Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Sloveenia

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Sellel lehel esitatakse teave Sloveenia erikohtute korralduse kohta.


Töökohtud ja esimese astme sotsiaalkohus

Õigusaktide sätete kohaselt on töökohtutel pädevus otsustada individuaalsete ja kollektiivsete töövaidluste ning sotsiaalvaidluste üle.

Töökohtud ja esimese astme sotsiaalkohus teevad otsuseid esimeses astmes. Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus (Višje delovno in socialno sodišče) otsustab esimese astme töökohtute ja esimese astme sotsiaalkohtu otsuste peale esitatud kaebuste üle, samal ajal kui kõrgema töö- ja sotsiaalkohtu otsuseid on vaidlustanud ja vaatab läbi Sloveenia Vabariigi ülemkohus.

Töökohtutel on pädevus otsustada järgmiste töövaidluste puhul:

 • töösuhete sõlmimise, olemasolu, kestuse ja lõpetamise kohta;
 • töötajate ja tööandjate või nende õigusjärglaste vahelisest töösuhtest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus;
 • töötajate ja klientide vaheliste suhetega seotud õiguste ja kohustuste kohta, mida nad on sõlminud töölepingu alusel töötajate ja klientide vahel sõlmitud lepingu alusel;
 • tööandjate ja taotlejate vahel seoses värbamismenetlusega;
 • töösuhtest tulenevad õigused ja kohustused, mille on heaks kiitnud töötaja ja tööandja töösuhte alusel;
 • alla 15 aasta vanustele lastele, praktikantidele, õpilastele ja üliõpilastele
 • töötajate stipendiumide osas tööandjate ja õpilaste või üliõpilaste vahel;
 • seoses katseaja vabatahtliku täitmisega;
 • nagu seaduses on täpsustatud.

Töökohtul on ka pädevus otsustada, kas kindlustusselts on kaaskostja kahju hüvitamise vaidluses, mille üle on pädev töökohus.

Töökohtul on pädevus otsustada järgmiste kollektiivsete töövaidluste üle:

 • poolte vahel kollektiivlepingu või kokkuleppe poolte ja kolmanda isiku vahel, mis käsitleb kollektiivlepingu kehtivust ja täitmist;
 • mis käsitleb pädevust pidada kollektiivläbirääkimisi;
 • mis käsitleb kollektiivlepingute vastavust õigusaktidele, kollektiivlepingute vastastikust vastavust ning üldiste õigusaktide kooskõla tööandja poolt seaduse ja kollektiivlepingutega;
 • streikide ja muude töötoimingute seaduslikkuse kohta;
 • töötajate juhtimises osalemise kohta;
 • ametiühingute pädevuse kohta seoses töösuhetega;
 • seoses otsustega, mis käsitlevad ametiühingute esindavust;
 • nagu seaduses on täpsustatud.

Sotsiaalkohus on pädev otsustama järgmiste sotsiaalsete vaidluste üle:

1. pensioni- ja töövõimetuskindlustuse valdkonnas:

 • O õigust kohustuslikule pensioni- ja invaliidsuskindlustusskeemile ja sealt tagasi,
 • O õigus täiendavale pensioniskeemile ja sellest õigusest;
 • kohustusliku pensioni- ja töövõimetuskindlustuse ning kohustusliku pensionikindlustuse sissemaksete tasumise kohta;
 • selliste positsioonide määratlemise või nende lõpetamise kohta, mille lisamine täiendavasse pensionikindlustusse on kohustuslik;
 • kohustusliku pensioni- ja töövõimetuskindlustuse ning selle kindlustuse sissemaksete vabatahtliku lisamise kohta;
 • kindlustusperioodi kajastamise ja tagasiostmise kohta;
 • õigus saada riiklikku pensioni;
 • seoses ametliku registriga;

2. tervisekindlustuse valdkonnas:

 • kohustusliku ravikindlustusest tulenevad ja sellest tulenevad õigused ning kõnealuse kindlustuse sissemaksete tegemine;

3 Töötus- ja töökindlustuses:

 • kohustusliku töötuskindlustuse ja selle eest tasumise õiguse ning selle tagatise eest tasumise kohta,
 • kohustuslik töötuskindlustus ja selle kindlustuse sissemaksete tasumine;
 • stipendiumite kohta, mille eest määratakse kindlaks vara inventarinimestik, ja antakse andekatele stipendiume;
 • tagatiste ja subsideeritud intressimäärade alusel õppimiseks antavate laenude puhul, kui varade inventarinimestik on määrava tähtsusega;

4. vanemate— ja perehüvitiste valdkonnas:

 • õigus vanematekindlustusele ja selle maksmine ning sellise kindlustuse sissemaksete tegemine,
 • perehüvitistega seotud õigused;

5. sotsiaaltoetuste valdkonnas:

 • sotsiaalkindlustushüvitiste kohta;
 • seoses õigustega saada sotsiaaltoetusi eri rubriikidesse, kui eesmärk on lahendada taotleja sotsiaalne julgeolekuolukord, ja kui vara inventarinimestik on määrava tähtsusega sellise hüvitise saamise õiguse tunnustamisel.

Sotsiaalkohus on pädev ka eespool nimetatud valdkondades, et otsustada järgmiste sotsiaalsete vaidluste üle:

 • seoses alusetult saadud rahaliste vahendite tagastamisega;
 • hüvituste kohta ametnikule või ametiasutusele tekitatud kahju eest, mis on tekkinud sotsiaalkaitse kindlustatule või soodustatud isikule, või kahju eest, mille kindlustav asutus on põhjustanud seoses kindlustussuhtega või sotsiaalkindlustusõiguste teostamisega.

Sotsiaalkohus on pädev ka sotsiaalvaidlustes, nagu seaduses on sätestatud.

Sloveenia Vabariigis on esimese astme kohtud järgmised:

 • Celje Töökohus, asukohaga Celje, kelle tööpiirkonnas on Celje kohtupiirkonna territoorium;
 • Koperi peakontor Koperi territooriumil ja Koperi ja Nova Gorica kohturingkondade territoriaalne pädevus;
 • Ljubljanas asuv Ljubljana töö- ja sotsiaalkohus, pädev otsustama töövaidlustes Kranj, Krško, Ljubljana ja Novo mesto territooriumi üle, ning sotsiaalse vaidluse lahendamise üle Sloveenia Vabariigi territooriumil;
 • Maribori töökohus, Maribori töökohus, Maribori, Maribori, Murska Sobota, Ptuj ja Slovenj Gradeci kohtupiirkondade territooriumi üle.

Esimese astme kohtud otsustavad töövaidlusi kohtus, välja arvatud juhul, kui on täpsustatud, et nad peavad otsustama välisosakondade töö üle.

Töö- ja sotsiaalvaidluste puhul on esimese astme kohtu ülesandeks teha otsus kolleegiumist, mis koosneb koja esimehena tegutsevast kohtunikust ja kahest žüriiliikmest, kellest üks peab olema valitud töötajate nimekirja alusel ja teine tööandjate või institutsioonide kandidaatide nimekirjast.

Üks kohtunik otsustab varanõudeid käsitleva individuaalse töö ja sotsiaalvaidluste üle, tingimusel et vaidlustatud osa väärtus ei ületa 40.000 eurot. Teatavate oluliste küsimuste üle otsustab kohtunik olenemata vaidluse objekti väärtusest, olenemata vaidluse objekti väärtusest, näiteks töölepingu peatamisega seotud individuaalne töövaidlus, kohtulik arutamine, ületunnitöö, puhkepausid, puhkus ja muu töölt puudumine, töö tegemise kohustus erandlike asjaolude tõttu, distsiplinaarkaristused, ajutine töölt vabastamine distsiplinaarmenetluse algatamise ja ajutise ümberjagamise tõttu; sotsiaalvaidluste korral seoses õigusega osalemistoetusele, õigus saada hüvitist füüsilise väärtuse languse eest ja õigus spaaravile.

