Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Slovenien

Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Mer information om domstolsväsendet finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSloveniens högsta domstols officiella webbplats.

Här hittar du information om specialdomstolarnas organisation i Slovenien.


Arbetsdomstolarna och socialdomstolen i första instans (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

Arbetsdomstolar har behörighet att avgöra enskilda och kollektiva arbetsrättsliga tvister och socialdomstolarna har behörighet i socialrättsliga tvister i enlighet med lagstiftningen.

Det finns arbetsdomstolar och en socialdomstol som avgör mål i första instans.

Överklaganden av dessa domstolars beslut prövas av den högre arbets- och socialdomstolen. Sloveniens högsta domstol avgör sedan överklaganden av den högre arbets- och socialdomstolens avgöranden.

En arbetsdomstol har behörighet att avgöra följande enskilda arbetsrättsliga tvister:

 • Tvister rörande ingående, föreliggande, varaktighet och upphörande av anställning.
 • Tvister rörande rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt anställningsavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare samt deras rättsinnehavare.
 • Tvister rörande rättigheter och skyldigheter inom ramen för anställningsförhållanden mellan en arbetstagare och arbetsledare som arbetstagaren har fått i uppdrag att arbeta för på grundval av ett avtal mellan arbetsgivaren och användaren.
 • Tvister rörande anställningsförfaranden mellan en arbetsgivare och en arbetssökande.
 • Tvister rörande immaterialrättsliga rättigheter och skyldigheter som har överenskommits mellan en arbetstagare och en arbetsgivare på grundval av ett anställningsförhållande.
 • Tvister rörande arbete som utförs av barn under 15 års ålder, lärlingar, elever och studerande.
 • Tvister rörande personliga stipendier mellan arbetsgivare och elever eller studerande.
 • Tvister rörande frivillig provtjänstgöring.
 • Tvister som omfattas av lagstiftningen.

Arbetsdomstolen är även behörig att avgöra, om ett försäkringsbolag är medsvarande i en skadeståndstvist som en arbetsdomstol har tilldelats behörighet för.

Om klaganden är arbetstagare gäller domstolsbehörighet inte bara för den domstol som har allmän territoriell behörighet för sökanden, utan även för domstolen på det territorium där arbete har eller skulle ha utförts samt för domstolen på det territorium där anställningsförhållandet har ingåtts.

En arbetsdomstol har behörighet att avgöra följande kollektiva arbetsrättsliga tvister:

 • Tvister rörande ett kollektivavtals giltighet och tillämpning mellan avtalets parter eller mellan avtalets parter och andra personer.
 • Tvister rörande behörigheten att genomföra kollektivförhandlingar.
 • Tvister rörande kollektivavtals överensstämmelse med lagstiftningen, ömsesidig överensstämmelse mellan kollektivavtal samt överensstämmelsen mellan arbetsgivarens allmänna rättshandlingar och lagstiftning och kollektivavtal.
 • Tvister rörande strejkers och andra stridsåtgärders laglighet.
 • Tvister rörande arbetstagarnas delaktighet i företagsledningen.
 • Tvister rörande fackföreningars behörighet i anslutning till anställningsförhållanden.
 • Tvister rörande beslut om fackföreningars representativitet.
 • Övriga ärenden som fastställs i lagstiftningen.

Vid avgöranden i kollektiva arbetsrättsliga tvister där en arbetsgivare är part, ska den domstol ha territoriell behörighet som har allmän territoriell behörighet för arbetsgivaren.

Socialdomstolen har behörighet att avgöra följande socialrättsliga tvister:

1. Beträffande pensions- och invaliditetsförsäkring:

 • Tvister rörande rättigheter till och från pensions- och invaliditetsförsäkringar.
 • Tvister rörande rättigheter till och från extra pensionsförsäkring.
 • Tvister rörande betalning av avgifter för obligatoriska pensions- och invaliditetsförsäkringar och obligatoriska extra pensionsförsäkringar.
 • Tvister rörande fastställande eller avslutande av tjänster med obligatorisk anslutning till en extra pensionsförsäkring.
 • Tvister rörande frivillig anslutning till obligatorisk pensions- och invaliditetsförsäkring och betalning av motsvarande avgifter.
 • Tvister rörande erkännande och kompletterande förvärv av försäkringsperioder.
 • Tvister rörande rätten till statlig pension.
 • Tvister rörande socialförsäkringsregister.

2. Beträffande sjukförsäkring:

 • Tvister rörande rättigheter till och från obligatorisk sjukförsäkring och betalning av avgifter för denna försäkring.

3. Beträffande arbetslöshets- och anställningsförsäkring:

 • Tvister rörande rättigheter till och från obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och betalning av avgifter för denna försäkring.
 • Tvister rörande frivillig anslutning till obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och betalning av avgifter för denna försäkring.
 • Tvister rörande stipendier som tilldelas på basis av en inventering av tillgångar samt stipendier för begåvade personer.
 • Tvister rörande studielån som grundar sig på garantier och subventionerad ränta och som tilldelas på basis av en inventering av tillgångar.

4. Beträffande föräldraskydd och familjeförmåner:

 • Tvister rörande rättigheter till och från försäkring för föräldraskydd och betalning av avgifter för denna försäkring.
 • Tvister rörande rätten till familjeförmåner.

5. Beträffande sociala förmåner:

 • Tvister rörande sociala trygghetsförmåner.
 • Tvister rörande rätten till sociala förmåner under olika poster, om dessa har till syfte att utgöra en lösning för kärandens sociala trygghet och om rätten till en sådan förmån avgörs på basis av en inventering av tillgångar.

