Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Португалия

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?

Настоящата страница предоставя информация относно организацията на специализираните съдилища в Португалия.


Съдебни съдилища от 1 г.

По правило съдебните съдилища от 1-и съдилища са районните съдилища. Тези съдилища са тези, които трябва да подготвят и преследват по съдебен ред дела, които са извън компетентността на други съдилища. Районните съдилища имат обща компетентност и специална компетентност.

Районните съдилища са постановили решения, които могат да бъдат специализирани, общи и местни. Решенията се призовават от компетентността и от името на общината, в която са инсталирани.

Могат да се създават специализирани съдебни решения:

 1. Гражданска силова установка;
 2. Граждански;
 3. Централа за наказателно преследване;
 4. Наказателен обект;
 5. Дребни престъпления;
 6. Наказателно разследване;
 7. Семейството и малолетните и непълнолетните лица;
 8. Работа;
 9. Търговия;
 10. Изпълнение.

Съществуват и широки съдилища, които имат специализирана компетентност:

 1. Съд за интелектуална собственост;
 2. Съда в областта на конкуренцията, регулаторния и надзорния орган;
 3. Морски съд;
 4. Съдът за изпълнение на присъдите;
 5. Централен наказателен съд.

Expert judgment (Експертна преценка)

От тези решения следва по-специално да се отбележат:

Гражданска силова установка

Тези решения са:

 • Подготовката и изпитването на обикновените граждански декларации на стойност над 50 000,00 EUR;
 • Упражнява в рамките на изпълнителни производства по граждански дела на стойност, надвишаваща 50 000,00 EUR, правомощията, предвидени в Гражданския процесуален кодекс, в области, които не са от компетентността на съда или съда;
 • Подготовка и произнасяне на решение по обезпечително производство, по отношение на което действията са от нейната компетентност;
 • Да упражняват други възложени по силата на закона компетенции.
 • Семейни решения и малолетни и непълнолетни лица

Относно гражданското състояние на хората и семействата, подготовка и убеждение:

 1. Случаи на доброволна компетентност по отношение на съпрузите;
 2. Охранителни производства, свързани с съвместно съжителство или с обща икономика;
 3. Законна раздяла и производства по развод;
 4. Искове за обявяване на нищожен или несключен граждански брак;
 5. Искове, предявени на основание член 1647д и член 1648, параграф 2 от Гражданския кодекс, одобрен с Наредба-закон № 47344 от 25 ноември 1966 г.;
 6. Действия и действия по правоприлагане за издръжка между съпрузи и между бивши съпрузи;
 7. Други действия, свързани със семейното положение на лицата и семействата.

В допълнение към правомощията си в тази област, те упражняват и правомощията, които законът предоставя на съдилищата по производствата за инвентаризация, образувани в резултат на раздялата на лица и имущество, развода, декларацията за отсъствие или унищожаване на граждански брак, както и в специалните случаи на разделяне на имуществото, за което се прилага режимът на това производство.

В областта на непълнолетните и пълнолетните деца те отговарят за:

