Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Szakosított bíróságok - Szlovénia

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Ez a rész a szlovén szakbíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.


Munkaügyi bíróságok és az Elsőfokú Szociális Bíróság

A jogszabályok rendelkezései szerint a munkaügyi bíróságok rendelkeznek joghatósággal az egyéni és kollektív munkaügyi viták eldöntésére, és a szociális bíróságok rendelkeznek hatáskörrel a szociális vitákban.

Első fokon a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határoz. A Munkaügyi és Szociális Bíróság (Višje delolovno in socialno sodišče) dönt a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határozatai elleni fellebbezésekről, míg a Munkaügyi és Szociális Bíróság határozataival szembeni fellebbezéseket és azok felülvizsgálatát a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága tárgyalja.

A munkaügyi bíróság hatásköre az alábbi egyedi munkaügyi jogviták eldöntésére terjed ki:

 • a munkaviszony megkötése, fennállása, időtartama és megszűnése;
 • a munkavállalók és a munkáltatók, illetve jogutódaik közötti munkaviszonyból eredő jogok, kötelezettségek és kötelezettségek;
 • a munkavállalók és az ügyfelek közötti jogviszonyokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan a munkavállalók és az ügyfelek közötti szerződés alapján szerződtetnek;
 • a munkaadók és a pályázók között a munkaerő-felvételi eljárásokkal kapcsolatban;
 • az ipari tulajdonból eredő jogok és kötelezettségek tekintetében a munkavállaló és a munkáltató között a munkaviszony alapján megállapított jogok és kötelezettségek tekintetében;
 • a 15 év alatti gyermekek, gyakornokok, tanulók és diákok elítélése,
 • a munkáltatók és a diákok, illetve diákok közötti személyzeti ösztöndíjak;
 • a próbaidő önkéntes teljesítése;
 • a jogszabályban meghatározottak szerint.

A munkaügyi bíróság szintén joghatósággal rendelkezik annak eldöntésére, hogy egy biztosítótársaság alperesi társalperesként jár-e el egy olyan kártérítési jogvitában, amely felett a munkaügyi bíróság illetékes.

A munkaügyi bíróság joghatósággal rendelkezik az alábbi kollektív munkaügyi jogviták eldöntésére:

 • a kollektív szerződésben részes felek között, illetve a megállapodásban részt vevő felek és egy harmadik fél között, kollektív szerződés érvényességére és végrehajtására vonatkozóan;
 • amely a kollektív tárgyalások lefolytatására vonatkozó hatáskört illeti;
 • ami a kollektív szerződéseknek a jogszabályokkal való egyezését, a kollektív szerződések kölcsönös egyezését és az általános jogi aktusoknak a munkáltató általi, a jog és a kollektív szerződések közötti egyezését illeti;
 • sztrájk és egyéb ipari tevékenység jogszerűsége;
 • a munkavállalók irányításban való részvételéről;
 • a munkakapcsolatok terén a szakszervezetek hatáskörére vonatkozóan;
 • a szakszervezetek reprezentativitására vonatkozó határozatokkal kapcsolatban;
 • a jogszabályban meghatározottak szerint.

A szociális bíróság hatáskörébe tartozik, hogy a következő szociális jogvitákról döntsön:

1. a nyugdíj- és fogyatékossági biztosítás területén:

 • o a kötelező nyugdíj- és rokkantsági biztosítási rendszerhez való jog,
 • o a kötelező kiegészítő nyugdíjrendszerhez való jog és az onnan való kilépés joga,
 • a kötelező nyugdíj- és rokkantsági nyugdíjjárulékok, valamint a kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosítás tekintetében;
 • olyan pozíciók meghatározása vagy megszüntetése, amelyek esetében kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosításba való felvétel;
 • önkéntes alapon be kell vonni a kötelező nyugdíj- és fogyatékossági biztosítási rendszerbe, és meg kell fizetni az ehhez a biztosításhoz való hozzájárulást;
 • a biztosítási idő elismerését és felvásárlását illetően;
 • az állami nyugdíjhoz való jogról;
 • a hivatalos nyilvántartással kapcsolatban;

