Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Skottland

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: przeciętna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

I den här sidan beskrivs några av de specialiserade domstolarna i Skottland.


Förvaltningsdomstolar

Tribunals and Courts Enforcement Act 2007 skapade en enda enhetlig struktur för de flesta tribunaler som förbehållits Förenade kungarikets regering, fördelade på First-tier Tribunal och Upper Tribunal. First-tier Tribunal (tier Tribunal) och Upper Tribunal (First-tier Tribunal) har båda separata avdelningar som behandlar olika frågor och som sammanför liknande jurisdiktioner. Domstolarna finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönster Her Majesty’s Courts and Tribunals Service.

Tribunals (Scotland) Act 2014 (Tribunals (Scotland) Act) bildar en enda instans (First-tier First-tier Tribunal for Scotland). De första tribunalerna överfördes till den nya strukturen den 1 december 2016.

Avsnitt 39 i Scotland Act 2016 gör det möjligt att förvalta och driva ett antal reserverade tribunaler till Skottland.

Förenade kungariket First-tier Tribunal (Förenade kungariket)

Den brittiska First-tier Tribunal (First-tier Tribunal) är en allmän domstol vars främsta uppgift är att pröva överklaganden av regeringens beslut på områden där domstolen har behörighet. För vissa ändamål är den behörig i hela Förenade kungariket, även i Skottland. First-tier Tribunal är för närvarande indelad i sju avdelningar:

 • Social Entitlement Chamber (sociala rättigheter).
 • Health, Education and Social Care Chamber (hälsa, utbildning och socialvård).
 • WAR Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (krigspensioner och ersättning till de väpnade styrkorna).
 • Tax Chamber (skatteavdelningen)
 • Den allmänna tillsynskammaren
 • The Immigration and Asylum Chamber (Immigration and Asylum Chamber)
 • Fastighetskammaren

Upper Tribunal i Förenade kungariket

Den brittiska Upper Tribunal (Upper Tribunal) avgör huvudsakligen, men inte uteslutande, överklaganden som följer av avgöranden i Förenade kungarikets förstainstansdomstol. Det är en överordnad domstol och har även befogenhet att handlägga ärenden om domstolsprövning under vissa omständigheter.

Förenade kungarikets Upper Tribunal består av

 • Administrative Appeals Chamber (förvaltningsöverklaganden).
 • Lands Chamber (fastigheter).
 • Tax and Chancery Chamber (skatter och egendomsärenden).
 • The Immigration and Asylum Chamber (Immigration and Asylum Chamber)

Ett särdrag hos tribunalerna är deras sakkunskap i fråga om överklaganden. Strukturen är sådan att domare är experter i lagstiftningen i sin jurisdiktion och de icke-rättsliga ledamöterna är antingen yrkesmässigt kvalificerade eller kvalificerade utifrån sina erfarenheter på fältet. Paneler för enskilda typer av överklaganden varierar beroende på föremålet för överklagandet.

Employment and Employment Appeal Tribunals

Employment Tribunal och Employment Appeal Tribunal befinner sig utanför den allmänna domstolsstrukturen men stöds av HMCTS. Deras uppgift är att utföra de administrativa uppgifter som krävs för att väcka talan vid Employment Tribunal och därefter överklaga till Employment Appeal Tribunal. Det finns en särskild appellationsdomstol för Employment för Skottland.

Skotska domstolar

Det finns ett antal tribunaler i Skottland. De flesta domstolsväsendena leds av en särskild ordförande eller ordförande och var och en har olika verkställighetsbefogenheter. Jurisdiktionerna sträcker sig från överklaganden av parkeringsböter till obligatorisk behandling och fasthållning av patienter med allvarlig psykisk sjukdom.

Skotska tribunals beslut handläggs av de skotska tvistemålsdomstolarna och kan prövas av sheriffdomstolen och Court of Session.

Reform av skotska domstolar

Tribunals (Scotland) Act 2014 har skapat en rationaliserad struktur för de skotska tribunalerna. Skottlands högsta domare, Lord President, har en ledande ställning i de nya strukturerna, liknande den brittiska modell som beskrivs ovan. Lord President har delegerat ett antal funktioner till Lady Smith, som har utsetts till ordförande för den skotska domstolen.Upper Tribunal (Upper Tribunal) kommer att ta på sig ansvaret för att pröva de flesta överklaganden av förstainstansbeslut och ta bort dessa från domstolarnas behörighet. First-tier and Upper Tribunal kommer att administreras av Länken öppnas i ett nytt fönster Scottish Courts and Tribunals Service. Tribunaler kommer att överföras till skotska domstolar i en stegvis process, med en första överföring i december 2016.

Tribunal practice

Generellt tenderar förfarandet i Förenade kungariket och skotska domstolar att vara mindre formellt än i andra domstolar. Nämnderna kan bestå av specialister eller experter som inte har juridisk utbildning, som läkare eller lekmän, men ordföranden är nästan alltid juridiskt utbildad.

Förvaltningsrättsliga frågor (judicial review) i Skottland prövas av Court of Session. Ytterligare information om de skotska domstolarna finns på webbplatsen för Scottish Courts and Tribunals.

Specialdomstolar

I Skottland, där ett tvistemål eller brottmål ger upphov till en konstitutionell fråga som uppstår till följd av Förenade kungarikets decentraliseringsuppgörelser (till exempel frågor om mänskliga rättigheter), kan beslut fattas av Förenade kungarikets högsta domstol.

Sheriffen Injury Court

Denna domstol inrättades den 22 september 2015 för att fungera som ett nationellt kompetenscentrum för personskadeärenden. Talan kan väckas vid domstolen om beloppet överstiger 5,000 UKL. Parterna har också möjlighet att väcka talan om skadestånd vid den lokala Sheriff Court. Särskilda bestämmelser gäller för personskadefall på arbetsplatsen: de som står för mer än 1,000 pund kan tas upp direkt i en domstol för personlig skada vid sheriffary Personnel, medan ärenden på arbetsplatsen under 1,000 pund kan överföras till domstolen om de lokala sherifferiffen anser att de är av tillräcklig betydelse eller är svåra. Sedan den 22 september 2015 kan Court of Session inte längre pröva personskadeärenden under 100,000 pund.

Andra domstolar är bland annat följande:

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Courts and Tribunals Service

Länken öppnas i ett nytt fönsterCorte Lyons

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Land Court


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/09/2019