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus on langetanud otsuse edasikaebuste kohta töökohtute ja esimese astme sotsiaalkohtu otsuste peale. Kõrgema Töö- ja Sotsiaalkohtu otsuste peale esitatud kaebuste kohta teeb otsuseid ning Kõrgema Töö- ja Sotsiaalkohtu otsuseid vaatab läbi Sloveenia Vabariigi Ülemkohus.

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus asub Ljubljanas.

Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus otsustab kolmest kohtunikust koosnevas rühmas.

Sloveenia Vabariigi halduskohus

Sloveenia Vabariigi halduskohtul on haldusvaidluses pädevus otsustada kooskõlas haldusvaidluste seaduses sätestatud meetodite ja menetlustega.

Haldusvaidluses tagatakse üksikisikute ja organisatsioonide õiguste ja õiguste kohtulik kaitse seoses riigiasutuste, kohalike omavalitsuste organite ja riiklike lubade omanike otsuste ja tegevusega vastavalt seadusele.

Haldusvaidluses Euroopa Kohus:

 • teeb otsuse lõplike haldusaktide õiguspärasuse kohta, mis takistavad hageja õiguslikku seisundit;
 • otsustamine selliste üksikute õigusaktide ja meetmete õiguspärasuse üle, mis häirivad üksikisiku inimõigusi ja põhivabadusi, välja arvatud juhul, kui on tagatud erinev nõuetekohase menetluse vorm;
 • eeskirjad avalik-õiguslike asutuste aktide õiguspärasuse kohta, kui need reguleerivad üksikisikute suhteid
 • eeskirjad riiklike ja kohalike asutuste vaheliste avalike vaidluste, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste vaheliste vaidluste ning avaliku võimu kandjate vaheliste vaidluste kohta, kui see on seadusega ette nähtud või kui puudub muu õiguslik kaitse, mis on ette nähtud põhiseaduse või seadusega,
 • ta teeb otsuse muude õigusaktide õiguspärasuse kohta, kui see on seadusega ette nähtud.

Haldusvaidluses teeb esimese astme otsuseid Sloveenia Vabariigi halduskohus. Siiski otsustab Sloveenia Vabariigi ülemkohus esimese astme haldusvaidluses esitatud kaebuse või otsuse läbivaatamise kohta.

Sloveenia Vabariigi halduskohtu peakontor asub Ljubljanas.

Halduskohus teeb otsuse oma asukohas jajärgmistes kohalikes osades:

 • Celje departemang Cehje kõrgema astme kohtu alla kuuluva ala jaoks;
 • Nova Gorica departemang Koperi kõrgema astme kohtu pädevusse kuuluvates valdkondades;
 • Maribori piirkond asub Maribori kõrgema astme kohtu tööpiirkonnas.

Halduskohus teeb otsuse kolmest kohtunikust koosnevas koosseisus, välja arvatud teatavatel seaduses sätestatud juhtudel, mil otsuse teeb üks kohtunik.

Ülemkohus otsustab, et menetlus lõpetatakse, kui üks kohtunik lõpetab kolme kohtuniku edasikaebusi ja auditeid käsitleva menetluse, mis on seotud halduskohtu ja üldkohtu kohtualluvusega või kolmest kohtunikust koosneva valikukomisjoni puhul, kui on tegemist halduskohtu ja ülemkohtu kohtualluvusega viiest kohtunikust koosnevas komitees.

Juriidilised andmebaasid

Rohkem teavet Sloveenia kohtute kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi Ülemkohtu ametlikust kodulehelt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTöökohtud

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi halduskohus


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 03/10/2019