Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specijalizirani sudovi - Slovenija

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Na tom web-mjestu pronaći ćete informacije o organizaciji specijaliziranih sudova u Sloveniji.


Radni sudovi i Prvostupanjski sud

U skladu s odredbama zakonodavstva radni sudovi nadležni su za odlučivanje o individualnim i kolektivnim radnim sporovima, a socijalni sudovi o socijalnim sporovima.

Radni sudovi i prvostupanjski socijalni sud donose prvostupanjske odluke. O žalbama na odluke radnih sudova i prvostupanjskog socijalnog suda odlučuje viši radni i socijalni sud, a o žalbama i revizijama u vezi s odlukama višeg radnog i socijalnog suda odlučuje Vrhovni sud Republike Slovenije.

Radni sud nadležan je za odlučivanje o sljedećim individualnim radnim sporovima:

 • o sklapanju, postojanju, trajanju i prestanku radnog odnosa,
 • o pravima, obvezama i odgovornostima koje proizlaze iz radnog odnosa između radnika i poslodavca, odnosno njihovih pravnih sljednika,
 • o pravima i obvezama koje proizlaze iz odnosa između radnika i korisnika kojemu je radnik upućen na rad na osnovi dogovora između poslodavca i korisnika,
 • u vezi s postupkom zapošljavanja radnika između poslodavca i kandidata,
 • o pravima i obvezama koje proizlaze iz industrijskog vlasništva i koje nastaju između radnika i poslodavca na osnovi radnog odnosa,
 • o preuzimanju djece mlađe od 15 godina, naučnika, učenika i studenata,
 • o kadrovskim stipendijama između poslodavaca i učenika ili studenata,
 • o volonterskom obavljanju pripravništva,
 • za koje je tako određeno zakonom.

Radni sud također je nadležan za odlučivanje ako je u sporu za naknadu štete, za koji je određena nadležnost radnog suda, kao stranka u sporu tuženo osiguravajuće društvo.

Radni sud nadležan je za odlučivanje o sljedećim kolektivnim radnim sporovima:

 • o valjanosti kolektivnog ugovora i njegovu izvršavanju među strankama kolektivnog ugovora ili među strankama kolektivnog ugovora i drugih osoba,
 • o nadležnosti za kolektivne pregovore,
 • o usklađenosti kolektivnih ugovora sa zakonom, međusobnoj usklađenosti kolektivnih ugovora te usklađenosti općih pravnih akata poslodavca sa zakonom i kolektivnim ugovorima,
 • o zakonitosti štrajka i drugih industrijskih akcija,
 • o sudjelovanju radnika u upravljanju,
 • o nadležnostima sindikata u vezi s radnim odnosima,
 • u vezi s određivanjem reprezentativnosti sindikata,
 • za koje je tako određeno zakonom.

Socijalni sud nadležan je za odlučivanje o sljedećim socijalnim sporovima:

1. u području mirovinskog i invalidskog osiguranja:

 • o pravo na sustav obveznog mirovinskog i invalidskog osiguranja,
 • o pravo na sustav dopunskog mirovinskog osiguranja i iz obveznog dopunskog mirovinskog sustava,
 • o plaćanju doprinosa za obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje te obvezno dodatno mirovinsko osiguranje,
 • o određivanju ili ukidanju mjesta za koje je obvezno uključivanje u dodatno mirovinsko osiguranje,
 • o dobrovoljnom uključivanju u obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje i o plaćanju doprinosa za to osiguranje,
 • o priznavanju i dokupu staža osiguranja,
 • o pravu na državnu mirovinu,
 • u vezi s matičnom evidencijom;

2. u području zdravstvenog osiguranja:

 • o pravu na obvezno zdravstveno osiguranje i o pravima koja iz njega proizlaze te o plaćanju doprinosa za to osiguranje;

3 U području nezaposlenosti i osiguranja zaposlenih:

 • o pravu na obvezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i plaćanju doprinosa za to osiguranje i plaćanju tog osiguranja,
 • o dobrovoljnom uključivanju u obvezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i o plaćanju doprinosa za to osiguranje,
 • o stipendiji za čiju je dodjelu odlučujući imovinski cenzus i o stipendiji za nadarene,
 • o kreditu za studij na osnovi jamstava i subvencioniranja kamatne stope za čiju je dodjelu odlučujući imovinski cenzus;

4. u području roditeljske zaštite i obiteljskih davanja:

 • o pravu na plaćanje i plaćanju doprinosa za roditeljsku skrb i o plaćanju doprinosa za takvo osiguranje,
 • o pravu na obiteljska davanja;

5. u području socijalnih naknada:

 • o socijalnim davanjima,
 • o pravu na socijalna davanja po različitim osnovama, ako je njihova svrha rješavanje socijalne sigurnosti korisnika i ako je za priznavanje prava na takvo davanje odlučujući imovinski cenzus.

Socijalni sud u gore navedenim područjima nadležan je i za odlučivanje o sljedećim socijalnim sporovima:

 • o vraćanju neopravdano dobivenih sredstava,
 • naknada štete koju je dužnosnik ili tijelo javne vlasti prouzročio osiguraniku ili korisniku socijalne zaštite ili štetu koju je osigurana institucija prouzročila instituciji u vezi s odnosom osiguranja ili u vezi s ostvarivanjem prava iz socijalnog osiguranja.

Socijalni sud nadležan je i za odlučivanje o socijalnim sporovima za koje je tako određeno zakonom.

