Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Швеция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящият раздел съдържа информация относно организацията на специализираните съдилища в Швеция.


Специализирани съдилища

Създадени са няколко специални съдилища и трибунали за гледане на специфични дела и въпроси:

  • Връзката отваря нов прозорецТрудовият съд се занимава с трудовоправни спорове. Трудовоправните спорове са спорове в рамките на правоотношенията между работодатели и работници. Трудовият съд обикновено е първата и единствена инстанция, компетентна по трудовоправни спорове. Въпреки това някои трудовоправни спорове се гледат първо в районен съд, след което може да бъде подадена жалба в Трудовия съд като съд от втора и последна инстанция.
  • Връзката отваря нов прозорецТърговският съд се занимава, наред с други неща, със спорове, попадащи в приложното поле на Закона за защита на конкуренцията и Закона за пазарните практики.
  • Връзката отваря нов прозорецАпелативният съд с юрисдикция по патентни дела разглежда жалби срещу решенията на Службата на Швеция за издаване на патенти и регистрация във връзка с патенти, търговски марки, дизайни и т.н. Жалбите срещу решенията на този съд се подават пред Връзката отваря нов прозорецВърховния административен съд (Högsta förvaltningsdomstolen).

Съдилищата, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда (Mark- och miljödomstolar), разглеждат дела и въпроси, отнасящи се до разрешителни за експлоатация на водни съоръжения и дейности, които могат да бъдат опасни за околната среда, въпроси, свързани със здравеопазването, опазването на природата, събирането на отпадъци, замърсените райони и опасните отпадъци, вреди, свързани с околната среда, както и въпроси относно обезщетявания и такива, свързани с разрешителни за строеж, разрушителни работи или значителни изменения на земя, която е публична собственост (marklov), съгласно Закона за планирането и строителството, отдаването под наем на обекти, обжалване по въпроси, свързани с планирането, парцелирането на земя, сервитутни права и отчуждаване на собственост. Има пет съдилища, компетентни по дела относно поземлената собственост и околната среда, като те са специализирани съдилища към районните съдилища в Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå и Östersund. Жалби срещу решенията и определенията на тези специализирани съдилища могат да се подават пред Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда, който е част от Апелативния съд на Svea. Жалби срещу решенията на Апелативния съд по дела относно поземлената собственост и околната среда могат да се подават пред Върховния съд (Högsta domstolen).

Морските съдилища (Sjörättsdomstolar) разглеждат дела, попадащи в обхвата на шведския Морски кодекс (1994:1009). Има седем морски съдилища, като те са част от районните съдилища в Luleå, Sundsvall, Стокхолм, Калмар, Малмьо, Гьотеборг и Карлщад.

Дела, попадащи в обхвата на Шведския кодекс за мореплаването, се разглеждат от седем районни съдилища, които са специални съдилища с юрисдикция по въпросите на мореплаването.

Те са специализирани съдилища и са част от административните съдилища в Малмьо, Гьотеборг и Стокхолм. Жалби срещу решенията и определенията на съдилищата с юрисдикция по въпросите на миграцията могат да се подават пред Апелативния съд по въпросите на миграцията, който е част от Административния съд на Стокхолм.

Някои видове спорове, свързани с наеми, жилищно коопериране и аренда се разглеждат от окръжните съдилища, компетентни по въпроси в областта на наемите и арендните отношения.Това са квазисъдебни органи, които имат подобни правомощия като съдилищата.

Други специализирани съдилища

В Швеция няма конституционен съд или подобен по функция орган.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/06/2012