Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specializované soudy - Slovensko

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Tento oddíl poskytuje informace o organizaci specializovaných soudů na Slovensku.


Správní soudy

Správní právo spadá především do pravomoci krajských soudů a Nejvyššího soudu Slovenské republiky.

Ve Slovenské republice neexistují žádné správní soudy, ale existují samostatné správní rady.

Specializované soudy

Ústavní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Ústavním soudem Slovenské republiky je nezávislý soudní orgán a jeho pravomoc je rozhodnutím o ústavnosti Odkaz se otevře v novém okně.zákona.

Ústavní soud se nachází v Košicích na adrese Main 110, Košice 042 65 a na polském ústavním soudu Slovenské republiky na adrese Župna náměstí 12 v Bratislavě.

Pravomoci

V souladu s ústavou Slovenské republiky rozhodne Ústavní soud o tom, zda:

 • Zákony, ústavy a mezinárodní smlouvy schválené Národní radou Slovenské republiky, které byly ratifikovány a uzákoněny,
 • Nařízení vlády, obecně závazné právní předpisy ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy s Ústavou, ústavními předpisy, mezinárodními smlouvami, schválené Národní radou Slovenské republiky, ratifikovanými a vyhlášenými zákonem, a zákony,
 • stanovy s obecnou působností s Ústavou (čl. 68), ústavními předpisy, mezinárodními dohodami, schválenými a vyhlášenými Národní radou Slovenské republiky, které byly ratifikovány a vyhlášeny zákonem, a zákony, pokud o nich nerozhodne jiný soud,
 • obecně závazné právní předpisy místních a regionálních orgánů místních a regionálních orgánů (uvedené v čl. 71 odst. 2) s Ústavou, ústavními předpisy, mezinárodními smlouvami vyhlášenými způsobem stanoveným právními předpisy, právními předpisy a obecně závaznými právními předpisy ministerstev a jiných orgánů vládních institucí, pokud nejsou vyslechnuti jiným soudem.

Dále Ústavní soud:

 • rozhoduje o souladu sjednaných mezinárodních smluv, k nimž je vyžadován souhlas Národní rady Slovenské republiky, a o dodržování ústavního nebo ústavního práva;
 • rozhodnout, zda je předmět referenda, který má být vydán na základě petice občanů, nebo usnesení Národní rady Slovenské republiky (jak je uvedeno v čl. 95 odst. 1) je v souladu s Ústavou nebo ústavním zákonem;
 • rozhoduje o sporech o příslušnost mezi ústředními orgány státní správy, pokud právní předpisy nestanoví, že o takových sporech rozhodne jiný orgán veřejné moci;
 • rozhodovat o stížnostech fyzických nebo právnických osob, které se odvolávají na porušení jejich základních práv nebo svobod na základě mezinárodní smlouvy, kterou Slovenská republika ratifikovala a která byla vyhlášena způsobem stanoveným zákonem, není-li o ochraně těchto práv a svobod rozhodnuto jiným soudem,
 • rozhodovat o stížnostech obecního úřadu proti neústavnímu nebo protiprávnímu rozhodnutí nebo jinému neústavním nebo protiprávnímu vměšování do územní samosprávy, není-li rozhodnuto jiným soudem;
 • poskytuje výklad ústavy nebo ústavního zákona, je-li věc rozporována;
 • rozhoduje o stížnosti proti rozhodnutí o ověření či neověření mandátu člena Národní rady;
 • rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti voleb (prezident Slovenské republiky, Národní rada Slovenské republiky, obecní úřad a Evropský parlament);
 • rozhoduje o stížnostech proti výsledku referenda a o stížnostech proti výsledku lidového hlasování o odvolání prezidenta Slovenské republiky;
 • rozhodnout, zda je rozhodnutí zrušit nebo pozastavit činnost politické strany nebo politického hnutí v souladu s ústavními zákony a předpisy;
 • rozhodl o obvinění Národní rady proti prezidentovi Slovenské republiky ohledně úmyslného nesprávného jednání nebo velezrady,
 • rozhoduje o tom, zda bylo v souladu s Ústavou nebo ústavním zákonem přijato rozhodnutí o vyhlášení stavu nouze nebo o mimořádné události a o následných následných rozhodnutích.

Složení Soudu:

Ústavní soud se skládá z 13 soudců.

