Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializētās tiesas - Slovākija

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Slovākijā.


Administratīvās tiesas

Administratīvo tiesību jautājumi galvenokārt ir reģionālo tiesu un Slovākijas Republikas Augstākās tiesas jurisdikcijā.

Nav administratīvu tiesu, kas izveidotas Slovākijas Republikā, bet ir atsevišķas administratīvo tiesnešu valdes.

Specializētās tiesas

Konstitucionālā tiesa

Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Konstitucionālā tiesa ir neatkarīga tiesu iestāde, un tās jurisdikcijā ir pieņemts lēmums par Saite atveras jaunā logātiesību aktu atbilstību konstitūcijai.

Konstitucionālā tiesa atrodas Košicē, kuras adrese ir Main 110, Košice 042 65 un Slovākijas Republikas Konstitucionālās tiesas lauku birojs atrodas Bratislavā, Župnas kvadrātā, 12. g.

Kompetences

Saskaņā ar Slovākijas Republikas Konstitūciju Konstitucionālā tiesa lemj par atbilstību:

 • Likumus ar konstitūciju, konstitucionālajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem, par kuriem ir vienojusies Slovākijas Republikas Nacionālā padome un kuri ir ratificēti un izsludināti ar likumu;
 • Ministru kabineta noteikumi, vispārēji saistoši ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu tiesību akti par Konstitūciju, konstitucionālajiem aktiem, starptautiskiem līgumiem, kurus apstiprinājusi Slovākijas Republikas Nacionālā padome un kuri ir ratificēti un izsludināti ar likumu, un likumiem,
 • vispārēji piemērojami statūti saskaņā ar Konstitūciju (68. pants), konstitucionālajiem tiesību aktiem, starptautiskiem nolīgumiem, kurus apstiprinājusi un izsludina Slovākijas Republikas Valsts padome un kuri ir ratificēti un izsludināti ar likumu, un likumiem, ja tos nepieņem cita tiesa,
 • vietējo un reģionālo pašvaldību (kā minēts 71. panta 2. punktā) vispārsaistošos tiesību aktus ar konstitūciju, konstitucionālajiem aktiem, starptautiskajiem līgumiem, kas izsludināti tiesību aktos, normatīvajos aktos un vispārēji saistošos ministriju un citu valsts pārvaldes struktūru juridiskos noteikumos, ja vien tie netiek uzklausīti citā tiesā.

Turklāt Konstitucionālā tiesa:

 • lemt par tādu apspriesto starptautisko nolīgumu atbilstību, kuriem nepieciešama Slovākijas Republikas Valsts padomes piekrišana, un atbilstību Konstitūcijai vai konstitucionālajam likumam;
 • pieņemt lēmumu par to, vai referenduma temats, kas jāizdod, pamatojoties uz pilsoņu lūgumrakstu vai Slovākijas Republikas Nacionālās padomes rezolūciju (kā minēts 95. panta 1. punktā), ir saderīgs ar Konstitūciju vai konstitucionālajām tiesībām;
 • lemj par jurisdikcijas konfliktiem starp centrālās valdības iestādēm, ja likums neparedz, ka par šādiem strīdiem jālemj citai valsts iestādei;
 • pieņemt lēmumu par sūdzībām no fiziskām vai juridiskām personām, kas apgalvo, ka ir pārkāptas viņu pamattiesības vai pamatbrīvības saskaņā ar starptautisku līgumu, ko Slovākijas Republika ir ratificējusi, un tas ir izsludināts likumā noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad šo tiesību un brīvību aizsardzību nosaka cita tiesa;
 • pieņemt lēmumu par pašvaldības iestādes sūdzībām par nekonstitucionālu vai nelikumīgu lēmumu vai citu nekonstitucionālu vai nelikumīgu iejaukšanos ar teritoriālo pašpārvaldi, ja to nepieņem cita tiesa;
 • nodrošina Konstitūcijas vai konstitucionālo tiesību interpretāciju, ja lieta tiek apstrīdēta;
 • pieņemt lēmumu par sūdzību pret lēmumu, ar kuru pārbauda vai neverificē Nacionālās padomes locekļa pilnvaras;
 • lemt par vēlēšanu atbilstību konstitūcijai un likumību (Slovākijas Republikas prezidents, Slovākijas Republikas Valsts padome, pašvaldības iestādes un Eiropas Parlaments);
 • lemj par sūdzībām attiecībā uz referenduma rezultātiem un sūdzībām par tautas balsojuma rezultātiem attiecībā uz Slovākijas Republikas prezidenta atstādināšanu;
 • lemj par to, vai lēmums par politiskās partijas vai politiskās kustības izbeigšanu vai apturēšanu ir saskaņā ar konstitucionālajiem normatīvajiem aktiem;
 • lemj par Nacionālās padomes apsūdzību pret Slovākijas Republikas prezidentu par tīšu pārkāpumu vai nodevību;
 • tā nolemj, vai lēmums par ārkārtas stāvokli vai ārkārtas stāvokli un turpmākie lēmumi ir pieņemti saskaņā ar Konstitūciju vai konstitucionālo likumu.

Tiesas sastāvs:

Konstitucionālajā tiesā ir 13 tiesneši.

Konstitucionālās tiesas tiesnešus ieceļ Slovākijas Republikas prezidents pēc Slovākijas Republikas Valsts padomes priekšlikuma uz 12 gadiem. Slovākijas Republikas Valsts padome ierosina divreiz palielināt to kandidātu skaitu, kurus ieceļ Slovākijas Republikas prezidents.

