Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Slovenien

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Här hittar du information om Sloveniens specialdomstolar.


Arbetsdomstolen och socialnämnden

Enligt bestämmelserna i lagstiftningen är arbetsdomstolarna behöriga att besluta om individuella och kollektiva arbetsmarknadskonflikter, och sociala domstolar har behörighet i sociala tvister.

Det finns arbetsdomstolar och en socialdomstol som avgör mål i första instans. Överklaganden av dessa domstolars beslut prövas av den högre arbets- och socialdomstolen. Sloveniens högsta domstol avgör sedan överklaganden av den högre arbets- och socialdomstolens avgöranden.

Arbetsdomstolen dömer i följande enskilda arbetsrättsliga tvister:

 • om ingående, varaktighet och upphörande av anställningsförhållanden,
 • tvister rörande rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt anställningsavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare samt deras rättsinnehavare.
 • rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med förhållanden mellan anställda och kunder som de har avtalat om att arbeta för enligt ett avtal mellan anställda och kunder,
 • tvister rörande anställningsförfaranden mellan en arbetsgivare och en arbetssökande.
 • rättigheter och skyldigheter som härrör från industriell äganderätt och som en arbetstagare och en arbetsgivare har ingått på grundval av anställningsförhållanden,
 • om barn under 15 år, lärlingar, elever och studenter,
 • när det gäller stipendier för personal, mellan arbetsgivare och elever eller studenter,
 • om frivilligt genomförande av skyddstillsyn,
 • i enlighet med lagstiftningen.

Arbetsdomstolen är även behörig att avgöra, om ett försäkringsbolag är medsvarande i en skadeståndstvist som en arbetsdomstol har tilldelats behörighet för.

En arbetsdomstol är behörig att avgöra följande kollektiva arbetsmarknadskonflikter:

 • mellan parterna i ett kollektivavtal eller mellan avtalsparterna och tredje man om giltighet och genomförande av ett kollektivavtal,
 • om behörighet att föra kollektiva förhandlingar,
 • när det gäller de kollektiva avtalens överensstämmelse med lagen, den ömsesidiga överensstämmelsen mellan kollektivavtal och arbetsgivarens överensstämmelse med lagar och kollektivavtal,
 • strejker och andra stridsåtgärder är lagliga.
 • om deltagande av arbetstagare i ledningen,
 • fackföreningarnas befogenheter i samband med anställningsförhållanden.
 • i samband med beslut om fackföreningarnas representativitet,
 • i enlighet med lagstiftningen.

Den sociala domstolen är behörig att besluta om följande sociala tvister:

1. när det gäller pensions- och invaliditetsförsäkring:

 • rätten till och från det obligatoriska systemet för pensions- och invaliditetsförsäkring,
 • rätten till och från det obligatoriska kompletterande pensionssystemet,
 • när det gäller betalning av avgifter för obligatorisk pensions- och invaliditetsförsäkring och obligatorisk tilläggspensionsförsäkring.
 • tvister rörande fastställande eller avslutande av tjänster med obligatorisk anslutning till en extra pensionsförsäkring.
 • tvister rörande frivillig anslutning till obligatorisk pensions- och invaliditetsförsäkring och betalning av motsvarande avgifter.
 • tvister rörande erkännande och kompletterande förvärv av försäkringsperioder.
 • rätten till statlig pension.
 • tvister rörande socialförsäkringsregister.

2. inom området sjukförsäkring:

 • om de rättigheter som följer av den obligatoriska sjukförsäkringen och om betalning av avgifter till denna försäkring,

3 Arbets- och arbetslöshetsförsäkring:

 • rätten till och betalning av obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och betalning av avgifter för denna,
 • frivilligt inbegripande i den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen och betalning av avgifter för denna försäkring.
 • när det gäller stipendier, vid vilken en förteckning över tillgångar är avgörande, och stipendier för de begåvade stipendierna,
 • lån för studier på grundval av garantier och subventionerade räntesatser, för vilka en förteckning över tillgångar är avgörande.

4. inom området för föräldraskydd och familjeförmåner:

 • om rätten till och betalning av föräldrapenning och avgifter för sådan försäkring,
 • när det gäller rätten till familjeförmåner,

5. när det gäller sociala förmåner:

 • sociala förmåner.
 • när det gäller rätten till sociala förmåner under olika rubriker, om syftet är att lösa den sökandes situation i fråga om social trygghet, och om en förteckning över tillgångar är avgörande för erkännandet av rätten till en sådan förmån.

På ovannämnda områden har socialdomstolen även behörighet att avgöra följande socialrättsliga tvister:

 • återbetalning av medel som erhållits på felaktiga grunder.
 • om ersättning för skada som en tjänsteman eller en myndighet har orsakat en person som är försäkrad eller förmånstagare till socialt skydd eller den skada som den försäkrade institutionen har orsakat en institution i samband med ett försäkringsförhållande eller när det gäller utövandet av socialförsäkringsrättigheter.

Den sociala domstolen är också behörig i sociala tvister enligt lag.

