Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializuoti teismai - Slovakija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Slovakijos specializuotų teismų sistemą.


Administraciniai teismai

Už administracinių bylų nagrinėjimą iš esmės atsako apygardos teismai ir Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas.

Slovakijos Respublikoje nėra administracinių teismų, vietoj jų veikia atskiros administracinių bylų teisėjų kolegijos.

Specializuoti teismai

Konstitucinis Teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nepriklausoma teisminė institucija, jo kompetencija – spręsti dėl įstatymų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskonstitucingumo.

Konstitucinio Teismo būstinė įsikūrusi Košice, adresu Hlavná 110, Košice 042 65 a; dar vienas jo skyrius įsikūręs Bratislavoje, adresu Župne námestí 12.

Kompetencija

Pagal Slovakijos Respublikos Konstituciją Konstitucinis Teismas sprendžia, ar:

 • įstatymai atitinka Konstituciją, konstitucinius įstatymus ir tarptautines sutartis, kurioms Slovakijos Respublikos Nacionalinė Taryba yra pritarusi ir kurios ratifikuotos ir paskelbtos įstatymo nustatyta tvarka;
 • vyriausybės norminiai teisės aktai, visuotinai teisiškai privalomi vyriausybės ministerijų ir kitų centrinių valstybės administravimo subjektų norminiai teisės aktai atitinka Konstituciją, konstitucinius įstatymus ir tarptautines sutartis, kurioms Slovakijos Respublikos Nacionalinė Taryba yra pritarusi ir kurios ratifikuotos ir paskelbtos įstatymo nustatyta tvarka;
 • visuotinai teisiškai privalomi norminiai teisės aktai atitinka Konstituciją (68 straipsnis), konstitucinius įstatymus ir tarptautines sutartis, kurioms Slovakijos Respublikos Nacionalinė Taryba yra pritarusi ir kurios ratifikuotos ir paskelbtos įstatymo nustatyta tvarka, nebent sprendimą priimti privalo kitas teismas;
 • vietos administravimo subjektų visuotinai teisiškai privalomi norminiai teisės aktai ir teritorinės savivaldos subjektų visuotinai teisiškai privalomi norminiai teisės aktai (pagal 71 straipsnio 2 dalį) atitinka Konstituciją, konstitucinius įstatymus ir įstatymo nustatyta tvarka oficialiai paskelbtas tarptautines sutartis;
 • vyriausybės norminiai teisės aktai ir ministerijų ir kitų centrinių administravimo subjektų visuotinai teisiškai privalomi norminiai teisės aktai atitinka Konstituciją, konstitucinius įstatymus ir įstatymo nustatyta tvarka oficialiai paskelbtas tarptautines sutartis, nebent sprendimą priimti privalo kitas teismas.

Be to, Konstitucinis Teismas privalo:

 • spręsti dėl tarptautinių sutarčių, dėl kurių susitarta derybomis, kurioms reikalingas Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos pritarimas ir kurios turi atitikti Konstituciją ir konstitucinius įstatymus, atitikties;
 • spręsti, ar pagal piliečių reikalavimą ar Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos sprendimu (pagal 95 straipsnio 1 dalį) paskelbto referendumo dalykas atitinka Konstituciją ar konstitucinį įstatymą;
 • spręsti ginčus dėl kompetencijos tarp centrinių administravimo subjektų, nebent įstatyme nustatyta, kad šiuos ginčus turi spręsti kita valstybės institucija;
 • nagrinėti fizinių ar juridinių asmenų skundus dėl jų pagrindinių žmogaus teisių ar laisvių pažeidimo tarptautine sutartimi, kurią ratifikavo Slovakijos Respublika ir kuri paskelbta įstatymo nustatyta tvarka, nebent šių teisių ir laisvių apsaugos klausimus turi nagrinėti kitas teismas;
 • nagrinėti teritorinės savivaldos institucijų skundus dėl sprendimų ar veiksmų savivaldos srityje prieštaravimo Konstitucijai ar neteisėtumo, nebent šių institucijų teisių apsaugos klausimus turi nagrinėti kitas teismas;
 • aiškinti Konstituciją ar konstitucinį įstatymą, kai iškyla ginčytinas klausimas;
 • nagrinėti skundus dėl sprendimų patikrinti parlamento nario įgaliojimus;
 • spręsti, ar rinkimai (Slovakijos Respublikos Prezidento, Nacionalinės Tarybos ar vietos savivaldos institucijų) surengti pagal Konstituciją ir įstatymus;
 • nagrinėti skundus dėl referendumo ar plebiscito dėl Slovakijos Respublikos Prezidento nušalinimo rezultatų;
 • spręsti, ar sprendimas likviduoti politinę partiją ar judėjimą arba sustabdyti jo politinę veiklą atitinka Konstituciją ir kitus įstatymus;
 • spręsti dėl Nacionalinės Tarybos pradėtos apkaltos procedūros Slovakijos Respublikos Prezidentui dėl sąmoningo Konstitucijos pažeidimo ar valstybės išdavimo;
 • spręsti, ar sprendimas dėl išimtinių aplinkybių ar nepaprastosios padėties paskelbimo valstybėje ir kiti su šiuo sprendimu susiję sprendimai priimti laikantis Konstitucijos ir konstitucinių įstatymų.

