Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Slovenië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Meer informatie over de rechtbanken in Slovenië vindt u op deDe link wordt in een nieuw venster geopend.officiële website van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Slovenië.


Rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken van eerste aanleg (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

De rechtbanken voor arbeidszaken zijn krachtens de wet bevoegd voor individuele en collectieve arbeidsgeschillen en de rechtbank voor sociale zaken is bevoegd voor sociale geschillen.

De rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken behandelen zaken in eerste aanleg. Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (Višje delovno in socialno sodišče) behandelt beroepen tegen uitspraken van de rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken van eerste aanleg, terwijl beroepen tegen en herzieningen van uitspraken van het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken worden behandeld door het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Een arbeidsrechtbank is bevoegd om in de volgende individuele arbeidsgeschillen uitspraak te doen:

 • zaken met betrekking tot de totstandkoming, het bestaan, de duur en de beëindiging van arbeidsrelaties;
 • zaken met betrekking tot de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten tussen werknemers en werkgevers en hun wettelijke opvolgers;
 • zaken met betrekking tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen een werknemer en de supervisor onder wie de werknemer behoort te werken op basis van een overeenkomst tussen de werkgever en de klant;
 • zaken tussen werkgevers en sollicitanten inzake sollicitatieprocedures
 • zaken met betrekking tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een intellectueel eigendom, die op grond van een arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen;
 • zaken met betrekking tot het verrichten van arbeid door kinderen jonger dan vijftien jaar, leerlingen en studenten;
 • zaken tussen werkgevers en leerlingen of studenten met betrekking tot stagevergoedingen;
 • zaken met betrekking tot het vrijwillig doorlopen van een proefperiode;
 • andere zaken waarvoor de rechtbank voor arbeidszaken krachtens de wet bevoegd is.

Een arbeidsrechtbank is ook bevoegd recht te spreken in die gevallen waarin een verzekeringsmaatschappij een van de gedaagde partijen is in schadegeschillen waarover een arbeidsrechtbank de bevoegdheid toegewezen heeft gekregen.

Als de eisende partij een werknemer is, is niet alleen de rechtbank met algemene territoriale bevoegdheid voor de gedaagde partij bevoegd, maar ook de rechtbank in het gebied waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd of uitgevoerd hadden moeten worden en de rechtbank in het gebied waar de arbeidsovereenkomst is afgesloten.

Een arbeidsrechtbank is bevoegd om in de volgende collectieve arbeidsgeschillen recht te spreken:

 • zaken met betrekking tot de rechtsgeldigheid van een collectieve overeenkomst en de uitvoering ervan tussen de partijen die de overeenkomst hebben afgesloten onderling of tussen de partijen die de overeenkomst hebben afgesloten en een derde partij;
 • zaken met betrekking tot de bevoegdheid collectieve onderhandelingen te voeren;
 • zaken met betrekking tot de verenigbaarheid van collectieve overeenkomsten met de wet, de verenigbaarheid met andere collectieve overeenkomsten en de verenigbaarheid van algemene gedragingen van werkgevers met de wet en collectieve overeenkomsten;
 • zaken met betrekking tot de rechtmatigheid van stakingen en andere vormen van collectieve acties;
 • zaken met betrekking tot inspraak van werknemers in het ondernemingsbestuur;
 • zaken met betrekking tot de bevoegdheden van vakbonden in arbeidsverhoudingen;
 • zaken met betrekking tot de vaststelling van de representativiteit van vakbonden;
 • andere zaken waarvoor de rechtbank voor arbeidszaken krachtens de wet bevoegd is.

Bij collectieve arbeidsgeschillen waarbij een werkgever partij is, wordt de zaak behandeld door de rechtbank met algemene territoriale bevoegdheid voor de werkgever.

