Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy szczególne - Słowacja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat organizacji sądów wyspecjalizowanych na Słowacji.


Sądy administracyjne

Kwestie związane z prawem administracyjnym należą przede wszystkim do właściwości sądów regionalnych i Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej.

W Republice Słowackiej nie ma sądów administracyjnych, ale istnieją odrębne rady administracyjne.

Sądy wyspecjalizowane

Sąd konstytucyjny

Link otworzy się w nowym oknieTrybunał Konstytucyjny Republiki Słowackiej jest niezależnym organem sądowym, a jego właściwość to decyzja w sprawie zgodności Link otworzy się w nowym okniez konstytucją ustawodawstwa.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego znajduje się w Koszycach pod adresem: main 110, Košice 042 65, a siedziba Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej znajduje się w Bratysławie, na placu Župna kwadrat 12.

Kompetencje

Zgodnie z Konstytucją Republiki Słowackiej Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawie zgodności:

 • Ustaw, Konstytucji, aktów konstytucyjnych i traktatów międzynarodowych, uzgodnionych przez Krajową Radę Republiki Słowackiej, które zostały ratyfikowane i przyjęte w drodze ustawy;
 • Rozporządzeń Rady Ministrów, ogólnie wiążącego ustawodawstwa ministerstw i innych centralnych organów rządowych z konstytucją, aktami konstytucyjnymi, traktatami międzynarodowymi, uzgodnionymi przez Krajową Radę Republiki Słowackiej, ratyfikowanymi i ogłoszonymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi,
 • statutu o charakterze generalnym z Konstytucją (art. 68), aktów konstytucyjnych, umów międzynarodowych, zatwierdzonych i ogłoszonych przez Krajową Radę Republiki Słowackiej, które zostały ratyfikowane i przyjęte w drodze ustawy i ustawy, jeżeli nie są one rozstrzygane przez inny sąd,
 • ogólnie wiążące przepisy władz lokalnych i regionalnych władz lokalnych i regionalnych (o których mowa w art. 71 ust. 2) z konstytucją, aktami konstytucyjnymi, traktatami międzynarodowymi ogłoszonymi w sposób przewidziany przez prawo, przepisy ustawowe i wykonawcze oraz ogólnie wiążące przepisy prawne w ministerstwach i innych organach administracji publicznej, chyba że zostaną wysłuchane przez inny sąd.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny:

 • podejmuje decyzje w sprawie zgodności negocjowanych umów międzynarodowych, do których wymagana jest zgoda Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz zgodności z Konstytucją lub prawem konstytucyjnym;
 • podejmuje decyzję, czy przedmiot referendum, który ma zostać wydany na podstawie petycji obywateli, czy też na podstawie uchwały Rady Narodowej Republiki Słowackiej (o której mowa w art. 95 ust. 1), jest zgodny z konstytucją lub prawem konstytucyjnym;
 • decyduje o sporach kompetencyjnych między centralnymi organami rządowymi, jeżeli prawo nie przewiduje, że takie spory są rozstrzygane przez inny organ publiczny;
 • podejmuje decyzje w sprawie skarg osób fizycznych lub prawnych, które powołują się na naruszenie ich podstawowych praw lub wolności na podstawie traktatu międzynarodowego, który Republika Słowacka ratyfikowała i która została ogłoszona w sposób przewidziany przepisami prawa, chyba że o ochronie tych praw i wolności decyduje inny sąd,
 • podjęcie decyzji w sprawie skarg władz gminnych przeciwko decyzji niekonstytucyjnej lub niezgodnej z prawem lub innej niezgodnej z prawem lub niezgodnej z prawem ingerencji w samorząd terytorialny, jeżeli nie zostanie ona rozstrzygnięta przez inny sąd;
 • dokonuje wykładni Konstytucji lub prawa konstytucyjnego w przypadku zakwestionowania sprawy;
 • podejmuje decyzję w sprawie skargi na decyzję w sprawie weryfikacji lub nieweryfikacji mandatu członka Rady Narodowej;
 • decyduje o konstytucyjności i legalności wyborów (prezydent Republiki Słowackiej, Krajowa Rada Republiki Słowackiej, władze miejskie i Parlament Europejski);
 • podejmuje decyzję w sprawie skarg na wynik referendum oraz w sprawie skarg na wynik głosowania powszechnego w sprawie odwołania prezydenta Republiki Słowackiej;
 • decyduje, czy decyzja o rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności partii politycznej lub ruchu politycznego jest zgodna z ustawami i regulacjami konstytucyjnymi;
 • podejmuje decyzję w sprawie aktu oskarżenia przeciwko prezydentowi Republiki Słowackiej w sprawie umyślnego naruszenia przepisów lub zdrady stanu,
 • decyduje on o tym, czy podjęto decyzję w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego, a następnie późniejsze decyzje zgodnie z konstytucją lub prawem konstytucyjnym.

Skład Sądu:

W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 13 sędziów.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Republiki Słowackiej na wniosek Rady Narodowej Republiki Słowackiej na okres 12 lat. Rada Narodowa Republiki Słowackiej proponuje dwukrotnie liczbę kandydatów na sędziów wyznaczonych przez prezydenta Republiki Słowackiej.

