Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Rumunsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na tejto stránke nájdete informácie o špecializovaných súdoch v Rumunsku.


Špecializované súdy

Brašovský tribunál pre maloletých a rodinné veci

Tribunál pre maloletých a rodinné veci so sídlom v Brašove sa zaoberá prípadmi trestných činov, ktoré spáchali maloletí alebo ktoré boli spáchané na maloletých. Pred zriadením tohto tribunálu tieto prípady riešil Brašovský tribunál.

Špecializované tribunály

Existujú tri špecializované tribunály (predtým obchodné tribunály):

 • Špecializovaný tribunál mesta Kluž,
 • Špecializovaný tribunál mesta Mureš,
 • Špecializovaný tribunál mesta Argeš.

Rozhodujú o prípadoch týkajúcich sa podnikateľov. Za podnikateľa sa považuje každá osoba prevádzkujúca podnik.

Vojenské súdy

Príslušnosť vojenských súdov je stanovená v Trestnom poriadku. Každý vojenský súd má štatút vojenskej základne.

Hierarchické usporiadanie vojenských súdov je nasledujúce:

 • štyri vojenské tribunály (v mestách Bukurešť, Kluž-Napoca, Iaşi a Temešvár),
 • Regionálny vojenský tribunál v Bukurešti,
 • Vojenský odvolací súd v Bukurešti.

Vo vojenských súdoch pôsobia vojenskí sudcovia, úradníci, archivári a ostatní zamestnanci.

Vojenské tribunály

V Rumunsku existujú štyri vojenské tribunály v týchto mestách:

 • Bukurešť,
 • Kluž-Napoca,
 • Iași,
 • Temešvár.

Vojenské tribunály ako najvyššie súdy prvého stupňa môžu rozhodovať o prípadoch týkajúcich sa trestných činov spáchaných proti obranyschopnosti Rumunska (t. j. trestných činoch proti vojenskému poriadku a disciplíne, trestných činoch spáchaných na bojisku atď.), alebo o iných trestných činoch, ktorých sa dopustili vojenskí pracovníci po hodnosť plukovníka vrátane.

Regionálny vojenský tribunál v Bukurešti

Regionálny vojenský tribunál rozhoduje o nasledujúcich prípadoch:

 • Ako súd prvého stupňa rieši prípady týkajúce sa nasledujúcich trestných činov spáchaných v súvislosti so služobnými povinnosťami, ktorých sa dopustili dôstojníci po hodnosť plukovníka vrátane:
 1. určité trestné činy ohrozujúce život, telesnú integritu alebo zdravie;
 2. určité trestné činy ohrozujúce osobnú slobodu;
 3. určité trestné činy sexuálneho charakteru;
 4. určité majetkové trestné činy;
 5. určité trestné činy spáchané na pracovisku alebo v súvislosti s ním;
 6. určité trestné činy, ktoré bránia výkonu spravodlivosti;
 7. úmyselné trestné činy s následkom smrti alebo samovraždy obete;
 8. trestné činy zahŕňajúce nezákonné obchodovanie alebo nelegálne užívanie drog;
 9. podvodný konkurz, ak sa trestný čin týka bankového systému.
 • Ako dovolací súd rieši žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov, ktoré vyniesli vojenské tribunály v súvislosti s trestnými činmi, pri ktorých sa súdne konanie začalo na základe predchádzajúcej sťažnosti od poškodenej strany, a žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov, ktoré vyniesol vojenský tribunál v súvislosti s preventívnymi opatreniami, dočasným prepustením alebo bezpečnostnými opatreniami, trestných rozsudkov, ktoré vyniesol vojenský tribunál v súvislosti s výkonom trestných rozsudkov alebo rehabilitáciou a v iných prípadov osobitne stanovených v právnych predpisoch.
 • Regionálny vojenský tribunál rozhoduje aj o kompetenčných sporoch medzi vojenskými tribunálmi v rámci svojej oblasti právomoci.

