Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializirana sodišča - Portugalska

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Portugalskem.


Sodniška sodišča iz leta 1

Sodišča, ki odločajo na 1. stopnji, so praviloma okrožna sodišča. Naloga teh sodišč je, da pripravijo in preganjajo zadeve, ki ne spadajo v pristojnost drugih sodišč. Okrajna sodišča imajo splošno pristojnost in specializirano jurisdikcijo.

Okrožna sodišča so izdala sodne odločbe, ki so lahko specializirana, splošna in krajevna pristojnost. Sodbe se zahtevajo zaradi pristojnosti in imena občine, v kateri so bile nameščene.

Ustanovijo se lahko sodne odločbe o sodni pristojnosti:

 1. Civilno elektrarno;
 2. Civilne;
 3. Kazenskopravna elektrarna;
 4. Kriminalna lokacija;
 5. Lažja kazniva dejanja;
 6. Kazenske preiskave,
 7. Družina in mladoletniki;
 8. Delo;
 9. Trgovina;
 10. Izvajanje.

Na voljo so tudi sodišča s široko pristojnostjo, ki imajo specializirano pristojnost:

 1. Sodišče za intelektualno lastnino;
 2. Konkurenčno, regulativno in nadzorno sodišče;
 3. Pomorsko sodišče;
 4. Sodišče za izvrševanje kazenskih sankcij;
 5. Osrednje sodišče za kazenske preiskave.

Strokovna presoja

V zvezi s temi sodbami je treba opozoriti zlasti na:

Civilna naprava

Te sodbe so:

 • Pripravo in sojenje v okviru običajnega postopka civilnega prijavljanja v vrednosti, ki je višja od 50 000,00 EUR;
 • V postopkih na področju civilnega izvrševanja v vrednosti, ki presega 50 000,00 EUR, izvršujejo pooblastila, določena v zakoniku o civilnem postopku, na področjih, ki ne spadajo v pristojnost sodne odločbe ali sodišča;
 • Pripravo in izrek sodne odločbe v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe, za katerega je pristojna;
 • Izvajanje drugih pristojnosti, podeljenih z zakonom.
 • Družinske sodbe in mladoletniki

O osebnem stanju ljudi in družin pripraviti in verjeti:

 1. Primeri prostovoljne pristojnosti v zvezi z zakonci;
 2. Nepravdni postopki, ki se nanašajo na sporazumno zvezo ali na skupno gospodarstvo;
 3. Postopki za prenehanje življenjske skupnosti in za razvezo zakonske zveze;
 4. Tožbe za ugotovitev neobstoja ali razglasitve ničnosti zakonske zveze;
 5. Tožbe, vložene na podlagi člena 1647e in člena 1648(2) civilnega zakonika, odobrene z zakonskim odlokom št. 47344 z dne 25. novembra 1966;
 6. Ukrepe in izvršilne ukrepe za vzdrževanje med zakoncema in med nekdanjima zakoncema;
 7. Drugi ukrepi v zvezi z zakonskim stanom oseb in družin.

Poleg pooblastil na tem področju izvajajo tudi pooblastila, ki jih pravo daje sodiščem v postopkih popisa, ki so posledica ločitve oseb in premoženja, razveze, razglasitve odsotnosti ali razveljavitve zakonske zveze, ter v posebnih primerih ločevanja nepremičnine, za katerega se uporablja ureditev iz tega postopka.

Na področju mladoletnikov in odraslih otrok so odgovorni za:

 1. Obravnavati prošnje za skrbništvo in upravljanje premoženja;
 2. Imenuje osebo, ki je v imenu otroka sklenila posel, in imenuje splošno osebo, ki zastopa otroka zunaj sodišča, kot je otrok, za katerega se uporabljajo starševske odgovornosti;
 3. Odobritvi sprejetja;
 4. Ureja izvajanje starševske odgovornosti in se zaveda vprašanj v zvezi s starševsko odgovornostjo;
 5. Določiti znesek preživnine za mladoletnike in otroke, ki so mladoletniki, in otroke, ki so največje ali emancipacijske otroke, iz člena 1880 civilnega zakonika, ki je bil odobren z uredbo z zakonsko močjo št. 47344 z dne 25. novembra 1966, ter za pripravo in kazenski pregon z vzdrževanjem;
 6. Odrediti sodno varstvo mladoletnikov;
 7. Dodeli ukrep za spodbujanje in zaščito zaupanja osebi, izbrani v sprejetje, ali instituciji z namenom sprejetja v prihodnje;
 8. Vzpostaviti odnos med sponzorji in jih preklicati;
 9. Pooblaščati zakonitega zastopnika mladoletnih otrok za opravljanje določenih dejanj, potrjevati tiste, ki so bili brez dovoljenja izvedeni, in sprejeti določbe v zvezi s sprejemanjem oporočnih daril;
 10. Odloča o kakršnih koli vrednostnih papirjih, ki jih morajo zagotoviti starši v korist mladoletnih otrok;
 11. Odredi popolno ali delno zaustavitev starševske odgovornosti, določeno v členu 1920 civilnega zakonika, ki je bil odobren z zakonskim odlokom št. 47344 z dne 25. novembra 1966;
 12. Preiskave materinstva po uradni dolžnosti, materinstva in očetovstva ter za pripravo in pregon tožb za izpodbijanje in preiskovanje materinstva in očetovstva;
 13. V primeru nesoglasja med starši odločiti o prvem imenu in priimku mladoletnega otroka.

