Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Słowenia

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Słowenii.


Sądy pracy i sąd pierwszej instancji

Na podstawie przepisów prawa sądy pracy są właściwe do rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, natomiast sądy ds. ubezpieczeń społecznych – do rozstrzygania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Sądy pracy i sąd ds. ubezpieczeń społecznych pierwszej instancji orzekają w pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče) rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów pracy i sądu ds. ubezpieczeń społecznych pierwszej instancji, natomiast odwołania od orzeczeń Sądu Apelacyjnego ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje Sąd Najwyższy Republiki Słowenii.

Sąd pracy jest właściwy do rozstrzygania następujących rodzajów indywidualnych sporów ze stosunku pracy:

 • dotyczących nawiązania, istnienia, czasu trwania i rozwiązania stosunku pracy;
 • praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności wynikających ze stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą lub jego następcą prawnym;
 • praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy między pracownikiem a klientem, na rzecz którego pracownik wykonuje pracę z tytułu umowy między pracodawcą a klientem;
 • dotyczących procedur zatrudnienia, między pracodawcą a kandydatem;
 • praw i obowiązków wynikających z własności przemysłowej, uzgodnionych między pracownikiem a pracodawcą w ramach stosunku pracy;
 • w sprawie zabierania dzieci w wieku poniżej 15 lat, praktykantów, uczniów i studentów,
 • dotyczących stypendiów, między pracodawcami a uczniami lub studentami;
 • dotyczących nieodpłatnego wykonywania pracy w okresie próbnym;
 • innych zagadnień określonych prawem.

Sąd pracy jest również właściwy do zadecydowania o uznaniu zakładu ubezpieczeń za współpozwanego w sporze o odszkodowanie, do rozstrzygania którego właściwy jest sąd pracy.

Sąd pracy jest właściwy do rozstrzygania następujących rodzajów zbiorowych sporów ze stosunku pracy:

 • ważności układu zbiorowego pracy, a także jego stosowania w stosunkach między stronami układu lub stronami układu a stroną trzecią;
 • kompetencji do prowadzenia rokowań zbiorowych;
 • sporów o zgodność zbiorowych układów pracy z prawem, wzajemną zgodność zbiorowych układów pracy, a także zgodność ogólnych zarządzeń pracodawcy z prawem i ze zbiorowymi układami pracy;
 • legalności strajków i innych form protestu;
 • sporów o uczestnictwo pracowników w zarządzaniu;
 • kompetencji związków zawodowych w zakresie stosunków pracy;
 • sporów o decyzje w zakresie reprezentatywności związków zawodowych;
 • innych zagadnień określonych prawem.

Sąd ds. ubezpieczeń społecznych jest właściwy do rozstrzygania następujących sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych:

1) w dziedzinie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych:

 • o prawo do i z systemu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego,
 • o prawo do dodatkowego dodatkowego systemu emerytalno-rentowego oraz prawo do niego,
 • płatności składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na obowiązkowe dodatkowe ubezpieczenie emerytalne;
 • utworzenia lub likwidacji stanowisk, w odniesieniu do których objęcie dodatkowym ubezpieczeniem emerytalnym jest obowiązkowe;
 • dobrowolnego objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i płatności składek na to ubezpieczenie;
 • sporów o uznanie okresu ubezpieczenia i okresu składkowego;
 • prawa do emerytury państwowej;
 • rejestru urzędowego;

2) w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych:

 • prawa do i z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i płatności składek na to ubezpieczenie;

3 W dziedzinie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia i zatrudnienia:

 • w sprawie prawa do obowiązkowego ubezpieczenia od utraty pracy i płatności składek z tytułu tej gwarancji,
 • dobrowolnego objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem od utraty pracy i płatności składek na to ubezpieczenie;
 • sporów dotyczących stypendiów przyznawanych na podstawie zaświadczeń o dochodach, a także stypendiów dla osób utalentowanych;
 • kredytów studenckich na podstawie poręczeń i dofinansowywania odsetek, których przyznanie zależy od przedstawienia zaświadczenia o dochodach;

4) w dziedzinie ochrony rodzicielskiej i świadczeń rodzinnych:

 • w sprawie prawa do opieki rodzicielskiej i płatności składek na takie ubezpieczenie,
 • prawa do świadczeń rodzinnych;

5) w dziedzinie świadczeń społecznych:

 • świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego;
 • uprawnień do różnego rodzaju świadczeń socjalnych, jeżeli mają one na celu wyjaśnienie kwestii związanych z ubezpieczeniem społecznym wnioskodawcy i jeżeli o uznaniu prawa do takiego świadczenia decyduje zaświadczenie o dochodach.

Sąd ds. ubezpieczeń społecznych jest również właściwy do orzekania w dziedzinach, o których mowa powyżej, w następujących sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych:

 • dotyczących zwrotu niewłaściwie uzyskanych środków;
 • w sprawie odszkodowania za szkody poniesione przez urzędnika lub organ administracji publicznej ubezpieczonemu lub uposażonemu z tytułu ochrony socjalnej lub na szkodę wyrządzoną przez instytucję ubezpieczeniową instytucji w związku ze stosunkiem ubezpieczeniowym lub w związku z wykonywaniem praw do zabezpieczenia społecznego.

Sąd ds. ubezpieczeń społecznych jest również właściwy do rozstrzygania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych prawem.

