Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Rumeenia

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Sellel lehel esitatakse teave Rumeenia erikohtute kohta


Erikohtud

Brașovi laste- ja perekonnakohus

Brașovis asuv alaealiste ja perekonnakohus arutab alaealiste poolt või alaealiste vastu toime pandud süütegusid. Varem kuulusid sellised kohtuasjad Brașovi üldkohtu pädevusse.

Ettevõtjatele spetsialiseerunud kohtud (tribunale specializate)

Erikohtuid on 3 (varem kaubanduskohtud):

 • Ettevõtjatele spetsialiseerunud kohus Clujs (Tribunalul Specializat Cluj);
 • Ettevõtjatele spetsialiseerunud kohus Mureș’is (Tribunalul Specializat Mureș);
 • Ettevõtjatele spetsialiseerunud kohus Argeș’is (Tribunalul Specializat Argeș).

Neis kohtutes arutatakse kohtuasju, mis on seotud professionaalidega. Professionaalidena käsitatakse isikuid, kes juhivad ja haldavad ettevõtteid.

Sõjaväekohtud (instanțele militare)

Sõjaväekohtute pädevus on sätestatud kriminaalmenetluse seadustikus. Sõjaväekohtul on sõjaväebaasi staatus.

Sõjaväekohtute hierarhia on järgmine:

 • 4 sõjaväekohut (Bukarestis, Cluj-Napocas, Iașis ja Timisoas)
 • Bukaresti sõjaväekohus;
 • Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus (Curtea Militară de Apel București)

Sõjaväekohtus töötavad sõjaväekohtunikud, kohtuametnikud, arhivaarid ja muud töötajad.

Sõjaväe üldkohtud (tribunalele militare)

Rumeenias on 4 sõjaväekohut:

 • Bukarestis;
 • Cluj-Napoca
 • Iasi;
 • Timisoara

Esimese astme kohtuna võib sõjaväekohus lahendada kõiki sõjaväelaste poolt kuni koloneli auastmega (kaasa arvatud) toime pandud kuritegusid ja ka muid seadusega ette nähtud juhtumeid.

Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohus (Curtea Militară de Apel București)

Sõjaväeappellatsioonikohus arutab allpool loetletud asju.

 • Esimese astme kohtuna riikliku julgeoleku vastased süüteod: riigireetmist, riigireetmist riigireetmise kaudu, riigireetmist, riigireetmist, riigireetmist, riigivastast tegevust, riigivastast tegevust, spionaaži, riigi julgeolekut ohustava ründe vastast rünnakut, riigi julgeolekut ohustava rünnaku vastu, propagandapropagandat, riigi huvide kahjustamist, rahvusvahelist kaitset omavate isikute vastu suunatud kuritegusid, rahvusvahelise kaitse all olevaid kuritegusid, sõjatribunali toime pandud kuritegusid, sõjaväekohtute toime pandud kuritegusid, kindral ja kontradmiali toime pandud kuritegusid, riigi julgeoleku vastaseid kuritegusid, kindral, kindrali ja kontradmiral toime pandud kuritegusid, riigi poolt toime pandud kuritegusid, riigi tasandil toimepandud kuritegusid;
 • Apellatsioonikohtuna esimese astme kohtu otsuste peale esitatud apellatsioonid;
 • Sellega lahendatakse kohtualluvuskonfliktid sõjaväekohtute vahel oma valimisringkonnas ja nende poolt antud otsuste edasikaebamine seaduses sätestatud juhtudel.

Halduskohtud

Rumeenias puuduvad halduskohtud. Haldusasju on pädevad arutama kohtute haldusosakonnad.

Muud erikohtud

Konstitutsioonikohus

Konstitutsioonikohus koosneb 9 kohtunikust, kes nimetatakse ametisse taastumatu 9-aastase ametiaja jooksul. 3 kohtunikku nimetab ametisse Saadikutekoda, 3 liiget senatist ja 3 Rumeenia president. Konstitutsioonikohus valib konstitutsioonikohtu esimehe salajasel hääletusel 3-aastase ametiaja jooksul. 3. — 3. aastal uuendas konstitutsioonikohus ühe kolmandiku oma kohtunikest.

Rumeenia põhiseaduse artikli 146 kohaselt on konstitutsioonikohtul järgmised volitused:

 • Eeskiri seaduste põhiseaduslikkuse kohta enne nende väljakuulutamist, kuni otsuse tegemiseni Rumeenia presidendile; ühega Euroopa Parlamendi kahe koja eesistujatest; valitsuse; kõrgem kassatsioonikohus; ombudsman, vähemalt 50 parlamendiliiget või vähemalt 25 senaatorit ning omal algatusel põhiseaduse läbivaatamise algatusi;
 • Parlament otsustab aluslepingute või muude rahvusvaheliste lepingute põhiseadusele vastavuse üle, kas siis kas parlamendi kodade presidendi või vähemalt 50 saadiku või 25 Senati liikme taotlusel;
 • Parlament teeb otsuseid parlamendi määruste põhiseadusele vastavuse kohta, kas kodade esimehe, parlamendi või vähemalt 50 saadiku või vähemalt 25 Senati liikme taotlusel;
 • Teeb otsuseid kohtute või kaubandusarbitraaži kohta esitatud seaduste ja korraldustega seotud põhiseadusvastasuse erandite kohta; ombudsmani võib otse tõstatada ka põhiseadusvastasuse erand;
 • konstitutsioonikohus lahendab Rumeenia presidendi, ühe parlamendikoja esimehe, peaministri või kõrgema kohtunike nõukogu esimehe taotlusel riigiasutuste vahelisi põhiseadusliku iseloomuga õigusvaidlusi.
 • konstitutsioonikohus teostab järelevalvet Rumeenia presidendivalimiste menetluse üle ja kinnitab valimiste tulemused.
 • Konstitutsioonikohus annab nõuandvaid arvamusi Rumeenia presidendi ametikohalt tagandamise ettepanekute kohta.
 • Konstitutsioonikohus teeb kindlaks asjaolud, mis võivad õigustada ametisoleva riigipea ametisse jäämist, ja esitab tulemused parlamendile või valitsusele.
 • Konstitutsioonikohus valvab rahvahääletuse nõuetekohase korraldamise ja toimumise järele ning kinnitab hääletuse tulemused.
 • Ta kontrollib, et kodanike jaoks seadusandliku algatuse läbiviimiseks vajalikud tingimused on täidetud;
 • Eeskirjad, mis käsitlevad vastuväiteid poliitilise erakonna põhiseadusematuse kohta;
 • Konstitutsioonikohus täidab ka muid ülesandeid, mis on ette nähtud tema tegevust reguleerivas seaduses (seadus nr 47/1992).

Juriidilised andmebaasid

Internetis on kättesaadavad järgmised õigusaktide andmebaasid:

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Teemaga seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtute pädevus — Rumeenia


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 16/09/2019