Soudci Ústavního soudu jsou jmenováni prezidentem Slovenské republiky na návrh Národní rady Slovenské republiky na dobu 12 let. Národní rada Slovenské republiky navrhuje dvakrát vyšší počet kandidátů na soudce, kterého jmenuje prezident Slovenské republiky.

Další relevantní informace

V senátních panelech nebo na plenárních zasedáních rozhoduje Ústavní soud.

Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná: proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

Ústavní soud může zahájit řízení na základě návrhu, který mu byl předložen:

 • nejméně jednu pětinu všech členů Národní rady Slovenské republiky,
 • prezidenta Slovenské republiky,
 • vláda Slovenské republiky,
 • soudy;
 • nejvyšší státní zástupce,
 • každý je určen v případech uvedených v čl. 127 (stížnosti fyzických nebo právnických osob) a čl. 127a (stížnosti obcí);
 • Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky v případech uvedených v čl. 126 odst. 2 (ať se jedná o kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky),
 • předseda soudní rady Slovenské republiky ve věcech týkajících se souladu právních předpisů podle čl. 125 odst. 1, pokud jde o výkon spravedlnosti,
 • veřejným ochráncům práv ve věcech shody právních předpisů podle čl. 125 odst. 1, pokud jejich další uplatňování může ohrozit základní práva nebo svobody nebo lidská práva a základní svobody vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou Slovenská republika ratifikovala a která byla vyhlášena zákonem,
 • kdo má námitky proti kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky v případě uvedeném v čl. 126 odst. 2.

Právní databáze

Přístup Odkaz se otevře v novém okně.na internetové stránky Ústavního soudu Slovenské republiky je k dispozici zdarma:

 • rozhodnutí Účetního dvora
 • zprávy o zjištěních a rozhodnutích
 • tiskové zprávy
 • mezinárodní činnosti
 • informace o soudu

Zvláštní trestní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Specializovaný trestní soud byl zřízen v roce 2009 jako nástupce zvláštního soudu. Trestní soud rozhoduje o trestních věcech a jiných věcech uvedených v soudním řádu v řízení před Soudním dvorem (trestní řád). Je soudem prvního stupně a má postavení krajského soudu.Rozsah specializovaného trestního soudu je upraven v § 14 č. 301/2005 trestního řádu.

Kontaktní údaje o specializovaném trestním soudu ve Slovenské republice:

Adresa: Svorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Oblast působnosti

Oblast působnosti specializovaného trestního soudu označuje následující trestné činy:

 • trestný čin vraždy při pozitivní vraždě;
 • trestný čin reklamy při zadávání veřejných zakázek a veřejné dražbě podle § 266 (3) trestního zákoníku;
 • trestný čin padělání, pozměňování a neoprávněné výroby peněz a cenných papírů podle § 270 (4) trestního zákoníku;
 • trestný čin zneužití funkce veřejného činitele podle § 326 (3) a (4) trestního zákoníku ve spojení s trestnými činy uvedenými v písmenech b), c), e), f), g), h), i), l) nebo m),
 • trestných činů týkajících se přijímání úplatků podle oddílů 328 až 330 trestního zákoníku;
 • trestné činy úplatkářství podle § 332 až 334 trestního zákoníku;
 • trestný čin nepřímé korupce podle § 336 trestního zákoníku;
 • trestný čin volební korupce podle § 336a trestního zákoníku;
 • trestný čin korupce v oblasti sportu podle § 336b trestního zákoníku;
 • trestný čin založení, zřízení a podpory zločinného spolčení a zvláště závažné trestné činnosti spáchané zločineckou skupinou;
 • trestné činy terorismu;
 • trestný čin proti majetku podle názvu části čtvrté trestního zákoníku nebo trestného činu podle páté hlavy konkrétní části trestního zákoníku, pokud tyto trestné činy způsobily škodu nebo výhodu ve výši nejméně dvacetistisíckrát menší škody podle trestního zákoníku, nebo pokud byl takový čin spáchán v rozsahu nejméně dvacetinásobku závažné škody podle trestního zákoníku,
 • trestný čin poškozující finanční zájmy Evropské unie;
 • trestné činy související s trestnými činy uvedenými v písmenech a) až l) nebo m), jsou-li splněny podmínky pro společnou akci;
 • trestné činy extremismu podle § 140a trestního zákoníku.

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 13/09/2019