Do sądów pierwszej instancji w Republice Słowenii należą:

 • Sąd Pracy w Celje, z siedzibą w Celje, obejmujący swym obszarem właściwości okręg sądowy Celje;
 • Sąd Pracy w Koprze, z siedzibą w Koprze, obejmujący swym obszarem właściwości okręgi sądowe Koper i Nova Gorica;
 • Sąd ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublanie, z siedzibą w Lublanie, właściwy do orzekania w sporach zbiorowych na obszarze okręgów sądowych Kranj, Krško, Lublana i Novo mesto, a także do rozpoznawania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych na terytorium Republiki Słowenii;
 • Sąd Pracy w Mariborze, z siedzibą w Mariborze, obejmujący swym obszarem właściwości okręgi sądowe Maribor, Murska Sobota, Ptuj i Slovenj Gradec.

Sądy pierwszej instancji rozstrzygają spory zbiorowe w siedzibie sądu, chyba że przewidziano, że muszą one orzekać w wydziałach zamiejscowych.

W przypadku sporów pracowniczych i społecznych Sąd Pierwszej Instancji ma wydać orzeczenie w składzie orzekającym, w skład którego wchodzi sędzia pełniący funkcję prezesa izby oraz dwóch członków jury, z których jeden powinien zostać wybrany z listy kandydatów, którzy są pracownikami najemnymi, a druga na liście kandydatów na stanowiska w charakterze pracodawcy lub instytucji.

Pojedynczy sędzia orzeka w sprawach pracy i spraw społecznych dotyczących wierzytelności, pod warunkiem że wartość przedmiotu sporu nie przekracza 40,000 EUR. Niezależnie od wartości przedmiotu sporu, niektóre istotne sprawy muszą być rozstrzygane przez jednego sędziego, np. indywidualne spory ze stosunku pracy dotyczące zawieszenia stosunku pracy, pracy w okresie próbnym, pracy w nadgodzinach, przerw w pracy, odpoczynku oraz urlopu i innych rodzajów nieobecności w pracy, obowiązku świadczenia pracy w związku z wyjątkowymi okolicznościami, kar dyscyplinarnych, tymczasowego zawieszenia stosunku pracy w związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego oraz tymczasowym przeniesieniem na inne stanowisko, prawa do zasiłku z tytułu niepełnosprawności oraz prawa do leczenia uzdrowiskowego.

Wyższy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

Sąd Apelacyjny ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje apelacje od orzeczeń sądów pracy i sądów ds. ubezpieczeń społecznych pierwszej instancji. Sąd Najwyższy Republiki Słowenii rozpoznaje środki zaskarżenia od orzeczeń Sądu Apelacyjnego ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Siedziba Sądu Apelacyjnego ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajduje się w Lublanie.

Sąd Apelacyjny ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzeka w składzie trzech sędziów.

Sąd Administracyjny Republiki Słowenii

Sąd Administracyjny Republiki Słowenii jest właściwy do rozstrzygania sporów administracyjnych w trybie i za pomocą metod określonych w ustawie o sporach administracyjnych (Zakon o upravnem sporu).

W sporach administracyjnych zagwarantowano ochronę sądową praw i korzyści osób fizycznych i organizacji przed decyzjami i czynnościami organów państwowych, organów władz lokalnych i podmiotów posiadających uprawnienia publiczne, w zakresie określonym w ustawie.

W sporze administracyjnym sąd orzeka o legalności:

 • sąd orzeka w przedmiocie legalności prawomocnych aktów administracyjnych naruszających sytuację prawną skarżącego;
 • sąd orzeka w przedmiocie legalności indywidualnych aktów i czynności naruszających prawa człowieka i podstawowe wolności osób fizycznych, chyba że zagwarantowano inne formy należytego postępowania;
 • zasada dotycząca legalności aktów władzy publicznej wydawanych w formie przepisu, w przypadku gdy regulują one indywidualne stosunki
 • rozstrzyga spory między władzami krajowymi a władzami lokalnymi, władze lokalne oraz spory między nimi a podmiotami władzy publicznej, o ile prawo to przewiduje lub w braku jakiejkolwiek innej ochrony sądowej przewidzianej w Konstytucji lub ustawie,
 • sąd rozstrzyga o zgodności z prawem innych aktów prawnych, jeżeli tak stanowi prawo.

Spory administracyjne są rozstrzygane w pierwszej instancji przez Sąd Administracyjny Republiki Słowenii. W sporach administracyjnych środki zaskarżenia od tych orzeczeń rozpoznawane są natomiast przez Sąd Najwyższy Republiki Słowenii.

Siedziba Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii mieści się w Lublanie.

Sąd Administracyjny orzeka w siedzibie i wnastępujących wydziałach zamiejscowych:

 • w wydziale w Celje dla obszaru właściwości Sądu Wyższego w Celje;
 • w Novej Goricy dla obszaru właściwości Sądu Wyższego w Koprze;
 • w Mariborze dla obszaru właściwości Sądu Wyższego w Mariborze.

Sąd Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów, z wyjątkiem niektórych przypadków przewidzianych ustawą, w których orzeka jeden sędzia.

Sąd Najwyższy orzeka o umorzeniu postępowania przez jednego sędziego, w przypadku odwołań i kontroli w składzie trzech sędziów, w sporach kompetencyjnych między sądem administracyjnym a Sądem lub, w składzie trzech sędziów, w sporach kompetencyjnych pomiędzy Sądem Administracyjnym a Sądem Najwyższym w składzie pięciu sędziów.

Prawne bazy danych

Więcej informacji na temat sądów w Słowenii można znaleźć na Link otworzy się w nowym oknieoficjalnej stronie internetowej Sądu Najwyższego Republiki Słowenii.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieSądy pracy

Link otworzy się w nowym oknieSąd Administracyjny Republiki Słowenii


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2019