U Republici Sloveniji postoje sljedeći radni sudovi i prvostupanjski socijalni sud:

 • Radni sud u Celju sa sjedištem u Celju i nadležnošću za područje sudskog područja Celje,
 • Radni sud u Kopru sa sjedištem u Kopru i nadležnošću za područje sudskih područja Kopar i Nova Gorica,
 • Radni i socijalni sud u Ljubljani sa sjedištem u Ljubljani, nadležan za odlučivanje o radnim sporovima za područje sudskih područja Kranj, Krško, Ljubljana i Novo mesto te za odlučivanje o socijalnim sporovima za državno područje Republike Slovenije;
 • Radni sud u Mariboru sa sjedištem u Mariboru i nadležnošću za područje sudskih područja Maribor, Murska Sobota, Ptuj i Slovenj Gradec.

Prvostupanjski sudovi odlučuju o radnim sporovima na sjedištu suda, osim ako je određeno da donose odluke na vanjskim odjelima.

U radnim i socijalnim sporovima Prvostupanjski je sud pozvan odlučiti u vijeću sastavljenom od suca koji djeluje kao predsjednik vijeća i dva člana žirija kao člana, od kojih jedan mora biti izabran s popisa kandidata koji predstavljaju radnike, a drugi na popisu kandidata za poslodavce ili institucije.

Sudac pojedinac odlučuje o individualnom radu i socijalnim sporovima koji se odnose na imovinskopravne zahtjeve, pod uvjetom da vrijednost osporavane stavke ne prelazi 40.000 eura. Sudac pojedinac mora bez obzira na vrijednost spornog predmeta odlučivati u nekim važnim predmetima (npr. u individualnim radnim sporovima u vezi sa suspenzijom ugovora o radu, probnim radom, prekovremenim radom, stankama, odmorima, dopustima i drugim izostancima s radnog mjesta, obvezom obavljanja rada zbog izvanrednih okolnosti, disciplinskim sankcijama, privremenom uklanjanju s radnog mjesta zbog početka disciplinskog postupka i privremenim premještajem te u socijalnim sporovima o pravu na doplatak za pomoć i njegu, pravu na doplatak za invalidnost za tjelesno oštećenje i pravo na liječenje u lječilištu).

Viši radni i socijalni sud

Viši radni i socijalni sud odlučuje o žalbama na odluke radnih sudova i prvostupanjskog socijalnog suda. Vrhovni sud Republike Slovenije odlučuje o žalbama i revizijama odluka višeg radnog i socijalnog suda.

Viši radni i socijalni sud ima sjedište u Ljubljani.

Viši radni i socijalni sud odlučuje u skupini od tri suca.

Upravni sud Republike Slovenije

Upravni sud Republike Slovenije nadležan je za odlučivanje o upravnim sporovima na način i u skladu s postupkom određenim u Zakonu o upravnom sporu.

U upravnom sporu jamči se sudska zaštita prava i pravnih koristi pojedinaca i organizacija naspram odluka i djelovanja državnih organa, organa lokalnih zajednica i nositelja javnih ovlasti u skladu sa zakonom.

U upravnom sporu sud odlučuje o sljedećem:

 • odlučivanje o zakonitosti konačnih upravnih akata koji zadiru u pravni položaj tužitelja;
 • odlučivanje o zakonitosti pojedinačnih akata i radnji koje zadiru u ljudska prava i temeljne slobode pojedinca, osim ako nije zajamčen različit oblik pravičnog sudskog postupka;
 • pravilo o zakonitosti akata tijela javne vlasti u obliku pravila kada uređuju pojedinačne odnose
 • pravilo o javnim sporovima između država i lokalnih tijela, između lokalnih tijela vlasti i o sporovima između njih i nositelja javnog tijela, pod uvjetom da to predviđa zakonom ili u nedostatku bilo koje druge sudske zaštite predviđene Ustavom ili zakonom,
 • odlučuje o zakonitosti drugih akata ako je to predviđeno zakonom.

U upravnom sporu prvostupanjske odluke donosi Upravni sud Republike Slovenije. O žalbama i reviziji u vezi s prvostupanjskom odlukom u upravnom sporu odlučuje Vrhovni sud Republike Slovenije.

Upravni sud Republike Slovenije ima sjedište u Ljubljani.

Upravni sud donosi presude na sjedištu suda i nasljedećim vanjskim odjelima:

 • odjelu u Celju za područje sudskog područja Višeg suda u Celju,
 • odjelu u Novoj Gorici za područje sudskih područja Višeg suda u Kopru,
 • odjelu u Mariboru za područje sudskih područja Višeg suda u Mariboru.

Upravni sud odlučuje u senatu koji sačinjavaju tri suca, osim u nekim zakonski određenim slučajevima u kojima odlučuje sudac pojedinac.

Vrhovni sud odlučuje o prekidu postupka od strane jednog suca, o žalbama i revizijama u vijeću od tri suca, o sukobima nadležnosti između upravnog suda i Općeg suda ili, u vijeću od tri suca, u sporovima o nadležnosti između upravnog suda i Vrhovnog suda u vijeću od pet sudaca.

Pravne baze podataka

Više informacija o sudovima u Sloveniji dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruslužbenom web-mjestu Vrhovnog suda Republike Slovenije.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSudovi za zapošljavanje

Poveznica se otvara u novom prozoruUpravni sud Republike Slovenije


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2019