Qrati speċjalizzati - Slovakkja

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ qrati speċjalizzati fis-Slovakkja.


Il-qrati amministrattivi

Kwistjonijiet ta’ liġi amministrattiva jaqgħu primarjament fil-ġurisdizzjoni tal-qrati reġjonali u tal-Qorti Suprema tar-Repubblika Slovakka.

Ma hemm l-ebda qorti amministrattiva stabbilita fir-Repubblika Slovakka, iżda hemm bordijiet separati ta’ mħallfin amministrattivi.

Qrati speċjalizzati

Qorti kostituzzjonali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka hija korp ġudizzjarju indipendenti u l-ġurisdizzjoni tagħha hija d-deċiżjoni dwar il-kostituzzjonalità Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-leġiżlazzjoni.

Il-Qorti Kostituzzjonali tinsab f’Košice, fl-indirizz Prinċipali 110, Košice 042 65 u l-uffiċċju tal-attribut tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka jinsab fi Bratislava, fil-kwadrat ta’ Župna 12.

Kompetenzi

Skont il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka, il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi dwar il-konformità ta’:

 • Il-liġijiet mal-Kostituzzjoni, l-atti kostituzzjonali u t-trattati internazzjonali miftiehma mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka li ġew ratifikati u ppromulgati bil-liġi;
 • Ir-regolamenti tal-Kabinett, il-leġiżlazzjoni ġeneralment vinkolanti tal-ministeri u ta’ korpi oħra tal-gvern ċentrali mal-Kostituzzjoni, l-atti kostituzzjonali, it-trattati internazzjonali, miftiehma mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka, irratifikati u ppromulgati bil-liġi, u l-liġijiet,
 • l-istatuti ta’ applikazzjoni ġenerali mal-Kostituzzjoni (l-Artikolu 68), l-atti kostituzzjonali, il-ftehimiet internazzjonali, approvati u ppromulgati mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka li ġew ratifikati u ppromulgati bil-liġi, u l-liġijiet jekk dawn ma jiġux deċiżi minn qorti oħra,
 • il-leġiżlazzjoni ġeneralment vinkolanti tal-awtoritajiet lokali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali (kif imsemmi fl-Artikolu 71(2)) bil-Kostituzzjoni, l-atti kostituzzjonali, it-trattati internazzjonali promulgati skont il-liġi, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet legali ġeneralment vinkolanti tal-ministeri u organi oħra tal-gvern ġenerali, sakemm ma jinstemgħux minn qorti oħra.

Barra minn hekk, il-Qorti Kostituzzjonali:

 • tiddeċiedi dwar il-konformità tat-trattati internazzjonali nnegozjati li l-kunsens tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka huwa meħtieġ u l-konformità magħha mal-Kostituzzjoni jew mal-liġi kostituzzjonali;
 • tiddeċiedi jekk is-suġġett tar-referendum li għandu jinħareġ abbażi ta’ petizzjoni miċ-ċittadini jew permezz ta’ riżoluzzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka (kif imsemmi fl-Artikolu 95(1)) huwiex kompatibbli mal-Kostituzzjoni jew mal-liġi kostituzzjonali;
 • jiddeċiedi dwar il-kunflitti ta’ ġurisdizzjoni bejn l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali jekk il-liġi ma tipprevedix li tali tilwim jiġi deċiż minn awtorità pubblika oħra;
 • tiddeċiedi dwar ilmenti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jitolbu ksur tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tagħhom skont trattat internazzjonali li r-Repubblika Slovakka rratifikat u ġiet ippromulgata bil-mod stabbilit mil-liġi, sakemm il-protezzjoni ta’ dawk id-drittijiet u l-libertajiet ma tiġix deċiża minn qorti oħra,
 • tiddeċiedi dwar ilmenti minn awtorità muniċipali kontra deċiżjoni mhux kostituzzjonali jew illegali, jew interferenza mhux kostituzzjonali jew illegali oħra b’governanza awtonoma territorjali jekk din ma tkunx deċiża minn qorti oħra;
 • jipprovdi interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni jew tal-liġi kostituzzjonali jekk il-każ ikun ikkontestat;
 • tiddeċiedi dwar ilment kontra deċiżjoni ta’ verifika jew le tal-mandat ta’ Membru tal-Kunsill Nazzjonali;
 • tiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità u l-legalità tal-elezzjonijiet (il-President tar-Repubblika Slovakka, il-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka, l-awtoritajiet muniċipali u l-Parlament Ewropew);
 • jiddeċiedi dwar ilmenti kontra r-riżultat tar-referendum u dwar l-ilmenti kontra r-riżultat tal-votazzjoni popolari dwar it-tneħħija tal-President tar-Repubblika Slovakka;
 • tiddeċiedi jekk id-deċiżjoni li jiġu dissolti jew sospiżi l-attivitajiet ta’ partit politiku jew ta’ moviment politiku hijiex f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti kostituzzjonali;
 • jiddeċiedi dwar l-akkuża tal-Kunsill Nazzjonali kontra l-President tar-Repubblika Slovakka dwar imġiba ħażina intenzjonata jew tradiment,
 • hija tiddeċiedi jekk deċiżjoni dwar dikjarazzjoni ta’ stat ta’ emerġenza jew ta’ emerġenza u deċiżjonijiet sussegwenti sussegwenti jkunux ittieħdu f’konformità mal-Kostituzzjoni jew mal-liġi kostituzzjonali.

Kompożizzjoni tal-Qorti:

Il-Qorti Kostituzzjonali hija komposta minn 13-il imħallef.

L-imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali jinħatru mill-President tar-Repubblika Slovakka fuq proposta mill-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka għal 12 snin. Il-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka jipproponi d-doppju tan-numru ta’ kandidati għal imħallfin li għandhom jinħatru mill-President tar-Repubblika Slovakka.

Informazzjoni oħra rilevanti

Il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi fi tliet membri jew fis-seduta plenarja.

Id-deċiżjonijiet tal-Qorti Kostituzzjonali huma finali: jiġifieri l-ebda appell ma jista’ jiġi ppreżentat kontra tali deċiżjoni.

Il-Qorti Kostituzzjonali tista’ tibda proċedimenti abbażi ta’ proposta ppreżentata lilha:

 • mhux inqas minn wieħed minn kull ħamsa tal-membri kollha tal-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka,
 • il-President tar-Repubblika Slovakka,
 • il-Gvern tar-Repubblika Slovakka,
 • qrati;
 • il-Prosekutur Ġenerali,
 • kwalunkwe li għandha tiġi ttrattata fil-każijiet previsti fl-Artikolu 127 (ilmenti minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi) u l-Artikolu 127a (ilmenti minn awtoritajiet muniċipali);
 • L-Uffiċċju Suprem tal-Verifika tar-Repubblika Slovakka fil-każijiet previsti fl-Artikolu 126(2) (jekk huwiex il-kontroll ta’ l-Uffiċċju Suprem tal-Verifika tar-Repubblika Slovakka),
 • il-President tal-Kunsill Ġudizzjarju tar-Repubblika Slovakka fi kwistjonijiet relatati mal-konformità tal-leġislazzjoni skont l-Artikolu 125(1) dwar l-amministrazzjoni tal-ġustizzja,
 • għal difensuri pubbliċi ta’ drittijiet fi kwistjonijiet ta’ konformità ta’ leġislazzjoni skont l-Artikolu 125(1), fejn l-applikazzjoni kontinwa tagħhom tista’ tippreġudika d-drittijiet jew il-libertajiet fundamentali jew id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali li jirriżultaw minn trattat internazzjonali li r-Repubblika Slovakka rratifikat u li ġie ppromulgat skont il-liġi,
 • kwalunkwe persuna li toġġezzjona għall-kontroll tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Slovakka fil-każ previst fl-Artikolu 126(2).