Vojenský odvolací súd v Bukurešti

Vojenský odvolací súd rieši nasledujúce prípady:

 • Ako súd prvého stupňa:
 1. trestné činy proti bezpečnosti štátu alebo proti mieru a ľudskosti, ktoré spáchali vojenskí pracovníci;
 2. trestné činy, ktoré spáchali sudcovia vojenského tribunálu alebo regionálneho vojenského tribunálu, ako aj vojenskí prokurátori z vojenskej prokuratúry patriacej k týmto súdom.
 • Ako odvolací súd rieši odvolania proti rozsudkom vyneseným prvostupňovým regionálnym vojenským tribunálom.
 • Ako dovolací súd rieši žiadosti o preskúmanie trestných rozsudkov vynesených prvostupňovým vojenským tribunálom v trestných veciach okrem prípadov patriacich do súdnej právomoci regionálneho vojenského tribunálu a iných prípadov osobitne stanovených v právnych predpisoch.
 • Rozhoduje o kompetenčných sporoch medzi regionálnymi vojenskými tribunálmi alebo medzi vojenskými tribunálmi a regionálnymi vojenskými tribunálmi alebo medzi vojenskými tribunálmi v oblasti právomoci jednotlivých regionálnych vojenských tribunálov a o iných prípadoch osobitne stanovených v právnych predpisoch.

Správne súdy

Správne súdy v Rumunsku neexistujú. Právomoc rozhodovať o správnych prípadoch má osobitná správna sekcia súdu.

Ostatné špeciálne súdy

Ústavný súd

Ústavný súd tvorí deväť sudcov vymenovaných na funkčné obdobie deviatich rokov, ktoré nie je možné predĺžiť alebo obnoviť. Troch sudcov vymenúva poslanecká snemovňa, troch sudcov senát a troch sudcov prezident Rumunska. Sudcovia Ústavného súdu volia predsedu Ústavného súdu tajným hlasovaním na funkčné obdobie troch rokov. Ústavný súd každé tri roky vymení jednu tretinu sudcov.

Podľa článku 146 rumunskej ústavy má Ústavný súd tieto právomoci:

 • rozhoduje o ústavnosti zákonov pred ich vyhlásením, a to na odporúčanie buď prezidenta Rumunska, predsedu niektorej z komôr parlamentu, vlády, Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, ombudsmana, alebo minimálne 50 poslancov alebo minimálne 25 senátorov, alebo ex officio, v prípade iniciatív, ktorými sa navrhuje revízia ústavy,
 • rozhoduje o ústavnosti zmlúv alebo iných medzinárodných dohôd, a to na odporúčanie predsedu niektorej z komôr parlamentu, alebo minimálne 50 poslancov alebo 25 senátorov,
 • rozhoduje o ústavnosti parlamentných predpisov, a to na odporúčanie predsedu niektorej z komôr parlamentu, parlamentnej skupiny, minimálne 50 poslancov alebo 25 senátorov,
 • rozhoduje o námietkach neústavnosti zákonov a nariadení, ktoré sú vznesené na súdnych dvoroch alebo obchodných arbitrážnych súdoch; túto námietku môže podať aj priamo ombudsman,
 • rozhoduje o právnych sporoch ústavného charakteru medzi orgánmi verejnej moci, a to na žiadosť prezidenta Rumunskej republiky, predsedu niektorej z komôr parlamentu, premiéra alebo predsedu Vyššej sudcovskej rady,
 • monitoruje dodržiavanie postupu voľby prezidenta Rumunskej republiky a potvrdzuje výsledky volieb,
 • poskytuje poradné stanoviská k návrhom na odvolanie prezidenta Rumunskej republiky z úradu,
 • overuje prítomnosť okolností, ktoré oprávňujú zotrvanie hlavy štátu vo funkcii, a svoje zistenia predkladá parlamentu a vláde,
 • monitoruje dodržiavanie postupu prípravy a priebehu referenda a potvrdzuje jeho výsledky,
 • overuje, či boli splnené podmienky na to, aby občania mohli uplatniť legislatívnu iniciatívu,
 • rozhoduje o námietkach neústavnosti politickej strany,
 • plní iné povinnosti stanovené v organických zákonoch súdu (zákon č. 47/1992, opakovane zverejnený).

Právne databázy

Nasledujúce právne databázy sú dostupné online:

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJurisdikcia súdov – Rumunsko


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 20/03/2014