Cita attiecīga informācija

Konstitucionālā tiesa pieņem lēmumu darba grupās vai plenārsēdēs.

Konstitucionālās tiesas lēmumi ir galīgi: t. i., šādu lēmumu nevar pārsūdzēt.

Konstitucionālā tiesa var sākt procedūru, pamatojoties uz tai iesniegto priekšlikumu:

 • ne mazāk kā viena piektdaļa Slovākijas Republikas Nacionālās padomes locekļu,
 • Slovākijas Republikas prezidents,
 • Slovākijas Republikas valdība,
 • tiesas;
 • ģenerālprokurors,
 • jebkura lieta, kas jāizskata 127. pantā paredzētajos gadījumos (fizisku vai juridisku personu sūdzības) un 127.a pants (pašvaldības iestāžu sūdzības);
 • Slovākijas Republikas Augstākā revīzijas iestāde 126. panta 2. punktā minētajos gadījumos (vai tā ir Slovākijas Republikas Augstākās revīzijas iestādes kontrole),
 • Slovākijas Republikas Tieslietu padomes priekšsēdētājs jautājumos, kas attiecas uz tiesību aktu atbilstību saskaņā ar 125. panta 1. punktu par tiesas spriešanu,
 • publiski aizstāvēt tiesību aizstāvjus tiesību aktu atbilstības jautājumos saskaņā ar 125. panta 1. punktu, ja to turpmāka piemērošana var skart pamattiesības vai brīvības, cilvēktiesības un pamatbrīvības, kas izriet no starptautiska līguma, kuru Slovākijas Republika ir ratificējusi un kas ir izsludināts likumā noteiktajā kārtībā,
 • ikviens, kas iebilst pret Slovākijas Republikas Augstākās revīzijas iestādes kontroli lietā, kas paredzēta 126. panta 2. punktā.

Juridiskās datubāzes

Piekļuve Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Konstitucionālās tiesas tīmekļa vietnei ir pieejama bez maksas:

 • palātas lēmumi
 • ziņojumi par konstatējumiem un lēmumiem
 • paziņojumi presei
 • starptautiskā darbība
 • informācija par tiesu

Īpašā krimināltiesa

Saite atveras jaunā logāSpecializētā krimināltiesa tika izveidota 2009. gadā kā īpašās tiesas pēctecis. Krimināltiesa izskata un nosaka krimināllietas un citus lietas, kas minētas Tiesas procesa kodeksā (Kriminālprocesa kodekss). Tā ir pirmās instances tiesa, un tai ir reģionālas tiesas statuss.Specializētās krimināltiesas darbības jomu reglamentē Kriminālprocesa kodeksa 14. pants (Nr. 301/2005).

Slovākijas Republikas specializētās kriminālās tiesas kontaktinformācija:

Adrese: Suvorovova Nr. 5/A, P.O.LOC117, 902 01 Pezinok
Tālrunis: + 421 33 69 031 14
Fakss: + 421 33 69 032 72

Joma

Specializētās Krimināltiesas darbības joma attiecas uz šādiem nodarījumiem:

 • slepkavība slepkavībā slepkavībā;
 • nodarījums par reklāmu publiskajos iepirkumos un publiskajā izsolē saskaņā ar Kriminālkodeksa 266 (3) pantu;
 • naudas un vērtspapīru viltošanas, pārveidošanas un neatļautas ražošanas nodarījums saskaņā ar Kriminālkodeksa 270 (4) iedaļu;
 • valsts pilnvarotā persona saskaņā ar Kriminālkodeksa 326 (3) un (4) pantu saistībā ar nodarījumiem, kas minēti b), c), e), f), g), h), i), l) vai m) punktā, nodarījums ir pārkāpums.
 • noziedzīgi nodarījumi attiecībā uz kukuļu pieņemšanu saskaņā ar Kriminālkodeksa 328. — 330. pantu;
 • kukuļošanas noziegumi saskaņā ar Kriminālkodeksa 332. — 334. iedaļu;
 • nodarījumi, kas saistīti ar netiešu korupciju saskaņā ar Kriminālkodeksa 336. pantu;
 • likumpārkāpums par vēlēšanu korupciju saskaņā ar Kriminālkodeksa 336.a pantu;
 • noziegumi pret korupciju sporta nozarē saskaņā ar Krimināllikuma 336.b pantu;
 • noziedzīgā grupējuma dibināšanas, izdošanas un atbalstīšanas nodarījums, kā arī īpaši smagi noziegumi, ko izdarījusi noziedzīga grupa;
 • terorisma noziegumi;
 • noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, kas minēts Krimināllikuma ceturtajā daļā, vai par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar Kriminālkodeksa konkrētas daļas piekto nosaukumu, ja šādi nodarījumi ir radījuši zaudējumus vai priekšrocības, kas gūta vismaz divdesmit sešus tūkstošus reižu mazāka kaitējuma dēļ saskaņā ar Kriminālkodeksu, vai ja šāds akts ir veikts vismaz divdesmit tūkstošu mazā kaitējuma apmēram saskaņā ar Kriminālkodeksu,
 • noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;
 • nodarījumi, kas saistīti ar a) līdz l) vai m) apakšpunktā minētajiem nodarījumiem, ja ir izpildīti nosacījumi kopīgai rīcībai;
 • ekstrēmisma noziegumi saskaņā ar Kriminālkodeksa 140.a pantu.

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 13/09/2019