Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Специализирани съдилища - Словения

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Настоящият раздел ви предоставя информация за организацията на специализираните съдилища в Словения.


Съдилища по трудовоправни въпроси и Социален първоинстанционен съд

Съгласно действащото законодателство съдилищата по трудовоправни спорове са компетентни да постановяват решения по индивидуални и колективни трудови спорове, а съдилищата по социалноосигурителни спорове са компетентни по социалноосигурителни спорове.

Съдилищата по трудовоправни спорове и първоинстанционният съд по социалноосигурителни спорове постановяват решения Като първа инстанция Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (Višje delovno in socialno sodišče) се произнася по жалби срещу решенията на съдилищата по трудовоправни спорове и първоинстанционния съд по социалноосигурителни спорове, а Върховният съд на Република Словения се произнася по жалби срещу решенията и преразглежда решенията на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове.

Съдът по трудовоправни спорове е компетентен да постановява решения по индивидуални трудови спорове:

 • относно сключването, съществуването, продължителността и прекратяването на трудови правоотношения;
 • относно правата, задълженията и отговорностите, възникващи от трудови правоотношения между работниците и работодателите или техните правоприемници;
 • относно правата и задълженията, възникващи от трудови правоотношения между работниците и клиентите, за който работят работниците въз основа на споразумение между работодателите и клиентите;
 • между работодателите и кандидатите за работа във връзка с процедурите за наемане на персонал;
 • относно правата и задълженията на индустриална собственост, възникнали между работници и работодатели въз основа на трудови правоотношения;
 • за прием на деца на възраст под 15 години, чираци, ученици и студенти,
 • относно стипендии на служители между работодатели и ученици или студенти;
 • относно доброволното изпълнение на изпитателния срок;
 • в случаите, определени от закона.

Съдилищата по трудовоправни спорове също са компетентни да решават дали застрахователно дружество да бъде привлечено като съ-ответник в спор за обезщетение за вреди, по който компетентен е съд по трудовоправни спорове.

Съдът по трудовоправни спорове е компетентен да постановява решения по колективни трудови спорове:

 • между страните по колективен трудов договор или между страните по договора и трето лице относно действителността и изпълнението на колективен трудов договор;
 • относно правомощията за колективно трудово договаряне;
 • относно съответствието на колективните трудови договори със закона, взаимното съответствие с други колективни трудови договори и съответствието на общите правни актове на работодателя със закона и с колективните трудови договори;
 • относно законността на стачките и другите колективни протестни действия;
 • относно участието на работниците в управлението;
 • относно компетентността на профсъюзите във връзка с трудовите правоотношения;
 • във връзка с решения относно представителността на профсъюзите;
 • в случаите, определени от закона.

Съдът по социални спорове е компетентен да постановява решения по следните социални спорове:

1. в областта на пенсионното осигуряване и осигуряването за инвалидност:

 • O правото на и от задължителната схема за пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност,
 • O правото на и от задължителната допълнителна пенсионна схема,
 • относно плащането на осигурителните вноски за задължително пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност и за задължително допълнително пенсионно осигуряване;
 • относно определянето или прекратяването на длъжностни позиции, за които участието в допълнителното пенсионно осигуряване в задължително;
 • относно доброволното участие в задължително пенсионно осигуряване и задължително осигуряване за инвалидност и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно признаването и купуването на осигурителен стаж;
 • относно правото на държавна пенсия;
 • във връзка с официалния регистър;

2. в областта на здравното осигуряване:

 • относно правата за и произтичащи от задължително здравно осигуряване и плащането на здравноосигурителните вноски;

3 В областта на обезщетенията за безработица и трудова заетост:

 • относно правото и заплащането на задължително осигуряване за безработица и плащането на вноски за тази гаранция,
 • относно доброволно участие в задължително осигуряване за безработица и плащането на осигурителните вноски за такова осигуряване;
 • относно стипендии, при предоставянето на които решаващо е финансовото положение, и стипендии за талантливи лица;
 • относно заеми за обучение на базата на гаранции и субсидирани лихвени проценти, при отпускането на които решаващо е финансовото положение;

4. в областта на защитата на родителите и семейните обезщетения:

 • относно правото и заплащането на застраховка за отглеждане на дете и плащането на вноски за такова осигуряване,
 • относно правото на семейни помощи;

5. в областта на социалните обезщетения:

 • относно социалните помощи;
 • относно правата на социални помощи съгласно различни параграфи, ако целта им е решаване на социалноосигурителното положение на ищеца и ако финансовото състояние е решаващо за признаване на правото на такива помощи.

Съдът по социалноосигурителни спорове в горепосочените области е компетентен също така да постановява решения по социалноосигурителни спорове:

 • относно възстановяването на неправомерно получени средства;
 • относно обезщетение за вреди, които длъжностно лице или публична власт е причинило на застрахованото лице или на лицето, ползващо се от социална закрила, или на вредата, причинена от нея на институция във връзка със застрахователно правоотношение или по отношение на упражняването на социалноосигурителни права.

