Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Portugal

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

Käesoleval leheküljel jagatakse teavet Portugali erikohtute korralduse kohta.


Kohtukohtud (1)

Üldjuhul on 1. astme kohtuteks ringkonnakohtud. Nende kohtute ülesanne on ette valmistada ja menetleda kohtuasju, mis on seotud kohtuasjadega, mis ei kuulu teiste kohtute pädevusse. Ringkonnakohtutel on üldine pädevus ja eripädevus.

Piirkonnakohtud on teinud otsuseid, mis võivad olla eripädevus, üldine ja kohalik pädevus. Otsused nõuavad selle omavalitsusüksuse pädevust ja nime, kuhu nad on paigaldatud.

Kohtualluvuse kohta võib teha eriotsuseid:

 1. Tsiviilelektrijaam;
 2. Tsiviil;
 3. Kriminaaljaam;
 4. Kuritegelikul teel saadud tulu;
 5. Pisikuriteod;
 6. Kriminaaluurimine;
 7. Perekond ja alaealised;
 8. Töö,
 9. Kaubandus,
 10. Rakendamine.

On olemas ka kohtualluvuse üldkohtud, millel on eripädevus:

 1. Intellektuaalomandi kohus;
 2. Konkurentsi-, õigus- ja järelevalvekohus;
 3. Merekohus;
 4. Kohus, kelle ülesanne on kohtuotsuste täitmine;
 5. Keskne kriminaaluurimine.

Ekspertarvamus

Nimetatud kohtuotsustest tuleb eelkõige märkida järgmist:

Tsiviiljaam

Need kohtuotsused on:

 • Tavalise tsiviildeklaratsiooniga seotud tegevuse ettevalmistamine ja katsetamine summas üle 50 000,00 EUR;
 • Kasutada tsiviilõiguskaitsealastes menetlustes, mille väärtus ületab Euro 50 000,00, tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud volitusi valdkondades, mis ei kuulu kohtuotsuse ega kohtu pädevusse;
 • Otsuste ettevalmistamine ja andmine nende ajutiste menetluste osas, mille suhtes meede kuulub;
 • Kasutada muid seadusega antud pädevusi.
 • Perekonnaasjad ja alaealised

Valmistada inimestele ja perekondadele ette perekonnaseis ja uskuda, et

 1. Abikaasade vabatahtliku kohtualluvuse juhud;
 2. Registreerimata kooselu või ühistarbimisel põhinev hagita menetlus;
 3. Lahuselu ja lahutusega seotud menetlused;
 4. Meetmed deklaratsiooni koostamiseks selle kohta, et tsiviilabielu puudub või on tühistatud;
 5. Meetmed, mis tulenevad tsiviilseadustiku artiklist 1647e ja artikli 1648 lõikest 2, mis kiideti heaks 25. novembri 1966. aasta dekreetseadusega nr 47344;
 6. Abikaasade ja endiste abikaasade vahelise ülalpidamiskohustusega seotud meetmed ja täitemeetmed;
 7. Muud isikute ja perekondade perekonnaseisu käsitlevad meetmed.

Lisaks antud valdkonnas antud volitustele teostavad nad ka volitusi, mis on seadusega antud kohtutele seoses isikute ja vara lahushoidmise, lahutuse, abielu kehtetuks tunnistamise, abielu kehtetuks tunnistamise, abielu kehtetuks tunnistamise või abielu kehtetuks tunnistamise erijuhtumitega, samuti selliste erijuhtumite korral, mille puhul on tegemist vara eraldamisega, mille suhtes kohaldatakse sellise menetluse korda.

Alaealiste ja täiskasvanute puhul vastutavad nad järgmise eest:

