Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstolar

I många medlemsstater finns det särskilda domstolar för vissa typer av mål. Ofta är det fråga om domstolar som har till uppgift att pröva frågor av förvaltningsrättslig natur. I vissa fall ska dock även tvister mellan privatpersoner och företag prövas av specialdomstolar.


I många medlemsstater handläggs förvaltningsmål av särskilda domstolar. Med förvaltningsmål avses tvister mellan myndigheter och enskilda eller företag om beslut som fattats av den offentliga administrationen, till exempel tvister om byggtillstånd, näringstillstånd eller skattebesked.

När det gäller tvister mellan enskilda och/eller företag (”tvistemål”) har somliga medlemsstater särskilda domstolar för mål av arbetsrättslig natur.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020