Poleg strokovnega znanja s tega področja jim je treba dodati:

 1. Če obstaja nadzor ali upravljanje premoženja, določanje plačila skrbnika ali skrbnika, biti zavetje pri imenovanju, izbrisu ali izbrisu skrbnika, upravitelja ali samoglasnika družine, zahtevati in prijaviti račune, odobriti zamenjavo pravne hipoteke ter določiti okrepitev in zamenjavo prejete varščine ter imenovati posebnega skrbnika, ki zastopa mladoletnika izven sodišča;
 2. Imenovati posebnega skrbnika, ki bo zastopal mladoletnega otroka v katerem koli postopku skrbnika;
 3. Da pretvori, prekliče in oceni sprejetje ter zahteva in preuči računovodske izkaze in določi znesek dohodka, ki se uporabi za vzdrževanje sprejete osebe;
 4. Odloča o okrepitvi in nadomestitvi varnosti mladoletnih otrok;
 5. Zahtevati in pregledovati računovodske izkaze, ki jih morajo predložiti starši;
 6. Se zavedajo vseh drugih incidentov v primerih iz točk (a) do ( m).

Kar zadeva zaščito in izobraževalne zadeve, je njihova naloga:

 • Pripravljanje, ocenjevanje in odločanje o postopkih za promocijo in zaščito;
 • Izvajati ukrepe za spodbujanje in zaščito ter spremljati njihovo izvajanje, kadar je to zahtevano, kadar je otrok ali mlada oseba v nevarnosti in kjer zaščita ni ogrožena;
 • Praksa sodnih aktov v zvezi z izobraževalno raziskavo;
 • Oceniti dejanja, ki so po zakonu opredeljena kot kaznivo dejanje, ki so ga storili otroci med 12. in 16. letom starosti, z namenom izvajanja zaščitnih ukrepov;
 • Izvajati in pregledovati ukrepe skrbništva;
 • Ugotovi, da se ukrepi skrbništva prenehajo ali končajo;
 • Obravnavati pritožbe zoper odločbe, ki uvajajo disciplinske ukrepe proti mladoletnikom, ki so jim bili naloženi.

Sodbe delovne sile

V civilnih zadevah med drugim poznajo vprašanja, ki izhajajo iz podrejenih delovnih razmerij in vzpostavljenih razmerij za sklepanje pogodb o zaposlitvi, nesreč pri delu in poklicnih bolezni, pogodb, ki so po zakonu enakovredne pogodbam o zaposlitvi, vajeništvu in usposabljanju, ter civilnih zadev v zvezi s stavko.

Trgovinske sodbe

Pripraviti in verjeti:

 1. Postopki v primeru insolventnosti in posebni postopki oživljanja;
 2. Tožbah zaradi neobstoja, ničnosti in razveljavitve memorandumov in statutov;
 3. Ukrepi v zvezi z uveljavljanjem pravic iz zaposlitve;
 4. Ukrepe za začasno ali trajno ukinitev reševanja podjetja;
 5. Sodni likvidacijski postopki v zvezi z družbami;
 6. Tožbe za likvidacijo delniške družbe;
 7. Likvidacijo holdinških družb;
 8. Tožbami v zvezi z zakonikom o registru gospodarskih družb;
 9. Postopki prenehanja kreditnih institucij in finančnih družb.

Odgovorne so tudi za pritožbe zoper odločbe sodnih tajnikov sodnega tajnika o sodnem registru ter ugovore zoper odločitve konservatorjev v zvezi z upravnimi postopki likvidacije in likvidacije gospodarskih družb.

