Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Slovinsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Tato část obsahuje informace o soustavě specializovaných soudů ve Slovinsku.


K pracovním soudům a sociálnímu soudu prvního stupně

Podle platné právní úpravy je v působnosti soudů pro věci pracovní rozhodovat individuální nebo kolektivní pracovní spory a soudů pro věci sociálního zabezpečení rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení.

Soudy pro věci pracovní a soud pro věci sociálního zabezpečení rozhodují v prvním stupni. O opravných prostředcích proti rozhodnutím těchto soudů rozhoduje Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (Višje delovno in socialno sodišče). opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto individuální pracovněprávní spory:

 • spory týkající se vzniku, existence, trvání a zániku pracovněprávních vztahů,
 • spory týkající se práv, povinností a odpovědností vyplývajících z pracovních smluv uzavřených mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo jejich právními nástupci,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a klientem, k němuž byl zaměstnanec přidělen k práci na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a klientem,
 • spory související s postupy náboru zaměstnanců,
 • spory týkající se práv a povinností vyplývajících z průmyslového vlastnictví, dohodnutých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě pracovněprávních vztahů,
 • o výchově dětí mladších 15 let, učňů, žáků a studentů,
 • spory týkající se stipendií pro personál mezi zaměstnavateli a žáky nebo studenty,
 • spory týkající se dobrovolného výkonu zkušební doby,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rovněž rozhodovat o tom, zda bude pojišťovna jednou ze žalovaných stran ve sporu o náhradu škody, který rozhoduje soud pro věci pracovní.

V působnosti soudu pro věci pracovní je rozhodovat tyto kolektivní pracovněprávní spory:

 • spory týkající se platnosti kolektivní smlouvy a jejího uplatňování mezi stranami této smlouvy nebo mezi stranami této smlouvy a třetími osobami,
 • spory týkající se pravomoci vést kolektivní vyjednávání,
 • spory týkající se souladu kolektivních smluv se zákonem, vzájemného souladu kolektivních smluv a souladu všeobecných právních aktů zaměstnavatele se zákonem a s kolektivními smlouvami,
 • spory týkající se zákonnosti stávek a jiných protestních akcí,
 • spory týkající se účasti zaměstnanců na řízení,
 • spory týkající se pravomocí odborů v pracovněprávních vztazích,
 • spory související se stanovením reprezentativnosti odborů,
 • spory, o nichž to stanoví zákon.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

1. v oblasti penzijního a invalidního pojištění:

 • o právu na povinný systém důchodového pojištění a pojištění pro případ invalidity a o tomto systému,
 • o právo na povinný doplňkový důchodový systém a jeho výkon,
 • spory týkající se plateb pojistného na povinné důchodové a invalidní pojištění a povinné penzijní připojištění,
 • SP ory týkající se specifikace nebo zrušení pracovních funkcí, pro které je zařazení do penzijního připojištění povinné,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného důchodového a invalidního pojištění a placení pojistného na toto pojištění,
 • spory týkající se uznávání a odkoupení doby započitatelné na důchod,
 • spory týkající se práva na státní důchod,
 • spory související se záznamy sociálního zabezpečení.

2. v oblasti zdravotního pojištění:

 • spory týkající se práva na povinné zdravotní pojištění a nároků z něho vyplývajících, jakož i placení příspěvků na toto pojištění.

3 V oblasti pojištění pro případ nezaměstnanosti a zaměstnanosti:

 • o právu na povinné pojištění pro případ nezaměstnanosti a o platbě příspěvků z tohoto pojištění a o placení příspěvků na tuto záruku,
 • spory týkající se dobrovolného zařazení do povinného pojištění pro případ nezaměstnanosti a platby příspěvků na toto pojištění,
 • spory týkající se stipendií, pro jejichž udělení je rozhodující majetkové přiznání, a stipendií pro nadané osoby,
 • spory týkající se úvěrů na studium poskytnutých na základě záruk a dotovaných úrokových sazeb, pro jejichž poskytnutí je rozhodující majetkové přiznání.

4. v oblasti rodičovské ochrany a rodinných dávek:

 • o právu na pojištění a placení pojištění pro případ odkázanosti a o zaplacení příspěvků na takové pojištění,
 • spory týkající se práva na rodičovské dávky.

5. v oblasti sociálních dávek:

 • spory týkající se dávek sociálního zabezpečení,
 • spory týkající se práva na sociální dávky z různých titulů, pokud je jejich účelem řešení sociálního zabezpečení žadatele a pokud je pro uznání práva na takový příspěvek rozhodující majetkové přiznání.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rovněž rozhodovat tyto spory v oblasti sociálního zabezpečení:

 • spory týkající se navrácení neoprávněně získaných peněžních prostředků,
 • o náhradě škody, kterou úředník nebo orgán veřejné moci způsobil pojištěné nebo osobě oprávněné k sociální ochraně nebo škodě, kterou daná pojištěná instituce způsobila instituci v souvislosti s pojistným vztahem nebo s ohledem na výkon práv na sociální zabezpečení.

V působnosti soudu pro věci sociálního zabezpečení je rozhodovat spory v oblasti sociálního zabezpečení, o nichž to stanoví zákon.

