Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Skotland

Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Denne side indeholder en beskrivelse af nogle af de særlige domstole i Skotland.


Forvaltningsdomstole

Med de ændringer, der er foretaget siden 2007, er der nu indført et nyt, samlet domstolssystem i Det Forenede Kongerige. Det nye system er stadig under udvikling. Oplysninger kan findes på webstedet for Link åbner i nyt vindueTribunals Service. Skotland har også en række retter, som behandler sager på decentraliserede områder (devolved matters). Et reformprogram er under udarbejdelse, som skal ensrette det judicielle hierarki og forenkle strukturen.

First-tier UK Tribunal

Det Forenede Kongeriges first-tier tribunal er en almindelig retsinstans, hvis hovedopgave er at efterprøve forvaltningens afgørelser på områder, der henhører under rettens saglige kompetence. I nogle sager har retten stedlig kompetence i hele Det Forenede Kongerige, herunder Skotland. Denne ret, der træffer afgørelse i første instans, er for tiden opdelt i fire afdelinger, idet flere afdelinger vil komme til, i takt med at retten tillægges nye kompetenceområder. Det drejer sig pt. om:

  • Social Entitlement Chamber
  • Health, Education and Social Care Chamber
  • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber
  • Tax Chamber.

UK Upper tribunal

Det Forenede Kongeriges upper tribunal er blevet oprettet for at behandle appeller af afgørelser truffet af en UK first-tier tribunal og for at fuldbyrde dennes afgørelser. Retten har stedlig kompetence i hele Det Forenede Kongerige og er opdelt i afdelinger. Retten kan ligeledes foretage en retlig prøvelse af afgørelser eller foranstaltninger, der ikke kan appelleres.

Skotske retter

Der er omkring 20 særskilte og lovbestemte retter i Skotland, som er oprettet for at behandle appeller af en bred vifte af afgørelser, som offentlige organer har truffet under udøvelse af de beføjelser, der er tildelt det skotske parlament og den skotske regering. Hver ret har sin egen præsident eller formand og forskellige håndhævelsesbeføjelser. Deres kompetenceområder spænder fra indsigelser mod parkeringsbøder til tvangsbehandling og fiksering af patienter med alvorlige psykiske lidelser.

Afgørelser truffet af de skotske retter kan indbringes for de civile domstole (civil courts) i Skotland og kan behandles af Sheriffs Principle og Court of Session.

Reform af de skotske domstole

Den skotske regering har indledt en reform af det skotske domstolssystem. Med den lovgivning, der forventes gennemført i 2013, kommer Skotlands øverste dommer, Lord President, til at stå i spidsen for én fælles skotsk ret, som vil bestå af en first-tier tribunal og en upper tribunal, svarende til ordningen i Det Forenede Kongerige. Upper tribunal overtager behandlingen af de fleste appeller af afgørelser truffet af first-tier tribunal, og disse vil derfor ikke længere henhøre under de civile domstoles (courts) kompetence.

Rettergangsmåden

Rettergangsmåden i Det Forenende Kongeriges og Skotlands retter vil generelt være mindre formel end i de øvrige domstole (courts). Retsmedlemmerne kan omfatte ikke-juridiske specialister eller sagkyndige, såsom læger og lægmænd, men formanden vil næsten altid have en juridisk uddannelse.

Forvaltningsretlige sager (judicial review) i Skotland behandles af Court of Session. Retten til behandling af rettigheder over fast ejendom, Link åbner i nyt vindueLands Tribunal for Scotland, påkender sager, der vedrører ophør eller ændring af rettigheder og forpligtelser vedrørende fast ejendom, og spørgsmål om ekspropriationserstatninger.

Særlige domstole

I Skotland kan civile sager eller straffesager, hvorunder der opstår forfatningsretlige spørgsmål, der har forbindelse med decentraliseringsaftalerne i Det Forenede Kongerige (f.eks. menneskerettighedsspørgsmål), henskydes til afgørelse af Supreme Court of the United Kingdom.

Blandt andre domstole, der kan nævnes, er:

Relevante links

Link åbner i nyt vindueTribunals Service, Link åbner i nyt vindueLands Tribunal for Scotland, Link åbner i nyt vindueCourt of the Lord Lyon, Link åbner i nyt vindueScottish Land CourtLink åbner i nyt vindueScottish tribunals


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/02/2018