2. az egészségbiztosítás területén:

 • a kötelező egészségbiztosításra való jogot és az abból származó jogokat, valamint az e biztosításhoz való hozzájárulás fizetését illetően;

3 A munkanélküliségi és foglalkoztatási biztosítás területén:

 • a kötelező munkanélküliségi biztosítás joga és a kötelező munkanélküliségi biztosítás, valamint az e biztosítékhoz való hozzájárulás kifizetése,
 • a kötelező munkanélküliségi biztosításba való önkéntes beillesztés és az e biztosításhoz való hozzájárulás kifizetése tekintetében;
 • ösztöndíjakkal kapcsolatban, amelynek során a vagyonleltár döntő jelentőségű, és a tehetséges kutatók ösztöndíja;
 • a garanciák és támogatott kamatlábak alapján végzett tanulmányokhoz nyújtott kölcsönök tekintetében, amelyek esetében a vagyonleltár döntő jelentőségű;

4. a szülői védelem és a családi ellátások területén:

 • a szülői felügyeleti joghoz és a biztosításhoz való hozzájárulásra, valamint az ilyen biztosításhoz való hozzájárulásokra vonatkozóan,
 • a családi ellátásokra vonatkozó jogok tekintetében;

5. a szociális juttatások területén:

 • a szociális biztonsági ellátások tekintetében;
 • ami a különböző fejezetek alatti szociális juttatásokhoz való jogot illeti, ha a cél az igénylő szociális biztonsági helyzetének rendezése, és ha egy eszközleltár döntő fontosságú az ilyen ellátáshoz való jog elismerésében.

A fent említett területeken a szociális bíróság is rendelkezik joghatósággal az alábbi szociális ügyekben:

 • a szabálytalanul megszerzett pénzeszközök visszaszolgáltatása;
 • olyan károk ellentételezése, amelyeket egy tisztviselő vagy egy hatóság okozott a biztosítottnak vagy a szociális védelemben részesülő személynek, vagy a biztosított intézmény által egy biztosítási viszonnyal kapcsolatban vagy a társadalombiztosítási jogok gyakorlása tekintetében okozott kár.

A szociális ügyekben a törvényben meghatározottak szerint a szociális bíróság is joghatósággal rendelkezik.

A Szlovén Köztársaságban az alábbi elsőfokú bíróságok járnak el:

 • Celje székhelyű Celje munkaügyi bíróság, amely Celje igazságszolgáltatási területének területe felett rendelkezik joghatósággal;
 • Koperi székhelye Koper városában, Koper és Nova Gorica területén joghatósággal;
 • A ljubljanai székhelyű Munkaügyi és Szociális Bíróság, amely a Kranj, Krško, Ljubljana és Novo mesto közigazgatási kerületeinek munkaügyi vitáin, valamint a Szlovén Köztársaság területén felmerülő társadalmi viták eldöntéséért rendelkezik joghatósággal;
 • Maribor székhelyű Maribor Munkaügyi Bíróság, amely a Maribor, a Murska Sobota, a Ptuj és a Slovensj Gradec bírósági kerületeinek területe felett rendelkezik joghatósággal.

Az elsőfokú bíróságok a bíróság székhelyén döntenek a munkaügyi vitákról, kivéve, ha meghatározásra kerül, hogy külső szervezeti egységekben kell dönteniük.

Munkaügyi és szociális ügyekben az Elsőfokú Bíróságot fel kell szólítani egy tanácsban, amely egy tanácselnökként eljáró bíróból és a zsűri két tagjából áll, akiket az egyik tagnak a munkavállaló (k) listájáról kell megválasztani, a második pedig a munkaadók vagy intézmények jelöltjeinek listájáról.

