Erikoistuomioistuimet - Slovakia

Herstellen

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Tässä osiossa on tietoa erityistuomioistuinten organisaatiosta Slovakiassa.


Hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeuden alaan kuuluvat ensisijaisesti aluetuomioistuinten ja Slovakian korkeimman oikeuden toimivaltaan kuuluvat asiat.

Slovakian tasavaltaan ei ole perustettu hallintotuomioistuimia, mutta hallintotuomareilla on omat johtokuntansa.

Erityistuomioistuimet

Perustuslakituomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian perustuslakituomioistuin on riippumaton lainkäyttöelin, ja sen toimivalta on päätös Linkki avautuu uuteen ikkunaanlainsäädännön perustuslainmukaisuudesta.

Perustuslakituomioistuin sijaitsee Košicessa osoitteessa Mainin 110, Košice 042 65 ja Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuimen toimipiste Bratislavassa, Žunnan alueella 12.

Toimivalta

Slovakian perustuslain mukaan perustuslakituomioistuin päättää, että

 • Lait, jotka ovat perustuslain, perustuslain ja Slovakian kansallisneuvoston hyväksymiä kansainvälisiä sopimuksia, jotka on ratifioitu ja julkaistu lailla;
 • Valtioneuvoston asetukset, yleisesti sitova ministeriöiden ja muiden keskushallinnon elinten lainsäädäntö, perustuslaki, perustuslait, Slovakian tasavallan kansallisneuvoston hyväksymät kansainväliset sopimukset, ratifioidut ja voimassa olevat lait ja lait,
 • perustuslain yleinen soveltaminen (68 artikla), perustuslait, kansainväliset sopimukset, kansallisen neuvoston hyväksymät ja julkaisemat lait, jotka on ratifioitu ja julkaistu lailla, ja lait, joita toinen tuomioistuin ei ole ratkaissut,
 • paikallis- ja alueviranomaisten (71 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen) paikallisten viranomaisten yleisesti sitova lainsäädäntö, joka liittyy perustuslakiin, perustuslakiin, kansainvälisiin sopimuksiin, jotka on saatettu voimaan laissa säädetyllä tavalla, lait, asetukset ja yleisesti sitovat ministeriöiden ja muiden elinten oikeudelliset määräykset, paitsi jos muut tuomioistuimet käsittelevät niitä.

Lisäksi perustuslakituomioistuin

 • päättää, ovatko neuvottelut neuvoteltavissa kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osalta edellytetään Slovakian tasavallan kansallisen neuvoston hyväksyntää, sekä perustuslain tai perustuslain noudattamisesta;
 • päättää, onko kansanäänestys, joka on annettava kansalaisten esittämän vetoomuksen tai Slovakian kansallisneuvoston päätöslauselman perusteella (95 artiklan 1 kohta), sopusoinnussa perustuslain tai perustuslain kanssa;
 • päättää keskushallinnon viranomaisten välisistä toimivaltariidoista, jos laissa ei säädetä tällaisista riidoista, joista toisen julkisen viranomaisen on päätettävä;
 • päättää sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden valituksista, jotka hakevat perusoikeuksiaan tai -vapauksiaan kansainvälisen sopimuksen nojalla ja jotka Slovakian tasavalta on ratifioinut ja jotka on julkaistu laissa säädetyllä tavalla, paitsi jos näiden oikeuksien ja vapauksien suojelusta päättää toinen tuomioistuin,
 • päättää kunnallisviranomaisen tekemästä valitusta, joka koskee muuta kuin perustuslaillista tai lainvastaista päätöstä tai muuta perustuslain vastaista tai laitonta puuttumista alueelliseen itsehallintoon, jos se ei ole toisen tuomioistuimen tekemää päätöstä;
 • esittää, milloin asia on riitautettu, perustuslain tai perustuslain tulkinnasta;
 • päättää kanteesta, joka koskee päätöstä tarkistaa tai olla tarkastamatta kansallisen neuvoston jäsenen toimikautta;
 • päättää vaalien perustuslaillisuudesta ja laillisuudesta (Slovakian tasavallan presidentti, Slovakian tasavallan kansallisneuvosto, kunnan viranomaiset ja Euroopan parlamentti);
 • päättää valituksista, jotka koskevat kansanäänestyksen tulosta, sekä valituksista, jotka koskevat Slovakian presidentin erottamista koskevan kansanäänestyksen tulosta;
 • päättää, onko päätös poliittisen puolueen toiminnan tai poliittisen liikkeen purkamisesta tai keskeyttämisestä perustuslain lakien ja asetusten mukaisesti;
 • päättää kansallisneuvoston syytteeseen asettamisesta Slovakian tasavallan presidenttiä vastaan tahallisesta väärinkäytöksestä tai maanpetoksesta;
 • se päättää, onko poikkeustilasta tai hätätilasta tehty päätös ja myöhemmin tehdyt päätökset tehty perustuslain tai perustuslain mukaisesti.

Unionin tuomioistuimen kokoonpano:

Perustuslakituomioistuin koostuu 13 tuomarista.

Slovakian tasavallan presidentti nimittää perustuslakituomioistuimen tuomarit Slovakian tasavallan kansallisen neuvoston ehdotuksesta 12 vuodeksi. Slovakian tasavallan kansallisneuvosto ehdottaa, että Slovakian tasavallan presidentin nimittämien tuomareiden määrä on kaksinkertainen.

