Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikoistuomioistuimet - Slovenia

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Tässä osassa kerrotaan Slovenian erikoistuomioistuimien järjestelmästä


Työtuomioistuimet ja ensimmäisen asteen sosiaalituomioistuin (Social Court of First Instance)

Työtuomioistuimien toimivaltaan kuuluu päättää yksittäisiä henkilöitä koskevista ja kollektiivisista työoikeudellisista riidoista ja sosiaalituomioistuimen toimivaltaan sosiaaliasioihin liittyvistä riidoista lainsäädännön määräysten mukaisesti.

Ensimmäisen oikeusasteen työtuomioistuimet ja sosiaalituomioistuin tekevät päätöksiä ensimmäisenä oikeusasteena. Korkeatyövoiman ja sosiaaliasioiden tuomioistuin (Višje delovno in socialno sodišče) päättää muutoksenhakukanteista, jotka koskevat työtuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen sosiaalituomioistuimen päätöksiä, kun taas Slovenian tasavallan korkein oikeus käsittelee ja tarkistaa korkeamman asteen työ- ja sosiaalituomioistuimen päätöksiä.

Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluu päättää yksittäisiä henkilöitä koskevista työoikeudellisista riita-asioista, jotka koskevat seuraavia aiheita:

 • työsuhteen solmiminen, olemassaolo, kesto ja päättäminen
 • työntekijöiden ja työnantajien tai heidän oikeudenomistajiensa välisestä työsuhteesta johtuvia oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita;
 • työntekijöiden ja heidän asiakkaidensa välisiin suhteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella;
 • työnantajan ja työnhakijan suhteet työhönottomenettelyissä;
 • työntekijän ja työnantajan välillä työsuhteen perusteella sovituista teollisoikeuksista johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista;
 • alle 15-vuotiaiden lasten vastaanottaminen, oppisopimuksella olevat, oppilaat ja opiskelijat,
 • työnantajan stipendit koululaisille tai opiskelijoille
 • vapaaehtoisen koeajan suorittaminen
 • riidat, joista säädetään laissa.

Työtuomioistuin on myös toimivaltainen päättämään, onko vakuutusyhtiö yhteisvastaaja vahingonkorvausriidassa, jonka yhteydessä työtuomioistuin on toimivaltainen.

Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluu päättää seuraavista työmarkkinaosapuolten välisistä oikeusriidoista:

 • työehtosopimuksen pätevyys ja sen soveltaminen sopimuspuolten välillä tai sopimuspuolten ja muiden henkilöiden välillä
 • työehtosopimusneuvotteluja koskeva toimivalta
 • työehtosopimusten yhdenmukaisuus lainsäädännön kanssa, työehtosopimusten keskinäinen yhdenmukaisuus sekä työnantajan yleisten laillisten toimien yhdenmukaisuus lainsäädännön ja työehtosopimusten kanssa
 • lakkojen ja muiden työtaistelutoimien laillisuus
 • työntekijöiden osallistuminen hallintoon
 • työmarkkinasuhteisiin liittyvä ammattiliittojen toimivalta;
 • ammattiliittojen edustavuutta koskevat päätökset
 • riidat, joista säädetään laissa.

Sosiaalituomioistuimella on toimivalta päättää sosiaaliasioihin liittyvistä riita-asioista, jotka koskevat seuraavia aiheita:

1. eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuksen alalla:

 • o oikeutta pakolliseen eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmään ja sen ulkopuolelle,
 • o oikeutta pakolliseen lisäeläkejärjestelmään ja siitä pois,
 • maksujen suorittaminen pakollista eläke- ja työkyvyttömyysvakuutusta ja pakollista täydentävää eläkevakuutusta varten
 • sellaisten positioiden erittely tai lopettaminen, joiden sisällyttäminen lisäeläkevakuutukseen on pakollista;
 • pakollinen eläke- ja työkyvyttömyysvakuutukseen liittyvä vapaaehtoinen sisällyttäminen ja vakuutusmaksujen suorittaminen tätä vakuutusta varten;
 • vakuutuksen perustana olevan ajanjakson tunnustaminen ja täyttyminen
 • oikeudet valtion eläkkeeseen
 • virallinen rekisteri.

