Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar - Slovakien

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

I detta avsnitt finns information om hur specialdomstolarna är organiserade i Slovakien.


Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsrättsliga frågor omfattas i första hand av de regionala domstolarnas och Slovakiens högsta domstolars behörighet.

Det finns inga administrativa domstolar i Slovakien, men det finns separata styrelser för förvaltningsdomare.

Specialdomstolar

Författningsdomstol

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörfattningsdomstolen i Republiken Slovakien är ett oberoende rättsligt organ och dess jurisdiktion är beslutet Länken öppnas i ett nytt fönsterom författningsenligheten.

Författningsdomstolen är belägen i Košice, på adress Main 110, Košice 042 65, och lokalavdelningen i Slovakiens författningsdomstol ligger i Bratislava, i Župna 12.

Befogenheter

I enlighet med Slovakiens konstitution beslutar författningsdomstolen om

 • Lagar med konstitutionen, konstitutionella lagar och internationella fördrag som godkänts av Republiken Slovakiens nationalråd och som har ratificerats och offentliggjorts enligt lag,
 • Regeringsföreskrifter, allmän bindande lagstiftning för ministerier och andra centrala myndighetsorgan med författningen, konstitutionella akter, internationella fördrag som godkänts av Slovakiens nationalråd, ratificerats och offentliggjorts i lagar och lagar.
 • stadgar för den allmänna tillämpningen av konstitutionen (artikel 68), konstitutionella akter, internationella avtal, godkända och offentliggjorda av Republiken Slovakiens nationalråd, vilka har ratificerats och offentliggjorts enligt lag, och lagar om de inte har beslutats av en annan domstol,
 • den allmänt bindande lagstiftningen hos de lokala och regionala myndigheternas lokala myndigheter (som avses i artikel 71.2) med konstitutionen, konstitutionella akter, internationella fördrag som utfärdas på det sätt som fastställs i lagar, lagar och andra författningar samt allmänt bindande bestämmelser från ministerier och andra organ inom den offentliga sektorn, såvida de inte hörs av en annan domstol.

Författningsdomstolen:

 • besluta om huruvida de internationella fördrag som förhandlats fram i enlighet med konstitutionen eller författningen måste vara förenliga med konstitutionen eller författningen,
 • besluta om huruvida den folkomröstning som ska utfärdas på grundval av en framställning från medborgare eller genom en resolution från Slovakiens nationalråd (enligt artikel 95.1) är förenlig med konstitutionen eller författningen,
 • beslutar om behörighetskonflikter mellan centrala statliga myndigheter om lagen inte föreskriver att sådana tvister ska avgöras av en annan offentlig myndighet,
 • besluta om klagomål från fysiska eller juridiska personer som åberopar ett åsidosättande av deras grundläggande rättigheter eller friheter enligt ett internationellt fördrag som Republiken Slovakien har ratificerat och som har utfärdats på det sätt som föreskrivs i lag, såvida inte skyddet av dessa rättigheter och friheter beslutas av en annan domstol,
 • besluta om klagomål från en kommunal myndighet mot ett icke-konstitutionellt eller olagligt beslut eller annan författningsstridig eller olaglig inblandning i det territoriella självstyret om det inte fattas av en annan domstol,
 • ger en tolkning av konstitutionen eller av den konstitutionella lagen, om fallet ifrågasätts,
 • besluta om ett klagomål mot ett beslut att kontrollera eller att inte kontrollera uppdraget för en ledamot av det nationella rådet,
 • besluta om valets författningsenlighet och lagenlighet (Republiken Slovakiens president, Republiken Slovakiens nationella råd, de kommunala myndigheterna och Europaparlamentet),
 • Europaparlamentet beslutar om klagomål mot resultatet av folkomröstningen och om klagomål mot resultatet av folkomröstningen om avlägsnande av Slovakiens president.
 • besluta om beslutet att upplösa eller tillfälligt avbryta verksamheten för ett politiskt parti eller en politisk rörelse överensstämmer med konstitutionella lagar och andra författningar,
 • beslut om det nationella rådets åtal mot Slovakiens president om avsiktlig försummelse eller förräderi.
 • den beslutar huruvida ett beslut om fastställande av undantagstillstånd eller brådskande och efterföljande beslut har fattats i enlighet med konstitutionen eller konstitutionen.

Domstolens sammansättning:

Författningsdomstolen består av 13 domare.

