Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Špecializované súdy - Švédsko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Informácie o organizácii špecializovaných súdov vo Švédsku.


Osobitné súdy

Existujú určité špecializované súdy, ktoré sa zaoberajú spormi v rôznych oblastiach špecializácie.

  • Odkaz sa zobrazí v novom oknePracovný súd sa zaoberá pracovnými spormi. V rámci pracovného sporu sa zohľadňuje akýkoľvek spor týkajúci sa vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovný súd je zvyčajne prvým a jediným príslušným súdom v pracovných sporoch. Niektoré druhy pracovných sporov však najprv skúma okresný súd, proti rozsudku ktorého sa možno odvolať na Labour Court, a potom sa stáva druhým a posledným súdom.
  • Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdny dvor sa okrem iného zaoberá spormi podľa zákona o hospodárskej súťaži a zákona o marketingu.
  • Odvolanie saOdkaz sa zobrazí v novom okne na Patentový súd rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Patentového a registračného úradu o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch atď. Rozhodnutie patentového odvolacieho súdu sa podáva na najvyššomOdkaz sa zobrazí v novom okne správnom súde.

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdne spory týkajúce sa pozemkov a životného prostredia, ako sú povolenia na vodné operácie a operácie nebezpečné pre životné prostredie, otázky ochrany zdravia, ochrana prírody, zber odpadu, znečistené oblasti a nebezpečný odpad, environmentálne otázky týkajúce sa náhrady škody a náhrady škody, otázky týkajúce sa stavebných, demolačných a pozemných povolení podľa zákona o územnom plánovaní a výstavbe (Planning and Building Act), skládky, opravné prostriedky v záležitostiach týkajúcich sa územného plánovania, pozemkové úpravy, vecné bremená a vyvlastnenie. Na okresných súdoch v Nacku, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund sú osobitné súdy na úrovni pôdy a životného prostredia. Odvolania proti rozhodnutiam a rozhodnutiam Úradu pre pôdu a životné prostredie možno podať na odvolacom súde Svea, ktorý je súčasťou odvolacieho súdu Svea. Odvolania v prípadoch zavedených na Súdnom dvore spolkovej krajiny a životného prostredia, ktoré boli predmetom odvolania podaného odvolacím súdom spolkovej krajiny a životného prostredia, možno podať na najvyššom súde.

Námorné súdy sa zaoberajú prípadmi podľa švédskeho námorného kódexu (1994: 1009). Existuje sedem námorných súdov a sú súčasťou okresných súdov v Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg a Värmland.

Rozhodnutia oOdkaz sa zobrazí v novom okne preskúmaní rozhodnutí o migrácii, ktoré prijala migračná rada vo veciach cudzincov a občanov. Migračným súdom sú osobitné súdy na súdoch v Malmö, Göteborgu a Štokholme a Luleå. Odvolania proti rozhodnutiam a rozhodnutiam migračného súdu sa môžu podať na odvolacom súde pre migráciu, ktorý je súčasťou Štokholmského správneho súdu.

Niektoré druhy sporov týkajúcich sa nájomného, vlastníckych práv a Odkaz sa zobrazí v novom okne nájomných zmlúv sa zaoberajú regionálnymi tribunálmi na prenájom a nájom.Ide o kvázi súdne orgány, ktoré majú podobné právomoci ako súdy.

Ostatné špeciálne súdy

Neexistuje ústavný súd ani podobný vo Švédsku.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019