Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonný úrok - Bulharsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

1 Je „zákonný úrok“ v členskom štáte stanovený? Ak áno, ako je v tomto členskom štáte zadefinovaný „zákonný úrok“?

Zákonný úrok je v Bulharskej republike regulovaný, ale v súčasnosti tento pojem nie je vymedzený v zákone.

Podľa právnej teórie „zákonný úrok“ predstavuje úrok, ktoré nie je dohodnutý, ale je upravený zákonom. Zákonný úrok z omeškania (neplnenie, úrok z omeškania) je splatný za oneskorenú platbu peňažného záväzku. V prípade neplnenia peňažného dlhu má veriteľ vždy nárok na kompenzáciu vo výške zákonnej úrokovej sadzby odo dňa omeškania [pozri článok 86 ods. 1 prvá veta zákona o záväzkoch a zmluvách (ZZD)].

2 Ak áno, aká je jeho výška/sadzba a jeho právny základ? Ak sú pre zákonný úrok stanovené rozličné sadzby, za akých okolností a podmienok sa uplatňujú?

Podľa článku 86 ods. 1 zákona o záväzkoch a zmluvách dlžník, ktorý neplnil peňažný záväzok, má povinnosť zaplatiť kompenzáciu vo výške zákonnej úrokovej sadzby odo dňa omeškania. Sadzbu zákonného úroku stanovuje Rada ministrov.

Článok 294 ods. 1 obchodného zákonníka (TZ) stanovuje, že medzi obchodníkmi sú úroky splatné, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Podľa článku 86 ods. 2 zákona o záväzkoch a zmluvách a na účely transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7 /EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. V. ES L 48, 23. február 2011, s. 1) prijala Rada ministrov dekrét č. 426 z 18. decembra 2014 (ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2015), ktorým sa stanovuje zákonná sadzba úroku z omeškania. Ročná miera zákonného úroku z omeškania je základná sadzba Bulharskej národnej banky uplatniteľná od 1. januára alebo 1. júla aktuálneho roka plus desať percentuálnych bodov. Denná sadzba zákonného úroku z omeškania je 1/360 z ročnej sadzby. Úroková sadzba platná od 1. januára aktuálneho roka sa uplatňuje v prvej polovici roka a platí od 1. júla pre druhú polovicu roka.

3 Ak je to potrebné, sú k dispozícii ďalšie informácie o spôsobe výpočtu zákonného úroku?

Bulharská národná banka uverejňuje základnú sadzbu za príslušné obdobie podľa metodiky stanovenej správnou radou a uverejňuje ju v štátnom vestníku. Základná sadzba a jej zmeny sú uverejnené na webovom sídle Bulharskej národnej banky: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bnb.bg/. Na webovom sídle je takisto uverejnená metodika na stanovenie základnej úrokovej sadzby.

Článok 10 ods. 3 zákona o záväzkoch a zmluvách stanovuje, že úrok z úroku z omeškania (zložený úrok) je splatný podľa pravidiel bulharskej národnej banky. Takéto pravidlá však neboli uverejnené.

Článok 294 ods. 2 obchodného zákonníka stanovuje, že úrok z úroku je splatný iba vtedy, ak je dohodnutý.

4 Je k dispozícii bezplatný online prístup k právnemu základu uvedenému vyššie?

Informácie o základnej sadzbe a jej zmenách sú k dispozícii v angličtine a bulharčine na webovom sídle Bulharskej národnej banky: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bnb.bg/.

Zákon o záväzkoch a zmluvách, obchodný zákonník a ďalšie uvedené právne akty sú k dispozícii v bulharčine na webovom sídle: www.lex.bg.

Zákon o záväzkoch a zmluvách, obchodný zákonník a dekrét Rady ministrov č. 426 z 18. decembra 2014, ktorým sa stanovuje zákonná úroková sadzba z omeškania sú takisto k dispozícii v bulharčine na webovom sídle: www.tita.bg.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/05/2018