Съдът по социални спорове също така е компетентен по социални спорове, определени от закона.

Първоинстанционните съдилища в Република Словения са следните:

 • Съдът по трудовоправни спорове в Целие със седалище в Целие и компетентност за съдебния район на Целие;
 • Съдът по трудовоправни спорове в Копер със седалище в Копер и компетентност за съдебните райони на Копер и Нова Горица;
 • Съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове на Любляна със седалище в Любляна и компетентност да решава трудовоправни спорове на територията на съдебните райони на Краня (Kranj), Кръшко (Krško), Любляна и Ново место (Novo mesto) и за решаване на социалноосигурителни спорове за цялата територията на Република Словения;
 • Съдът по трудовоправни спорове в Марибор със седалище в Марибор и компетентност за съдебните райони на Марибор, Мурска Собота, Птуй и Словен Градец.

Съдилищата от първа инстанция разрешават трудови спорове в седалището на съда, освен ако не е изрично посочено, че трябва да постановяват решения във външни отделения.

По трудови и социални спорове Първоинстанционният съд е призован да се произнесе в състав от съдия, изпълняващ функцията на председател на състав и двама членове на журито като член, един от които трябва да бъде избран от списък с кандидати, които са работници, а вторият — от списъка на кандидатите за работодатели или институции.

Отделен съдия се произнася по индивидуални трудови и социалноосигурителни спорове, които се отнасят до искания за имуществени права, при условие че стойността на спорната позиция не надвишава 40,000 EUR. Едноличен съдийски състав се произнася по някои важни въпрос, независимо от цената на иска, напр. индивидуални трудови спорове, свързани с прекратяването на трудов договор, работа на изпитателен срок, извънреден труд, почивки и интервали за кратка почивка по време на работния ден, отпуск и други отсъствия от работа, задължението да се полага труд поради извънредни обстоятелства, дисциплинарни санкции, временно отстраняване от длъжност поради образуване на дисциплинарно производство и временно преназначение; социалноосигурителни спорове относно правото на помощи за придружител, правото на помощи за нетрудоспособност за лица с физически увреждания и правото на балнеолечение.

Висш трудов и социален съд

Апелативният съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове се произнася по жалби срещу решения на съдилищата по трудовоправни спорове и първоинстанционния съд по социалноосигурителни спорове. Върховният съд на Република Словения се произнася по жалби и преразглежда решенията на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове.

Седалището на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове се намира в Любляна.

Апелативният съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове постановява решения в тричленен съдийски състав.

Административен съд на Република Словения

Административният съд на Република Словения е компетентен да решава административни спорове по реда и условията на Закона за административните спорове (Zakon o upravnem sporu).

При решаването на административни спорове се осигурява защитата на правата и законните интереси на физически лица и организации срещу решенията и действията на държавни органи, местни общински органи и носители на публична власт в съответствие със закона.

По административен спор съдът:

 • произнася по законосъобразността на окончателни административни актове, които засягат законните интереси на ищеца;
 • произнася по законосъобразността на индивидуални актове и действия, които засягат човешките права и основните свободи на дадено лице, освен ако не е предвидено друго съдебно производство по общия ред;
 • правило относно законосъобразността на актове на публични органи, издадени под формата на правило, когато те уреждат индивидуални правоотношения
 • да се произнася по публичните спорове между държавата и местните органи, между местните органи и между тях и техните правоприемници, при условие че законът предвижда това или при липса на каквато и да е друга съдебна защита, предвидена от Конституцията или от закон,
 • той се произнася по законосъобразността на други актове, ако е предвидено от закона.

Административният съд на Република Словения решава административни спорове като първа инстанция. А Върховният съд на Република Словения се произнася по жалби (pritožbe) и ревизионни жалби (revizije) срещу първоинстанционни решения по административни спорове.

Седалището на Административния съд на Република Словения се намира в Любляна.

Административният съд постановява решения по седалището си и вследните местни подразделения:

 • отделението в Селие за района, обхванат от Апелативния съд на Селие;
 • отделението в Нова Горица за районите, обхванати от Апелативния съд на Копер;
 • отделението в Марибор за района, обхванат от Апелативния съд на Марибор.

Административният съд постановява решенията си в тричленен съдебен състав, освен в предвидените от закона случаи, в които се произнася едноличен съдебен състав.

Върховният съд взема решение за прекратяване на производството от един съдия, по жалби и одити в състав от трима съдии, в спорове за компетентност между Административния съд и Общия съд, или, в състав от трима съдии, в спорове за компетентност между Административния съд и Върховния съд в петчленен състав.

Правни бази данни

Повече информация за съдилищата в Словения може да намерите на Връзката отваря нов прозорецофициалния уебсайт на Върховния съд на Република Словения.

Свързани връзки

Трудови съдилища (Връзката отваря нов прозорец Tribunaux du travail)

Връзката отваря нов прозорецАдминистративен съд на Република Словения


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 03/10/2019