 1. За разглеждане на молби за учредяване на владение и управление на имущество;
 2. Назначава лице, което е влязло в предприятие от името на детето и назначава общо лице, което представлява детето извън съда като детето, което е обект на родителска отговорност;
 3. Да предоставят осиновяване;
 4. Да регламентират упражняването на родителските отговорности и да са запознати с въпросите, свързани с родителската отговорност;
 5. Да определят размера на издръжката, дължима на малолетни и непълнолетни лица, и на ненавършилите пълнолетие деца и на децата, които са деца с най-голяма или дееспособни деца, посочени в член 1880 от Гражданския кодекс, одобрен с Наредба-закон № 47344 от 25 ноември 1966 г., и да подготвят и преследват по съдебен ред дейности по поддръжка;
 6. Да се присъди съдебна защита на доверието на малолетните и непълнолетните лица;
 7. Предоставя мярка за насърчаване и защита на доверието на избраното за осиновяване лице или на институцията с оглед на бъдещо приемане;
 8. Да установят отношенията между възложителите и да ги отменят;
 9. Да разреши на законния представител на ненавършилите пълнолетие деца да извършва определени действия, да потвърди тези, които са били извършени без разрешение, и да изготви разпоредби във връзка с приемането на дарения чрез завещание;
 10. Да взема решение относно всяка гаранция, която да бъде предоставена от родителите в полза на ненавършили пълнолетие деца;
 11. Да разпореди пълно или частично упражняване на родителските права по член 1920 от Гражданския кодекс, одобрен с Наредба-закон № 47344 от 25 ноември 1966 г.;
 12. Разследване, ex officio, майчинство и бащинство, както и подготовка и наказателно преследване на действията за оспорване и разследване на майчинство и бащинство;
 13. Да реши, в случай на несъгласие между родителите, относно собственото и фамилното име на ненавършилото пълнолетие дете.

Освен че разполагат с експертен опит в тази област, те трябва:

 1. При наличие на надзорно или административно управление на имуществото, определяне на възнаграждението на настойника или попечителя, установяване, отстраняване или отстраняване на настойника/попечителя, на администратора или на гласната на членовете на семейството, изискване и деклариране на сметките, разрешаване на замяната на законната ипотека и определяне на подкрепление и замяна на учреденото обезпечение и назначаване на специален попечител, представляващ малолетното или непълнолетно лице извън съда;
 2. Да определи специален попечител, който да представлява ненавършилото пълнолетие дете в процедура по доверително управление;
 3. Да преобразува, отменя и оценява приемането и търсенето и да проверява отчетите, както и да определя размера на дохода, който да се използва за издръжката на осиновеното лице;
 4. Взема решение за укрепване и замяна на обезпечението, предоставено за малолетните и непълнолетните деца;
 5. Да изисква и проверява отчетите, които трябва да бъдат предоставени от родителите;
 6. Да са осведомени за всички други инциденти в случаите, посочени в букви а)м).

По отношение на закрилата и образованието тяхната задача е:

 • Подготовка, оценка и вземане на решение относно процедурите за насърчаване и защита;
 • Да прилагат мерки за насърчаване и защита и да наблюдават тяхното изпълнение при поискване, когато дадено дете или млад човек е в опасност и когато комисията за защита не е в опасност;
 • Практикуват съдебен контрол по отношение на образователната анкета;
 • Да направи оценка на фактите, определени от закона като престъпление, извършени от деца на възраст между 12 и 16 години, с цел прилагане на защитни мерки;
 • Прилагане и преразглеждане на мерките за настойничество;
 • Да постанови прекратяването или прекратяването на мерките за настойничество;
 • Да разглежда жалби срещу решения, с които се налагат дисциплинарни мерки на малолетни и непълнолетни лица, за които те са били приложени.

Решения по трудовоправни въпроси

Те познават, по граждански дела, наред с други въпроси, въпроси, произтичащи от подчинени трудови правоотношения и установени отношения с оглед на сключването на трудови договори, трудови злополуки и професионални заболявания, договори, които по закон са свързани с трудови договори, договори за чиракуване и обучение, както и граждански дела, свързани със стачката.

Търговски съдебни решения

Да се подготви и да вярва, че:

 1. Производство по несъстоятелност и специални процедури за възобновяване;
 2. Искове за установяване на несъществуване, недействителност и анулиране на актове и устави на сдружения;
 3. Действия, свързани с упражняването на трудови права;
 4. Действия за спиране или отмяна на дружествени решения;
 5. Съдебно производство по ликвидация по отношение на дружествата;
 6. Дела за ликвидация на европейско акционерно дружество;
 7. Ликвидация на холдингови дружества;
 8. Искове, свързани с Code Registry Code;
 9. Производства по ликвидация на кредитни институции и финансови предприятия.