2. sairausvakuutuksen osalta:

 • pakollista sairausvakuutusta koskevat ja siihen perustuvat oikeudet sekä sairausvakuutusmaksujen suorittaminen.

3 Työttömyys— ja työttömyysvakuutuksen alalla:

 • pakollista työttömyysvakuutusta ja sen maksamista sekä kyseisen takuun maksamista koskevan oikeuden osalta,
 • pakollisen työttömyysvakuutuksen ottaminen vapaaehtoisesti sekä työttömyysvakuutusmaksujen suorittaminen
 • stipendit, joiden myöntämisessä hakijan varallisuudella on ratkaiseva merkitys, sekä lahjakkaille tarkoitetut stipendit
 • korkotuetut opintolainat, joille myönnetään takaus ja joiden myöntämisessä hakijan varallisuudella on ratkaiseva merkitys.

4. vanhempain- ja perhe-etuudet:

 • vanhempainvakuutuksen oikeudesta ja maksusta sekä tällaisen vakuutuksen maksamisesta,
 • perhe-etuuksia koskevat oikeudet.

5. sosiaalietuuksien alalla:

 • sosiaaliturvaetuudet
 • oikeudet erityyppisiin sosiaalietuuksiin, jos niiden tarkoituksena on kantajan sosiaaliturvan varmistaminen ja jos hakijan varallisuudella on ratkaiseva merkitys, kun harkitaan kyseistä etuutta koskevan oikeuden myöntämistä.

Sosiaalituomioistuimella on edellä mainituilla osa-alueilla toimivalta päättää myös sosiaaliasioihin liittyvistä riita-asioista, jotka koskevat seuraavia aiheita:

 • perusteettomasti saatujen varojen palauttaminen
 • sellaisen vahingon korvaamisesta, jonka virkamies tai viranomainen on aiheuttanut vakuutetulle tai edunsaajalle, tai vahingon, jonka vakuutettu laitos on aiheuttanut laitokselle, joka liittyy vakuutussuhteeseen tai sosiaaliturvaoikeuksien käyttöön.

Sosiaalituomioistuin on toimivaltainen myös laissa säädetyissä sosiaaliasioihin liittyvissä riita-asioissa.

Slovenian tasavallan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet:

 • Celje Labour Court, sijaitsee Celjen alueella ja sijaitsee Celjen tuomiopiirin alueella;
 • Koperissa sijaitseva Koperin työtuomioistuin, jolla on lainkäyttöalue Koperin ja Nova Gorican tuomiopiirien alueella;
 • Ljubljanan alainen työ- ja sosiaalituomioistuin, joka on toimivaltainen päättämään työkiistoista Kranjin, Krškon, Ljubljanan ja Novo meston tuomiopiirien sekä Slovenian tasavallan aluetta koskevien sosiaaliriitojen ratkaisemiseksi;
 • Mariborissa sijaitseva Mariborin työtuomioistuin, jolle kuuluu Mariborin, Murska Sobotan, Ptujin ja Slovenj Gradecin tuomiopiirien aluetta koskeva toimivalta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet päättävät työoikeudellisista riita-asioista tuomioistuimen toimipaikassa, ellei ole määrätty, että niiden on tehtävä päätökset toimipaikan ulkopuolella sijaitsevissa yksiköissä.

Työ- ja sosiaaliasioita koskevissa riita-asioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on tehtävä sääntö jaostossa, joka koostuu jaoston puheenjohtajana toimivasta tuomarista ja jäsenistä, jotka ovat kaksi jäsentä, joista yksi valitaan palkattujen työntekijöiden luettelosta ja toinen työnantajien tai laitosten ehdokaslistasta.

Yksi tuomari ratkaisee varallisuusoikeudellisia asioita koskevat yksittäiset työ- ja sosiaalikiistat edellyttäen, että kiistanalaisen tavaran arvo on enintään 40.000 euroa. Yksittäisen tuomarin on ratkaistava tietyt tärkeät asiat riidan kohteena olevan asiasisällön arvosta riippumatta, esimerkiksi työsopimuksen keskeyttämiseen liittyvät yksittäiset työriidat, kokeilutyö, ylityöt, tauot, lepäävät työt, lomat ja muut poissaolot työstä, velvollisuus tehdä työtä poikkeuksellisten olosuhteiden, kurinpitoseuraamusten, tilapäisen työskentelyn tilapäisen keskeyttämisen vuoksi kurinpitomenettelyn ja väliaikaisen uudelleensijoittelun käynnistämisen vuoksi, osallistumisoikeutta koskevat sosiaaliset kiistat, oikeus vammaistukiin ja oikeus kylpylähoitoon.

Ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin

Työ- ja sosiaalituomioistuin päättää muutoksenhakukanteista, jotka koskevat työtuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen sosiaalituomioistuimen päätöksiä. Slovenian tasavallan korkein oikeus päättää ylemmän työ- ja sosiaalituomioistuimen päätöksiä koskevista muutoksenhakukanteista ja päätösten uudelleenkäsittelystä.

Ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin toimii Ljubljanassa.

Ylemmässä työ- ja sosiaalituomioistuimessa päätökset tehdään kolmen tuomarin muodostamassa jaostossa.

Slovenian tasavallan hallinto-oikeus

Slovenian tasavallan hallintotuomioistuimella on toimivalta ratkaista hallinnollinen riita hallintoriitalaissa säädettyjä menettelyjä ja menettelyjä noudattaen.

Hallinnollisessa kiistassa luonnollisten henkilöiden ja organisaatioiden oikeuksien ja etujen oikeudellinen suoja varmistetaan valtion elinten, paikallisyhteisöjen ja julkisten lupien haltijoiden päätösten ja toimien osalta säädöksen mukaisesti.

Hallintoriitatilanteessa tuomioistuin:

 • tehtävä päätös kantajan oikeudelliseen asemaan vaikuttavien hallinnollisten päätösten laillisuudesta
 • tehtävä päätös yksityishenkilöiden ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin vaikuttavien yksittäisten päätösten ja toimien laillisuudesta, ellei ole taattu jotakin muuta asianmukaista menettelyä
 • sääntö sellaisten viranomaisten toimien laillisuudesta, jotka on annettu säännön muodossa, kun ne säätelevät yksittäisiä suhteita
 • valtion ja paikallisviranomaisten välisiä julkisia riitoja koskeva sääntö, paikallisviranomaisten välillä sekä niiden ja julkisen vallan haltijoiden välisissä kiistoissa, edellyttäen, että laissa niin säädetään tai, jollei perustuslaissa tai laissa toisin säädetä,
 • se päättää muiden säädösten lainmukaisuudesta, jos siitä on säädetty laissa.

Hallintoriita-asiassa Slovenian hallintotuomioistuin päättää ensimmäisessä oikeusasteessa. Slovenian tasavallan korkein oikeus päättää kuitenkin valituksesta, joka koskee hallinnollisen riidan ensimmäisen asteen päätöstä tai sen tarkistamista.

Slovenian tasavallan hallintotuomioistuimen päätoimipaikka sijaitsee Ljubljanassa.

Hallintotuomioistuimen on tehtävä päätös toimipaikassaan jaseuraavissa paikallisjaostoissa:

 • Celjen departementti Celjen ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen käsittelemissä asioissa;
 • Nova Gorican toimipaikka Koperin ylemmän tuomioistuimen piiriin kuuluvilla alueilla
 • Mariborin toimipaikka Mariborin ylemmän tuomioistuimen piiriin kuuluvalla alueella.

Hallintotuomioistuimessa päätökset tehdään kolmen tuomarin muodostamassa jaostossa lukuun ottamatta eräitä laissa säädettyjä tapauksia, joissa päätöksen tekee yksittäinen tuomari.

Korkein oikeus päättää, lopetetaanko yhden tuomarin, muutoksenhaut ja tarkastukset kolmen tuomarin kokoonpanossa, hallintotuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen välisissä toimivaltaristiriita-asioissa tai kolmen tuomarin kokoonpanossa hallintotuomioistuimen ja korkeimman oikeuden välisissä toimivaltaristiriidoissa viiden tuomarin kokoonpanossa.

Oikeudellisia tietokantoja

Slovenian tuomioistuimista on saatavilla lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan korkeimman oikeuden virallisella verkkosivustolla.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTyötuomioistuimet

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan hallinto-oikeus


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 03/10/2019