 1. Menetleda vara hooldamist ja valitsemist käsitlevaid taotlusi;
 2. Nimetada ametisse isik, kes on läinud tööle lapse nimel ja nimetab ametisse üldise isiku, kes esindab last kohtuväliselt, tingimusel et lapse suhtes kehtib vanemlik vastutus;
 3. Anda lapsendamist;
 4. Reguleerida vanemlikku vastutust ja olla teadlik vanemliku vastutusega seotud küsimustest;
 5. Määrata kindlaks alaealiste ja alaealiste laste ja laste, kes on 25. novembri 1966. aasta dekreet-seadusega nr 47344 kinnitatud tsiviilkoodeksi artiklis 1880 osutatud kõige suuremad või iseseisvunud lapsed, ülalpidamiskohustuse kinnitamise ja nende eest süüdistuse esitamise osas;
 6. Anda korraldus alaealiste kohtulikule usaldusele;
 7. Toetuse edendamine ja usalduse kaitsmine valitud isiku või institutsiooni suhtes eesmärgiga tulevikus vastu võtta;
 8. Luua tsiviilsponsorite vahelised suhted ja need tagasi võtta;
 9. Lubada alaealiste laste seaduslikul esindajal läbi viia teatavaid toiminguid, kinnitada need, mis on tehtud loata, ning teha sätted testamendikingituste vastuvõtmise kohta;
 10. Otsustada vanemate poolt alaealiste laste kasuks antava mis tahes tagatise üle;
 11. Anda korraldus 25. novembri 1966. aasta dekreetseadusega nr 47344 heakskiidetud tsiviilkoodeksi artiklis 1920 sätestatud vanemliku vastutuse osaliseks või täielikuks pärssimiseks;
 12. Emaduse ja isaduse uurimine, ex officio uurimine ja ettevalmistamine ning emaduse ja isaduse vaidlustamise ja uurimise meetmete ettevalmistamine ja nende eest süüdistuse esitamine;
 13. Otsustada vanemate lahkarvamuse korral alaealise lapse ees- ja perekonnanime üle.

Lisaks kõnealuse valdkonna asjatundlikkusele on nad kohustatud:

 1. Kui on olemas varade järelevalve või haldamine, määratakse kindlaks eestkostja või halduri tasu, on teada, kas eestkostja on ametisse nimetatud, tema hooldaja või esindaja on ametisse määratud, ta on ametist vabastatud või tagasi võetud, ning ta nõuab ja kinnitab raamatupidamisaruande, lubab seaduslikku hüpoteeki asendada ning määrab kindlaks tagatise tugevdamise ja asendamise ning määrab alaealisele kohtule vastava eestkostja;
 2. Määrata ametisse eriusaldusisik, kes esindab iga usaldusisiku menetluses alaealist last;
 3. Võtab vastu lapsendamist ja hindab seda, hindab seda ja hindab seda ning kontrollib vastu võetud isiku korrashoiuks kasutatavat tulu;
 4. Otsustada alaealiste laste turvalisuse tugevdamise ja asendamise üle;
 5. Nõuda ja uurida vanemate esitatavaid aruandeid;
 6. Olema teadlik mis tahes muudest juhtumitest punktides a-m osutatud juhtudel.

Mis puudutab kaitset ja haridusküsimusi, siis on nende ülesanne:

 • Edendus- ja kaitsemenetluste ettevalmistamine, hindamine ja otsustamine;
 • Rakendab edendamis- ja kaitsemeetmeid ning teostab vajaduse korral järelevalvet nende rakendamise üle, kui laps või noor on ohus ja kui kaitsekomisjon ei ole ohus;
 • Praktilised õigusaktid hariduskäigu kohta;
 • Hinnata seadusega liigitatud fakte, mille on toime pannud lapsed vanuses 12-16 aastat, et rakendada kaitsemeetmeid;
 • Eestkostemeetmete rakendamine ja läbivaatamine;
 • Kinnitada, et eestkostemeetmed lõpetatakse või lõpetatakse;
 • Arutada edasikaebusi selliste otsuste kohta, millega kehtestatakse distsiplinaarmeetmed nende alaealiste suhtes, kelle suhtes neid kohaldati.

Tööotsused

Nad teavad tsiviilasjades muu hulgas probleeme, mis tulenevad alluvussuhetest ja väljakujunenud suhetest, mille eesmärk on sõlmida töölepinguid, tööõnnetusi ja kutsehaigusi, töölepingutega, mida reguleeritakse seadusega, millega reguleeritakse tööhõivet, õpipoisi- ja koolituslepinguid, samuti streikimisega seotud tsiviilasju.

Kaubandusotsused

Valmistage ette ja usutakse,

 1. Maksejõuetusmenetlused ja spetsiaalsed taaselustamise menetlused;
 2. Asutamislepingu ja põhikirja kehtetuks tunnistamise, kehtetuks tunnistamise ja tühistamise toimingud;
 3. Tööalased õigused;
 4. Meetmed ettevõtte resolutsioonide peatamiseks või tühistamiseks;
 5. Äriühingute likvideerimismenetlused;
 6. Euroopa aktsiaseltsi lõpetamise meetmed;
 7. Valdusettevõtjate likvideerimist;
 8. Äriühingute registrikoodiga seotud meetmed;
 9. Krediidiasutuste ja finantsinstitutsioonide lõpetamismenetlus.