Pozostałe istotne informacje

Trybunał Konstytucyjny orzeka w składzie trzyosobowym lub na posiedzeniu plenarnym.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne: nie przysługuje odwołanie od takiej decyzji.

Trybunał Konstytucyjny może wszcząć postępowanie na podstawie przedłożonego mu wniosku:

 • nie mniej niż jedna piąta wszystkich członków Rady Narodowej Republiki Słowackiej,
 • prezydenta Republiki Słowackiej,
 • rząd Republiki Słowackiej,
 • sądy;
 • prokurator Generalny,
 • każdy, który ma być rozpatrywany w przypadkach przewidzianych w art. 127 (skargi osób fizycznych lub prawnych) i art. 127a (skargi władz gminnych);
 • Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej w przypadkach przewidzianych w art. 126 ust. 2 (niezależnie od tego, czy sprawuje kontrolę nad Najwyższą Izbą Kontroli Republiki Słowackiej),
 • prezesa Rady Sądowniczej Republiki Słowackiej w sprawach dotyczących zgodności ustawodawstwa na podstawie art. 125 ust. 1 dotyczącego administrowania wymiarem sprawiedliwości,
 • na rzecz obrońców praw do spraw zgodności ustawodawstwa zgodnie z art. 125 ust. 1, w przypadku gdy ich dalsze stosowanie może naruszać prawa podstawowe lub wolności lub prawa człowieka i podstawowe wolności wynikające z umowy międzynarodowej, którą Republika Słowacka ratyfikowała i która została ogłoszona w sposób określony przepisami prawa,
 • kto wyraża sprzeciw wobec kontroli Najwyższej Izby Kontroli Republiki Słowackiej w przypadku przewidzianym w art. 126 ust. 2.

Prawne bazy danych

Bezpłatny dostęp Link otworzy się w nowym okniedo strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej:

 • decyzje Trybunału
 • sprawozdania z ustaleń i decyzji
 • komunikaty prasowe
 • działalność międzynarodowa
 • informacje dotyczące sądu

Specjalny Trybunał Karny

Link otworzy się w nowym oknieWyspecjalizowanego sądu karnego utworzono w 2009 r. jako następcę specjalnego sądu. Sąd karny wysłuchuje i rozstrzyga sprawy karne i inne kwestie, o których mowa w kodeksie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (kodeks postępowania karnego). Jest to sąd pierwszej instancji i ma status sądu okręgowego.Zakres wyspecjalizowanego sądu karnego reguluje sekcja 14 nr 301/2005 kodeksu postępowania karnego.

Dane kontaktowe wyspecjalizowanego sądu karnego w Republice Słowackiej:

Adres: Suvorova No 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: +421 33 69 031 14
Faks: +421 33 69 032 72

Zakres

Zakres wyspecjalizowanego sądu karnego dotyczy następujących przestępstw:

 • przestępstwo zabójstwa w wyniku zabójstwa;
 • przestępstwo reklamy w ramach zamówień publicznych i aukcji publicznej zgodnie z sekcją 266 (3) kodeksu karnego;
 • przestępstwo fałszowania, przeróbki, nieautoryzowanej produkcji środków pieniężnych i papierów wartościowych zgodnie z sekcją 270 (4) Kodeksu karnego;
 • przestępstwo nadużycia stanowiska przez urzędnika państwowego zgodnie z sekcją 326 (3) i (4) kodeksu karnego w powiązaniu z przestępstwami, o których mowa w lit. b), c), e), f), g), h), i), l) lub m),
 • przestępstw polegających na przyjmowaniu łapówek na mocy art. 328 – 330 kodeksu karnego;
 • przestępstwa przekupstwa, o których mowa w sekcjach 332 – 334 kodeksu karnego;
 • przestępstwa korupcji pośredniej, o którym mowa w art. 336 kodeksu karnego;
 • przestępstwo korupcji wyborczej, o którym mowa w art. 336a kodeksu karnego;
 • przestępstwa korupcji sportowej zgodnie z art. 336b kodeksu karnego;
 • przestępstwa polegającego na ustanowieniu, ustanawianiu i wspieraniu organizacji przestępczej oraz szczególnie poważnych przestępstw popełnionych przez grupę przestępczą;
 • przestępstw o charakterze terrorystycznym;
 • przestępstwo przeciwko mieniu, na mocy tytułu części czwartej kodeksu karnego, lub przestępstwa, o którym mowa w tytule piątym konkretnej części kodeksu karnego, w przypadku gdy takie przestępstwa spowodowały szkodę lub uzyskanie korzyści w wysokości co najmniej dwudziestu sześciu razy mniejszej szkody na mocy kodeksu karnego, lub jeżeli czyn taki został popełniony w stopniu co najmniej dwudziestotysięcznego odszkodowania na podstawie kodeksu karnego,
 • przestępstwo zaszkodzenia interesom finansowym Unii Europejskiej;
 • przestępstwa związane z przestępstwami, o których mowa w lit. a) – l) lub m), w przypadku gdy spełnione są warunki wspólnego działania;
 • przestępstwa ekstremizmu na podstawie art. 140a kodeksu karnego.

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2019