Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Rumänien

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Här hittar du information om specialdomstolarna i Rumänien.


Specialdomstolar

Tribunalen för familjemål och mål som rör minderåriga

Tribunalen för familjemål och mål som rör minderåriga (Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) prövar mål som rör brott som begås av eller mot minderåriga. Innan den särskilda tribunalen inrättades prövades sådana mål av tribunalen i Brașov.

Särskilda tribunaler

Det finns 3 specialdomstolar (tidigare handelsdomstolar):

 • Den särskilda tribunalen i Cluj (Tribunalul Specializat Cluj)
 • Den särskilda tribunalen i Mureș (Tribunalul Specializat Mureș)
 • Den särskilda tribunalen i Argeș (Tribunalul Specializat Argeș)

De prövar mål som rör företagare. Alla personer som driver företag betraktas som företagare.

Militärdomstolar

Militärdomstolarnas behörighet fastställs i straffprocesslagen. Varje militärdomstol har ställning som militär enhet.

Militärdomstolarna har följande hierarki:

 • 4 militära domstolar (i Bukarest, Cluj-Napoca, Iasi och Timisoara)
 • Bukarests militära domstol;
 • Bukarests appellationsdomstol

Vid militärdomstolarna tjänstgör militära domare, notarier, arkivarier och annan personal.

Militära tribunaler

Det finns 4 militärdomstolar i Rumänien:

 • Bukarest;
 • Cluj-Napoca,
 • Iasi;
 • Timisoara

I egenskap av domstol i första instans kan militärdomstolen lösa alla brott som begås av militär personal upp till och med dess dignitet, samt andra specifika fall som föreskrivs i lag.

Bukarests appellationsdomstol

Den militära appellationsdomstolen prövar,

 • I första instans handlar det om brott mot den nationella säkerheten: förräderi, förräderi genom överföring av statlig hemlig information, förräderi genom överföring av statlig hemlig information, förräderi, främjande av fienden, fientliga åtgärder mot staten, spioneri, hot mot den nationella säkerheten, angrepp mot den nationella säkerheten, handlingar som skadar den nationella säkerheten, brott mot den inre säkerheten, handlingar som sprider falsk information, röjande av falsk information, propagandapropaganda, röjande av sekretess som hotar den nationella säkerheten, brott mot nationell säkerhet, brott som begåtts av militära tribunaler och militära åklagare från de militära åklagarmyndigheterna vid dessa domstolar, brott som begås av general, marskalk och president och brott som begås av militärdomstolar, brott som begås av general, marskalv och amiral.
 • I egenskap av appellationsdomstol, överklaganden av beslut i första instans av militära tribunaler.
 • Den löser behörighetskonflikter mellan militära tribunaler inom deras valkrets och överklaganden av beslut som fattats av dem i fall som föreskrivs i lag.

Förvaltningsdomstolar

Det finns inga förvaltningsdomstolar i Rumänien. Särskilda förvaltningsrättsliga avdelningar på domstolarna är behöriga att döma i förvaltningsrättsliga mål.

Andra specialdomstolar

Författningsdomstolen

Författningsdomstolen består av 9 domare som utnämns för en icke förnybar 9-årig mandatperiod. 3 domare ska utses av deputeradekammaren, 3 av senaten och 3 av Rumäniens president. Författningsdomstolen utser författningsdomstolens president genom sluten omröstning för en mandattid på 3 år. Författningsdomstolen förlängde en tredjedel av domarna från 3 till 3.

Enligt artikel 146 i den rumänska författningen har författningsdomstolen följande befogenheter:

 • Besluta om lagar som är förenliga med konstitutionen innan de utfärdas, i avvaktan på ett hänskjutande till Rumäniens president, bland en av ordförandena för parlamentets båda kamrar, regeringen, en hög kassationsdomstol, en ombudsman, minst 50 ledamöter eller minst 25 senatorer samt på eget initiativ, om initiativ för en översyn av konstitutionen.
 • beslut om författningsenlighet i fördragen eller andra internationella överenskommelser, om hänskjutande av antingen talmannen eller minst 50 biträdande eller 25 senatorer av antingen talmannen eller parlamentet.
 • Europaparlamentet beslutar om författningsenligheten hos parlamentets förordningar, om hänskjutande från ordföranden för någon av avdelningarna, en parlamentarisk grupp eller minst 50 biträdande eller 25 senatorer.
 • Beslutar om undantag för författningsstridighet avseende lagar och andra författningar, som tagits upp i domstol eller kommersiell skiljedom, undantaget för författningsstridighet kan också tas upp direkt av ombudsmannen.
 • den fattar beslut i författningsrättsliga tvister mellan myndigheter på begäran av presidenten, talmannen i någon av parlamentets kammare, premiärministern eller ordföranden i Domstolsrådet.
 • den övervakar att valförfarandet i samband med presidentval följs och bekräftar valresultatet.
 • Den avger yttranden om förslag om att avsätta Rumäniens president.
 • Den kontrollerar om det råder förhållanden som gör det berättigat att utse en tillförordnad statschef och rapporterar sina slutsatser till parlamentet och regeringen.
 • Den övervakar att förfarandet för att organisera och hålla en folkomröstning följs och bekräftar resultatet.
 • Den kontrollerar om villkoren uppfylls för att medborgare ska kunna utöva sin initiativrätt till lagstiftning.
 • Det reglerar invändningar om huruvida ett politiskt parti är författningsstridigt.
 • Den har även andra befogenheter enligt domstolens grundrättsakt (lag 47/1992 ny version).

Juridiska databaser

Följande rättsdatabaser är tillgängliga på Internet:

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolarnas behörighet – Rumänien


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/09/2019