Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gespecialiseerde rechtbanken - Slowakije

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Deze rubriek bevat informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Slowakije.


Administratieve rechtbanken

Aangelegenheden van administratief recht vallen in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de regionale rechtbanken en de Hoge Raad van de Slowaakse Republiek.

Er zijn geen administratieve rechtbanken die in Slowakije zijn gevestigd, maar er zijn aparte raden van administratieve rechters.

Gespecialiseerde rechtbanken

Grondwettelijk hof

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek is een onafhankelijke rechterlijke instantie en zijn bevoegdheid is de beslissing over de grondwettigheid De link wordt in een nieuw venster geopend.van wetgeving.

Het Constitutioneel Hof bevindt zich in Košice, op het adres Main 110, Košice 042 65 en het kantoor van het Constitutioneel Hof van de Slowaakse Republiek in Bratislava, bij het Župana plein 12.

Competenties

Overeenkomstig de grondwet van de Slowaakse Republiek beslist het Grondwettelijk Hof over de vraag of:

 • De wetten met de grondwet, de constitutionele wetten en de internationale verdragen waarover de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek overeenstemming heeft bereikt en die bekrachtigd en bij wet uitgevaardigd zijn;
 • Kabinetsbesluit, algemeen bindende wetgeving van ministeries en andere centrale overheidsorganen met de grondwet, constitutionele handelingen, internationale verdragen, goedgekeurd door de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek, geratificeerd en bekendgemaakt bij wet, en wetten,
 • statuten van algemene toepassing met de Grondwet (artikel 68), constitutionele handelingen, internationale overeenkomsten, goedgekeurd en uitgevaardigd door de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek die zijn geratificeerd en bekendgemaakt bij wet, en wetten als zij niet door een andere rechtbank worden vastgesteld;
 • de algemeen bindende wetgeving van de lokale en regionale overheden van de lokale en regionale overheden (als bedoeld in artikel 71, lid 2) met de grondwet, constitutionele besluiten, internationale verdragen die zijn aangenomen op de wijze als vastgelegd in de wet, wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en algemeen bindende wettelijke bepalingen van ministeries en andere organen van de algemene overheid, tenzij zij door een andere rechtbank worden gehoord.

Voorts heeft het Grondwettelijk Hof:

 • te besluiten tot naleving van internationale verdragen waarbij de instemming van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek vereist is en naleving van de grondwet of het constitutioneel recht;
 • besluiten of het onderwerp van het referendum dat moet worden uitgeschreven op basis van een verzoekschrift van burgers of door een resolutie van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek (als bedoeld in artikel 95, lid 1) verenigbaar is met de grondwet of het grondwettelijk recht;
 • besluit over jurisdictiegeschillen tussen autoriteiten van de centrale overheid indien de wet niet voorziet in een beslissing van een andere overheidsinstantie voor dergelijke geschillen;
 • besluiten over klachten van natuurlijke of rechtspersonen die een beroep doen op schending van hun fundamentele rechten of vrijheden krachtens een internationaal verdrag dat door de Slowaakse Republiek is geratificeerd en uitgevaardigd op de in de wet vastgestelde wijze, tenzij de bescherming van deze rechten en vrijheden door een andere rechtbank wordt vastgesteld;
 • beslissen over klachten van een gemeente tegen een niet-constitutioneel of onrechtmatig besluit of andere ongrondwettelijke of onwettige inmenging in het territoriale zelfbestuur, indien dit niet door een andere rechtbank wordt bepaald;
 • geeft een uitlegging van de Grondwet of van het constitutionele recht indien de zaak wordt betwist;
 • een klacht indienen tegen een besluit om het mandaat van een lid van de nationale raad te controleren of niet te verifiëren;
 • beslissen over de grondwettigheid en wettigheid van de verkiezingen (de president van de Slowaakse Republiek, de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek, de gemeentelijke autoriteiten en het Europees Parlement);
 • neemt kennis van klachten over het resultaat van het referendum en over klachten tegen de uitslag van de volksstemming over de verwijdering van de president van de Slowaakse Republiek;
 • beslissen of het besluit om de activiteiten van een politieke partij of politieke beweging op te heffen of op te schorten in overeenstemming is met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Grondwet;
 • besluit over de tenlastelegging van de Nationale Raad tegen de president van de Slowaakse Republiek over opzettelijk wangedrag of verraad,
 • zij beslist of een beslissing over de afkondiging van een noodtoestand of een noodsituatie en de daaropvolgende latere besluiten zijn genomen overeenkomstig de grondwet of het constitutioneel recht.

Samenstelling van het Hof:

Het grondwettelijk hof telt 13 rechters.

De rechters van het Grondwettelijk Hof worden door de president van de Slowaakse Republiek benoemd op voorstel van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek voor een periode van 12 jaar. De Nationale Raad van de Slowaakse Republiek stelt twee maal het aantal kandidaten voor dat door de president van de Slowaakse Republiek moet worden aangesteld.

Andere relevante informatie

Het grondwettelijk hof beslist in drie leden of in de plenaire vergadering.

De beslissingen van het Grondwettelijk Hof zijn definitief: tegen een dergelijk besluit kan dus geen beroep worden ingesteld.

