Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lagstadgad ränta - Belgien

1 Föreskrivs ”lagstadgad ränta” i medlemsstaten? Om så är fallet, hur definieras ”lagstadgad ränta” i denna medlemsstat?

Lagstadgad ränta är den procentsats som används för att beräkna det extra belopp som en gäldenär måste betala om han eller hon inte har betalat sin fordringsägare i tid.

2 Om ja, ange belopp/räntesats och den rättsliga grunden för detta. Om olika satser för lagstadgad ränta föreskrivs, vilka omständigheter och villkor gäller?

Lagstadgad ränta i tvistemål (mellan enskilda eller mellan enskilda och näringsidkare) beräknas genom påslag med 2 % till 12-månaders Euribor-räntesatsen (Euro Interbank Offered Rate).

Handelstransaktioner (dvs. transaktioner mellan näringsidkare och/eller företag) regleras av lagen av den 2 augusti 2002 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Om inte transaktionsparterna har kommit överens om något annat ska den räntan tillämpas (avtalsränta).

3 Finns det, vid behov, ytterligare information om beräkningen av lagstadgad ränta?

Var sjätte månad justeras räntan för handelstransaktioner och meddelas i den belgiska officiella kungörelseorganet (webbplatsen för Belgisch staatsbladMoniteur belge: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ejustice.just.fgov.be/).

Mer information finns på den federala ekonomimyndighetens webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://economie.fgov.be/).

4 Finns det på nätet gratis tillgång till den rättsliga grund som nämns ovan?

Mer information kan hämtas gratis på den federala ekonomimyndighetens webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://economie.fgov.be/).


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 03/02/2017