Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Slovinsko

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Více informací o soudech ve Slovinsku je dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.oficiální internetové stránce Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

Tato část obsahuje informace o soustavě specializovaných soudů ve Slovinsku.


Soudy pro věci pracovní a soud pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Podle platné právní úpravy je v působnosti soudů pro věci pracovní rozhodovat individuální nebo kolektivní pracovní spory a soudů pro věci sociálního zabezpečení rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení.

Soudy pro věci pracovní a soud pro věci sociálního zabezpečení rozhodují v prvním stupni. O opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů pro věci pracovní a pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně rozhoduje Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (Višje delovno in socialno sodišče). Opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko, který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto individuální pracovněprávní spory:

 • spory týkající se vzniku, existence, trvání a zániku pracovněprávních vztahů,
 • spory týkající se práv, povinností a odpovědností vyplývajících z pracovních smluv uzavřených mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo jejich právními nástupci,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a klientem, k němuž byl zaměstnanec přidělen k práci na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a klientem,
 • spory související s postupy náboru zaměstnanců,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z průmyslového vlastnictví, dohodnutých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě pracovněprávních vztahů,
 • spory týkající se práce vykonávané dětmi mladšími 15 let, učni, žáky a studenty,
 • spory týkající se stipendií pro personál mezi zaměstnavateli a žáky nebo studenty,
 • spory týkající se dobrovolné výkonu zkušební doby,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rovněž rozhodovat o tom, zda bude pojišťovna jednou ze žalovaných stran ve sporu o náhradu škody, který rozhoduje soud pro věci pracovní.

Pokud je žalobcem zaměstnanec, je místně příslušným nejen soud podle sídla žalovaného, ale i soud, v jehož soudním obvodu je, była, nebo měla být práce vykonávána, a rovněž soud, v jehož soudním obvodu došlo ke k uzavření pracovního poměru.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto kolektivní pracovněprávní spory:

 • spory týkající se platnosti kolektivní smlouvy a jejího uplatňování mezi stranami této smlouvy nebo mezi stranami této smlouvy a třetími osobami,
 • spory týkající se pravomoci vést kolektivní vyjednávání,
 • spory týkající se souladu kolektivních smluv se zákonem, vzájemného souladu kolektivních smluv a souladu všeobecných závazných právních aktů zaměstnavatele se zákonem a s kolektivními smlouvami,
 • spory týkající se zákonnosti stávek a jiných forem nátlakových akcí zaměstnanců,
 • spory týkající se účasti zaměstnanců na řízení,
 • spory týkající se pravomocí odborů v pracovněprávních vztazích,
 • spory související se stanovením reprezentativnosti odborů,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

K rozhodování v kolektivních pracovněprávních sporech, ve kterých je jednou ze stran zaměstnavatel, je místně příslušný soud podle sídla zaměstnavatele.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

1. V oblasti důchodového a invalidního pojištění:

 • spory týkající se práv na důchodové a invalidní pojištění a nároků z pojištění vyplývajících,
 • spory týkající se práv na penzijní připojištění a nároků z pojištění vyplývajících,
 • spory týkající se plateb pojistného na povinné důchodové a invalidní pojištění a povinné penzijní připojištění,
 • spory týkající se specifikace nebo zrušení pracovních funkcí, pro které je zařazení do penzijního připojištění povinné,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného důchodového a invalidního pojištění a placení pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se uznávání a odkoupení doby započitatelné na důchod,
 • spory týkající se práv, na státní důchod,
 • spory související se záznamy sociálního zabezpečení.

2. V oblasti zdravotního pojištění:

 • spory týkající se práva na povinné zdravotní pojištění a nároků z něho vyplývajících, jakož i plateb na toto pojištění.

3. V oblasti pojištění pro případ nezaměstnanosti a pracovního pojištění:

 • spory týkající se práva na povinné pojištění pro případ nezaměstnanosti a nároků z něho vyplývajících a platby pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného pojištění pro případ nezaměstnanosti a platby pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se stipendií, pro jejichž udělení je rozhodující majetkové přiznání, a stipendií pro nadané osoby,
 • spory týkající se úvěrů na studium poskytnutých na základě záruk a dotovaných úrokových sazeb, pro jejichž poskytnutí je rozhodující majetkové přiznání.

4. V oblasti rodičovské ochrany a rodičovských dávek:

 • spory týkající se práva na pojištění rodičovské ochrany a nároků z něho vyplývajících a platby pojistného na toto pojištění;
 • spory týkající se práva na rodičovské dávky.

5. V oblasti sociálních dávek:

 • spory týkající se dávek sociálního zabezpečení,
 • spory týkající se práva na sociální dávky z různých titulů, pokud je jejich účelem řešení sociálního zabezpečení žadatele a pokud je pro uznání práva na takový příspěvek rozhodující majetkové přiznání.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rovněž rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

 • spory týkající se navrácení neoprávněně získaných peněžních prostředků,
 • spory týkající se náhrady škody způsobené pojištěné osobě nebo žadateli o sociální dávky úředním postupem státního orgánu nebo představitele veřejné moci nebo škody, kterou způsobila pojištěná osoba instituci v souvislosti s pojišťovacím vztahem, případně v souvislosti s výkonem práv vyplývajících ze sociálního zabezpečení.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení, o nichž to stanoví zákon.