Sodbe v zvezi z izvrševanjem

V civilnem postopku izvršbe izvajajo pooblastila, določena v zakoniku o civilnem postopku, na izključitev postopkov pred sodišči intelektualne lastnine, na sodišča, pristojna za varstvo intelektualne lastnine, na sodišča, pristojna za urejanje in nadzor, na pomorsko sodišče, na njihove družinske in družinske sodne odločbe, na sodišča za trgovino in na izvrševanje sodnih odločb v kazenskih postopkih, ki jih po kazenskem postopku ni treba vložiti pred civilno sodbo.

Razširjena sodišča

Sodišča za intelektualno lastnino

Ali ste seznanjeni z vprašanji, ki se nanašajo na:

 1. Ukrepi, pri katerih se ukrep nanaša na avtorske in sorodne pravice;
 2. Postopki, pri katerih se tožba nanaša na industrijsko lastnino, v kateri koli obliki, določeni z zakonom;
 3. Tožbe za razveljavitev in ugotovitev ničnosti patentov, dodatnih varstvenih certifikatov, uporabnih modelov in topografij polprevodniških izdelkov, določenih v Zakoniku o industrijski lastnini in drugi veljavni zakonodaji, ter tudi zahteve za ugotovitev ničnosti ali razveljavitve registracij modelov, blagovnih znamk, logotipov, nagrad, označb porekla in geografskih označb, ki izhajajo iz nasprotne tožbe;
 4. Pritožbe zoper odločbe Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.), ki podeljujejo ali zavračajo pravice industrijske lastnine ali se nanašajo na prenose, licence, izjave o zastaranju ali katero koli drugo dejanje, ki vpliva, spreminja ali spreminja pravice industrijske lastnine;
 5. Pritožba in ponovni pregled odločitev ali katerih koli drugih pravno izpodbojnih ukrepov, ki jih je sprejel INPI, I.P., v postopkih za ugotavljanje kršitev;
 6. Ugotovitvene tožbe, pri katerih se pravna podlaga nanaša na domenska imena na internetu;
 7. Pritožbe zoper odločbe Fundacije za nacionalno znanstveno računalništvo kot pristojnega organa za registracijo domenskih imen.PT, ki registrirajo, zavrnejo registracijo ali odstranijo domensko ime.EN;
 8. Tožbe, pri katerih se tožba nanaša na ime podjetja ali firmo;
 9. Pritožba zoper odločbe registrskega urada Regidos Regis e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.), o dopustnosti imen in imen v skladu s pravno ureditvijo Registo Nacional de Pessoas Colectivas (nacionalni register pravnih oseb);
 10. Tožbe, pri katerih se tožba nanaša na storitev nelojalne konkurence ali kršitev poslovne skrivnosti na področju industrijske lastnine;
 11. Pridobivanje in ohranjanje dokazov ter zagotavljanje informacij, kadar je to potrebno zaradi varstva pravic intelektualne lastnine in avtorskih pravic.

Konkurenca, regulacija in nadzor

Med drugim obravnava zadeve v zvezi s pravnim sredstvom, pregledom in izvrševanjem odločb, nalogov in drugih ukrepov, ki so pravno utemeljeni za izpodbijanje številnih regulativnih organov, kot so organ za konkurenco, nacionalni organ za civilno letalstvo, Banco de Portugal in Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (organ za trg vrednostnih papirjev).

Pomorsko sodišče

Ali ste seznanjeni z vprašanji, ki se nanašajo na:

