Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Švédsko

Zde naleznete informace o uspořádání specializovaných soudů ve Švédsku.


Specializované soudy

Existují některé specializované soudy, které se zabývají spory v různých specializovaných oblastech.

  • Odkaz se otevře v novém okně.Soud pro pracovněprávní věci (Arbetsdomstolen) řeší pracovněprávní spory. Za pracovněprávní spory se považují všechny spory, které se týkají vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Soud pro pracovněprávní věci je obvykle první a jedinou příslušnou instancí v pracovněprávních věcech. Některé druhy pracovněprávních sporů však nejdříve zkoumá okresní soud (tingsrätt) a proti jeho rozsudku lze následně podat opravný prostředek k soudu pro pracovněprávní věci, který se tak v dané věci stane druhou a poslední instancí.
  • Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní soud (Marknadsdomstolen) se zabývá mimo jiné spory na základě zákona o hospodářské soutěži a zákona o marketingových praktikách.
  • Odkaz se otevře v novém okně.Patentový odvolací soud (Patentbesvärsrätten) se zabývá opravnými prostředky proti rozhodnutí Úřadu pro patenty a ochranné známky (Patent- och registreringsverket), která se týkají patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd. Opravné prostředky proti rozhodnutím Patentového odvolacího soudu se podávají k Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššímu správnímu soudu (Högsta förvaltningsdomstolen).

Odkaz se otevře v novém okně.Soudy pro věci pozemkové a životního prostředí (Mark- och miljödomstolar) projednávají věci, jako je povolení pro nakládání s vodou a provozy nebezpečné pro životní prostředí, otázky týkající se ochrany veřejného zdraví, zachování přírodních zdrojů, sběr odpadů a nebezpečných látek, škody na životním prostředí a jejich odstraňování, stavební, demoliční a územní povolení podle stavebního zákona, pronájem areálů, opravné prostředky související se stavebním řízením, parcelace, věcná břemena pro základní služby a vyvlastnění. Existuje pět soudů pro věci pozemkové a životního prostředí, což jsou specializované soudy při okresních soudech ve městech Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolání proti rozsudkům a rozhodnutím těchto soudů lze podat k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí (Mark- och miljööverdomstolen), který je součástí odvolacího soudu Svea hovrätt. Opravné prostředky ve věcech projednávaných soudy pro věci pozemkové a životního prostředí, u kterých bylo podáno odvolání k Odvolacímu soudu pro věci pozemkové a životního prostředí, lze podat k Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen).

Námořní soudy (Sjörättsdomstolar) se zabývají věcmi podle námořního zákoníku (1994:1009). Existuje sedm námořních soudů, které jsou součástí okresních soudů ve městech Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg a v regionu Värmland.

Odkaz se otevře v novém okně.Soudy pro migrační věci (Migrationsdomstolar) přezkoumávají rozhodnutí Migračního úřadu (Migrationsverket) ve věcech týkajících se cizinců a občanství. Soudy pro migrační věci jsou specializovanými soudy, které tvoří součást správních soudů ve městech Malmö, Göteborg, Stockholm a Luleå. Opravné prostředky proti rozsudkům a rozhodnutím soudů pro migrační věci lze podat k Odvolacímu soudu pro migrační věci (Migrationsöverdomstolen), který je součástí stockholmského správního odvolacího soudu (Kammarrätten).

Některé druhy sporů souvisejících s pronájmem a vlastnictvím projednávají regionální Odkaz se otevře v novém okně.tribunály pro otázky pronájmu (hyres- och arrendenämnder). Jedná se o kvazisoudní orgány s podobnými pravomocemi, jako mají soudy.

Ostatní specializované soudy

Ve Švédsku neexistuje ústavní či jiný podobný soud.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/11/2020