Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Rumunsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Táto stránka poskytuje informácie o špecializovaných súdoch v Rumunsku


Osobitné súdy

Brașov Tribunal for Children and Family Matters (Súd pre deti a rodinné veci)

Tribunál pre deti a rodiny Brașoves prejednáva veci týkajúce sa trestných činov spáchaných deťmi alebo deťmi. Pred začatím tohto súdneho konania boli takéto veci prejednané súdom, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.

Špecializované tribunály

Existuje 3 špecializovaných súdov (predtým obchodných súdov):

 • Špecializovaný tribunál v Kluži;
 • Osobitný tribunál spoločnosti Mureș;
 • Argeș Specialised Tribunal.

Prejednávajú prípady, ktoré sa týkajú odborníkov. Každý podnik, ktorý prevádzkuje podnik, sa považuje za odborníka.

Vojenské súdy

Právomoc vojenských súdov je stanovená v trestnom poriadku. Každý vojenský súd má postavenie vojenskej základne.

Hierarchická organizácia vojenských súdov je takáto:

 • 4 vojenských súdov (v Bukurešti v Kluži, Iași a Temešvári)
 • Bukureštský vojenský súd;
 • Odvolací vojenský súd v Bukurešti

Vojenské súdy majú vojenských sudcov, administratívnych pracovníkov, archivárov a iných zamestnancov.

Vojenské súdy

V Rumunsku je 4 vojenských súdov:

 • Bukurešť;
 • Cluj – Napoca
 • Iasi;
 • Temešvár

Vojenský súd môže ako súd prvého stupňa vyriešiť všetky trestné činy spáchané vojenským personálom až do hodnosti plukovníka, ako aj iné osobitné prípady stanovené zákonom.

Odvolací vojenský súd v Bukurešti

Vojenský odvolací súd rozhoduje o týchto veciach:

 • Ako prvostupňový súd, trestné činy proti národnej bezpečnosti: vlastizrada, vlastizrada prostredníctvom odovzdávania štátnych tajných informácií, vlastizrada tým, že pomáha nepriateľovi, kroky proti ústavnému poriadku, nepriateľská žaloba proti štátu, špionáž, útok ohrozujúci národnú bezpečnosť, útoky proti štátu, útoky ohrozujúce bezpečnosť štátu, šírenie nepravdivých informácií, propagandistická propaganda, ohrozenie štátnych záujmov, zverejnenie tajných informácií ohrozujúcich národnú bezpečnosť, trestné činy proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, protiprávne konania vojenských súdov a vojenských prokurátorov z vojenských súdov, ktoré spáchali príslušníci vojenských súdov, trestné činy spáchané generálom, maršálkom a admirálom, žiadosti sú vysídlené, ak je to stanovené zákonom;
 • Ako odvolací súd odvolania proti prvostupňovým rozhodnutiam vojenských súdov;
 • Rieši konflikty jurisdikcie medzi vojenskými súdmi v rámci ich volebných obvodov a odvolania proti rozhodnutiam, ktoré tieto súdy vydávajú v prípadoch stanovených zákonom.

Administratívne súdy

V Rumunsku neexistujú žiadne správne súdy. Osobitný správny orgán súdu má právomoc rozhodovať o správnych veciach.

Ostatné špeciálne súdy

Ústavný súd

Ústavný súd sa skladá zo 9 sudcov vymenovaných na funkčné obdobie 9 rokov, ktoré nemožno obnoviť. Senátu vymenuje 3 sudcov, senát 3 a 3 predseda Rumunska. Sudcovia ústavného súdu volia predsedu ústavného súdu tajným hlasovaním na 3-ročné funkčné obdobie. Ústavný súd obnovil od roku 3 do roku 3 tretinu svojich sudcov.

Podľa článku 146 rumunskej ústavy má ústavný súd tieto právomoci:

 • O ústavnosti zákonov pred ich vyhlásením, kým sa vec postúpi prezidentovi Rumunska, jedného z predsedov dvoch komôr parlamentu; vlády; najvyšší kasačný a odvolací súd; ombudsman, aspoň 50 poslancov alebo aspoň 25 senátorov, ako aj bez návrhu iniciatívy na revíziu ústavy;
 • rozhoduje o ústavnosti zmlúv alebo iných medzinárodných dohôd na žiadosť predsedu jednej z komôr parlamentu, alebo aspoň 50 poslancov alebo 25 senátorov;
 • Rozhoduje o ústavnosti nariadení Parlamentu na žiadosť predsedu jednej z komôr, parlamentnej skupiny alebo aspoň 50 poslancov alebo 25 senátorov;
 • Rozhodol o výnimkách týkajúcich sa zákonov a príkazov súvisiacich s ústavou, ktoré boli vznesené pred súdmi alebo v rámci rozhodcovského konania; výnimku z protiústavnosti môže podať aj priamo ombudsman;
 • rozhoduje o právnych sporoch ústavnej povahy medzi orgánmi verejnej moci, na žiadosť rumunského prezidenta, predsedu jednej z komôr parlamentu, predsedu vlády alebo predsedu Vyššej sudcovskej rady;
 • monitoruje dodržiavanie postupu voľby prezidenta Rumunska a potvrdzuje výsledky volieb;
 • Vydáva poradné stanoviská k návrhom na pozastavenie funkcie rumunského prezidenta;
 • Potvrdzuje existenciu okolností, ktoré odôvodňujú prítomnosť úradujúceho vedúceho štátu, a svoje zistenia oznamuje Parlamentu a vláde;
 • Monitoruje dodržiavanie postupu organizovania a usporiadania referenda a potvrdzuje ich výsledky;
 • Overuje, či sú splnené podmienky na to, aby občania mohli vykonávať legislatívnu iniciatívu;
 • Obsahuje pravidlá o námietkach proti protiústavnosti politickej strany;
 • Vykonáva svoje povinnosti podľa organického práva Súdneho dvora (zákon č. 47/1992, znovu uverejnený).

Právne databázy

Nasledujúce právne databázy sú dostupné on-line:

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databáz je bezplatný.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávomoc súdov – Rumunsko


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/09/2019