom territoriet.

Straffdomstolar (Tribunais de Execução de Penas)

Dessa domstolar har särskilt behörighet i följande frågor:

 • Beviljande och upphävande av villkorlig frigivning.
 • Granskning, förlängning och omprövning av säkerhetsåtgärder i form av internering av personer som inte är straffmyndiga.
 • Beviljande och upphävande av försöksfrigivning.
 • Beslut om frigivning i förtid, avbrytande av straff på relativt obestämd tid eller av säkerhetsåtgärd i form av internering.

Specialdomstol för immaterialrättigheter (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Denna domstol, med säte i Lissabon, handlägger ärenden gällande upphovsrätt och anknutna rättigheter, immaterialrättigheter, internetdomäner, firma och bolagsnamn. Den handlägger även överklaganden av beslut som fattats av Instituto Nacional da Propriedade Industrial (nationella institutet för immaterialrättigheter), Fundação para a Computação Científica Nacional (stiftelsen för nationell vetenskaplig analys) och Instituto dos Registos e do Notariado (register- och notariatinstitutet).

Domstolar med särskild behörighet (Tribunais de Competência Específica)

Dessa domstolar handlägger frågor inom bestämda ämnesområden, beroende av rättegångsformen. De är inte domstolar i egentlig mening utan avdelningar inom underrätterna: civilavdelningar (varas cíveis), brottmålsavdelningar (varas criminais), civildomstolar (juízos cíveis), brottmålsdomstolar (juízos criminais), civildomstolar för småmål (juízos de pequena instância cível), brottmålsdomstolar för småmål (juízos de pequena instância criminal) och verkställighetsdomstolar (juízos de execução).

Civilavdelningar ska handlägga och döma i mål där kollegial domstol krävs enligt lag och vars värde medger överklagande till appellationsdomstol.

Brottmålsavdelningar har bl.a. behörighet att döma i brottmål där kollegial domstol eller jurydomstol krävs.

Civildomstolar är behöriga att handlägga och döma i civila ärenden där civilavdelningar och civildomstolar för småmål inte är behöriga. Brottmålsdomstolar är behöriga att döma i brottmål där brottmålsavdelningar och brottmålsdomstolar för småmål inte är behöriga.

Civildomstolar för småmål är behöriga att handlägga och döma i civila ärenden med förenklat förfarande. De är även behöriga i ärenden som inte omfattas av civilprocesslagen, som kräver ett särskilt förfarande och där beslutet inte kan överklagas på normalt sätt. Brottmålsdomstolar för småmål är särskilt behöriga att handlägga och döma i ärenden med förenklat, förkortat och summariskt förfarande.

Verkställighetsdomstolar har den behörighet i verkställighetsprocessen som föreskrivs i civilprocesslagen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 30/01/2014