Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erikohtud - Slovakkia

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Selles jaos antakse teavet Slovakkia erikohtute korralduse kohta.


Halduskohtud

Haldusõiguse küsimused kuuluvad peamiselt piirkonnakohtute ja Slovaki Vabariigi ülemkohtu pädevusse.

Slovaki Vabariigis ei ole halduskohtuid, kuid on eraldi halduskohtunike nõukogud.

Erikohtud

Konstitutsioonikohus

Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi konstitutsioonikohus on sõltumatu kohtuorgan ja tema pädevus on otsus Lingil klikates avaneb uus akenõigusaktide põhiseaduslikkuse kohta.

Konstitutsioonikohus asub Košices aadressil Mainin Main 110, Košice 042 65 ja Slovaki Vabariigi Konstitutsioonikohtu harukontor asub Bratislavas (Župpe 12 ruut).

Pädevused

Kooskõlas Slovaki Vabariigi põhiseadusega otsustab konstitutsioonikohus:

 • Seadused, mis sisaldavad põhiseadust, konstitutsioonilisi akte ja Slovaki Vabariigi Rahvuskogu poolt vastu võetud rahvusvahelisi lepinguid, mis on ratifitseeritud ja seadusega kehtestatud;
 • Valitsuse määrused, ministeeriumide ja muude keskvalitsusorganite siduvad õigusaktid, põhiseaduse, põhiseaduse ja rahvusvaheliste lepingutega, mille on heaks kiitnud Slovaki Vabariigi Rahvuskogu, ratifitseeritud ja seadusega kehtestatud, ning seadused,
 • üldkohaldatav põhikiri koos põhiseadusega (artikkel 68), põhiseadusega, rahvusvaheliste kokkulepetega, mille on heaks kiitnud ja välja kuulutanud Slovaki Vabariigi Rahvuskogu seaduse alusel, ning seadused, kui neid ei ole määranud teine kohus,
 • kohalike ja piirkondlike omavalitsuste üldiselt siduvad õigusaktid (nagu on osutatud artikli 71 lõikes 2) koos põhiseaduse, põhiseaduse ja rahvusvaheliste lepingutega, mis on kehtestatud seaduse, seaduste, määruste ja üldiselt siduvate õigussätetega ministeeriumide ja muude valitsemissektori organite suhtes, välja arvatud juhul, kui neid arutab mõni teine kohus.

Konstitutsioonikohus:

 • otsustada, kas on järgitud läbirääkimistega rahvusvahelisi lepinguid, mille puhul on nõutav Slovaki Vabariigi Rahvuskogu nõusolek ning kas järgitakse põhiseadust või põhiseadust;
 • otsustada, kas kodaniku petitsiooni või Slovaki Vabariigi riikliku nõukogu resolutsiooni alusel (millele on osutatud artikli 95 lõikes 1) referendum on kooskõlas põhiseaduse või riigiõigusega;
 • teeb otsuseid keskvalitsuse asutuste vaheliste kohtualluvuse konfliktide kohta, kui seadusega ei ole ette nähtud, et sellised vaidlused otsustab teine avaliku sektori asutus;
 • teha otsuseid füüsiliste või juriidiliste isikute esitatud kaebuste kohta, milles on rikutud nende põhiõigusi või -vabadusi vastavalt rahvusvahelisele lepingule, mille Slovaki Vabariik on ratifitseerinud ja mis on kehtestatud seaduses sätestatud viisil, välja arvatud juhul, kui kõnealuste õiguste ja vabaduste kaitse üle otsustab teine kohus,
 • teha otsus kohaliku omavalitsuse kaebuste kohta, mis on vastuolus põhiseadusliku või ebaseadusliku otsusega või muu põhiseadusevastase või ebaseadusliku territoriaalse omavalitsuse sekkumisega, kui seda ei otsusta mõni muu kohus;
 • nähakse ette põhiseaduse või konstitutsioonilise õiguse tõlgendamine, kui asi vaidlustatakse;
 • otsustab kaebuse üle, kas riikliku nõukogu liikme volitusi kontrollida või mitte kontrollida;
 • otsustada valimiste põhiseaduslikkuse ja õiguspärasuse üle (Slovaki Vabariigi president, Slovaki Vabariigi Rahvuskogu, kohalik omavalitsus ja Euroopa Parlament);
 • otsustab kaebused referendumi tulemuse ja rahva poolt Slovaki Vabariigi presidendi ametist vabastamise üle toimunud hääletuse tulemuste vastu esitatud kaebuste vastu;
 • otsustada, kas otsus erakonna või poliitilise liikumise tegevuse lõpetamise või peatamise kohta on kooskõlas põhiseaduslike seaduste ja eeskirjadega;
 • võtab vastu otsuse, mis käsitleb rahvusnõukogu süüdistust Slovaki Vabariigi presidendi vastu tahtliku üleastumise või reetmise kohta;
 • komisjon otsustab, kas otsus erakorralise seisukorra või hädaolukorra väljakuulutamise kohta ning sellele järgnevad hilisemad otsused on tehtud kooskõlas põhiseaduse või põhiseadusega.

Kohtu koosseis:

Konstitutsioonikohus koosneb 13 kohtunikust.