Het Grondwettelijk Hof kan op basis van een bij hem ingediend voorstel de procedure inleiden:

 • niet minder dan een vijfde van alle leden van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek,
 • de President van de Slowaakse Republiek,
 • de regering van de Slowaakse Republiek,
 • rechtbanken
 • de procureur-generaal,
 • in de gevallen bedoeld in artikel 127 (klachten van natuurlijke of rechtspersonen) en artikel 127 bis (klachten van de gemeenten);
 • De hoge controle-instantie van de Slowaakse Republiek in de in artikel 126, lid 2, bedoelde gevallen (hetzij de controle van de hoge controle-instantie van de Slowaakse Republiek),
 • de voorzitter van de Raad van Justitie van de Slowaakse Republiek voor aangelegenheden betreffende de overeenstemming van de wetgeving krachtens artikel 125, lid 1, betreffende de rechtsbedeling;
 • de openbare verdedigers van rechten op het gebied van de conformiteit van de wetgeving overeenkomstig artikel 125, lid 1, indien de handhaving van deze rechten de fundamentele rechten of vrijheden, de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden die voortvloeien uit een internationaal verdrag dat door de Slowaakse Republiek is bekrachtigd en op de bij de wet vastgestelde wijze is afgekondigd, kan schaden,
 • eenieder die bezwaar maakt tegen de controle van de hoge controle-instantie van de Slowaakse Republiek in het in artikel 126, lid 2, bedoelde geval.

Juridische gegevensbanken

De toegang tot De link wordt in een nieuw venster geopend.de website van het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek wordt gratis beschikbaar gesteld:

 • besluiten van de Rekenkamer
 • verslagen over bevindingen en besluiten
 • persberichten
 • internationale activiteiten
 • gegevens van het gerecht

Speciale strafrechtbank

HetDe link wordt in een nieuw venster geopend. gespecialiseerde strafhof werd in 2009 opgericht als opvolger van een speciale rechtbank. In de procedure voor het Hof van Justitie (wetboek van strafvordering) is een strafrechter bevoegd om kennis te nemen van strafzaken en andere zaken die in het wetboek van strafvordering worden genoemd. Het is een gerecht van eerste aanleg en heeft de status van regionale rechtbank.De werkingssfeer van het gespecialiseerde strafhof wordt geregeld in artikel 14, lid, van het wetboek van strafvordering.

Contactgegevens van de gespecialiseerde strafrechtbank in Slowakije:

Adres: Suvorovova nr. 5/A, P.O.BOK 117, 902 01 Pezinok
Telefoon: + 421 33 69 031 14
Fax: + 421 33 69 032 72

Toepassingsgebied

Het bijzondere strafhof heeft betrekking op de volgende strafbare feiten:

 • het strafbare feit van moord in de positieve moordaanslag;
 • het strafbare feit van reclame bij openbare aanbesteding en openbare veiling overeenkomstig artikel 266 (3) van het wetboek van strafrecht;
 • het strafbare feit van vervalsing, vervalsing en ongeoorloofde productie van geld en effecten overeenkomstig artikel 270 (4) van het wetboek van strafrecht;
 • strafbare feiten van ambtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager overeenkomstig de punten 326 (3) en (4) van het wetboek van strafrecht, in verband met de in de punten b), c), e), f), g), h), i), l) of m) genoemde strafbare feiten,
 • strafbare feiten in verband met de aanvaarding van steekpenningen in de zin van de artikelen 328 tot en met 330 van het wetboek van strafrecht;
 • misdrijven op het gebied van omkoping in het kader van de artikelen 332 tot en met 334 van het wetboek van strafrecht;
 • het strafbare feit van indirecte corruptie op grond van artikel 336 van het wetboek van strafrecht;
 • het strafbare feit van verkiezingscorruptie in het kader van artikel 336a van het wetboek van strafrecht;
 • het misdrijf van corruptie in de sport op grond van artikel 336b van het wetboek van strafrecht;
 • het strafbare feit van het vaststellen, leggen en ondersteunen van een criminele organisatie en in het bijzonder ernstige misdrijven die door een criminele groep zijn gepleegd;
 • misdrijven op het gebied van terrorisme;
 • een delict in de zin van de titel van het vierde deel van het wetboek van strafrecht of van een strafbaar feit dat onder de vijfde titel van een bepaald deel van het wetboek van strafrecht valt, indien deze strafbare feiten hebben geleid tot schade of een voordeel ten belope van ten minste zesentwintigduizend maal de geringe schade in het kader van het wetboek van strafrecht, of indien een dergelijke handeling is gepleegd in een mate die overeenkomt met ten minste twintigduizend maal de geringe schade in het kader van het wetboek van strafrecht,
 • het strafbare feit van het schaden van de financiële belangen van de Europese Unie;
 • strafbare feiten in verband met de in de punten a) tot en met l) of in punt m) bedoelde strafbare feiten, indien aan de voorwaarden voor een gemeenschappelijk optreden is voldaan;
 • misdaden van extremisme in het kader van artikel 140a van het wetboek van strafrecht.

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 13/09/2019