Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Slovinsko

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Více informací o soudech ve Slovinsku je dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.oficiální internetové stránce Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

Tato část obsahuje informace o soustavě specializovaných soudů ve Slovinsku.


Soudy pro věci pracovní a soud pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Podle platné právní úpravy je v působnosti soudů pro věci pracovní rozhodovat individuální nebo kolektivní pracovní spory a soudů pro věci sociálního zabezpečení rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení.

Soudy pro věci pracovní a soud pro věci sociálního zabezpečení rozhodují v prvním stupni. O opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů pro věci pracovní a pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně rozhoduje Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (Višje delovno in socialno sodišče). Opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko, který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto individuální pracovněprávní spory:

 • spory týkající se vzniku, existence, trvání a zániku pracovněprávních vztahů,
 • spory týkající se práv, povinností a odpovědností vyplývajících z pracovních smluv uzavřených mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo jejich právními nástupci,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a klientem, k němuž byl zaměstnanec přidělen k práci na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a klientem,
 • spory související s postupy náboru zaměstnanců,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z průmyslového vlastnictví, dohodnutých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě pracovněprávních vztahů,
 • spory týkající se práce vykonávané dětmi mladšími 15 let, učni, žáky a studenty,
 • spory týkající se stipendií pro personál mezi zaměstnavateli a žáky nebo studenty,
 • spory týkající se dobrovolné výkonu zkušební doby,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rovněž rozhodovat o tom, zda bude pojišťovna jednou ze žalovaných stran ve sporu o náhradu škody, který rozhoduje soud pro věci pracovní.

Pokud je žalobcem zaměstnanec, je místně příslušným nejen soud podle sídla žalovaného, ale i soud, v jehož soudním obvodu je, była, nebo měla být práce vykonávána, a rovněž soud, v jehož soudním obvodu došlo ke k uzavření pracovního poměru.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto kolektivní pracovněprávní spory:

 • spory týkající se platnosti kolektivní smlouvy a jejího uplatňování mezi stranami této smlouvy nebo mezi stranami této smlouvy a třetími osobami,
 • spory týkající se pravomoci vést kolektivní vyjednávání,
 • spory týkající se souladu kolektivních smluv se zákonem, vzájemného souladu kolektivních smluv a souladu všeobecných závazných právních aktů zaměstnavatele se zákonem a s kolektivními smlouvami,
 • spory týkající se zákonnosti stávek a jiných forem nátlakových akcí zaměstnanců,
 • spory týkající se účasti zaměstnanců na řízení,
 • spory týkající se pravomocí odborů v pracovněprávních vztazích,
 • spory související se stanovením reprezentativnosti odborů,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

K rozhodování v kolektivních pracovněprávních sporech, ve kterých je jednou ze stran zaměstnavatel, je místně příslušný soud podle sídla zaměstnavatele.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

1. V oblasti důchodového a invalidního pojištění:

 • spory týkající se práv na důchodové a invalidní pojištění a nároků z pojištění vyplývajících,
 • spory týkající se práv na penzijní připojištění a nároků z pojištění vyplývajících,
 • spory týkající se plateb pojistného na povinné důchodové a invalidní pojištění a povinné penzijní připojištění,
 • spory týkající se specifikace nebo zrušení pracovních funkcí, pro které je zařazení do penzijního připojištění povinné,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného důchodového a invalidního pojištění a placení pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se uznávání a odkoupení doby započitatelné na důchod,
 • spory týkající se práv, na státní důchod,
 • spory související se záznamy sociálního zabezpečení.

2. V oblasti zdravotního pojištění:

 • spory týkající se práva na povinné zdravotní pojištění a nároků z něho vyplývajících, jakož i plateb na toto pojištění.

3. V oblasti pojištění pro případ nezaměstnanosti a pracovního pojištění:

 • spory týkající se práva na povinné pojištění pro případ nezaměstnanosti a nároků z něho vyplývajících a platby pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného pojištění pro případ nezaměstnanosti a platby pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se stipendií, pro jejichž udělení je rozhodující majetkové přiznání, a stipendií pro nadané osoby,
 • spory týkající se úvěrů na studium poskytnutých na základě záruk a dotovaných úrokových sazeb, pro jejichž poskytnutí je rozhodující majetkové přiznání.

4. V oblasti rodičovské ochrany a rodičovských dávek:

 • spory týkající se práva na pojištění rodičovské ochrany a nároků z něho vyplývajících a platby pojistného na toto pojištění;
 • spory týkající se práva na rodičovské dávky.

5. V oblasti sociálních dávek:

 • spory týkající se dávek sociálního zabezpečení,
 • spory týkající se práva na sociální dávky z různých titulů, pokud je jejich účelem řešení sociálního zabezpečení žadatele a pokud je pro uznání práva na takový příspěvek rozhodující majetkové přiznání.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rovněž rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

 • spory týkající se navrácení neoprávněně získaných peněžních prostředků,
 • spory týkající se náhrady škody způsobené pojištěné osobě nebo žadateli o sociální dávky úředním postupem státního orgánu nebo představitele veřejné moci nebo škody, kterou způsobila pojištěná osoba instituci v souvislosti s pojišťovacím vztahem, případně v souvislosti s výkonem práv vyplývajících ze sociálního zabezpečení.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení, o nichž to stanoví zákon.

