Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σλοβενία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια της Σλοβενίας, επισκεφθείτε τονΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων της Σλοβενίας.


Εργατοδικεία και πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Τα εργατοδικεία είναι αρμόδια να κρίνουν ατομικές και συλλογικές εργατικές διαφορές, ενώ τα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδια για ασφαλιστικές διαφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Τα εργατοδικεία και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων κρίνουν σε πρώτο βαθμό. Το Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Višje delovno in socialno sodišče) εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ οι εφέσεις και αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ατομικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με τη σύναψη, την ύπαρξη, τη διάρκεια και τη λήξη των σχέσεων εργασίας
 • σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και των νομίμων διαδόχων τους
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από σχέσεις εργασίας μεταξύ εργαζομένου και έμμεσου εργοδότη υπό τη διεύθυνση του οποίου απασχολείται ο εργαζόμενος βάσει συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του χρήστη
 • μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσληψης
 • σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη
 • σχετικά με την εργασία ανηλίκων κάτω των 15 ετών, μαθητευόμενων, μαθητών και σπουδαστών
 • σχετικά με υποτροφίες για το προσωπικό μεταξύ εργοδοτών και σπουδαστών
 • σχετικά με εθελούσιες περιόδους δοκιμασίας
 • τις οποίες προβλέπει ο νόμος.

Το εργατοδικείο είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει αιτήσεις επιδίκασης αποζημίωσης στις οποίες εναγόμενος είναι και ασφαλιστική εταιρία, εφόσον το εργατοδικείο είναι αρμόδιο για την κύρια διαφορά.

Αν ο ενάγων είναι εργαζόμενος, αρμόδιο κατά τόπο δεν είναι μόνο το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του εναγομένου, αλλά και το δικαστήριο του τόπου όπου παρέχεται ή έπρεπε να παρέχεται η εργασία και το δικαστήριο του τόπου όπου συνήφθη η σχέση εργασίας.

Το εργατοδικείο είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες συλλογικές εργατικές διαφορές:

 • σχετικά με το κύρος συλλογικής σύμβασης και την εφαρμογή της μεταξύ των συμβαλλομένων ή μεταξύ των συμβαλλομένων και τρίτων
 • σχετικά με την αρμοδιότητα διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων
 • σχετικά με τη συμμόρφωση των συλλογικών συμβάσεων με το νόμο ή με άλλες συλλογικές συμβάσεις και με τη συμμόρφωση των γενικών εργοδοτικών νόμων με τη νομοθεσία και με τις συλλογικές συμβάσεις
 • σχετικά με τη νομιμότητα των απεργιών και άλλων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων
 • σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων
 • σχετικά με τις αρμοδιότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις
 • σε σχέση με αποφάσεις για την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει ο νόμος.

Κατά τόπον αρμόδιο να κρίνει συλλογικές εργατικές διαφορές στις οποίες διάδικος είναι εργοδότης είναι το δικαστήριο γενικής δωσιδικίας του εργοδότη.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διαφορές:

1. Στον τομέα της ασφάλισης γήρατος και αναπηρίας:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας
 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με την καταβολή εισφορών για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και για την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με τον προσδιορισμό ή τον αποκλεισμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες είναι υποχρεωτική η υπαγωγή σε επικουρική ασφάλιση γήρατος
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφάλισης
 • σχετικά με τα δικαιώματα για κρατική σύνταξη
 • σχετικά με το επίσημο μητρώο κοινωνικών ασφαλίσεων.

2. Στον τομέα της ασφάλισης ασθενείας:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας και την καταβολή των σχετικών εισφορών

3. Στον τομέα της ασφάλισης ανεργίας και απασχόλησης:

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με την προαιρετική υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με υποτροφίες για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία και υποτροφιών για άτομα με αυξημένα προσόντα
 • σχετικά με δάνεια σπουδών που χορηγούνται με εγγυήσεις και επιδοτούμενα επιτόκια, για τη χορήγηση των οποίων αποφασιστικός παράγοντας είναι τα περιουσιακά στοιχεία

4. Στον τομέα της γονεϊκής προστασίας και των οικογενειακών παροχών

 • σχετικά με τα δικαιώματα για και από την ασφάλιση γονεϊκής προστασίας και την καταβολή των σχετικών εισφορών
 • σχετικά με τα δικαιώματα για οικογενειακές παροχές

5. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας:

 • σχετικά με τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας
 • σχετικά με τα δικαιώματα για παροχές κοινωνικής πρόνοιας για διάφορους λόγους, εφόσον αποσκοπούν στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών του αιτούντα και εφόσον αποφασιστικός παράγοντας για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι τα περιουσιακά στοιχεία

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο να κρίνει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διαφορές στους προαναφερθέντες τομείς:

 • σχετικά με την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως
 • σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε επίσημο κρατικό όργανο ή φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας σε ασφαλισμένο ή δικαιούχο παροχών κοινωνικής ασφάλισης ή ζημίας που προκάλεσε ασφαλισμένος σε οργανισμό στο πλαίσιο ασφαλιστικών σχέσεων ή λόγω της άσκησης δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Το δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων είναι επίσης αρμόδιο για τις ασφαλιστικές διαφορές που προβλέπει ο νόμος.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι τα ακόλουθα:

 • Εργατοδικείο Celje με έδρα το Celje, αρμόδιο για τη δικαστική περιφέρεια Celje
 • Εργατοδικείο Koper με έδρα το Koper, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Koper και Nova Gorica
 • Εργατοδικείο και δικαστήριο κοινωνικών ασφαλίσεων Ljubljana, με έδρα τη Ljubljana, αρμόδιο, όσον αφορά τις εργατικές διαφορές, για τις δικαστικές περιφέρειες Kranj, Krško, Ljubljana και Novo mesto και  όσον αφορά τις ασφαλιστικές διαφορές, για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • Εργατοδικείο Maribor με έδρα το Maribor, αρμόδιο για τις δικαστικές περιφέρειες Maribor, Murska Sobota, Ptuj και Slovenj Gradec.