De rechtbank voor sociale zaken is bevoegd recht te spreken in de volgende sociale geschillen:

1. Op het gebied van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen:

 • zaken met betrekking tot rechten op en uit pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • zaken met betrekking tot rechten op en uit aanvullende pensioenverzekeringen;
 • zaken met betrekking tot betaling van premies voor verplichte pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verplichte aanvullende pensioenverzekeringen;
 • zaken met betrekking tot de specificatie of beëindiging van betrekkingen waarvoor een aanvullende pensioenverzekering verplicht is;
 • zaken met betrekking tot de vrijwillige deelname aan verplichte pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekering;
 • zaken met betrekking tot het erkennen en aankopen van de verzekeringsperiode;
 • zaken met betrekking tot het recht op een staatspensioen;
 • zaken met betrekking tot het officiële register;

2. Op het gebied van de zorgverzekering:

 • zaken met betrekking tot de rechten op en uit verplichte zorgverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekeringen.

3. Op het gebied van werkeloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

 • zaken met betrekking tot de rechten op en uit verplichte werkeloosheidsverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekeringen;
 • zaken met betrekking tot de vrijwillige deelname aan verplichte werkeloosheidsverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekering;
 • zaken met betrekking tot toelagen die na inventarisatie van het vermogen worden toegekend en beurzen voor zeer talentvolle mensen;
 • zaken met betrekking tot studieleningen op basis van borgstellingen en gesubsidieerde rentepercentages, die pas na inventarisatie van het vermogen kunnen worden toegekend.

4. Op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbijslagen:

 • zaken met betrekking tot de rechten op en uit verzekeringen voor ouderlijke verantwoordelijkheid en de betaling van premies voor deze verzekeringen;
 • zaken met betrekking tot het recht op kinderbijslag.

5. Op het gebied van bijstandsuitkeringen:

 • zaken met betrekking tot sociale uitkeringen;
 • zaken met betrekking tot het recht op verschillende vormen van sociale uitkeringen, als het doel is om het gebrek aan sociale zekerheid van de eiser op te lossen en als een inventaris van het vermogen beslissend is voor de erkenning van het recht op een dergelijke uitkering.

De rechtbank voor sociale zaken is ook bevoegd in de bovenstaande zaken waarbij sprake is van de volgende sociale geschillen:

 • zaken met betrekking tot restitutie of onterecht verkregen uitkeringen;
 • zaken met betrekking tot vergoeding van schade die door een staatsorgaan of een houder van een publieke machtiging aan een verzekerde of uitkeringsgerechtigde is toegebracht, of schade die een verzekerde heeft toegebracht aan een instelling in verband met verzekeringsrelaties of in verband met het uitoefenen van rechten krachtens een sociale uitkering.

De rechtbank voor sociale zaken in ook bevoegd in sociale geschillen die door de wet worden gespecificeerd.

De rechtbanken van eerste aanleg in de Republiek Slovenië zijn:

 • de rechtbank voor arbeidszaken van Celje, gevestigd in Celje, met rechtsbevoegdheid in het arrondissement Celje;
 • de rechtbank voor arbeidszaken van Koper, gevestigd in Koper, met rechtsbevoegdheid in de arrondissementen Koper en Nova Gorica;
 • de rechtbank voor arbeidszaken en sociale zaken van Ljubljana, gevestigd in Ljubljana, met rechtsbevoegdheid in arbeidszaken in de arrondissementen Kranj, Krško, Ljubljana en Novo mesto en in sociale zaken in de gehele Republiek Slovenië;
 • de rechtbank voor arbeidszaken van Maribor, gevestigd in Maribor, met rechtsbevoegdheid in de arrondissementen Maribor, Murska Sobota, Ptuj en Slovenj Gradec.

Rechtbanken van eerste aanleg doen bij arbeidsgeschillen tijdens de rechtbankzitting uitspraak, tenzij bepaald is dat zij vonnis moeten wijzen in externe secties.

Bij arbeidsgeschillen en sociale geschillen doet een rechtbank van eerste aanleg uitspraak in een kamer die bestaat uit een rechter, zijnde de voorzitter van de kamer, en twee lekenrechters als leden, waarvan één moet zijn gekozen van een lijst kandidaten van werknemers of verzekerden, en de andere van een lijst kandidaten van werkgevers of instellingen.

