Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Szwecja

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Informacje o organizacji sądów wyspecjalizowanych w Szwecji.


Sądy wyspecjalizowane

Niektóre sądy wyspecjalizowane zajmują się sporami w różnych dziedzinach specjalizacji.

  • Link otworzy się w nowym oknieSąd pracy rozstrzyga spory pracownicze. W ramach sporu o pracę bierze się pod uwagę wszelkie spory dotyczące stosunków między pracodawcą a pracownikiem. Sąd pracy jest zwykle pierwszym i tylko właściwym sądem w sporach pracowniczych. Jednakże niektóre rodzaje sporów pracowniczych są najpierw rozpatrywane przez sąd rejonowy, od którego orzeczenia można się odwołać do sądu pracy, a następnie staje się sądem drugiej i ostatniej instancji.
  • Sąd ds.Link otworzy się w nowym oknie Rynku rozstrzyga między innymi spory na podstawie ustawy o konkurencji i ustawy o obrocie.
  • Link otworzy się w nowym oknieSąd orzekający w sprawach patentowych rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń Urzędu Patentowego i Urzędu Rejestracji, dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów itp. Decyzja Sądu Apelacyjnego ds. Patentów jest zaskarżana do NajwyższegoLink otworzy się w nowym oknie Sądu Administracyjnego.

Link otworzy się w nowym oknieSprawy sądowe dotyczące gruntów i środowiska, takie jak zezwolenia na eksploatację wody i operacje niebezpieczne dla środowiska, kwestie związane z ochroną zdrowia, ochroną przyrody, zbieraniem odpadów, obszarami zanieczyszczonymi i odpadami niebezpiecznymi, szkody związane z ochroną środowiska oraz kwestie związane z odszkodowaniem, kwestie związane z budową, rozbiórką i pozwoleniami na użytkowanie gruntów na mocy ustawy o planowaniu i budownictwie, grunty dzierżawione, środki odwoławcze w zakresie planowania, podziału gruntów, służebności użyteczności publicznej oraz wywłaszczenia. Istnieje pięć sądów w zakresie ochrony gleby i środowiska, które są sądami specjalnymi w sądach rejonowych w Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå i Östersund. Odwołania od wyroków i orzeczeń Sądu Gruntów i Środowiska mogą być wnoszone do Land and Environment Court of Appeal, który należy do Svea Court of Appeal (sądu apelacyjnego w Svea). Odwołania w sprawach wniesionych do Trybunału Gruntów i Środowiska, które były przedmiotem odwołań wniesionych przez Land and Environment Court of Appeal, mogą zostać wniesione do Sądu Najwyższego.

Sądy morskie rozpatrują sprawy w ramach szwedzkiego kodeksu morskiego (1994: 1009). Istnieje siedem sądów morskich, które są częścią sądów rejonowych w Luleå, Sundsvall, Sztokholm, Kalmar, Malmö, Göteborg i Värmland.

Decyzje w sprawieLink otworzy się w nowym oknie przeglądu sądów ds. migracji podejmowane przez Radę ds. Migracji w sprawach dotyczących cudzoziemców i obywateli. Sądy szczególne w Malmö, Göteborgu i Sztokholmie oraz Luleå są sądami specjalnymi. Odwołania od wyroków i decyzji sądów ds. migracji można wnosić do Sądu Apelacyjnego ds. Migracji, który jest częścią Sztokholmskiego sądu administracyjnego.

Niektóre rodzaje sporów związanych z wynajmem, odpowiedzialnością za własność i dzierżawą są rozstrzygane przez regionalne sądy Link otworzy się w nowym oknie wynajmu i dzierżawy.Jest to organ quasi-sądowy o podobnych uprawnieniach przed sądami.

Inne sądy szczególne

W Szwecji nie ma sądu konstytucyjnego.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019