Samuti vastutavad nad kaebuste esitamise eest äriregistri registripidaja registripidajate määruste üle, samuti nende vastuväidete esitamise eest, mis on esitatud äriühingute likvideerimise ja likvideerimise haldusmenetlustega seotud konservaatorite otsuste kohta.

Kohtuotsuste täitmise tagamise otsused

Tsiviilkohtumenetlustega seoses kasutavad nad tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud volitusi, välistades menetluse intellektuaalomandi, konkurentsi, reguleerimise ja järelevalve kohtute, merekohtu, nende perekonna- ja perekonnakohtute otsuste, kaubanduskohtute ja kriminaalmenetlusalaste kohtuotsuste täitmisele, mis kriminaalmenetluse õiguse kohaselt ei kuulu kriminaalkohtu ette.

Laiendatud kohtualluvuse kohtud

Intellektuaalomandi kohtud

Kas olete teadlik probleemidest, mis on seotud:

 1. Meetmed, mille puhul meetmete põhjus on seotud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega;
 2. Menetlus, mille puhul hagi põhjus on seotud tööstusomandiga, seaduses sätestatud mis tahes vormis;
 3. Meetmed tööstusomandi seadustikus ja muudes kohaldatavates õigusaktides sätestatud patentide, täiendava kaitse tunnistuste, kasulike mudelite ja pooljuhttoodete topoloogia tühistamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks, samuti vastunõudes esitatud registreerimistaotluste, kaubamärkide, logode, soodustuste, päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste tühistamise või kehtetuks tunnistamise hagid;
 4. Üksnes Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I.P.) otsuste peale, millega antakse või keelatakse tööstusomandi õigused või mis on seotud ülekannete, litsentside, aegumise avalduste või mis tahes muu tegevusega, mis mõjutab, muudab või kustutab tööstusomandiõigused;
 5. Edasikaebusi ja otsuste läbivaatamist või mis tahes muid õiguslikult vaidlustatavaid meetmeid, mida INPI, I.P. on võtnud rikkumismenetluses;
 6. Meetmed, mille puhul meede on seotud domeeninimestega Internetis;
 7. Esitab kaebusi riikliku Teadusuuringute Fondi kui pädeva asutuse otsuste peale, mis on seotud domeeninimes.PT registreerimise, registreerimisest keeldumise või domeeninime kustutamisega.
 8. Toimingud, mille puhul hagi põhjus on seotud äriühingu või äriühingu nimega;
 9. Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I.P.) otsuste peale esitatud apellatsioonid seoses nimede ja nimede lubatavusega Registo Nacional de Pessoas Colectivas (juriidiliste isikute riiklik register) õigusliku korra alusel;
 10. Tegevus, mille puhul hagi põhjus on seotud kõlvatu konkurentsi või ärisaladuse rikkumisega tööstusomandi valdkonnas;
 11. Tõendite kogumine ja säilitamine ning teabe esitamine, kui seda nõuab intellektuaalomandi õiguste kaitse ja autoriõigus.

Konkurents, reguleerimine ja järelevalve

Muu hulgas käsitletakse selles küsimusi, mis on seotud selliste otsuste, määruste ja muude meetmete edasikaebamise, läbivaatamise ja täitmisega, mille puhul võib olla vaja vaidlustada mitu reguleerivat asutust, näiteks Konkurentsiamet, riiklik tsiviillennundusamet, Banco de Portugal ja Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (väärtpaberituru amet).

Merekohus

Kas olete teadlik probleemidest, mis on seotud:

 1. Laevade, paatide ja muude ujuvpaatide tekitatud või kantud kahju eest makstav hüvitis, mis tuleneb nende merelaevanduslikust kasutamisest seaduse üldtähenduses;
 2. Laevade, paatide ja muude ujuvpaatide ehitus-, remondi-, ostu- ja müügilepingud, tingimusel et need on mõeldud kasutamiseks merenduses;
 3. Lepingud, mis käsitlevad mereveolepingut, kombineeritud või mitut transpordiliiki hõlmavaid veolepinguid;
 4. Siseveeteid pidi või kanalite kaudu sõlmitud üldmäärusele lisatud tabeli 1 alusel sõlmitud lepingud, mis on heaks kiidetud 31. juuli 1999. aasta dekreetseadusega nr 265/72;
 5. Laevade, paatide ja muude ujuvvahendite merenduses kasutatavad lepingud, eriti prahitud ja liisitud laevad;
 6. Laevade, paatide, muude merelaevadele kasutamiseks mõeldud ujuvvahendite ja nende lastiga seotud kindlustuslepingud;
 7. Hüpoteegid ja privileegid laevade või paatide suhtes, lisaks mis tahes tagatistele, mis on antud seoses ujuvvahenditega ja nende veostega;
 8. Laevade, paatide, muude ujuvvahendite ja nende lastiga seotud erimenetlused;
 9. Laeva, paatide ja muude ujuvvahenditega seotud ettevaatusabinõusid, nende vastavaid kaupu ja muid laevu, paate ja muid ujuvvahendeid, lisaks eeltaotlusele, mis esitatakse sadama valdajale, et takistada sellise menetluse objektiks olevate laevade lahkumist;
 10. Ühised või individuaalsed kaotused, sealhulgas need, mis on seotud muude merenduses kasutatavate ujuvvahenditega;
 11. Mereabi ja päästeabi;
 12. Lepingud pukseerimise ja lootsimise kohta;
 13. Laevahukkude eemaldamine;
 14. Tsiviilvastutus tema jurisdiktsiooni alla kuuluvate mere- ja muude vete reostamise eest;
 15. Karpide, limuste ja meretaimede, ankrute, laevade, relvade ja muude navigeerimiseks või kalapüügiks ette nähtud võrkude või kalavõrkude kasutamine, kaotsiminek, avastamine või omastamine, samuti selliste materjalide kasutamine, mis on ette nähtud navigeerimiseks või kalapüügiks, lisaks sellistele materjalidele tekitatud või neile tekitatud kahjule;
 16. Kahju, mis on tekitatud varale mereavalikus domeenis;
 17. Mereveest või olemasolevast jäägist tuleneva või sellest tuleneva maa ja vara omamine ja omamine, mis asub nende pinnases või aluspinnases või mis on pärit või olemas siseveekogudes, kui sellel on merendusalane huvi;
 18. Arreteerimised,
 19. Kõik küsimused, mis on üldiselt seotud merekaubandusõigusega;
 20. Sadamakapteni otsuste peale esitatud apellatsioonid mererikkumisega seotud juhtumi kohta.

Kohus — Karistused

Teostab järelevalvet ja teostab järelevalvet kohtuotsuse täitmise üle ning teeb otsuse vabadusekaotuse või vabadust piirava meetme muutmise, asendamise ja lõpetamise kohta pärast nende lõplikku kohtuotsust. Eelkõige vastutab ta järgmise eest:

 • Määrata kindlaks väljasaatmise lisalause teostamine, kuulutada välja lause vangistus, ning määrata kindlaks väljasaatmise lisalause varajane täitmine;
 • Kinnitama, et enam vanglakaristust, suhteliselt määratlemata karistust ja kindlat kinnipidamiskorraldust ei ole;
 • Anda välja vahesid, vahistada ja väljastada korraldusi;
 • Teha tagaseljaotsus ja nõuda vara arestimist, kui kuriteo toimepanija on mõistetud täielikult või osaliselt süüdi vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täideviimisel;
 • Teha otsus karistusregistrisse kantud faktide või otsuste ajutise kõrvaldamise kohta;

Keskne kriminaaluurimiskohus

Otsustab korraldada kriminaaluurimise, otsustab häälingu üle ja täidab uurimise käigus kohtulikke funktsioone, kui kuritegu leiab aset erinevate apellatsioonikohtute ruumides ja kui kaalul on järgmised süüteod:

 1. Rahu ja inimlikkuse eest;
 2. Terroristlik organisatsioon ja terrorism;
 3. Riigi julgeoleku vastu, välja arvatud valimiskuritegude puhul;
 4. Ebaseaduslik kauplemine narkootiliste, psühhotroopsete ainete ja nende lähteainetega, välja arvatud juhud, kui kauplemine toimub otse tarbijale, ning kuritegelikud ühendused inimkaubanduse eesmärgil;
 5. Rahapesu;
 6. Korruptsioon, omastamine ja majanduslik osalus ettevõtluses;
 7. Tahtlik maksejõuetus;
 8. Avaliku sektori majandusüksuse kahjustamine;
 9. Pettused saastekvootide, toetuse või krediidi omandamisel või omastamisel;
 10. Korraldatud ja korraldatud majandus- ja finantsrikkumised, sealhulgas arvutitehnoloogia kasutamine;
 11. Rahvusvahelise või riikidevahelise mõõtmega majandus- ja finantsrikkumised.

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 16/09/2019