Er doet één rechter uitspraak over individuele arbeidsgeschillen en sociale geschillen met betrekking tot materiële vorderingen, als de waarde van de betwiste zaak niet hoger is dan het bedrag dat krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor herziening is toegestaan. Ongeacht de waarde van de betwiste zaak moeten sommige belangrijke zaken door een individuele rechter worden beoordeeld (bv. individuele arbeidsgeschillen met betrekking tot de opschorting van een arbeidscontract, proeftijd, overwerken, pauzes, rusttijden, verlof en andere afwezigheid van het werk, de plicht om werk te verrichten vanwege uitzonderlijke omstandigheden, disciplinaire maatregelen, tijdelijke opschorting van werkzaamheden vanwege het instellen van een disciplinaire procedure en tijdelijke andere tewerkstelling; sociale geschillen over het recht op een verzorgingstoelage, het recht op een invaliditeitsuitkering vanwege een fysieke handicap en het recht op een verblijf in een kuuroord).

Gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (Višje delovno in socialno sodišče)

Rechtbanken voor arbeidszaken zijn bevoegd in individuele en collectieve arbeidsgeschillen en de rechtbank voor sociale zaken is bevoegd in sociale geschillen krachtens de bepalingen van de wetgeving.

Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken behandelt beroepen tegen uitspraken van de rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken van eerste aanleg. Het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië behandelt beroepen tegen en herzieningen van uitspraken van het gerechtshof voor arbeids- en sociale zaken.

Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken is in Ljubljana gevestigd.

Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken doet uitspraak in een kamer met drie rechters.

De administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië (Upravno sodišče Republike Slovenije)

De administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië is bevoegd uitspraak te doen in administratieve geschillen overeenkomstig de methodes en procedures die zijn uiteengezet in de Wet betreffende administratieve geschillen.

In een administratief geschil wordt toegezien op de juridische bescherming van rechten en belangen van individuen en organisaties ten opzichte van de besluiten en handelingen van staatsorganen, lokale overheden en houders van publieke machtigingen, overeenkomstig de wet.

In een administratief geschil:

 • vonnis wijzen over de rechtsgeldigheid van definitieve administratieve handelingen die gevolgen hebben voor de rechtspositie van de eiser;
 • vonnis wijzen over de rechtsgeldigheid van afzonderlijke wetten en handelingen die gevolgen hebben voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden van een persoon, tenzij er een andere vorm van eerlijke rechtsbedeling gewaarborgd is;
 • moet de rechtbank uitspraak doen over de rechtsgeldigheid van wetten die zijn aangenomen door overheidsinstellingen, lokale overheden en houders van publieke machtigingen, die zijn uitgevaardigd in de vorm van verordeningen, terwijl ze individuele relaties betreffen.

Bij administratieve geschillen moet de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië uitspraak doen. Het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië moet echter uitspraak doen over een klacht tegen een uitspraak in eerste aanleg van een administratief geschil en een uitspraak inzake buitengewone rechtsmiddelen.

De hoofdzetel van de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië is in Ljubljana gevestigd.

De administratieve rechtbank moet over zaken oordelen in de hoofdzetel en in de volgende departementen:

 • het departement Celje voor het gebied dat onder het gerechtshof van Celje valt;
 • het departement Nova Gorica voor de gebieden die onder het gerechtshof van Koper vallen;
 • het departement Maribor voor het gebied dat onder het gerechtshof van Maribor valt.

Bij het besluit tot welk departement men zich moet wenden voor vonniswijzing, moet rekening worden gehouden met de woonplaats of het hoofdkantoor van de eiser.

Als de woonplaats of het hoofdkantoor van de eiser zich niet in de Republiek Slovenië bevindt, moet de administratieve rechtbank vonnis wijzen in het bijkantoor in het gebied waarin de administratieve handeling wordt betwist en waarin het proces heeft plaatsgevonden.

De administratieve rechtbank komt tot een vonnis in een kamer van drie rechters, behalve in bepaalde zaken waarin overeenkomstig de wet één rechter vonnis wijst.

Het Hooggerechtshof oordeelt over beroepen en herzieningen in een kamer van drie rechters; in bevoegdheidsgeschillen is de kamer samengesteld uit drie of vijf rechters.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie over de rechtbanken in Slovenië vindt u op deDe link wordt in een nieuw venster geopend.officiële website van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechterlijke instanties


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 02/11/2016