Teismo sudėtis

Konstitucinį Teismą sudaro 13 teisėjų.

Konstitucinio Teismo teisėjus skiria Slovakijos Respublikos Prezidentas Nacionalinės Tarybos siūlymu 12 metų kadencijai. Nacionalinė Taryba turi pasiūlyti du kartus daugiau kandidatų, nei jų turi paskirti Prezidentas.

Kita svarbi informacija

Konstitucinio Teismo sprendimus priima 3 teisėjų kolegija arba teisėjų plenarinė sesija.

Konstitucinio Teismo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

Konstitucinis Teismas gali pradėti bylą, jeigu kreipiasi:

 • bent vienas penktadalis visų Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos narių;
 • Slovakijos Respublikos Prezidentas;
 • Slovakijos Respublikos vyriausybė;
 • teismas;
 • generalinis prokuroras;
 • bet kuris asmuo, turintis teisę kreiptis į teismą, kaip nustatyta 127 straipsnyje (fizinių ir juridinių asmenų skundai) ir 127a straipsnyje (teritorinės savivaldos subjektų skundai);
 • Slovakijos Respublikos Aukščiausioji audito institucija, kaip nustatyta 126 straipsnio 2 dalyje (neatsižvelgiant į Aukščiausiosios audito institucijos jurisdikciją);
 • ombudsmenas, kai klausimas susijęs su teisės akto konstitucingumu, kaip nustatyta 125 straipsnio 1 dalyje (neatsižvelgiant į tai, ar referendumo, kuris turi būti rengiamas gavus piliečių peticiją, arba Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos rezoliucijos dalykas atitinka Konstituciją ir (arba) konstitucinius įstatymus) ir kai toliau taikant tokį teisės aktą gali būti pažeistos pagrindinės teisės ar laisvės arba žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įtvirtintos tarptautinėje sutartyje, kurią Slovakijos Respublika ratifikavo ir paskelbė įstatymų nustatyta tvarka.

Teisinių duomenų bazės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos Konstitucinio Teismo interneto svetainėje nemokamai galima susipažinti su:

 • teismo sprendimais,
 • pranešimais apie išvadas ir nutarimus,
 • pranešimais spaudai,
 • tarptautine veikla,
 • informacija apie teismą.

Specialusis baudžiamųjų bylų teismas

Specialusis baudžiamųjų bylų teismas, esantis Pezinoke, įkurtas 2009 m. vietoj Specialiojo teismo. Baudžiamųjų bylų teismas nagrinėja baudžiamąsias bylas. Tai yra pirmosios instancijos teismas, veikiantis tokiu pat lygmeniu, kaip apygardos teismai. Šio teismo kompetencija ir funkcijos nustatytos Specialiojo baudžiamųjų bylų teismo įstatymu Nr. 291/2009 su pakeitimais.

Slovakijos Respublikos specialiojo baudžiamųjų bylų teismo kontaktiniai duomenys:

Adresas: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefonas +421 33 69 032 14
Faksas +421 33 69 032 72

Kompetencija

Specialiojo baudžiamųjų bylų teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti bylas, susijusias su šiomis nusikalstamomis veikomis:

 • pirmo laipsnio žmogžudyste;
 • prievarta ir nederama įtaka vykdant viešuosius pirkimus ir viešus aukcionus, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 266 straipsnio 3 dalyje;
 • valiutos ir vertybinių popierių klastojimu ir padirbinėjimu, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 270 straipsnio 4 dalyje;
 • valstybės pareigūno piktnaudžiavimu įgaliojimais, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 326 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir b, c, e, f, g, h, k arba l punktuose nurodytomis nusikalstamomis veikomis;
 • kyšio paėmimu, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 328–331 straipsniuose;
 • kyšio davimu, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 332–335 straipsniuose;
 • netiesiogine korupcija, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 336 straipsnyje;
 • rinkėjų papirkinėjimu, kaip nustatyta Baudžiamojo kodekso 336a straipsnyje;
 • nusikalstamų ar teroristų grupių kūrimu, jų veiklos organizavimu ar skatinimu;
 • nusikalstamų ar teroristų grupių padarytais itin sunkiais nusikaltimais;
 • nusikaltimais nuosavybei, kaip nustatyta specialiosios Baudžiamojo kodekso dalies ketvirtame skyriuje, arba ekonominiais nusikaltimais, kaip nustatyta specialiosios Baudžiamojo kodekso dalies penktame skyriuje, kai dėl nusikaltimo padaryta žala arba gauta nauda bent 25 000 kartų viršija nedidelę žalą, nustatytą Baudžiamajame kodekse, arba kai dėl padaryto nusikaltimo atsiradusi žala bent 25 000 kartų viršija nedidelę žalą, nustatytą Baudžiamajame kodekse;
 • žala Europos Bendrijų finansiniams interesams;
 • su a–k arba l punktuose išvardytomis nusikalstamomis veikomis susijusiais nusikaltimais, kai įvykdomos bylų sujungimo sąlygos.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019