Databases legali

L-aċċess Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidagħas-sit web tal-Qorti Kostituzzjonali tar-Repubblika Slovakka huwa disponibbli mingħajr ħlas:

 • deċiżjonijiet tal-Qorti
 • rapporti dwar sejbiet u deċiżjonijiet
 • stqarrijiet għall-istampa
 • attivitajiet internazzjonali
 • informazzjoni dwar il-qorti

Il-Qorti Kriminali Speċjali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Kriminali Speċjalizzata nħolqot fl-2009 bħala s-suċċessur ta’ Qorti Speċjali. Il-Qorti kriminali għandha tisma’ u tiddetermina kwistjonijiet kriminali u kwistjonijiet oħra msemmija fil-Kodiċi ta’ Proċedura fi proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja (Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali). Hija qorti tal-ewwel istanza u għandha l-istatus ta’ qorti reġjonali.L-ambitu tal-Qorti Kriminali Speċjalizzata huwa rregolat mill-Artikolu 14 Nru 301/2005 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali.

Informazzjoni ta’ kuntatt dwar il-qorti kriminali speċjalizzata fir-Repubblika Slovakka:

Indirizz: Suvorovova Nru 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: + 421 33 69 031 14
Fax: + 421 33 69 032 72

Ambitu

L-ambitu tal-Qorti Kriminali Speċjalizzata jirreferi għar-reati li ġejjin:

 • ir-reat tal-omiċidju fil-qtil pożittiv;
 • ir-reat ta’ reklamar fl-akkwist pubbliku u fl-irkant pubbliku skont it-Taqsima 266 (3) tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat ta’ falsifikazzjoni, alterazzjoni u produzzjoni mhux awtorizzata ta’ flus u titoli skont it-Taqsima 270 (4) tal-Kodiċi Kriminali;
 • reat ta’ abbuż ta’ kariga minn uffiċjal pubbliku skont it-Taqsima 326 (3) u (4) tal-Kodiċi Kriminali flimkien mar-reati msemmija fil-punti (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (l) jew (m) tiegħu,
 • reati li jikkonċernaw l-aċċettazzjoni tat-tixħim skont it-Taqsimiet 328 sa 330 tal-Kodiċi Kriminali;
 • reati ta’ tixħim taħt it-Taqsimiet 332 sa 334 tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat ta’ korruzzjoni indiretta taħt it-Taqsima 336 tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat ta’ korruzzjoni elettorali taħt it-Taqsima 336a tal-Kodiċi Kriminali;
 • il-korruzzjoni fl-isport taħt it-Taqsima 336b tal-Kodiċi Kriminali;
 • ir-reat tal-istabbiliment, l-istabbiliment u l-appoġġ ta’ organizzazzjoni kriminali u ta’ reati partikolarment serji mwettqa minn grupp kriminali;
 • reati ta’ terroriżmu;
 • reat kontra proprjetà taħt it-Titolu tar-Raba’ Parti tal-Kodiċi Kriminali jew ta’ reat kriminali taħt il-ħames titolu ta’ parti speċifika tal-Kodiċi Kriminali, fejn tali reati kkawżaw ħsara jew vantaġġ miksub li jammonta għal mill-inqas sitta u ħamsin elf darba li saret ħsara minuri taħt il-Kodiċi Kriminali, jew jekk tali att ġie kommess sa ċertu punt li jammonta għal mill-inqas għoxrin elf darba ta’ dannu minuri taħt il-Kodiċi Kriminali,
 • ir-reat kriminali ta’ ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea;
 • reati relatati mar-reati msemmija fil-punti (a) sa (l) jew (m), fejn il-kundizzjonijiet għal azzjoni konġunta huma ssodisfati;
 • reati ta’ estremiżmu taħt it-Taqsima 140a tal-Kodiċi Kriminali.

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/09/2019