Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Roemenië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken in Roemenië.


Gespecialiseerde rechterlijke instanties

Rechtbank voor Jeugd- en Familiezaken (Brașov)

De Rechtbank voor Jeugd- en Familiezaken in Brașov behandelt zaken die betrekking hebben op strafbare feiten gepleegd door of tegen kinderen. Voordat deze speciale rechtbank werd opgericht, werden deze zaken behandeld door de gewone rechtbank in Brașov.

Gespecialiseerde rechtbanken

Er zijn drie gespecialiseerde rechtbanken (de voormalige handelsrechtbanken):

 • gespecialiseerde rechtbank Cluj;
 • gespecialiseerde rechtbank Mureș;
 • gespecialiseerde rechtbank Argeș.

Deze behandelen zaken betreffende beroepsbeoefenaren. Iedere persoon die een bedrijf voert, wordt beschouwd als een beroepsbeoefenaar.

Militaire rechterlijke instanties

De rechtsmacht van de militaire rechterlijke instanties is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Iedere militaire rechterlijke instantie heeft de status van een militaire basis.

De hiërarchische organisatie van de militaire rechtspraak is als volgt:

 • vier militaire rechtbanken (in Boekarest, Cluj-Napoca, Iași en Timișoara);
 • militaire rechtbank Boekarest;
 • militair gerechtshof Boekarest.

De militaire rechterlijke instanties beschikken over militaire rechters, griffiers, archiefmedewerkers en overig personeel.

Militaire rechtbanken

Er zijn in Roemenië vier militaire rechtbanken, in de volgende vier steden:

 • Boekarest;
 • Cluj-Napoca;
 • Iași;
 • Timișoara.

Als de hoogste rechterlijke instantie in eerste aanleg behandelen de militaire rechtbanken delicten tegen Roemenië's defensievermogen (bijv. delicten tegen de militaire orde en discipline, krijgsdelicten, enz.) of andere delicten die door militair personeel tot en met de rang van kolonel in dienstverband worden gepleegd.

Regionale militaire rechtbank Boekarest

De regionale militaire rechtbank neemt kennis van de volgende zaken:

 • Als rechtbank in eerste aanleg neemt zij kennis van zaken die betrekking hebben op de volgende delicten die in dienstverband zijn gepleegd door officieren tot en met de rang van kolonel:
 1. bepaalde delicten tegen het leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid;
 2. bepaalde delicten tegen de persoonlijke vrijheid;
 3. bepaalde seksuele delicten;
 4. bepaalde vermogensdelicten;
 5. bepaalde delicten gepleegd op de werkvloer of die met het werk verband houden;
 6. bepaalde delicten die de rechtspleging belemmeren;
 7. pogingen tot misdrijf die leiden tot de dood of de zelfmoord van het slachtoffer;
 8. delicten betreffende de handel in of het illegaal verbruik van verdovende middelen;
 9. bedrieglijke bankbreuk, indien het delict verband houdt met het bancaire systeem.
 • Als toetsingsinstantie behandelt zij verzoeken tot toetsing betreffende vonnissen van militaire rechtbanken betreffende delicten waarbij de gerechtelijke procedure is aangespannen op grond van een voorafgaande klacht door een benadeelde partij, beroepen tegen strafvonnissen van militaire rechtbanken met betrekking tot preventieve maatregelen, voorwaardelijke invrijheidstelling en voorlopige maatregelen, beroepen tegen strafvonnissen van militaire rechtbanken betreffende de tenuitvoerlegging van strafvonnissen of rehabilitatie, alsook andere zaken die specifiek bij de wet zijn geregeld.
 • De regionale militaire rechtbank doet ook uitspraak in jurisdictiegeschillen tussen militaire rechtbanken in het betreffende rechtsgebied.