 1. Nadomestilo za škodo, ki jo povzročijo ali utrpijo ladje, čolni in druga plovila, ali ki je posledica njihove pomorske uporabe v splošnih pogojih zakonodaje;
 2. Pogodbe o gradnji, popravilu, nakupu in prodaji ladij, čolnov in drugih plavajočih plovnih objektov, pod pogojem, da so namenjene pomorski uporabi;
 3. Pogodbe za prevoz po morju ali kombiniranih ali multimodalnih prevoznih pogodbah;
 4. Za pogodbe o prevozu po celinskih plovnih poteh ali po poteh, v okviru omejitev iz preglednice 1, priložene splošni uredbi o pristaniščih, odobrene z uredbo z zakonsko močjo št. 265/72 z dne 31. julija 1999;
 5. Pogodbe o pomorski uporabi ladij, čolnov in drugih plavajočih plovnih objektov, zlasti tistih, ki so zakupljeni in finančno zakupljeni;
 6. Zavarovalne pogodbe za ladje, čolne, druge plavajoče plovilo, namenjene za pomorsko uporabo, in njihov tovor;
 7. Hipoteke in privilegiji za ladje ali čolne, poleg kakršnih koli dejanskih zagotovil v zvezi s plovnim objektom in njihovim tovorom;
 8. Posebni postopki v zvezi z ladjami, ladjami, drugimi plavajočimi plovili in njihovim tovorom;
 9. Previdnostni postopek v zvezi z ladjami, ladjami in drugimi plavajočimi plovili, njihovimi proizvodi tovora in drugimi dragocenimi predmeti, ki pripadajo ladjam, plovilom in drugim plovnim objektom, poleg predhodne vloge pri pristaniškem organu, da se prepreči odhod ladij, ki so predmet tega postopka;
 10. Skupne ali posamezne izgube, vključno s tistimi, ki se nanašajo na druge plavajoče plovilo za pomorsko uporabo;
 11. Pomorsko pomoč in reševanje;
 12. Pogodbe o vleki in pilotaži;
 13. Odstranjevanje brodolomov;
 14. Civilna odgovornost v zvezi z onesnaževanjem morja in drugih voda pod njeno jurisdikcijo;
 15. Uporabo, izgubo, odkrivanje ali prilastitev ribolovnih enot ali ribiških mrež ali mrež za ribolov lupinarjev, mehkužcev in morskih rastlin, sidrišč, plovil, orožja, določb in drugih predmetov, namenjenih za plovbo ali ribolov, poleg škode, ki je bila povzročena ali povzročena s takšnimi materiali;
 16. Škodo, ki je bila povzročena na javnem zemljišču v pomorskem prometu;
 17. Lastništvo in posest zemlje in lastnine, ki izhaja ali izhaja iz morskih voda ali obstoječih morskih voda ali tistih, ki izvirajo iz tal ali podtalja ali ki prihajajo ali obstajajo v celinskih vodah, če obstaja pomorski interes;
 18. Aretacije;
 19. Vsa splošna vprašanja v zvezi s pomorskim trgovinskim pravom;
 20. Pritožbe zoper odločitve pristaniškega kapitana v zvezi s pomorsko kršitvijo.

Sodišče, pristojno za izvrševanje kazenskih sankcij

Spremlja in nadzoruje izvajanje kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti, ki je bil izdan s sodbo po njihovi končni sodbi, ter odloča o njihovi spremembi, zamenjavi in prenehanju zaporne kazni ali ukrepa, ki vključuje odvzem prostosti. Zlasti je odgovoren za:

 • Določiti izvršitev dodatne zaporne kazni, s katero je bila kazen razglašena za prenehanje prestajanja zaporne kazni, in določiti predčasno izvršitev dodatne kazni izgona;
 • Razglasi, da ne obstaja več zaporna kazen, relativno neopredeljen stavek in varen priporni nalog;
 • Izdajo nalogov za prijetje, prijetje in izpustitev;
 • Izvršiti sodbo v nenavzočnosti in odrediti zaseg premoženja, če je bil storilec v celoti ali delno obsojen za izvršitev kazni zapora ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti;
 • Odločanje o začasni odstranitvi dejstev ali odločb iz kazenske evidence;

Osrednje sodišče za kazenske preiskave (Central Criminal Investigation Tribunal)

Vodi kazensko preiskavo, odloča o izgovorjavi in izvaja sodno funkcijo v zvezi s preiskavo, kadar poteka kazenska dejavnost v okrožjih različnih pritožbenih sodišč in kadar gre za naslednja kazniva dejanja:

 1. Proti miru in človečnosti;
 2. Teroristične organizacije in terorizma;
 3. Proti državni varnosti, z izjemo kaznivih dejanj v zvezi z volilno pravico;
 4. Nedovoljena trgovina s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, razen v primerih neposredne distribucije v potrošnike in kriminalne združbe za trgovino z ljudmi;
 5. Pranje denarja;
 6. Korupcija, poneverjanje in gospodarska udeležba v podjetju;
 7. Namerna nesolventnost;
 8. Škodljivo upravljanje v gospodarski enoti javnega sektorja;
 9. Goljufije pri pridobitvi ali poneverbi pravic, nepovratnih sredstev ali kreditov;
 10. Gospodarska in finančna kazniva dejanja, storjena na organiziran način, vključno z uporabo računalniške tehnologije;
 11. Gospodarske in finančne kršitve z mednarodno ali nadnacionalno razsežnostjo.

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 16/09/2019