Följande är domstolarna i första instans i Slovenien:

 • Domstolen, Celje, som har sitt säte i Celje, med jurisdiktion över det rättsliga distriktet Celje,
 • Koper, som är stationerad i Koper, med jurisdiktion över de rättsliga distrikten Koper och Nova Gorica.
 • Arbetsmarknads- och socialdomstolen i Ljubljana, med säte i Ljubljana, som är behörig att avgöra arbetsmarknadstvister i distrikten Kranj, Krško, Ljubljana och Novo mesto samt när det gäller att besluta om sociala tvister för Republiken Sloveniens territorium,
 • Arbetsdomstolen i Maribor, Maribor, med jurisdiktion över de rättsliga distrikten Maribor, Murska Sobota, Ptuj och Slovenj Gradec.

Domstolar i första instans avgör arbetsmarknadstvister på den ort där domstolen har sitt säte, såvida det inte anges att de måste fatta beslut i externa avdelningar.

I arbetsrättsliga och sociala tvister uppmanas förstainstansrätten att i en panel sammansatt av en domare som fungerar som ordförande för en avdelning och två jurymedlemmar, varav en ska väljas från en lista över kandidater som är arbetstagare och den andra på listan över kandidater till arbetsgivare eller institutioner.

En ensamdomare ska besluta om enskilt arbete och sociala tvister som rör egendomsfordringar, förutsatt att värdet av den omtvistade posten inte överstiger 40,000 EUR. Vissa viktiga frågor måste avgöras av en enskild domare, oavsett vilket värde den sakfråga det rör sig om, t.ex. enskilda arbetsmarknadskonflikter som rör avbrytande av ett anställningsavtal, arbete, övertid, raster, vila och ledighet och annan frånvaro från arbetet, skyldigheten att utföra arbete på grund av exceptionella omständigheter, disciplinära påföljder, tillfällig avstängning från arbetet på grund av att ett disciplinärt förfarande inleds och tillfällig omplacering, sociala tvister om rätten till vårdbidrag, rätten till invaliditetsersättning för en fysisk skada och rätten till kurbehandling.

Högre arbets- och socialdomstol

Denna appellationsdomstol prövar överklaganden av arbetsdomstolarnas och socialdomstolens avgöranden. Högsta domstolen (vrhovno sodišče) prövar överklaganden av appellationsdomstolens avgöranden.

Appellationsdomstolen för arbets- och socialrätt har säte i Ljubljana.

Den högre arbets- och socialdomstolen fattar beslut i en panel med tre domare.

Republiken Sloveniens förvaltningsdomstol

Sloveniens förvaltningsdomstol har behörighet att besluta i en administrativ tvist i enlighet med de metoder och förfaranden som anges i lagen om förvaltningsrättsliga tvister.

Dessa tvister rör skyddet av enskildas och organisationers rättigheter och legitima intressen mot bakgrund av beslut och åtgärder som vidtagits av myndigheter och myndighetsutövare, i enlighet med bestämmelserna i ovannämnda lag.

I en administrativ tvist har domstolen

 • domstolen prövar lagenligheten hos myndigheters slutliga handlingar som inkräktar på den klagandes rättsliga ställning.
 • domstolen prövar lagenligheten hos myndigheters enskilda handlingar och ingripanden mot en enskild persons mänskliga fri- och rättigheter, om inte dessa rättigheter tillvaratas på annat sätt.
 • regeln om lagligheten hos offentliga myndigheters handlingar som utfärdas i form av en bestämmelse när de reglerar enskilda förhållanden
 • avgöra tvister mellan staten och lokala myndigheter, lokala myndigheter och tvister mellan dem och innehavare av offentliga myndigheter, under förutsättning att lagen föreskriver eller att det inte finns något annat rättsligt skydd som föreskrivs i konstitutionen eller i lag,
 • den ska besluta om lagenligheten av andra rättsakter, om detta föreskrivs i lag.

I en administrativ tvist avgör Förvaltningsrätten i Republiken Slovenien i första instans. Sloveniens högsta domstol beslutar emellertid om ett klagomål mot eller ändring av ett beslut i första instans i en administrativ tvist.

Förvaltningsdomstolen har säte i Ljubljana.

Förvaltningsdomstolen ska avgöra frågor som rör dess säte och följandelokala avdelningar:

 • avdelningen Celje för det område som omfattas av den högre domstolen i Celje,
 • avdelningen Nova Gorica för de områden som omfattas av den högre domstolen i Koper,
 • avdelningen för Maribor i Maribor.

Förvaltningsdomstolen är domför med tre domare, utom i vissa i lag reglerade mål där en ensam domare dömer.

Högsta domstolen beslutar att ett förfarande ska avbrytas av en ensamdomare, om överklagande och revision i en grupp med tre domare, om behörighetskonflikter mellan förvaltningsdomstolen och tribunalen eller, i den grupp som består av tre domare, om behörighetskonflikter mellan förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen i en panel med fem domare.

Juridiska databaser

Mer information om domstolarna i Slovenien finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSloveniens högsta domstols officiella webbplats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterArbetsdomstolar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRepubliken Sloveniens förvaltningsdomstol


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 03/10/2019