Те също така отговарят за обжалването на заповедите на регистраторите на търговския регистър, както и за възраженията срещу решенията на квесторите във връзка с административните процедури за прекратяване и ликвидация на търговските дружества.

Решения за принудително изпълнение

В рамките на изпълнителни производства по граждански дела те упражняват правомощията, предвидени в Гражданския процесуален кодекс, с изключение на производствата в съдилищата с интелектуална собственост, на съдилищата в областта на конкуренцията, регулирането и надзора, на морския съд, на техните семейни и семейни решения, на съдилищата по търговска дейност и изпълнението на съдебни решения по наказателни дела, които по силата на наказателното производство не се предявяват преди постановяването на съдебно решение по граждански дела.

Разширени съдилища за решаване на спорове

Съдилища за интелектуална собственост

Запознати ли сте с въпроси, свързани с:

 1. Действия, когато основанието е свързано с авторското право и сродните му права;
 2. Производства, при които основанието е свързано с индустриална собственост, под каквато и да е форма, предвидена от закона;
 3. Искове за анулиране и обезсилване на патенти, сертификати за допълнителна закрила, полезни модели и топологии на полупроводникови изделия, предвидени в Кодекса за индустриална собственост и друго приложимо законодателство, както и искания за обявяване на недействителност или отмяна на заявки за регистрация, търговски марки, лога, награди, наименования за произход и географски указания, получени чрез насрещен иск;
 4. Обжалване на решения на Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.), с които се предоставят или отказват права на индустриална собственост или се отнасят до предавания, лицензи, декларации за излизане от употреба или други актове, които засягат, изменят или премахват правата върху индустриалната собственост;
 5. Обжалване и преразглеждане на решения или други обжалваеми актове, предприети от INPI, I.P. в производства за установяване на неизпълнение на задължения;
 6. Декларация, в която причината за действието е свързана с имената на домейни в интернет;
 7. Обжалване на решения на Фондацията за национални научни изследвания като компетентен орган за регистрация на имена на домейни на.PT, които регистрират, отказват регистрация или заличават име на домейн на английски език;
 8. Действия, при които основанието се отнася за фирмено наименование или наименование на дружеството;
 9. Жалби срещу решения на Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) относно допустимостта на наименованията и наименованията съгласно правния режим на Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Национален регистър на юридическите лица);
 10. Действия, при които основанието е свързано с извършването на действия на нелоялна конкуренция или нарушаване на търговски тайни в областта на индустриалната собственост;
 11. Получаване и съхраняване на доказателства и предоставяне на информация, когато това се изисква от защитата на правата върху интелектуалната собственост и авторското право.

Конкуренция, регулиране и надзор

Наред с другото, тя разглежда въпроси, свързани с обжалването, преразглеждането и изпълнението на решения, заповеди и други мерки, които носят правна отговорност за оспорване на редица регулаторни органи, като Органа за защита на конкуренцията, Националния орган за гражданско въздухоплаване, Banco de Portugal и Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Орган за пазара на ценни книжа).

Морски съд

Запознати ли сте с въпроси, свързани с:

 1. Обезщетение, дължимо за щети, причинени или претърпени от кораби, лодки и други плавателни съдове, или произтичащи от морското им използване в общите условия на закона;
 2. Поръчки за строителство, ремонт, покупка и продажба на кораби, лодки и други плаващи средства, при условие че са предназначени за използване по море;
 3. Договори за превоз по море или договори за комбиниран или мултимодален транспорт;
 4. Договори за превоз по вътрешни водни пътища или по канали, в границите на таблица 1, приложена към генералния регламент за пристанището, одобрен с Наредба-закон № 265/72 от 31 юли 1999 г.;
 5. Договори за морско ползване на кораби, лодки и други плаващи средства, по-специално тези, които са отдадени под наем или са финансово наети;
 6. Застрахователни договори за кораби, лодки, други плаващи средства, предназначени за морски цели, и техните товари;
 7. Ипотеки и привилегии по отношение на кораби или лодки, в допълнение към всякакви реални гаранции във връзка с плавателните съдове и техните товари;
 8. Специални производства, отнасящи се до кораби, лодки, други плавателни съдове и техните товари;
 9. Предпазно производство по отношение на кораби, лодки и други плаващи средства, техните товари и други ценни вещи, принадлежащи на корабите, лодките и другите плаващи средства, в допълнение към предварително заявление до пристанищната администрация за предотвратяване на заминаването на плавателни съдове, които са обект на такова производство;
 10. Ставни или индивидуални загуби, включително тези, свързани с други плаващи средства, предназначени за използване за морски цели;
 11. Помощ и спасяване по море;
 12. Договори за теглене и пилотаж;
 13. Отстраняване на останки от корабокрушения;
 14. Гражданска отговорност във връзка със замърсяването на морето и други води под нейна юрисдикция;
 15. Използването, загубата, откриването или присвояването на риболовна дейност или риболовни мрежи или мрежи за улов на черупчести мекотели, мекотели и морски растения, котви, бойни кораби, оръжия, провизии и други предмети, предназначени за навигация или за риболов, в допълнение към щетите, причинени на тези материали или понесени от тях;
 16. Щети, причинени на собственост в публичната морска сфера;
 17. Собственост и владение на земя и имущество, произтичащи от или произтичащи от морски води или съществуващи останки, които се намират в техните почвени или подпочвени пластове или които идват или съществуват във вътрешни водоеми, ако има морски интерес;
 18. Арести;
 19. Всички въпроси като цяло по въпроси на морското търговско право;
 20. Обжалване на решения на капитана на пристанището по дело, свързано с нарушение на правото на Съюза в областта на морското дело.

Наказателен съд

Да наблюдава и контролира изпълнението и да взема решения за тяхното изменение, замяна и прекратяване на наказанието лишаване от свобода или на мярката, включваща лишаване от свобода, постановена с решението след окончателното съдебно решение. По-специално той отговаря за:

 • За да се определи изпълнението на допълнителното наказание експулсиране, обявяване на наказанието за лишаване от свобода за изгасване и за предварително изпълнение на допълнителното наказание експулсиране;
 • Декларирам, че вече не е налице лишаване от свобода, относително неуточнено изречение и защитена заповед за задържане;
 • Издаване на заповеди за арест, арест и издаване на заповеди за арест;
 • Да постанови задочно постановеното решение и да разпореди изземването на имущество, доколкото извършителят е осъден, изцяло или частично, за изпълнение на присъда за лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане;
 • Вземане на решение относно временното отстраняване на факти или решения, вписани в регистрите за съдимост;

Central Criminal Investigation Tribunal (Съд по централно разследване на престъпления)

Провежда наказателно разследване, решава относно произнасянето и упражнява съдебните функции, свързани с разследването, когато престъпната дейност се извършва в окръзите на различни апелативни съдилища и когато са засегнати следните престъпления:

 1. Срещу мира и човечеството;
 2. Терористична организация и тероризъм;
 3. Срещу държавната сигурност, с изключение на изборните нарушения;
 4. Незаконен трафик на наркотични вещества, психотропни вещества и прекурсори, с изключение на случаите на пряко разпространение до потребителя и престъпно сдружаване за трафик;
 5. Изпиране на пари;
 6. Корупция, присвояване и икономическо участие в бизнеса;
 7. Умишленото обявяване в несъстоятелност;
 8. Да навреди на администрацията в икономическата единица на публичния сектор;
 9. Измама при придобиване или присвояване на суми, безвъзмездна помощ или кредит;
 10. Икономически и финансови нарушения, извършени организирано, включително чрез използване на компютърни технологии;
 11. Икономически и финансови нарушения с международно или транснационално измерение.

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 16/09/2019