V Republice Slovinsko působí následující soudy prvního stupně:

 • Soud pro věci pracovní v Celje se sídlem v Cejle, který je místně příslušný pro území soudního obvodu Celje,
 • Soud pro věci pracovní v Koperu se sídlem v Koperu, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Koper a Nova Gorica,
 • Pracovní a sociální soud v Lublani se sídlem v Lublani, který je příslušný k rozhodování v pracovněprávních sporech na území soudních obvodů Kranj, Krško, Ljubljana a Novo mesto a k rozhodování o sociálních sporech na území Republiky Slovinsko;
 • Soud pro věci pracovní v Mariboru se sídlem v Mariboru, který je místně příslušný pro území soudních obvodů Maribor, Murska Sobota, Ptuj a Slovenj Gradec.

Soudy prvního stupně rozhodují pracovněprávní spory v sídle soudu, není-li stanoveno, že je musí rozhodovat na externích pracovištích.

V pracovněprávních a sociálních sporech je Soud povolán, aby rozhodl v komisi složené ze soudce vykonávajícího funkci předsedy senátu a dvou členů poroty jako člena, z nichž jeden musí být volen ze seznamu kandidátů, kteří jsou zaměstnanci, a druhý na seznamu kandidátů na zaměstnance nebo instituce.

Samosoudce rozhoduje o individuální práci a sociálních sporech týkajících se majetkových nároků za předpokladu, že hodnota sporné položky nepřesahuje 40,000 EUR. Bez ohledu na hodnotu předmětu sporu samosoudce rozhoduje o některých důležitých otázkách, a to např. individuální pracovněprávní spory týkající se ukončení pracovního poměru, práce ve zkušební době, práce přesčas, přestávek v práci, odpočinku, dovolené a jiné nepřítomnosti v zaměstnání, povinnosti vykonávat práci v důsledku mimořádných okolností, disciplinárních sankcí, dočasného přeložení v důsledku zahájení kárného řízení a dočasného opětovného přidělení k práci, dále pak spory v oblasti sociálního zabezpečení týkající se práva na příspěvek na pečovatelskou službu, práva na příspěvek pro případ invalidity způsobené pracovním úrazem a práva na lázeňskou péči.

Vyšší pracovní a sociální soud

Vrchní pracovní a sociální soud rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím pracovního a sociálního soudu prvního stupně. Opravné prostředky proti rozhodnutím Vrchního soudu pro věci pracovní a sociálního zabezpečení projednává Nejvyšší soud Republiky Slovinsko, který provádí i přezkum těchto rozhodnutí.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení má sídlo v Lublani.

Vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců.

Správní soud Republiky Slovinsko

V působnosti Správního soudu Republiky Slovinsko je rozhodovat správní spory postupem uvedeným v zákoně o správních sporech.

Správní soudnictví zajišťuje podle zákona soudní ochranu práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob ve vztahu k rozhodnutím a úkonům státních orgánů, orgánů místní samosprávy a představitelů veřejné moci

Ve správních sporech soud:

 • rozhoduje o legalitě konečných správních aktů, které zasahují do právního postavení žalobce;
 • rozhodovat o legalitě jednotlivých úkonů a akcí, které zasahují do lidských práv a základních svobod jednotlivce, pokud nebyl zaručen jiný řádný proces;
 • pravidlo o legalitě aktů orgánů veřejné správy vydaných ve formě pravidla, kterým se řídí individuální vztahy
 • rozhoduje o veřejných sporech mezi státními a místními orgány, místních orgánů a sporů mezi nimi a držiteli veřejného orgánu za předpokladu, že to zákon stanoví, nebo neexistuje-li jiná soudní ochrana stanovená ústavou nebo zákonem,
 • rozhoduje o zákonnosti jiných aktů, stanoví-li tak zákon.

Správní spory rozhoduje v prvním stupni Správní soud Republiky Slovinsko. O stížnosti proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve správním sporu nebo o revizi rozhodnutí vydaného v prvním stupni však rozhoduje Nejvyšší soud Republiky Slovinsko.

Správní soud má sídlo v Lublani.

Správní soud musí rozhodovat ve svém sídle nebo v následujících pobočkách:

 • pobočka v Celje pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soud v Celje,
 • pobočka v Nové Gorici pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soud v Koperu,
 • pobočka v Mariboru pro území, pro které je místně příslušný Vrchní soud v Mariboru.

Správní soud rozhoduje v senátu složeném ze tří soudců, vyjma případů, kdy zákon stanoví rozhodování samosoudcem.

Nejvyšší soud rozhoduje o zastavení řízení ze strany jediného soudce, o odvolání a o auditech u senátu složeného ze tří soudců, ve sporech o příslušnost mezi správním soudem a Tribunálem nebo v rozhodčím soudu tří soudců ve sporech o příslušnost mezi správním soudem a Nejvyšším soudem ve skupině pěti soudců.

Právní databáze

Více informací o soudech ve Slovinsku je dispozici Odkaz se otevře v novém okně.na oficiální internetové stránce Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Pracovní soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Správní soud Republiky Slovinsko


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 03/10/2019