Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Rootsi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Selles osas antakse ülevaade Rootsi erikohtutest.


Erikohtud

Konkreetset liiki kohtuasjade ja küsimuste menetlemiseks on loodud mõned erikohtud.

  • Lingil klikates avaneb uus akenTöökohus arutab töövaidlusi. Töövaidlused on seotud tööandjate ja töötajate vaheliste suhetega. Töökohus on üldjuhul esimene ja ainuke instants, mis on pädev lahendama töövaidlusi. Mõningaid töövaidlusi menetletakse siiski piirkonnakohtutes, mille otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse töökohtule kui teise ja viimase astme kohtuinstantsile.
  • Lingil klikates avaneb uus akenTurukohus lahendab muu hulgas konkurentsiseadusest ja turundustegevuse seadusest tulenevaid vaidlusi.
  • Lingil klikates avaneb uus akenPatendikohus menetleb Rootsi Patendiameti otsuste peale esitatud kaebusi, mis käsitlevad patente, kaubamärke, disainilahendusi jne. Patendikohtu otsuste peale tuleb apellatsioon esitada Lingil klikates avaneb uus akenkõrgemale halduskohtule.

Maa- ja keskkonnakohtud menetlevad selliseid juhtumeid, mis on seotud veetööde lubade ja keskkonnaohtliku tegevusega, tervisekaitseküsimustega, looduskaitsega, jäätmete kogumisega, saastatud piirkondade ja ohtlike jäätmetega, keskkonnaga seotud kahjude ja hüvitamisküsimustega, ehitus-, lammutus- ja maakasutusloa küsimustega planeerimis- ja ehitusseaduse alusel, maa rendileandmisega, planeerimisküsimustes esitatud apellatsioonidega, maa kruntideks jagamisega, tehnorajatiste servituutidega ja sundvõõrandamisega. On olemas viis maa- ja keskkonnakohut, mis tegutsevad erikohtuna piirkonnakohtute juures Nackas, Vänersborgis, Växjös, Umeås ja Östersundis. Maa- ja keskkonnakohtute otsuste peale saab esitada apellatsiooni maa- ja keskkonnaküsimuste apellatsioonikohtule, mis tegutseb Svea apellatsioonikohtu raames. Apellatsiooni seoses maa- ja keskkonnakohtule esitatud juhtumitega, mida on apellatsiooni korras arutatud maa- ja keskkonnaküsimuste apellatsioonikohtus, võib esitada ülemkohtule.

Merekohtud käsitlevad Rootsi mereseadustiku (1994:1009) kohaseid juhtumeid. Merekohtuid on kokku seitse ning need tegutsevad Luleås, Sundsvallis, Stockholmis, Kalmaris, Malmös, Göteborgis ja Karlstadis asuvate piirkonnakohtute juures.

Migratsioonikohtud vaatavad läbi Rootsi migratsiooniameti otsuseid, mis käsitlevad välismaalaste ja kodakondsusega seotud küsimusi.

Migratsioonikohtud on erikohtud, mis tegutsevad Malmös, Göteborgis ja Stockholmis asuvate halduskohtute juures. Migratsioonikohtute otsuste peale võib apellatsiooni esitada migratsiooniküsimuste apellatsioonikohtule, mis tegutseb Stockholmi halduskohtu juures.

Renti, üürniku-omaniku vahelisi suhteid ja rentimist käsitlevaid teatavat tüüpi vaidlusi käsitlevad piirkondlikud rendiküsimuste tribunalid. Tegemist on kohtulaadsete organitega, mille pädevus sarnaneb kohtute pädevusele.

Muud erikohtud

Rootsis ei ole põhiseaduskohut ega sellega sarnast kohut.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 19/06/2012