På ovannämnda områden har socialdomstolen även behörighet att avgöra följande socialrättsliga tvister:

 • Tvister rörande återbetalande av felaktigt mottagna belopp.
 • Tvister rörande ersättning för skador som har orsakats av ett officiellt statligt organ eller myndighetsutövare till en försäkrad person eller en person som har rätt till social trygghet eller för skador som en försäkrad person har orsakat en institution i samband med försäkringsrelationer eller i samband med att rätten till social trygghet utövas.

Socialdomstolen har även behörighet i socialrättsliga tvister som fastställs i lagstiftningen.

I Slovenien finns det följande förstainstansdomstolar:

 • Celjes arbetsdomstol med säte i Celje som har behörighet över domkretsen för Celje.
 • Kopers arbetsdomstol med säte i Koper som har behörighet över domkretsarna för Koper och Nova Gorica.
 • Ljubljanas arbets- och socialdomstol med säte i Ljubljana som har behörighet för att avgöra arbetsrättsliga tvister i domkretsarna för Kranj, Krško, Ljubljana och Novo mesto samt för att avgöra socialrättsliga tvister för Republiken Sloveniens territorium.
 • Maribors arbetsdomstol med säte i Maribor som har behörighet över domkretsarna för Maribor, Murska Sobota, Ptuj och Slovenj Gradec.

Förstainstansdomstolar avgör arbetsrättsliga tvister vid domstolens säte, om det inte anges att avgörandet ska fällas vid externa avdelningar.

I arbets- och socialrättsliga tvister beslutar en förstainstansdomstol genom en nämnd, bestående av en domare som är ordförande och två lekmannadomare. Av de senare ska en väljas från en förteckning över kandidater som är arbetstagare eller försäkrade personer och den andre från en förteckning över kandidater som är arbetsgivare eller institutioner.

En ensam domare beslutar i enskilda arbetsrättsliga och socialrättsliga tvister om sakrättsliga anspråk, om egendomens värde inte överstiger det föreskrivna beloppet i civilprocesslagen. En ensam domare ska besluta i vissa viktiga mål oberoende av egendomens värde (exempelvis i enskilda arbetsrättsliga tvister rörande upphävda anställningsavtal, provanställning, övertidsarbete, arbetspauser och arbetsvila, semester och annan arbetsfrånvaro, skyldighet att utföra arbete på grund av extraordinära omständigheter, disciplinstraff, tillfällig arbetsfrånvaro på grund av inlett disciplinförfarande och tillfällig förflyttning; i socialrättsliga tvister rörande rätt till biståndsförmån, rätt till invaliditetsersättning för funktionshinder och rätt till behandling på spa).

Sloveniens appellationsdomstol för arbets- och socialrätt (Višje delovno in socialno sodišče Republike Slovenije)

Arbetsdomstolar har behörighet att avgöra enskilda och kollektiva arbetsrättsliga tvister och socialdomstolarna avgör socialrättsliga tvister i enlighet med lagstiftningen.

Denna appellationsdomstol prövar överklaganden av arbetsdomstolarnas och socialdomstolens avgöranden. Högsta domstolen (vrhovno sodišče) prövar överklaganden av appellationsdomstolens avgöranden.

Appellationsdomstolen för arbets- och socialrätt har säte i Ljubljana.

Appellationsdomstolen för arbets- och socialrätt dömer i en sammansättning av tre domare.

Sloveniens förvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)

Sloveniens förvaltningsdomstol prövar förvaltningsrättsliga tvister i enlighet med förfaranden som fastställs i lagen om förvaltningstvister.

Dessa tvister rör skyddet av enskildas och organisationers rättigheter och legitima intressen mot bakgrund av beslut och åtgärder som vidtagits av myndigheter och myndighetsutövare, i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda lag.

I en förvaltningsrättslig tvist gäller följande:

 • Domstolen prövar lagenligheten hos myndigheters slutliga handlingar som inkräktar på den klagandes rättsliga ställning.
 • Domstolen prövar lagenligheten hos myndigheters enskilda handlingar och ingripanden mot en enskild persons mänskliga fri- och rättigheter, om inte dessa rättigheter tillvaratas på annat sätt.
 • Domstolen prövar lagenligheten hos handlingar som har antagits av statliga eller lokala organ och myndighetsutövare och som har utfärdats i form av en förordning som reglerar enskilda förhållanden.
I en förvaltningsrättslig tvist är det förvaltningsdomstolen som fäller avgörandet i första instans Men Sloveniens högsta domstol ska fälla avgörandet när det gäller klagomål mot ett beslut i första instans som rör en förvaltningsrättslig tvist samt ett beslut om särskilda rättsmedel.

Förvaltningsdomstolen har säte i Ljubljana.

Förvaltningsdomstolen ska döma vid sitt huvudsäte samt vid följande filialkontor:

 • Celje-avdelningen för det område som omfattas av Celje appellationsdomstol.
 • Nova Gorica-avdelningen för de områden som omfattas av Koper appellationsdomstol.
 • Maribor-avdelningen för det område som omfattas av Maribor appellationsdomstol.

Vilket filialkontor som ska användas vid rättskipningen ska bestämmas utifrån var käranden har sin hemvist eller sitt huvudkontor.

Om käranden saknar hemvist eller huvudkontor i Slovenien måste förvaltningsdomstolen döma vid filialkontoret i det område där den omtvistade förvaltningsakten i målet har genomförts.

Förvaltningsdomstolen är domför med tre domare, utom i vissa i lag reglerade mål där en ensam domare dömer.

Högsta domstolen (vrhovno sodišče) prövar överklaganden i sammansättning med tre domare. I tvister om behörighet är antalet domare tre eller fem.

Rättsdatabaser

Mer information om domstolsväsendet finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSloveniens högsta domstols officiella webbplats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterrättsliga myndigheter


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 02/11/2016