Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Νόμιμος τόκος - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του νόμου περί ενοχικού δικαίου, όταν καθυστερείται η εκπλήρωση υποχρέωσης καταβολής χρημάτων, ο πιστωτής μπορεί να απαιτήσει από τον οφειλέτη να καταβάλει τόκους υπερημερίας (ποινή για καθυστερημένη πληρωμή) για την περίοδο που εκτείνεται μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίο η υποχρέωση καθίσταται πληρωτέα έως τον χρόνο κατά τον οποίο εκπληρώνεται δεόντως.

Σε περίπτωση που το ποσοστό του τόκου υπερημερίας δεν έχει συμφωνηθεί μέσω σύμβασης, ο πιστωτής μπορεί να απαιτήσει τόκους το ύψος των οποίων καθορίζεται δια νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1 του νόμου περί ενοχικού δικαίου, το νόμιμο επιτόκιο είναι αυτό που καθορίζεται στο άρθρο 94 του εν λόγω νόμου συν οκτώ τοις εκατό ανά έτος. Σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 του εν λόγω νόμου, το επιτόκιο εφαρμόζεται ανά εξάμηνο και οφείλει να ισούται με το πλέον πρόσφατο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Το επιτόκιο που προβλέπει το άρθρο 94 του νόμου περί ενοχικού δικαίου δημοσιεύεται ανά εξάμηνο από την Eesti Pank (η κεντρική τράπεζα της Εσθονίας) στον δικτυακό της τόπο και στην επίσημη δημοσίευση Ametlikud Teadaanded. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του νόμιμου επιτοκίου, προστίθεται στο επιτόκιο αυτό ένα οκτώ τοις εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1 του ως άνω νόμου.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015, το επιτόκιο που προβλέπει το άρθρο 94 ήταν 0,05 % και, συνεπώς, το νόμιμο επιτόκιο ανερχόταν σε 0,05 %+8 % = 8,05 %.

Στην Εσθονία δεν προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά νόμιμου επιτοκίου. Το άρθρο 113 του νόμου περί ενοχικού δικαίου εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκπλήρωση υποχρέωσης καταβολής χρημάτων.

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου διατίθενται στα εσθονικά, για παράδειγμα στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο καταναλωτών και τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο νομικής βοήθειας.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Ο νόμος περί ενοχικού δικαίου δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μετάφρασή του στα αγγλικά διατίθεται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Πληροφορίες για τα τελευταία επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/02/2018