V Republice Slovinsko působí následující soudy prvního stupně:

 • Soud pro věci pracovní v Celje se sídlem v Cejle, který je místně příslušný pro území soudního obvodu Celje,
 • Soud pro věci pracovní v Koperu se sídlem v Koperu, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Koper a Nova Gorica,
 • Soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení v Lublani se sídlem v Lublani, který je příslušný rozhodovat pracovněprávní spory v soudních obvodech Kranj, Krško, Ljubljana a Novo mesto, a v oblasti sociálního zabezpečení spory na území Republiky Slovinsko,
 • Soud pro věci pracovní v Mariboru se sídlem v Mariboru, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Maribor, Murska Sobota, Ptuj a Slovenj Gradec.

Soudy prvního stupně rozhodují pracovněprávní spory v sídle soudu, není-li stanoveno, že je musí rozhodovat na externích pracovištích.

Ve sporech pracovněprávních a v oblasti sociálního zabezpečení rozhoduje soud prvního stupně v senátu, který tvoří soudce ve funkci předsedy senátu a dva přísedící laičtí soudci jako členové senátu, z nichž jeden musí být vybrán ze seznamu kandidátů zaměstnanců nebo pojištěnců a druhý ze seznamu kandidátů zaměstnavatelů nebo institucí.

Samosoudce rozhoduje individuální spory pracovněprávní a v oblasti sociálního zabezpečení týkající se majetkových právních nároků, pokud hodnota předmětu sporu nepřevyšuje částku, u níž zákon o občanskoprávním řízení umožňuje přezkum. Bez ohledu na hodnotu předmětu sporu samosoudce rozhoduje o některých důležitých otázkách, a to např. individuální pracovněprávní spory týkající se ukončení pracovního poměru, práce ve zkušební době, práce přesčas, přestávek v práci, odpočinku, dovolené a jiné nepřítomnosti v zaměstnání, povinnosti vykonávat práci v důsledku mimořádných okolností, disciplinárních sankcí, dočasného přeložení v důsledku zahájení kárného řízení a dočasného opětovného přidělení k práci, dále pak spory v oblasti sociálního zabezpečení týkající se práva na příspěvek na pečovatelskou službu, práva na příspěvek pro případ invalidity způsobené pracovním úrazem a práva na lázeňskou péči.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (Višje delovno in socialno sodišče)

Soudy pro věci pracovní rozhodují individuální a kolektivní pracovněprávní spory a soud pro věci sociálního zabezpečení rozhodují spory v oblasti sociálního zabezpečení.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů pro věci pracovní a pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně. Opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko, který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení má sídlo v Lublani.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců.

Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije)

V působnosti Správního soudu Republiky Slovinsko je rozhodovat správní spory postupem uvedeným v zákone o správních sporech.

Správní soudnictví zajišťuje podle zákona soudní ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob ve vztahu k rozhodnutím a úkonům státních orgánů, orgánů místní samosprávy a představitelů veřejné moci.

Ve správních sporech soud:

 • rozhoduje o zákonnosti pravomocných správních aktů, které zasahují do právního postavení žalobce,
 • rozhoduje o zákonnosti individuálních aktů a úkonů, které zasahují do lidských práv a základních svobod, neexistuje-li jiný prostředek právní ochrany,
 • rozhoduje o zákonnosti aktů vydaných státními orgány, orgány místní samosprávy nebo představiteli veřejné moci, pokud byly vydány ve formě právního předpisu upravujícího individuální právní vztahy.

Správní spory rozhoduje v prvním stupni Správní soud Republiky Slovinsko. O stížnosti proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve správním sporu nebo o revizi rozhodnutí vydaného v prvním stupni však rozhoduje Nejvyšší soud Republiky Slovinsko.

Správní soud má sídlo v Lublani.

Správní soud musí rozhodovat v sídle svého sídla nebo v sídlech následujících poboček:

 • Pobočka v Celje pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soudu v Celje;
 • Pobočka v Nové Gorici pro území, pro které je místně příslušný Vrchního soud v Koperu;
 • Pobočka v Mariboru pro území, pro které je místně příslušný Vrchního soud v Mariboru.

Při rozhodovaní, na které pobočce se bude věc má projednávat, se vychází z místa bydliště nebo sídla žalobce.

Pokud žalobce nemá bydliště či sídlo na území Republiky Slovinsko, musí Správní soud rozhodovat v té pobočce, v rámci jejíž místní působnosti byl napadaný správní akt vydán.

Správní soud rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců, vyjma případů, kdy zákon stanoví rozhodování samosoudcem.

O opravných prostředcích proti rozhodnutím správního soudu rozhoduje Nejvyšší soud v senátu složeném ze tří soudců, o kompetenčních sporech v senátu složeném ze tří či pěti soudců.

Právní databáze

Více informací o soudech ve Slovinsku je dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.oficiální internetové stránce Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Justiční orgány


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/11/2016