Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Švédsko

Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato část podává informace o organizaci specializovaných soudů ve Švédsku


Specializované soudy

Existuje několik zvláštních soudů a tribunálů, které projednávají specifické typy případů a záležitostí:

  • Odkaz se otevře v novém okně.Pracovní soud se zabývá pracovními spory. Pracovní spory jsou takové, ke kterým dochází v rámci vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Pracovní soud obvykle představuje první a jediný stupeň oprávněný rozhodovat pracovní spory. Některé pracovní spory se však projednávají nejdříve u okresního soudu, a poté se lze odvolat k Pracovnímu soudu jakožto soudu druhého a posledního stupně.
  • Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní soud se zabývá mimo jiné spory podle zákona o hospodářské soutěži a zákona o obchodních praktikách.
  • Odkaz se otevře v novém okně.Patentový odvolací soud projednává odvolání proti rozhodnutím švédského Patentového a registračního úřadu, která se týkají patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd. Opravný prostředek proti rozhodnutím Patentového odvolacího soudu se podávají k Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššímu správnímu soudu.

Soudy pro věci pozemkové a životního prostředí projednávají věci, jako je povolení pro nakládání s vodou a provozy nebezpečné pro životní prostředí, otázky týkající se ochrany veřejného zdraví, zachování přírodních zdrojů, sběr odpadů a nebezpečných látek, škody na životním prostředí a jejich odstraňování, stavební, demoliční a územní povolení podle stavebního zákona, pronájem areálů, opravné prostředky související se stavebním řízení, parcelaci, věcná břemena pro základní služby a vyvlastnění. Existuje pět soudů pro věci pozemkové a životního prostředí, což jsou specializované soudy při okresních soudech ve městech Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolání proti rozsudkům a rozhodnutím těchto soudů lze podat k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí, který je součástí odvolacího soudu ve městě Svea. Opravné prostředky ve věcech projednávaných soudy pro věci pozemkové a životního prostředí, u kterých nebylo podáno odvolání k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí lze podat k Nejvyššímu soudu.

Námořní soudy se zabývají věcmi podle švédského námořního zákoníku (1994:1009). Existuje sedm námořních soudů, které jsou součástí okresních soudů ve městech Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg a Karlstad.

Přistěhovalecké soudy přezkoumávají rozhodnutí přijatá švédským Cizineckým úřadem v záležitostech týkajících se cizinců a občanství.

Migrační soudy jsou specializovanými soudy, které tvoří součást správních soudů ve městech Malmö, Göteborg a Stockholm. Opravné prostředky proti rozsudkům a rozhodnutím migračních soudů lze podat k Odvolacímu migračnímu soudu, který je součástí stockholmského správního soudu.

Některé druhy sporů souvisejících s pronájmem a vlastnictvím projednávají regionální tribunály pro problematiku pronájmu. Jedná se o kvazi-soudní orgány, které mají podobné pravomoci jako soudy.

Další zvláštní soudy

Ve Švédsku neexistuje ústavní soud ani jemu podobná instituce.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/06/2012