V Republice Slovinsko působí následující soudy prvního stupně:

 • Soud pro věci pracovní v Celje se sídlem v Cejle, který je místně příslušný pro území soudního obvodu Celje,
 • Soud pro věci pracovní v Koperu se sídlem v Koperu, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Koper a Nova Gorica,
 • Soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení v Lublani se sídlem v Lublani, který je příslušný rozhodovat pracovněprávní spory v soudních obvodech Kranj, Krško, Ljubljana a Novo mesto, a v oblasti sociálního zabezpečení spory na území Republiky Slovinsko,
 • Soud pro věci pracovní v Mariboru se sídlem v Mariboru, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Maribor, Murska Sobota, Ptuj a Slovenj Gradec.

Soudy prvního stupně rozhodují pracovněprávní spory v sídle soudu, není-li stanoveno, že je musí rozhodovat na externích pracovištích.

Ve sporech pracovněprávních a v oblasti sociálního zabezpečení rozhoduje soud prvního stupně v senátu, který tvoří soudce ve funkci předsedy senátu a dva přísedící laičtí soudci jako členové senátu, z nichž jeden musí být vybrán ze seznamu kandidátů zaměstnanců nebo pojištěnců a druhý ze seznamu kandidátů zaměstnavatelů nebo institucí.

Samosoudce rozhoduje individuální spory pracovněprávní a v oblasti sociálního zabezpečení týkající se majetkových právních nároků, pokud hodnota předmětu sporu nepřevyšuje částku, u níž zákon o občanskoprávním řízení umožňuje přezkum. Bez ohledu na hodnotu předmětu sporu samosoudce rozhoduje o některých důležitých otázkách, a to např. individuální pracovněprávní spory týkající se ukončení pracovního poměru, práce ve zkušební době, práce přesčas, přestávek v práci, odpočinku, dovolené a jiné nepřítomnosti v zaměstnání, povinnosti vykonávat práci v důsledku mimořádných okolností, disciplinárních sankcí, dočasného přeložení v důsledku zahájení kárného řízení a dočasného opětovného přidělení k práci, dále pak spory v oblasti sociálního zabezpečení týkající se práva na příspěvek na pečovatelskou službu, práva na příspěvek pro případ invalidity způsobené pracovním úrazem a práva na lázeňskou péči.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (Višje delovno in socialno sodišče)

Soudy pro věci pracovní rozhodují individuální a kolektivní pracovněprávní spory a soud pro věci sociálního zabezpečení rozhodují spory v oblasti sociálního zabezpečení.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů pro věci pracovní a pro věci sociálního zabezpečení prvního stupně. Opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko, který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení má sídlo v Lublani.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců.

Správní soud Republiky Slovinsko (Upravno sodišče Republike Slovenije)

V působnosti Správního soudu Republiky Slovinsko je rozhodovat správní spory postupem uvedeným v zákone o správních sporech.

Správní soudnictví zajišťuje podle zákona soudní ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob ve vztahu k rozhodnutím a úkonům státních orgánů, orgánů místní samosprávy a představitelů veřejné moci.

Ve správních sporech soud:

 • rozhoduje o zákonnosti pravomocných správních aktů, které zasahují do právního postavení žalobce,
 • rozhoduje o zákonnosti individuálních aktů a úkonů, které zasahují do lidských práv a základních svobod, neexistuje-li jiný prostředek právní ochrany,
 • rozhoduje o zákonnosti aktů vydaných státními orgány, orgány místní samosprávy nebo představiteli veřejné moci, pokud byly vydány ve formě právního předpisu upravujícího individuální právní vztahy.

Správní spory rozhoduje v prvním stupni Správní soud Republiky Slovinsko. O stížnosti proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve správním sporu nebo o revizi rozhodnutí vydaného v prvním stupni však rozhoduje Nejvyšší soud Republiky Slovinsko.

Správní soud má sídlo v Lublani.

Správní soud musí rozhodovat v sídle svého sídla nebo v sídlech následujících poboček:

 • Pobočka v Celje pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soudu v Celje;
 • Pobočka v Nové Gorici pro území, pro které je místně příslušný Vrchního soud v Koperu;
 • Pobočka v Mariboru pro území, pro které je místně příslušný Vrchního soud v Mariboru.

Při rozhodovaní, na které pobočce se bude věc má projednávat, se vychází z místa bydliště nebo sídla žalobce.

Pokud žalobce nemá bydliště či sídlo na území Republiky Slovinsko, musí Správní soud rozhodovat v té pobočce, v rámci jejíž místní působnosti byl napadaný správní akt vydán.

Správní soud rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců, vyjma případů, kdy zákon stanoví rozhodování samosoudcem.

O opravných prostředcích proti rozhodnutím správního soudu rozhoduje Nejvyšší soud v senátu složeném ze tří soudců, o kompetenčních sporech v senátu složeném ze tří či pěti soudců.

Právní databáze

Více informací o soudech ve Slovinsku je dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.oficiální internetové stránce Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

Související odkazy

Justiční orgány


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 02/11/2016