Az egyesbíró dönt a követelésekre vonatkozó egyedi munkavégzésről és szociális vitáról, feltéve, hogy a vitatott tétel értéke nem haladja meg a 40,000 EUR-t. Bizonyos fontos kérdéseket egyesbíró határoz meg a vita tárgyát képező tárgy értékétől függetlenül, például a munkaszerződés felfüggesztésével, a próbamunkával, a túlórákkal, pihenő- és pihenőidőről, valamint a munkából való egyéb hiányzásokkal kapcsolatos egyedi munkaügyi viták, a rendkívüli körülmények miatt elvégzendő munka kötelezettsége, fegyelmi szankciók, a munkából történő ideiglenes felfüggesztés, a fegyelmi eljárás megindítása és az ideiglenes áthelyezés miatt; szociális viták a részvételi pótlékhoz való jogról, rokkantsági támogatásra való jogosultság a fizikai károsodásért és a gyógyfürdői kezeléshez való jogról.

Munkaügyi és Szociális Bíróság

A munkaügyi és szociális bíróság dönt a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határozatai ellen. A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dönt a másodfokú munkaügyi és szociális bíróság határozatai elleni fellebbezésekről és azok felülvizsgálatáról.

A Munkaügyi és Szociális Bíróság székhelye Ljubljanában található.

A Munkaügyi és Szociális Bíróság három bíróból álló tanácsban határoz.

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága

A közigazgatási jogvitában a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága rendelkezik joghatósággal, a közigazgatási vitarendezési törvényben meghatározott módszereknek és eljárásoknak megfelelően.

A közigazgatási jogvitákban az egyének és a szervezetek jogainak és előnyeinek bírói védelmét az állami szervek, helyi közösségi szervek és a törvény alapján kiadott nyilvános engedélyek jogosultjai biztosítják.

A közigazgatási vitában a Bíróság:

 • a felperes jogi helyzetét érintő jogerős közigazgatási aktusok jogszerűségére vonatkozó szabály;
 • az egyének emberi jogait és alapvető szabadságait érintő egyes jogi aktusok és intézkedések jogszerűségének megállapítása, kivéve, ha a megfelelő eljárás eltérő formáját biztosították;
 • az állami hatóságok jogi aktusainak jogszerűségére vonatkozó szabály, amelyet egyedi viszonyra vonatkozó szabály formájában adtak ki
 • az állam és a helyi hatóságok közötti, a helyi hatóságok és a közigazgatási szervek közötti viták, feltéve, hogy a törvény így rendelkezik, vagy az alkotmány vagy a jog által előírt egyéb jogi védelem hiányában,
 • amennyiben jogszabály írja elő, az egyéb jogi aktusok jogszerűségéről határoz.

A közigazgatási jogvitában a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága első fokon határoz. A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága azonban egy közigazgatási jogvitában bírálja el az elsőfokú határozat elleni panaszt vagy annak felülvizsgálatát.

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának főirodája Ljubljanában található.

A közigazgatási bíróság székhelye akövetkező:

 • a Celje elsőfokú bíróság által érintett területért felelős Celje;
 • a Koper Felsőbíróság által lefedett területek Nova Gorica-osztálya;
 • a Maribor tartományi legfelsőbb bíróság hatáskörébe tartozó Maribor megye.

A közigazgatási bíróság három bíróból álló tanácsban határoz, kivéve azokat a törvényben meghatározott eseteket, amelyekben egyetlen bíró szabályai vannak.

A Legfelsőbb Bíróság úgy határoz, hogy egyesbíró, három bíróból álló tanácsban jár el az eljárás megszüntetése, a közigazgatási bíróság és a Törvényszék közötti hatásköri összeütközés esetén, vagy három bíróból álló tanácsban, a közigazgatási bíróság és a Legfelsőbb Bíróság között egy öt bíróból álló tanácsban.

Jogi adatbázisok

További információk a szlovén bíróságokról a Szlovén A link új ablakot nyit megKöztársaság Legfelsőbb Bíróságának hivatalos honlapján találhatók.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megMunkaügyi bíróságok

A link új ablakot nyit megA Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 03/10/2019