Τα πρωτοβάθμια εργατοδικεία κρίνουν τις εργατικές διαφορές στην έδρα του δικαστηρίου, εκτός αν ορίζεται ότι πρέπει να συνεδριάζουν σε μεταβατικές έδρες.

Στις εργατικές και στις ασφαλιστικές διαφορές, τα πρωτοβάθμια δικαστήρια αποτελούνται από ένα δικαστή ως πρόεδρο και δύο λαϊκά μέλη, το ένα από τα οποία επιλέγεται από κατάλογο εργαζομένων ή ασφαλισμένων και το άλλο από κατάλογο εργοδοτών ή οργανισμών.

Οι ατομικές εργατικές και ασφαλιστικές διαφορές που αφορούν ουσιαστικές αξιώσεις, εφόσον η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό για το οποίο επιτρέπεται η άσκηση ενδίκου μέσου σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας, κρίνονται από μονομελή σύνθεση του δικαστηρίου. Ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, από μονομελή σύνθεση κρίνονται ορισμένα σημαντικά ζητήματα, π.χ. ατομικές εργατικές διαφορές σχετικές με την αναστολή σύμβασης εργασίας, τη δοκιμαστική εργασία, τις υπερωρίες, τα διαλείμματα, την ανάπαυση και τις άδειες, καθώς και την απουσία από την εργασία για άλλους λόγους, την υποχρέωση παροχής εργασίας λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, τις πειθαρχικές κυρώσεις, την προσωρινή διακοπή της εργασίας λόγω κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας και την προσωρινή μετάθεση ασφαλιστικές διαφορές σχετικές με το δικαίωμα για επίδομα βοήθειας, το δικαίωμα για επίδομα λόγω σωματικής αναπηρίας και το δικαίωμα λουτροθεραπείας.

Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Višje delovno in socialno sodišče)

Τα εργατοδικεία είναι αρμόδια να κρίνουν ατομικές και συλλογικές εργατικές διαφορές, ενώ τα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αρμόδια για ασφαλιστικές διαφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων των εργατοδικείων και του δικαστηρίου κοινωνικών ασφαλίσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας εκδικάζει εφέσεις και αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Ανώτερου Εργατοδικείου και Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εδρεύει στη Ljubljana.

Tο Ανώτερο Εργατοδικείο και Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι τριμελές.

Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι αρμόδιο να κρίνει διοικητικές διαφορές με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος περί διοικητικών διαφορών.

Στις διοικητικές διαφορές εξασφαλίζεται η δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ατόμων και των οργανισμών σε σχέση με αποφάσεις και ενέργειες των κρατικών οργάνων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας, σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών διαφορών.

Σε μια διοικητική διαφορά:

 • Το δικαστήριο πρέπει να κρίνει τη νομιμότητα οριστικών διοικητικών πράξεων που επηρεάζουν την έννομη κατάσταση του προσφεύγοντα
 • Το δικαστήριο πρέπει να κρίνει τη νομιμότητα ατομικών πράξεων και ενεργειών που πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ατόμου, εκτός αν εξασφαλίζεται διαφορετική μορφή πρόσφορης διαδικασίας
 • Το δικαστήριο πρέπει να κρίνει τη νομιμότητα πράξεων που εκδίδουν τα κρατικά όργανα, τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας υπό μορφή κανονισμού, εφόσον ρυθμίζουν ατομικές σχέσεις

Αρμόδιο για τις διοικητικές διαφορές είναι το Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Εντούτοις, τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό για διοικητικές διαφορές και τα έκτακτα ένδικα μέσα κρίνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Η τακτική έδρα του Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας βρίσκεται στη Ljubljana.

Το Διοικητικό Δικαστήριο συνεδριάζει στην τακτική και στις ακόλουθες μεταβατικές έδρες:

 • τμήμα Celje για την περιφέρεια του εφετείου του Celje
 • τμήμα Nova Gorica για την περιφέρεια του εφετείου του Koper
 • τμήμα Maribor για την περιφέρεια του εφετείου του Maribor.

Η απόφαση για τη μεταβατική έδρα στην οποία θα συνεδριάσει το Δικαστήριο πρέπει να λαμβάνεται ανάλογα με την κατοικία ή την έδρα του προσφεύγοντα.

Αν ο προσφεύγων δεν διαθέτει κατοικία ή έδρα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, το Διοικητικό Δικαστήριο πρέπει να συνεδριάσει στη μεταβατική έδρα του τόπου στον οποίο τελέστηκε η διοικητική πράξη κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή.

Το Διοικητικό Δικαστήριο δικάζει με τριμελή σύνθεση, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, κρίνονται από μονομελή σύνθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις και αναιρέσεις με τριμελή σύνθεση. Διαφορές για θέματα αρμοδιότητας εκδικάζονται από τριμελή ή πενταμελή σύνθεση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαστήρια της Σλοβενίας δημοσιεύονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπίσημο δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικά όργανα


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2016