Slovaki Vabariigi president nimetab konstitutsioonikohtu kohtunikud ametisse Slovaki Vabariigi riikliku nõukogu ettepanekul 12 aastat. Slovaki Vabariigi Rahvuskogu esitab kaks korda kandidaatide arvu, mille määrab ametisse Slovaki Vabariigi president.

Muu asjakohane teave

Konstitutsioonikohus otsustab kolmeliikmelistes paneelides või täiskogu istungil.

Konstitutsioonikohtu otsused on lõplikud: st sellise otsuse peale ei saa esitada kaebust.

Konstitutsioonikohus võib algatada menetluse talle esitatud ettepaneku alusel:

 • vähemalt üks viiendik Slovaki Vabariigi Rahvuskogu liikmetest,
 • Slovaki Vabariigi president,
 • Slovaki Vabariigi valitsus,
 • kohtud;
 • peaprokurör,
 • mis tahes artikliga 127 (füüsiliste või juriidiliste isikute kaebused) ja artikliga 127a (munitsipaalasutuste kaebused) ette nähtud juhtudel;
 • Slovaki Vabariigi kõrgeim kontrolliasutus artikli 126 lõikes 2 sätestatud juhtudel (kas see on Slovaki Vabariigi kõrgeima kontrolliasutuse kontroll),
 • Slovaki Vabariigi kohtunõukogu esimees õigusaktide vastavuse küsimustes vastavalt artikli 125 lõikele 1, mis käsitleb õigusemõistmist,
 • õiguste valdajatele artikli 125 lõike 1 kohases õigusaktide nõuetele vastavuse küsimustes, kui nende jätkuv kohaldamine võib kahjustada põhiõigusi või -vabadusi või inimõigusi ja põhivabadusi, mis tulenevad rahvusvahelisest lepingust, mille Slovaki Vabariik on ratifitseerinud ja mis on kehtestatud seaduses sätestatud viisil,
 • artikli 126 lõikes 2 sätestatud juhul kõik, kes on Slovaki Vabariigi ülemkohtu kontrolli vastu.

Juriidilised andmebaasid

Juurdepääs Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi konstitutsioonikohtu veebisaidile on tasuta:

 • kontrollikoja otsused
 • aruanne järelduste ja otsuste kohta
 • pressiteated
 • rahvusvaheline tegevus
 • teave kohtu kohta

Kriminaalkohus

Erikohtu järglasenaLingil klikates avaneb uus aken loodi 2009. aastal erikriminaalkohus. Kriminaalkohus kuulab ära ja määrab kriminaalmenetluse ja muud asjad, millele on viidatud Euroopa Kohtu menetlustes (kriminaalmenetluse seadustik). Tegemist on esimese astme kohtuga, millel on piirkondliku kohtu staatus.Kriminaalkohtu pädevusse kuulub kriminaalmenetluse seadustiku § 14 nr 301/2005.

Slovaki Vabariigi kriminaalkohtu kontaktandmed:

Aadress: Suvorovova nr 5/A, P.O.LAHE 117, 902 01 Pezinok
Telefon: + 421 33 69 031 14
Faks: + 421 33 69 032 72

Kohaldamisala

Erikriminaalkohtu kohaldamisala viitab järgmistele õigusrikkumistele:

 • mõrvamine mõrvas positiivses mõrvas;
 • riigihangete ja avaliku enampakkumise käigus toimuv reklaam vastavalt kriminaalseadustiku § -le 266 (3);
 • kriminaalseadustiku § 270 (4) kohane raha ja väärtpaberite võltsimine, muutmine ja loata tootmine;
 • ametiseisundi kuritarvitamine avaliku võimu kandja poolt vastavalt kriminaalkoodeksi jaotisele 326 (3) ja (4) koostoimes punktides b, c, e, f, g, h, i, l või m osutatud kuritegudega,
 • kuriteod, mis on seotud altkäemaksu andmisega karistusseadustiku § -des 328-330;
 • karistusseadustiku § -des 332-334 nimetatud altkäemaksukuriteod;
 • mis käsitleb kaudset korruptsiooni kriminaalseadustiku § 336 alusel;
 • valimiskorruptsiooni kuritegu kriminaalkoodeksi jaotise 336a alusel;
 • spordikurikuritegu kriminaalkoodeksi jaotise 336b alusel;
 • kuritegu, millega nähakse ette, sätestatakse ja toetatakse kuritegeliku ühenduse loomist ja eriti raskeid kuritegusid, mille on toime pannud kuritegelikud rühmitused;
 • terroriaktid;
 • kriminaalseadustiku neljanda osa pealkirja alla kuuluva materiaalse vara kuritegu kriminaalkoodeksi teatava osa viienda jaotise alusel, kui sellised õigusrikkumised on kahjustanud või saanud eelise, mis on vähemalt kakskümmend kuus tuhat korda suurem kui kriminaalkoodeksi alusel saadud minimaalne kahju, või kui selline süütegu on toime pandud vähemalt kakskümmend tuhat korda alaealiste kahjuks kriminaalkoodeksi alusel;
 • Euroopa Liidu finantshuvide kahjustamise kriminaalkuritegu;
 • punktides a-l või m osutatud kuritegudega seotud süüteod, kui ühismeetme tingimused on täidetud;
 • karistusseadustiku § 140a kohane ekstremismivastane kuritegu.

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 13/09/2019