Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odsetki ustawowe - Estonia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Zgodnie z §113 ustawy – Prawo zobowiązań, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać od niego zapłaty odsetek od zadłużenia przeterminowanego (kara za opóźnienie w płatnościach) za okres liczony od momentu wymagalności świadczenia do momentu jego należytego spełnienia.

W razie braku postanowień umownych dotyczących odsetek od zadłużenia przeterminowanego wierzyciel może zażądać odsetek w wysokości określonej w ustawie. Zgodnie z §113 ust. 1 ustawy – Prawo zobowiązań stawka odsetek ustawowych odpowiada stawce określonej w §94 ustawy powiększonej o osiem procent rocznie. Zgodnie z §94 ust. 1 ustawy wspomnianą stawkę nalicza się w ujęciu półrocznym i jest ona równa ostatniej stopie procentowej mającej zastosowanie do podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego przed dniem 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawkę odsetek, o której mowa w §94 ustawy – Prawo zobowiązań, publikuje dwa razy w roku Eesti Pank (Bank Estonii) na swojej stronie internetowej i w dzienniku urzędowym (Ametlikud Teadaanded). Wysokość odsetek ustawowych oblicza się poprzez dodatnie ośmiu procent do tej stawki zgodnie z §113 ust. 1 ustawy.

W odniesieniu do drugiej połowy 2015 r. stopa, o której mowa w §94, wyniosła 0,05%, a zatem stawka odsetek ustawowych wyniosła 0,05%+8%=8,05%.

W Estonii nie przewiduje się zróżnicowanych stóp odsetek ustawowych. §113 ustawy – Prawo zobowiązań ma jednolite zastosowanie do każdego rodzaju opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania odsetek ustawowych są dostępne w języku estońskim, np. na stronie internetowej skierowanej do konsumentów Link otworzy się w nowym oknieTarbijaveeb oraz na stronie internetowej poświęconej pomocy prawnej Link otworzy się w nowym oknieJurist Aitab.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Ustawa – Prawo zobowiązań została opublikowana na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieestońskiego dziennika urzędowego, a jej tłumaczenie na język angielski dostępne jest Link otworzy się w nowym okniepod tym adresem.

Informacje dotyczące ostatniej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego zastosowanej do podstawowych operacji refinansujących są dostępne na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Banku Estonii.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2018