Muut olennaiset tiedot

Perustuslakituomioistuin tekee päätökset kolmessa valiokunnassa tai täysistunnossa.

Perustuslakituomioistuimen päätökset ovat lopullisia: tällaisesta päätöksestä ei voi valittaa.

Perustuslakituomioistuin voi aloittaa asian käsittelyn sille esitetyn ehdotuksen perusteella.

 • vähintään viidesosan Slovakian tasavallan kansallisneuvoston jäsenistä,
 • Slovakian tasavallan presidentti,
 • Slovakian tasavallan hallitus,
 • tuomioistuimet;
 • valtakunnansyyttäjä,
 • edellä 127 artiklassa (luonnollisten tai oikeushenkilöiden tekemät kantelut) ja 127 a artiklassa (kuntien viranomaisten tekemät valitukset) tarkoitetut tapaukset;
 • Slovakian tasavallan ylin tarkastuselin 126 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa (riippumatta siitä, onko se Slovakian ylimmän tilintarkastusviraston määräysvalta),
 • Slovakian tasavallan tuomioistuinneuvoston presidentti asioissa, jotka liittyvät oikeudenkäyttöä koskevan, 125 artiklan 1 kohdan nojalla annetun lainsäädännön noudattamiseen,
 • että sopimuksen 125 artiklan 1 kohdan nojalla myönnetään oikeuksien puolustajille oikeuksia, jotka liittyvät lainsäädännön vaatimustenmukaisuuteen, jos sopimuksen jatkaminen voi loukata perusoikeuksia, -vapauksia tai ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia, jotka perustuvat Slovakian tasavallan ratifioituun kansainväliseen sopimukseen ja jotka on vahvistettu laissa säädetyllä tavalla,
 • kaikki henkilöt, jotka vastustavat Slovakian tasavallan ylimmän tilintarkastusviraston määräysvaltaa 126 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

Oikeudellisia tietokantoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian perustuslakituomioistuimen verkkosivut ovat saatavilla maksutta osoitteessa

 • tilintarkastustuomioistuimen päätökset
 • havainnot ja päätökset
 • lehdistötiedotteet
 • kansainvälinen toiminta
 • tiedot tuomioistuimesta

Erikoisrikostuomioistuin

Linkki avautuu uuteen ikkunaanErityisrikostuomioistuin perustettiin vuonna 2009 erityistuomioistuimen seuraajaksi. Rikostuomioistuin käsittelee ja ratkaisee rikosasioissa ja muissa menettelysäännöissä mainitut asiat Euroopan unionin tuomioistuimessa käytävissä menettelyissä (rikosprosessilaki). Se on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja sillä on aluetuomioistuimen asema.Erityisrikostuomioistuimen toiminta-alasta säädetään rikosprosessilain 14 §: ssä 301/2005.

Slovakian erityisen rikostuomioistuimen yhteystiedot:

Osoite: Suvorovova nro 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Peziniok
Puhelin: + 421 33 69 031 14
Faksi: + 421 33 69 032 72

Soveltamisala

Erityisrikostuomioistuimen soveltamisala kattaa seuraavat rikokset:

 • murhaamisrikos positiivisessa murhassa;
 • rikoslain 266 (3) §: n mukainen julkisten hankintojen ja julkisten huutokauppojen mainonta;
 • rikoslain 270 (4) §: ssä tarkoitettu rahan ja arvopapereiden väärentäminen, muuttaminen ja luvaton tuotanto;
 • julkisen viran haltijan virka-aseman väärinkäytöstä rikoslain 326 (3) ja (4) §: n nojalla yhdessä sen b, c, e, f, g, h, i, l tai m alakohdassa tarkoitettujen rikosten kanssa,
 • lahjusten hyväksymiseen rikoslain 328–330 §: ssä tarkoitetut rikokset;
 • rikoslain 332–334 §: ssä tarkoitetut rikokset;
 • rikoslain 336 §: ssä säädetty epäsuoran korruption rikos;
 • vaalivilpin rikos rikoslain 336a §: n nojalla;
 • rikoslakien 336 b §: ssä säädetty urheilulahjonta;
 • rikollisjärjestön ja erityisesti vakavien rikosten rikollisjärjestön perustamiseen, säätämiseen ja tukemiseen liittyvä rikos;
 • terrorismirikokset;
 • rikoslain neljännen osan [rikoslain] neljännen osan otsikon alle kuuluvan omaisuuden rikos tai rikos, josta on aiheutunut vahinkoa tai etua, jonka määrä on vähintään 26 kertaa rikoslaissa säädetty vähäinen vahinko, tai tällainen teko on tehty siinä määrin, että se on suuruudeltaan vähintään kaksikymmentätuhat kertaa rikoslaissa tarkoitettua lievää vahinkoa,
 • Euroopan unionin taloudellisten etujen vahingoittaminen;
 • edellä a-l tai m alakohdassa tarkoitettuihin rikoksiin liittyvät rikokset, kun yhteisen toiminnan edellytykset täyttyvät;
 • rikoslain 140 a §: ssä tarkoitetut äärimmäiset rikokset.

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019