Militair gerechtshof Boekarest

Het militair gerechtshof neemt kennis van de volgende zaken:

 • als rechtbank van eerste aanleg:
 1. delicten tegen de staatsveiligheid of tegen de vrede en de menselijkheid, gepleegd door militair personeel;
 2. delicten gepleegd door rechters van een militaire rechtbank of een regionale militaire rechtbank, of door de officieren van justitie bij de militaire parketten verbonden aan de genoemde rechtbanken;
 • als beroepsinstantie neemt zij kennis van vonnissen die in eerste aanleg zijn gewezen door een regionale militaire rechtbank;
 • als toetsingsinstantie neemt zij kennis van verzoeken tot toetsing van strafvonnissen van een militaire rechtbank in eerste aanleg, met uitzondering van zaken die onder de rechtsmacht van een regionale militaire rechtbank vallen, alsook van andere zaken die specifiek bij de wet zijn geregeld;
 • zij doet uitspraak in jurisdictiegeschillen tussen regionale militaire rechtbanken, tussen militaire rechtbanken en regionale militaire rechtbanken en tussen militaire rechtbanken binnen de bevoegdheidsgebieden van de verschillende regionale militaire rechtbanken, alsook in andere zaken die specifiek bij de wet zijn geregeld.

Administratieve rechterlijke instanties

Er bestaan in Roemenië geen administratieve rechtbanken. De speciale sectie bestuursrecht van de rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van administratieve zaken.

Overige bijzondere rechterlijke instanties

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit negen rechters, die benoemd worden voor een ambtstermijn van negen jaar, die niet kan worden verlengd of vernieuwd. Drie rechters worden benoemd door het Huis van Afgevaardigden, drie door de Senaat en drie door de Roemeense president. De rechters van het Grondwettelijk Hof kiezen de President van het Grondwettelijk Hof bij geheime stemming voor een ambtstermijn van drie jaar. Om de drie jaar vervangt het Grondwettelijk Hof een derde van zijn leden.

Krachtens artikel 146 van de Roemeense Grondwet heeft het Grondwettelijk Hof de volgende bevoegdheden:

 • het toetst de grondwettigheid van wetten voordat deze worden afgekondigd, op verzoek van hetzij de Roemeense president, de voorzitter van een van de kamers van het parlement, de regering, het Hof van Cassatie, de Ombudsman of van ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren; de toetsing kan ook ambtshalve plaatsvinden in het geval van voorstellen tot hervorming van de Grondwet;
 • het toetst de grondwettigheid van verdragen of andere internationale overeenkomsten, op verzoek van hetzij de voorzitter van een van de kamers van het parlement of van ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren;
 • het toetst de grondwettigheid van de reglementen van het parlement, op verzoek van hetzij de voorzitter van een van de kamers van het parlement, van een parlementaire groep of van ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren;
 • het neemt kennis van bezwaren betreffende de ongrondwettigheid van wetten en decreten, die worden ingediend bij rechtbanken of de hoven van arbitrage in handelszaken; een dergelijk bezwaar kan ook rechtstreeks worden ingediend door de Ombudsman;
 • het neemt kennis van rechtsgeschillen van grondwettelijke aard tussen overheidsinstanties, op verzoek van de Roemeense president, de voorzitter van een van de kamers van het parlement, de eerste minister of de voorzitter van de Hoge Raad voor de Magistratuur;
 • het houdt toezicht op de naleving van de procedure voor de verkiezing van de Roemeense president en bekrachtigt de verkiezingsuitslagen;
 • het brengt niet-bindende adviezen uit betreffende voorstellen tot schorsing van de Roemeense president;
 • het stelt vast of er sprake is van omstandigheden die de aanstelling rechtvaardigen van een waarnemend staatshoofd en doet verslag van zijn bevindingen aan het parlement en de regering;
 • het houdt toezicht op de naleving van de procedure voor het organiseren en houden van een referendum en bekrachtigt de uitslag daarvan;
 • het stelt vast of aan de voorwaarden wordt voldaan voor de uitoefening van het recht van initiatief door burgers;
 • het neemt kennis van bezwaren betreffende de ongrondwettigheid van politieke partijen;
 • het vervult alle andere taken die zijn vastgesteld in de organieke wet op het Grondwettelijk Hof (Wet nr. 47/1992, opnieuw bekendgemaakt).

Juridische databanken

De volgende juridische databanken zijn online toegankelijk:

Is de toegang tot de databank gratis?

Ja, de toegang tot de databank is kosteloos.

Verdere links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bevoegdheid van rechtbanken - Roemenië


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/03/2014