Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonný úrok - Estonsko

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

V souladu s § 113 závazkového zákona může věřitel po dlužníkovi v případě prodlení s plněním peněžního závazku požadovat úhradu úroku z prodlení (sankce za pozdní platbu), a to za období od data splatnosti závazku až do jeho úplného splnění.

Pokud se strany nedohodly na výši úroku z prodlení, může věřitel požadovat úhradu úroku v sazbě stanovené zákonem. V souladu s § 113 odst. 1 závazkového zákona odpovídá zákonná sazba úroku sazbě uvedené v § 94 tohoto zákona zvýšené o osm procentních bodů ročně.  Podle § 94 odst. 1 závazkového zákona se sazba úroku uplatní na půlroční bázi a odpovídá poslední úrokové míře hlavních refinančních operací Evropské centrální banky před 1. lednem a 1. červencem každého roku.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Sazba úroku podle § 94 závazkového zákona je uveřejňována dvakrát do roka Estonskou bankou (Eesti Pank), a to na jejích internetových stránkách a prostřednictvím úředního věstníku Ametlikud Teadaanded. Při výpočtu zákonných úroků se tato sazba v souladu s § 113 odst. 1 zákona zvýší o osm procentních bodů.

Ve druhém pololetí roku 2019 odpovídala sazba stanovená v § 94 hodnotě 0,00 %, a zákonná sazba úroku proto odpovídala 0,00 %+8 %=8,00 %.

V Estonsku nejsou stanoveny různé sazby zákonného úroku. Ustanovení § 113 závazkového zákona se uplatní jednotně v případě jakéhokoliv prodlení s plněním peněžního závazku.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Další informace o způsobu výpočtu zákonných úroků jsou dostupné v estonštině například na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Tarbijaveeb určených pro spotřebitele a na internetovém portálu právního poradenství Odkaz se otevře v novém okně.Jurist Aitab.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Závazkový zákon je dostupný na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Úředního věstníku a jeho překlad do angličtiny je dostupný Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Informace o aktuální sazbě úroku Evropské centrální banky pro hlavní refinanční operace jsou dostupné na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Estonské banky.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/10/2020