Domare vid författningsdomstolen utnämns av Republiken Slovakiens president på förslag av Republiken Slovakiens nationalråd i 12 år. Republiken Slovakiens nationalråd föreslår två gånger antalet kandidater till domare som utses av Republiken Slovakiens president.

Annan relevant information

Författningsdomstolen beslutar med tre ledamöter ellerplenum.

Författningsdomstolens beslut är slutliga: ett sådant beslut får inte överklagas.

Författningsdomstolen kan inleda ett förfarande på grundval av ett förslag som lagts fram

 • minst en femtedel av det slovakiska nationalrådets medlemmar,
 • Republiken Slovakiens president,
 • Republiken Slovakiens regering,
 • domstolar
 • riksåklagaren.
 • sådana åtgärder som avses i artikel 127 (klagomål från fysiska eller juridiska personer) och artikel 127a (klagomål från kommunala myndigheter).
 • Slovakiens högsta revisionsmyndighet i de fall som anges i artikel 126.2 (huruvida det är Slovakiens högsta revisionsmyndighet),
 • Republiken Slovakiens rättsråds ordförande i frågor om överensstämmelse med lagstiftningen i enlighet med artikel 125.1 om rättskipning,
 • offentligt försvara rättigheter i frågor om lagstiftningens överensstämmelse enligt artikel 125.1, om deras fortsatta tillämpning kan skada grundläggande rättigheter eller friheter eller mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som följer av ett internationellt fördrag som Republiken Slovakien har ratificerat och som har utfärdats på det sätt som föreskrivs i lag,
 • den som motsätter sig Slovakiens högsta revisionsmyndighet i det fall som avses i artikel 126.2.

Juridiska databaser

Tillträde till Länken öppnas i ett nytt fönsterden slovakiska författningsdomstolens webbplats görs tillgänglig utan kostnad:

 • beslut av revisionsrätten
 • rapporter om resultat och beslut
 • pressmeddelanden
 • internationell verksamhet
 • uppgifter om domstolen

Specialdomstolen för brottmål (Special Criminal Court)

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen särskilda brottmålsdomstolen inrättades 2009 som efterträdare till en specialdomstol. En brottmålsdomstol ska pröva och avgöra brottmål och andra frågor som avses i straffprocesslagen i förfaranden vid domstolen (straffprocesslagstiftningen). Det är en förstainstansdomstol som har ställning som regional domstol.Den särskilda brottsmålsdomstolens tillämpningsområde regleras i avsnitt 14 nr 301/2005 i straffprocesslagen.

Kontaktuppgifter för den specialiserade brottmålsdomstolen i Slovakien:

Adress: Suvorovova nr 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: + 421 33 69 031 14
Fax: + 421 33 69 032 72

Räckvidd

Den specialiserade brottsmålsdomstolen har följande uppgifter:

 • mordet på det positiva mordet.
 • annonsering vid offentlig upphandling och offentlig auktion i enlighet med avsnitt 266 (3) i strafflagen.
 • brott mot förfalskning, förvanskning och obehörig tillverkning av pengar och värdepapper enligt 270 § (4) i strafflagen,
 • tjänsteutövning som begås av en offentlig tjänsteman i enlighet med avsnitt 326 (3) och (4) i strafflagen jämförd med de brott som avses i punkterna b, c, e, f, g, h, i, l eller m.
 • brott avseende mottagande av mutor enligt 328–330 § § brottsbalken.
 • bestickning enligt 332–334 § § brottsbalken.
 • brott mot indirekt korruption enligt 336 § brottsbalken.
 • brott mot valkorruption enligt 336 a § brottsbalken.
 • brott mot idrottsrelaterad korruption enligt 336 b § brottsbalken.
 • brottet att upprätta, fastställa och stödja en kriminell organisation och särskilt allvarliga brott som begås av en kriminell grupp,
 • terroristbrott.
 • ett brott mot egendom som omfattas av avdelningen i del fyra i strafflagen eller av ett brott under den femte rubriken i en viss del av strafflagen, när sådana brott har orsakat skada eller en fördel på minst tjugosex tusen gånger den ringa skadan enligt strafflagen, eller om en sådan handling har begåtts i en omfattning som motsvarar minst tjugo tusen gånger den lindriga skadan enligt strafflagen,
 • brottet skadar Europeiska unionens ekonomiska intressen.
 • brott med anknytning till de brott som avses i leden a-l eller m, om villkoren för gemensamma åtgärder är uppfyllda.
 • brott mot extremism enligt avsnitt 140a i strafflagen.

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 13/09/2019